Den Turkisk Islamiska unionen bygger inte på någon ras överlägsenhet

Upprättandet av den Turkisk Islamiska unionen kommer att vara räddningen för alla människor av alla trosriktningar, alla nationer och alla åsikter, och inte bara för människor i den Islamiska världen. Denna union kommer att frambringa kärlek, broderskap, vänskap, godhet och överflöd till hela världen. 

Den Turkisk Islamiska unionen som skall upprättas under turkiskt ledarskap kommer att bidra till att världen uppnår en helt ny skönhet, med en stor ökning av överflöd,med stora framsteg i konst och vetenskap, och i byggandet av en kraftfull civilisation med djupa rötter.Genom Allahs vilja, är upprättandet av den Turkisk Islamiska unionen en absolut säkerhet. Detta är Allahs bestämda öde.

Turkiet kommer vara den naturliga ledaren i denna union. Alla turkiska och muslimska länder godkänner uppriktigt och vill ha ett turkiskt ledarskap. Vid roten av detta ligger Turkiets historiska erfarenheter och de moraliska dygder av den turkiska nationen, som har visat sig om och om igen. Den turkiska nationens önskan om rollen som ledare bygger inte på någon idé om rasens överlägsenhet. Det finns inga irrationella eller ologiska idéer bakom detta, idéer som också skulle strida mot de moraliska värderingarna i Koranen, i stil med "vi vill vara ledare, alla andra bör följa efter" eller "vi är överlägsna och alla andra raser måste följa oss, "överlägsenhet i fråga är en moralisk fråga”. Ledarskapet kan förmodas i själva verket vara en önskan att ta lidande och ansvar för att skydda, bevaka och tjäna andra, att fungera som en slags store bror.

Ett av de viktigaste bevisen för att den turkiska nationen kommer att uppfylla detta historiska ansvar är det sätt som sista tiden beskrivs i hadithen av vår Profet 

(må Allah välsigna honom och bevilja honom fred), han hänvisar bland annat till Istanbul och Turkiet. Som framkommet av Profeten (må Allah välsigna honom och bevilja honom fred) kommer Hazrat Mahdi (AS) vara aktiv i Istanbul, han kommer att bygga upp den Turkisk Islamiska unionen genom att föra ihop de splittrade turkiska staterna tillsammans igen.

Hazrat Mahdi (AS) kommer andligt att fånga Istanbul

Berättat av Ibn 'Amr:  

Profeten (må Allah välsigna honom och bevilja honom fred) sa, "O ummah! Sex saker kommer att hända innan tiden är inne (Domedagen) Den sjätte är erövringen av Medina. "

Han fick frågan, "O Allahs budbärare, vilken Medina (stad)?"

Han sa, "Konstantinopel (Istanbul)."

Enligt en hadith av Profeten (må Allah välsigna honom och bevilja honom fred) kommer Hazrat Mahdi (AS) först att dyka upp i Turkiet med den turkiska flaggan och sedan bli den andlige härskaren av andra muslimska länder med sina gröna flaggor. Han kommer att bidra till grundandet av den Turkisk Islamiska unionen och tillträda det andliga ledarskapet för det.  Hadithen är som följande:
 

Det året kommer min sons Hazrat Mahdi (AS), försvinnande att utropas, som kommer att ha den röda flaggan och därefter den gröna flaggankommer att tillkännages.

(Sheikh Muhammad bin IbrahimNomani, al-Ghaybah al-Nomani, s. 170)

Nuaym ibn Hammad berättar från Abu Jafar, "Hazrat Mahdi (AS) kommer att framträda på kvällen med banderollen, manteln, svärdet, skyltarna, och med vår Profets (må Allah välsigna honom och bevilja honom fred) utstrålning och vackra uttryck 

 

Inget blod skall utgjutas i världen när den Turkisk Islamiska unionen ärupprättad

Den Turkisk Islamiska unionen kommer att vara en union som bygger på moraliska värderingar av Koranen, och därför en union av fred som behandlar människor av alla åsikter, övertygelser och nationer med tillgivenhet och förståelse och som skyddar rättigheterna för alla. Den Turkisk Islamiska unionen kommer att få ett komplett slut på alla konflikter, 

Terrordåd och anarkier. Med dess etablering kommer alla stridigheter att upphöra. 

Med upprättandet av denna fina union kommer judar och kristna också att uppnå en miljö där de kan dyrka i säkerhet, göra affärer som de önskar, bosätta sig var de väljer och känna sig i fullständig säkerhet. Grunden för den Turkisk Islamiska unionen kommer att äga rum utan att en droppe blod spills, med muslimer som kommer komma samman i kärlek och med spridning av vänskap, goda och kloka ord,  samt kloka och rationella språk.

