Det Darwinistiska bedrägeriet har äntligen kommit till ett slut

Under flera år nu, har materialismen fört en psykologisk kampanj mot en tro på Allah, en kampanj som redan inledningsvis förlorades. Utan att förstå att Allah definitivt kommer att omintetgöra alla former av vidskepelser, finner man materialister dåraktigt kvarstå i denna kamp med all sin styrka. Det har bevisats att universum kom till från noll volym med Big Bang, med andra ord så skapades den från ingenting och den är konstant växande vilket finns beskrivet i Allahs verser. Ändå är materialister fortfarande engagerade i denna kampanj gentemot sanningen och framställer ologiska påståenden för att indoktrinera människor med nonsens som att materia är tidlös och evig. Kvantfysiken ha bevisat att materia enbart består av ljusvågor, men då materialister propagerar för den absoluta existensen av materia och förkastar allt annat utanför denna fråga, har de ständigt sökt olika sätt att förneka detta faktum. Otaliga vetenskapliga framsteg och konstateranden i fråga om paleontologi har vetenskapligt bevisat evolutionsteorins ogiltighet, allt medan materialister kvarstå med sina kampanjer, vilka besegrades redan från början, med avsikt att indoktrinera människor med tanken om att levande varelser verkligen utvecklas. Ju fler smällar vetenskapen har delat ut till materialismen, desto mer har den materialistiska motoffensiven höjts.

Detta har fört samman Nobelpristagare, professorer, forskare, paleontologer, mikrobiologer, zoologer och vetenskapliga författare för att utan skam eller tvekan ansluta sig till irrationella bedrägerier och påståenden som; ”molekyler finns i vatten, cellen blev till genom effekterna av lera, slumpen och tiden.”Dessa människor har kastat en sådan förtrollning att andra människor har börjat tro, under påverkan av denna psykologiska kampanj, att droppar av fett som faller i vattnet intar en cellulär form, eller att en fisk gick upp ur vattnet, att den allra första fågeln kläcktes ur ett dinosaurieägg och började flyga, eller att apor gradvis och av en slump blev till människor som gör upptäckter, skapar civilisationer, utvecklar tekniken, skriver datorprogram och skickar raketer ut i rymden.

En forskare betraktas som värdig Nobelpriset eftersom han upptäcker ”bara en del” av den extraordinära struktur i cellen som ingen någonsin tidigare har upptäckt. Men efter att ha vinnit detta prestigefyllda pris, tvekar inte samma forskare att lära sina elever om myten att samma cell kom till stånd av en ren slump från lite lera. Utöver att sätta sitt namn på otaliga bitar av forskning kommer samma forskare inte ha några betänkligheter om att berätta för sina studenter om Piltdown man, Haeckels bedrägliga illusioner om embryot och den industriella revolutionens mal, vilka alla är bedrägerier, som om dessa verkligen utgjorde bevis för evolutionen.

Detta är ateisterna och frimurarnas patetiska status, ett system som Dajjal ger Darwinisterna. Det är genom Darwinisterna som Dajjal har penetrerat i stort sett allas hjärnor och har lurat dem under en lång tid och har både ljugit och bedragit dem. Ett stort antal människor har blint och omedvetet trott på denna lögn och har i åratal bokstavligen ansett sig härstamma från djuren och har av denna anledning blivit både vild och hjärtlös och har övergett sitt ansvar gentemot Allah. Dajjal, de ateistiska frimurarna har med andra ord spridit ett av de värsta bedrägerierna i historien, till alla jordens fyra hörn, med hjälp av Darwinismen. Under inverkan av Dajjal, har Darwinismen blivit det största massbedrägeriet historien någonsin skådat.

Allsmäktige Allah är Skaparen av alla enheter i världen. En värld som kommer att bli varse detta faktum vid en befrielse från det Darwinistiska bedrägeriet.

Men denna framgång av de ateistiska frimurarnas spridning av Dajjals system är falsk. Det Darwinistiska bedrägeriet har slutligen kommit till ända.

Alla Darwinistiska bedrägerier har under 2000-talet, där vi lever nu, äntligen blivit exponerat. Folk har insett att alla Darwinistiska prover som har påståtts vara övergångsformer, under de senaste 150 åren, har visat sig vara falska. Nästan överallt i världen har utgrävningar utförts och mer än 350 miljoner fossiler har hittats och det har klargjorts att inte en enda av dessa fossiler är i en övergångsform. Man har konstaterat att alla dessa fossiler representerar perfekta livsformer och att en stor del tillhör livsformer som fortfarande lever idag. Med dessa som bevis har man insett att levande varelser uppstod med samma utseende de har idag och som aldrig har förändrats. Genom detta faktum har man insett varför Darwinisterna höll fossiler gömda i lådor och försökte dölja vetenskapliga bevis. Resultaten från vetenskaper som mikrobiologi, paleontologi, molekylärbiologi och genetik har definitivt visat att evolutionsteorin inte är något som skulle ha kunna hänt.

