FRUKTAN, RESPEKT OCH KÄRLEK FÖR ALLAH MÅSTE HÄNGA IHOP

Vissa människor förmodar att kärleken för Allah räcker tillräckligt för de som söker leva enligt religiösa moraliska värderingar och göra sig förtjänta av Allahs glädje. Allah informerar oss dock om Hans tjänare som besitter högre moraliska värderingar och kärlek för Honom också har en sann och verklig fruktan och respekt för Honom. Varje individ som erkänner Allah och alla Hans egenskaper och uppskattar Hans storhet, likaså de som har intellekt och ett samvete, kommer att känna fruktan och respekt för Allah till allra högsta grad. Allah gör det möjligt för sådana tjänare, som också står fast vid Hans vilja, att skilja godhet från det onda och att observera de gränser Han har satt för mänskligheten. Allah informerar oss om de välsignelser Han ger de trogna i den följande versen:    

Troende! Om ni fruktar Gud skall Han ge er en måttstock som hjälper er att mäta och skilja rätt från orätt, och [då] skall Han [ur er bok] stryka ut era dåliga handlingar och förlåta era synder. Guds nåd är en outsinlig källa. (Sura al-Anfal, 29)

Sådana människor ljuger inte, till exempel. Även om deras egna intressen lider förluster, så kommer de att oroa sig för att inte göra sig förtjänta av Allahs goda glädje, utan istället göra sig förtjänta av Hans vedergällning. Därför, kommer de att bete och uppföra sig på ett ärligt sätt. Om de skulle ge efter, för något som är orätt, om så bara för ögonblicket så skulle de omedelbart ångra sig och försäkra sig om att aldrig upprepa det handlandet i framtiden. På liknande sätt, trots att de är i stort behov, så skulle de aldrig försöka tjäna sitt levebröd med otillåtna medel på grund av rädslan (respekten) för Allah.

Varje person som inte riktigt fruktar och respekterar Allah har sin egen privata gräns. Även om han är ärlig och uppriktig fram till den gränsen, så kommer han att handla utifrån sin sitt eget intresse bortom den gränsen. De som fruktar och respekterar Allah å andra sidan, kommer aldrig att komma vilse från den rätta vägen, oavsett hur svår deras situation är. När de konfronteras med svårigheter, vänder de sig omedelbart till Honom i fullständig tillit och ber Honom at visa dem en väg ut.

 


 

Allah älskar sina tjänare, vill det bästa för dem, är förlåtande och nådig, hjälper dem i varje fall och skänker dem Hans barmhärtighet utan att söka ersättning. Avgudadyrkarna och de otrogna är långt ifrån Hans barmhärtighet. Vår Herre, besittaren av oändlig rättvisa,  försörjer Hans plikttrogna tjänare som har ett rent hjärta och en riktig tro på Allah, och kommer att belöna dem i dena värld och och i det tillkomande livet. De som insisterar i sitt otro kommer att lida helvetets smärta. 

Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga; lyssna till och lyd [Hans ord]. Och ge åt andra för er själs bästa; det skall gå dem väl i händer som värjer sig för girighetens [frestelser](Surat at-Taghabun, 16)

Ge ert bidrag [till kampen] för Guds sak och låt inte era egna händer medverka till er undergång. Och gör gott - Gud älskar dem som gör det goda och det rätta.(Surat al-Baqara, 195)

De som begripper vår Herres oändliga styrka och möjlighet att straffa i det tillkommande livet håller djup respekt för Allah. Detta resulterar i att de är försiktiga i att inte anta en attityd som inte förtjänar vår Herres nöje. Å andra sidan, med tanke på deras rena och trogna kärlek gentemot Allah, hoppas de på att Allah kommer förlåta deras synder och godtaga deras ånger, så gör de sitt bästa för att förtjäna  Hans goda glädje och att belönas med paradiset för deras strävan på Hans väg. Koranen nämner de trognas moral, som följnade;

Men förlåtelse och en riklig belöning [väntar] dem som står i bävan inför sin Herre, fastän de inte kan se eller förnimma Honom.(Surat al-Mulk, 12)

Troende! Frukta Gud så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er!  (Surah Al ‘Imran, 102)

Men på de gudfruktiga väntar lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid som Guds ärade gäster. Och det bästa för de fromma är det [som väntar] hos Gud.(Surah Al ‘Imran, 198)

Varje troende som på ritkigt älskar Allah kommer att tjäna en stor fruktan för Allahs bestraffning och, genom att försöka att ej förlora Hans kärlek och samtycke, kommer de att förtjäna Hans glädje. Allah sager om dessa troende som har denna karaktärstyrka och moral:

Men den som har det eviga livet för ögonen och som riktar hela sin strävan mot detta [mål] och som har trons [visshet], sådana [som han skall se] sin strävan uppskattad [till dess fulla värde].(Surat al-Isra’, 19)


2010-11-15 08:48:46

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top