Det är ett faktum som förmedlas av Profeten (må Allah välsigna honom och bevilja honom fred) som vid tiden för grundandet av den Turkisk Islamiska unionen kommer alla konflikter komma till sitt slut och alla vapen kommertystna och människor kommer att leva i fred och med kärlek. Vår Profet (må Allah välsigna honom och bevilja honom fred) har visat att inte en enda droppe blod kommer bli utgjutet i tiden av Hazrat Mahdi (AS). Vi får veta i en hadith att när Hazrat Mahdi (AS) framtäder och den Turkisk Islamiska unionen är upprättadså kommer fred, rättvisa, skönhet och säkerhetatt omsluta världen:
Människor kommer att söka skydd hos Hazrat Mahdi (AS) som honungsbin kluster kring 

deras härskarinna.  Han kommer att fylla den värld som en gång var full av grymhet, med rättvisa. Hans rättvisa kommer att vara som sådan att han inte kommer att vakna en sovande person eller ens utgjuta en droppe blod. 

Jorden kommer att återvända till en ålder av lycka. 

(Al-Qawl al-Mukhtasar FI "Alamat al-Mahdi al-Muntazar, s. 29)

Verserna relaterade till enhet i Koranen

I många verser i Koranen är det uppmanat att muslimer är bröder, att de måste agera och förbli i en anda av enighet och solidaritet. Några av dessa verser är följande:

[49:10] De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Gud - kanske skall ni erfara barmhärtighet.

[3:103] Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! Minns Guds välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder. Ja, Han räddade er från randen av en flammande avgrund! Så klargör Gud Sina budskap för er för att ni skall få vägledning

[49:9] Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Guds bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Gud älskar de opartiska.

En uppmaning till ''Islamiska unionen''

Den 11 september attentatet var en vändpunkt för världen, en som helt ändrade den politiska och strategiska balansen.
Vissa politiska kommentatorer säger även att 11 september 2001 markerade den verkliga början av det tjugoförsta århundradet. Ser vi tillbaka på seklet som just passerat, så ser vi att de viktigaste elementen i åsikter och tro var formandet av olika ideologier och relationerna mellan dessa ideologier. På samma sätt kommer civilisationer, tro och förhållanden mellan dessa två arbeten att forma det tjugoförsta århundradet. Det finns krav från vissa håll att relationerna mellan civilisationer och övertygelser i grunden kommer att kännetecknas av "sammanstötningar."
Men tvärtom är det vår förhoppning att dessa förbindelser kommer att grundas på fred och vänskap. Koranen kommer att tjäna som vägledning för oss, muslimer, i detta rike. I Koranen säger Gud oss ​​att skillnaderna mellan människor bör vara en anledning för dem att försöka känna varandra bättre:

[49:13] Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. 
 

I en annan vers, uppmanar Gud specifikt muslimerna att behandla Bokens folk, det vill säga judar och kristna, väl:

[29:46] Och ge er inte in i diskussioner med efterföljarna av tidigare uppenbarelser annat än på det hövligaste och mest hänsynsfulla sätt - utom med sådana bland dem som vill väcka förargelse - och säg: "Vi tror på det som har uppenbarats för oss och det som har uppenbarats för er, och vår Gud och er Gud är en och samme Gud och vi underkastar oss Hans vilja." 

[3:110] NI UTGÖR det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud. Om efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser hade trott [på denna], skulle det helt visst ha varit bäst för dem. Fastän det finns bland dem de som tror, har de flesta av dem förhärdat sig i trots och olydnad. 

 

I efterdyningarna av den 11 september attackerna, uppstod dock ett förfärligt problem. Vissa kretsar som hävdar att de talar för Islam, men klart saknar förståelse för det väsentliga i det, arbetar för att utlösa lidande på mänskligheten snarare än att sträva till dess fördel. I att angripa och döda oskyldiga människor, gjorde de sig den uslaste synd man kan göra enligt Islam, med andra ord tog de kaos till världen. Deras våldsamma metoder och aggressiva budskap som sjuder av ilska är helt i strid med Islam. Och på samma tid, sätter dessa kretsar världens en miljard och plus muslimer på en mycket svår situation.
 