Förutom allt detta har människor även förstått att skälet till Darwinisternas motsättningar till en tro på Allah och det faktum om skapelsen, är deras adaption av Darwinismen, en pervers religion. Det har sålunda insetts att Darwinisterna har tillgripit alla former av bedrägerier med syfte att missleda människor. Det går att finna en hel del bevis som framställts framför människors ögon som vederlägger evolutionen. Människor har nu insett att evolutionen är ett bedrägeri. Nu vet de att evolutionsteorin inte stöds av ett enda bevis. Genom Allahs vilja är det nu omöjligt för dem att hamna under inflytande av det Darwinistiska bedrägeriet.

Darwinismens bedrägeri kom till ett komplett slut när över 300 miljoner fossiler bevisar skapelseteorin.

Folk har besökt utställningar som visar bevis på ogiltigheten av evolutionsteorin och har dessutom undersökt levande fossiler. De har rört fossilerna med sina egna händer och sett dem med sina egna ögon. De har med förvåning fått höra att levande varelser har förblivit oförändrade i miljontals år, med andra ord har de aldrig genomgått en evolution. De har noggrant inspekterat varje sida av ”skapelsens atlas” ”The Atlas of Creation” och dragit slutsatsen att livsformer som går att finna idag, även fanns i exakt samma form för miljontals år sedan. De har nu förstått att jorden studeras och det forskas hela tiden och att bevis håller på att produceras som bekräftar skapelsen. De har sett och förvånats över uppmaningen till Darwinister, i världens mest kända arenor, att ”producera bara en enda övergångperiods fossil” vilket har mötts av en djup tystnad. Den Darwinistiska propagandan har exponerats och människor har fått höra genom böcker, DVD, publikationer på Internet, konferenser och TV-intervjuer att de inte får stödja detta bedrägeri.

Människor över hela världen som har sett bevis för detta bedrägeri har upplevt en stor intellektuell upplysning och har varit berättigade att reagera mot det faktum att de har blivit lurade i så många år, de har protesterat mot att deras barn undervisas i Darwinistiskt nonsens i skolan, de har motsatt sig planerade utställningar och konferenser inom ämnet evolution, mot den Darwinistiska propagandan, med andra ord en öppen utmaning mot Darwinismen. Studenter har börjat utmana pro-darwinistiska lärare i biologiklasserna vad gäller bristande stöd och bevis för den ologiska evolutionsteorin. Människor blev lurade under många år därför att de var omedvetna om det sanna ansiktet av evolutionsteorin och har nu fått kännedom om, och sett verkligheten av Darwinismen och har med förvåning insett hur de har blivit lurade under så många år och börjat protestera högljutt mot det. Även Darwinisterna vet att deras lära har dött över hela världen och att genom Allahs försyn kommer de aldrig att kunna resa sig upp igen och lura människor med samma metoder. Ett av de viktigaste tecknen på denna stora globala intellektuella upplysning är de undersökningar som gjorts av olika medieorganisationer och webbplatser. Som exempel kan ges att i enlighet av resultaten i en nationell undersökning utförd av Associated Press Agency och det amerikanska TV-nätverket NBC, visar att hela 86 % av amerikanerna vill se att skapelseteorin lärs ut i skolorna. Enligt resultaten av en annan undersökning på den tyska tidningen Süddeutsche Zeitungs webbplats den 8 juli 2007, visar att hela 87 % av de tillfrågade avvisar evolutionsteorin. En undersökning på den tyska tidningen Die Welts webbsida den 17 april 2008, landar resultatet på 86 %. Enligt en undersökning på den Schweiziska Blick tidningen webbsida den 4 maj 2007 hamnar nivån på människor som tror på skapelsen på 85 %. En undersökning på den franska Science Actualités webbsida den 16 februari 2007 visade att hela 92 % av de tillfrågade inte tror på evolutionen. Enligt en rapport från den brittiska tidningen The Guardian från den 2 februari 2009 visade en undersökning att endast 25 % av britterna tror på Darwins teori. En rapport som publicerats på den gemensamma franska Nouvel Observateur och Science et Avenirs webbplats den 6 juli 2009, identifierades en betydande nedgång av studenters tro på evolutionsteorin i de franska skolorna vars effekter tillskrivs ”Skapelsens Atlas” (Atlas of Creation). Darwinistiska professorer har explicit beskrivit denna nedgång för Darwinismen som; ”allvarlig” ”beklämmande” och ”en förnedring”.

Den svenska embryologen Sören Lovtrup gör följande analys av den aktuella positionen av det Darwinistiska bedrägeriet:

Jag antar att ingen kan förneka att det är en stor olycka om en hel gren av vetenskapen är beroende av en falsk teori. Men detta är vad som har hänt inom biologin: under en lång tid nu har folk diskuterat evolutionära problem med ett märkligt Darwinistiskt vokabulär – ”anpassning” ”urvalspress” ”naturligt urval” osv. – vilket leder till en tro att dessa bidrar till en förklaring av naturliga händelser. Vilket de inte gör… Jag tror att den Darwinistiska myten en dag kommer att rangordnas som det största historiska sveket inom vetenskapen.

Det faktum att Darwinismen för närvarande är det värsta bedrägeriet i historien, sprider sig som en löpeld över hela världen. Hinder som har satts upp mot Skapelsen, av officiella institutioner som det europeiska rådet visar vilken fruktansvärd panik Darwinister befinner sig i. Aldrig tidigare i historien har en församling som representerar nationalstater stått uppradade bakom ett bedrägeri och dessutom tagit ett officiellt beslut att stödja ett bedrägeri.  Det är den stat till vilken den Darwinistiska paniken har fört dess anhängare in i 2000-talet. Darwinister föreställer sig att de kan hålla detta bedrägeri upprätt med hjälp av repressiva statliga beslut, genom att införa utvecklingsteorin som en obligatorisk del i skolan, med syfte att dölja Skapelsen för klasserna genom att använda sig av ett ensidigt rättsväsende och delta i en ensidig beskattning. Faktum är dock att den ärliga slutsatsen av miljontals människor visar att det Darwinistiska bedrägeriet är vida överlägsen alla förtryckande och påtvingade åtgärder och resultaten därav.

Text till bild 1: 93 % av tillfrågade personer svarade ”ja” till frågan: ”Bör ämnen som kreationism och intelligent design läras ut tillsammans med evolutionsteorin i de kommunala skolorna?

Text till bild 2: Den franska Science Actualités webbsida höll en öppen omröstning i spåren av den stora inverkan utgivandet av ”Skapelsens Atlas” ”The Atlas of Creation”. Resultatet av undersökningen visade att Darwinismen i Frankrike har utplånats. Enligt undersökningen, under ledning av ”Dina tankar om ämnet evolution”, visar att 92 % av allmänheten inte tror på evolutionen.

Text till bild 3: Enligt resultatet av en undersökning publicerad på den danska tidningen Ekstra bladets webbsida visar att danskar inte längre tror på evolutionen med frågan: ”Tror du människan härstammar från aporna” där 88 % svarade nej.

Text till bild 4: Die Welt som är en av Tysklands ledande publikationer, höll en röstning om Skapelsen på sin webbsida där 86 % svarade på frågan: ”hur tror du livet skapades” med; ”Allah skapade livet”.

Text till bild 5: En undersökning som publicerades i den väl lästa tidningen ”Swiss Daily

Blick” visade att 85 % av folket tror på skapelseteorin.

Text till bild 6: Enligt en opinionsundersökning på temat om evolutionen någonsin hänt, publicerad på en av Tysklands största dagstidningars webbsida ” Süddeutsche Zeitung” visar att 87 % tror att människan har en skapare.

Text till bild 7: ” The Evening Standard” en dagligt publicerad tidning i London, höll på sin hemsida, i oktober 2008, en röstning om Skapelseläran ska läras ut i skolorna där 73 % av den brittiska allmänheten svarade ”ja”.

Ingen Darwinist kan ändra på människors slutliga yttranden genom någon repressiv lag. Ingen Darwinist kan övertyga människor om och ålägga dem en teori som har vederlagts av oräkneliga bevis. Det är omöjligt. De Darwinistiska knepen är nu till ända. Under 2000-talet kan människor få tillgång till vilken fakta de vill, oavsett vilka källor de väljer. Därför kommer förtryck och hinder aldrig uppnå de resultat som Darwinisterna vill ha och reaktionerna mot det Darwinistiska bedrägeriet kommer snabbt att fortsätta växa. Allsmäktige Allah, Herre över världarna, är härskare över alla ting. Dajjals krigslister kan inte dölja detta faktum. Allah säger i en vers att: De vill släcka Allahs ljus med sina munnar men Allah kommer att fullända hans ljus, trots att de otrogna hatar det. (Surat as-saff, 8.)

2012-05-25 11:22:19

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top