Koranen talar om sådana människor som misstolkar religionen och begår terroristhandlingar i namn av tron ​​(3: 7, 27: 48-49). Gud varnar muslimer att hålla sig borta från de krafter som är förhärdade i "otro och hyckleri", och mot människor som inte ser den ädel moral som ligger i kärnan av religionen och som använder våld på grund av deras härdade naturer

(9: 47, 49:14). 

I Islam historia har grupper som Hashashins och Kharijites använt sig av terrorism i religionens namn och sått oordning i världen på grund av sin egen okunnighet.

Hur Islamiska unionen kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen

Samtida världspolitiken gör det nödvändigt för nationer att integreras i internationella organisationer till förmån för sina egna nationella säkerheter och ekonomier. Dessa internationella organisationer, som vanligtvis bygger på 

geografiska lägen, med faktorer som naturresurseroch handelsblock.

Till och med kulturella värden spelar en viktig roll. 

Många grannländer kombinera sina resurser inom ramen för dessa organisationer, skapar försvars allianser och samarbetar i en lång rad frågor. 

Målet med dessa unioner är att bevara freden, kontrollera kapprustningen, lösa konflikter genom diplomati, främja socialekonomisk utveckling och skydda grundläggande mänskliga rättigheter och demokrati. För närvarande, NATO, OSSE, EU, NAFTA, OPEC, ASEAN, G-8, D-8, och APEC är de främsta internationella politiska, militära och ekonomiska unioner.

Dessa institutioner är föremål för organisatoriska reformer på grund av nya medlemmar eller en breddning av tillämpningsområdet. 

Alla dessa organisationer, bildades i efterdyningarna av andra världskriget, och har bidragit till att skapa stabilitet och ordning i världen och har spelat en stor roll i den globala socialekonomiska utvecklingen. Medlemsländerna skyddar sina ekonomiska och militära intressen, och får även en starkare regional och internationell position. 

Även den utvecklade världen uppfattar behovet av sådana partnerskap. Skapandet av frihandelszoner, regionala handelsavtal, avskaffade av tullkontroller, och gemensam valuta (som i EU) kan trygga framtiden för medlemsstaterna. Försvars pakter gör det möjligt för medlemsstaterna att minska de militära utgifterna och för att avleda dessa resurser till kultur och utbildningsområdet istället.

En liknande organisation kommer att tillhandahålla betydande fördelar för muslimska nationer. För de som desperat behöver teknisk och ekonomisk utveckling, är det främsta steget mot stabiliteten skapandet av en central organisation eller, med andra ord, en enhetlig muslimsk värld under beskydd av den Islamiska unionen.

Ekonomisk utveckling och ökande välfärd

Ekonomiskt samarbete är nödvändigt av två anledningar: 

Stabilitet och utveckling. Muslimska nationer måste bringa stabilitet och soliditet till deras ekonomier. Utveckla industrier och göra de investeringar som krävs är viktigt, liksom behovet av en övergripande utvecklingsplan och en samtidig utveckling av utbildning, ekonomi, kultur, vetenskap och teknik.

Medan olika sektorer utvecklas tekniskt, måste arbetskraftens utbildningsnivå och normer därmed höjas i enlighet. Samhället måste motiveras att bli mer produktiva, och det ekonomiska samarbetet kommer att spela en viktig roll i att utrota fattigdom, analfabetism, den orättvisa fördelningen av rikedom, och andra socialekonomiska problem som frodas i muslimska länder. Detta partnerskap kan bildas endast genom skapandet av frihandelszoner, tullunioner och gemensamma ekonomiska områden.

De flesta muslimska länder har geografiskt strategiska betydelser, liksom rika naturtillgångar (t.ex. naturgas och råolja). Dessa resurser har strategiska möjligheter, men används inte effektivt. I den Islamiska världen, är 86% av befolkningens levnadsstandard under 2000 $,

76% lever under 1000 $, och 67% under 500 $ per år.

När den Islamiska världens totala resurser beaktas, (1) så är detta en paradox: Ungefär hälften av den bensin som förbrukas i väst har exporterats från den Islamiska världen, likaså 40% av världens jordbruksproduktion (2) 

Många ekonomer och strateger medger gärna att världsekonomin är beroende av den Islamiska världens oljaoch gas export, särskilt de i Persiska viken. (3)
 
Persiska viken äger två tredjedelar av jordens upptäckta råolja reserver. Uppgifterna som hämtats från forskningen dras slutsatsen att Saudiarabien ensam innehar 25,4% av världens oljereserver, eller 262 miljarder fat. 

Ytterligare 11% återfinns i Irak, 9,6 % i Förenade arabemiraten, 9,2% i Kuwait, 8,6% i Iran, 13 % i andra OPEC-länder. 

Resten är spridd över resten av världen. (4) Forskning på uppdrag av US Department of Energy visar att mellan 2000 och 2020 kommer oljeexporten 

från området att öka med 125%. (5) Detta innebär att världen kommer att fortsätta att möta sina behov genom import från Persiska viken. 

Dessutom har Mellanöstern 40 % av världens naturgas reserver och 35 % av dessa reserver i Persiska viken (6) Algeriet, Libyen och andra nordafrikanska länder har 3,7% av världens reserver.

Kaukasien och Centralasien är också rikt på olja, naturgas och andra naturresurser. Till exempel har Kazakstan mellan 10 till 17600000000 fat av bevisade oljereserver och dess naturgasreserver beräknas uppgå till mellan 53 och 83 biljoner kubikfot.
Turkmenistan har mellan 98 och 155 biljoner kubikfot naturgas, vilket gör det den fjärde största producenten. (7) Vissa andra muslimska länder har värdefulla mineraltillgångar. Till exempel, Uzbekistan och Kirgizistan är två av världens ledande guld producenter. Turkiet har en av världens rikaste bor reserver, först på senare tid har det upptäckts hur viktigt det är, och landet har världens största aluminium producerande anläggningar.

Energi är ett viktigt inslag i det moderna samhället i termer av militär, industri, urbanisering och transport.Med tanke på att den ekonomiska aktiviteten och tillverkning beror främst på energi, kommer nationer att göra sitt bästa för att uppnå kontroll över dessa energiresurser. 

Den muslimska världen använder inte sina resurser effektivt, för många av dess medlemmar saknar den infrastruktur och teknik för att öka produktionen och utnyttja sina naturresurser för att utveckla sina industrier. Därför är resurserna begränsade bidrag till landets ekonomi och exportinkomster. Dessa länder har inte möjlighet att bearbeta sin egen råolja, använda den i sitt industriella komplex, eller att utveckla sina industrier. Ännu värre, vissa muslimska nationer har inte ens de nödvändiga resurserna för att utforska och leda forskning kring deras naturresurser eller att upptäcka och extrahera dem. Utforskningar som utförts av utländska företag visar att andra muslimska nationer har olja och gasreserver, men de kan inte dra nytta av deras resurser.
 
Naturligtvis är ineffektiviteten av användning av naturresurser inte den enda Islamiska världens ekonomiska problem. Dock kan lösningen av detta problem börja processen med att lösa många andra problem. Det förekommer skillnader i struktur och funktion i de muslimska ländernas ekonomier. Vissa länders ekonomier är beroende av mineraltillgångar, såsom medlemmarna i OPEC, medan andra länder är beroende av jordbruket. Dessa skillnader återspeglas också i viss mån, i deras sociala strukturer, såsom de mycket varierande graderna av landsbyggd och stadsbefolkning. Att utveckla kompletterande relationer och hjälpa varandra i sina respektive specialområden kan vända dessa skillnader till en källa till rikedom. Allt detta kommer att vara möjligt med den Islamiska unionen.
 
Förenade satsningar och partnerskaps projekt kommer att vara ett viktigt steg i rätt riktning, för de gör det möjligt att dra nytta av varandras erfarenheter och inkomsten från investeringsprojekt kommer att gynna alla deltagande länder. Ett sådant ömsesidigt ekonomiskt stöd är förenligt med Islamisk moral, för att hjälpa de behövande och som ger en känsla av socialt ansvar är viktiga egenskaper som muslimer strävar efter att förvärva. Många verser i Koranen påminner muslimer att vaka över de behövande.
 
Samhällets inre sammanhållning måste utvidgas till internationella relationer. Eftersom internationellt samarbete inom ett partnerskap inte kan vara ensidig, då kommer sysselsättning och inkomstnivå att stiga i båda ländarna. Till exempel kommer det ena landet producerar olja och en annan kommer att bearbeta det, och jordbrukssynpunkt beroende länder kommer att kunna importera den mat de behöver från jordbrukssynpunkt utvecklade länder. En arbetskraft fattig lands behov kommer att täckas av ett annat muslimskt land, medan rika länder kommer att kunna investera i och hjälpa den arbetskraft fattiga landet som inte har tillräckligt med jobb för sitt folk. Detta kommer att vara till nytta för båda. Dela kunskaper och erfarenheter kommer att öka välståndet, och alla muslimer kommer att gynnas av den tekniska utvecklingen.

Förenade satsningar som inser den Islamiska världens enande av möjligheter och medel kommer att möjliggöra för muslimer att producera högteknologiska produkter. Den Islamiska gemensamma marknaden kommer att möjliggöra för muslimskt tillverkade produkter att saluföras i andra muslimska länder utan hinder av tullar, kvoter och andra gränsöverskridande hinder. Marknadsplatsen kommer att växa, marknadsandelen och exporten av alla muslimska länder kommer att stiga, industrialisering kommer att påskyndas, och ekonomisk utveckling kommer att medföra framsteg i teknik. Levnadsstandarden och välståndet för muslimska nationer kommer att öka, och deras befintliga ojämlikheter kommer att försvinna. Vissa frihandelsavtal finns redan mellan länder i viken, Stillahavsområdet, och Nordafrika. Handelsavtal som undertecknats av Turkiet är redan i drift i den Islamiska världen. Bilateralt samarbete finns i vissa regioner, dock skall deras räckvidd utvidgas. Detta samarbete kommer att skydda de rättigheter och intressen för alla muslimska länder och leda till att alla av dem blir utvecklade med ett resultat som alla av dem kommer att dra en mycket större nytta än om de inte samarbetar med varandra.
 
Alla dessa fenomen kan endast förverkligas under en central myndighets ledarskap och samordning. Att uppnå detta är möjligt om muslimska nationer antar Koranens värderingar och Profetens (må Gud välsigna honom och bevilja honom fred) Sunnah, eller, med andra ord, om de antar Islamisk kultur. 

Den islamiska unionen måste leda vägen till denna kulturella uppvaknande, samt den åtföljande politiska och ekonomiska samarbete.

[51:19] Och av det som de ägde gav de tiggarna och dem som led nöd [i tysthet] deras rättmätiga andel.

[24:22] De av er som åtnjuter en gynnad ställning och lever i välstånd får aldrig vägra att hjälpa sina närmaste och de nödställda och dem som övergett ondskans rike för Guds sak; [har dessa begått fel] skall de förlåta dem och glömma. Eller önskar ni inte att Gud skall ge er Sin förlåtelse? Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

[65:7] Den förmögne skall sörja [för det som nu har sagts] med sin rikedom, och den som lever under knappa förhållanden skall avstå [vad han kan] av det som Gud har gett honom för hans försörjning. Gud fordrar inte av någon mer än vad Han har låtit honom förfoga över. Efter svårigheterna skall Gud skänka er lättnad.

[9:71] MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis.

Ordet "väktare" förmedlar sådana betydelser som vän, hjälpare, mentor och beskyddare. 

Den uttrycker också vikten av samarbete och solidaritet mellan muslimska nationer. Det samarbete som kommer att uppstå från denna broderliga medvetenhet mellan muslimska nationer kommer att medföra välstånd och rikedom till muslimer och utrota fattigdomen, ett viktigt problem i den islamiska världen. Samhällen som följer Koranens värderingar kommer inte att uppleva svält, misär och fattigdom. Muslimer kommer att utveckla sina nationer genom att följa en rationell och långsiktig politik, 

att skapa goda relationer med andra nationer och människor, värdera handel och utveckling, och lära av andra kulturers erfarenheter. Detta var så i historien och, om Gud vill, enligt den Islamiska unionens ledarskap kommer det att bli så igen.

 

 

1- Demetrios Yiokaris, Islamic Leage Study Guide-1997, United Nations: Study Guides. Online at: www.vaxxine.com/cowac/islmclg1.htm. 
2- “Islamic Countries have the resources to match the west, scientist”, Arabic News.com, 28 May 2000. Online at: www.arabicnews.com/ansub/ Daily/Day/000628/2000062848.html. 
3- Anthony H. Cordesman and Arleigh A. Burke, “The Gulf and Transition: Executive Summary and Major Policy Recommendations” (October 30, 2000). 
4- Anthony H. Cordesman and Arleigh A. Burke, “The US Military and the Evolving Challenges in the Middle East” (March 9, 2002), 3. 
5- Anthony H. Cordesman and Arleigh A. Burke, “The US Military and the Evolving Challenges in the Middle East” (March 9, 2002), 3. 
6- Anthony H. Cordesman and Arleigh A. Burke, “The US Military and the Evolving Challenges in the Middle East” (March 9, 2002), 4. 
7- Jim Nichol, “Central Asia’s New States: Political Developments and Implications for U.S. Interests,” CRS (Congressional Research Service) Issue Brief for Congress (June 13, 2003). Online at: www.ncseonline.org/NLE/CRS/abstract.cfm?NLEid=16833.


2011-04-18 10:35:02

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top