Om Evolutionens Bedrägeri

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
1 / total: 20

Särskilt Förord: Den verkliga ideologiska roten till terrorism: Darwinism och Materialism

De flesta människor tror att evolutionsteorin först föreslogs av Charles Darwin, och att den vilar på vetenskaplig bevisning, observationer och experiment. Men sanningen är att Darwin inte var dess upphovsman, och inte heller vilar teorin på vetenskapliga bevis. Teorin består av en anpassning till naturen av den antika dogmen i materialistisk filosofi. Trots att det inte stöds av vetenskapliga upptäckter, stöds teorin blint i andan av materialistisk filosofi.

Denna fanatism har resulterat i alla möjliga sorters katastrofer. Tillsammans med spridningen av darwinism och den materialistiska filosofin som den stödjer, har svaret på frågan: "Vad är en människa?" förändrats. Människor som tidigare svarade: "Allah skapar människor och de måste leva i enlighet med den vackra moralen Han lär", har nu börjat tro att "Människan kom till av en slump, och är ett djur som har utvecklats genom kampen för överlevnad”.  Det finns ett högt pris att betala för detta stora bedrägeri. Våldsamma ideologier som rasism, fascism och kommunism, och många andra barbariska synsätt i världen som är baserade på konflikt har alla hämtat styrka ur detta bedrägeri.

Denna del kommer att undersöka katastrofen som darwinism har efterlämnat i världen och avslöja dess direkta koppling till terrorism, ett av de viktigaste globala problemen i vår tid.

Den darwinistiska lögnen: "Livet är konflikt"

darwin, terör

Darwin inledde sin teori med ett grundläggande bedrägeri när han utvecklade den: "Utvecklingen av levande varelser är avhängigt kampen för överlevnad, de starka vinner kampen och de svaga är dömda till nederlag och glömska”.

Enligt Darwins ovetenskapliga uppfattning finns det en hänsynslös kamp för överlevnad och en evig konflikt i naturen. Den starke övervinner alltid över den svage, och detta möjliggör att utveckling sker. Undertiteln som han gav till sin bok: ”The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life", sammanfattar den uppfattningen.

Darwin föreslog vidare att "kampen för överlevnad" också tillämpades mellan mänskliga rasgrupper. Enligt detta sällsamma hävdande var ”gynnade raser” segrande i kampen. Gynnade raser var, i Darwins uppfattning, vita européer. Afrikanska eller asiatiska raser hade släpat efter i kampen för överlevnad. Darwin gick längre och föreslog att dessa raser, helt och hållet, snart skulle förlora "kampen för överlevnad", och därmed försvinna.

Någon gång i en framtida period, inte särskilt avlägsen mätt med århundraden, kommer de civiliserade människa raserna säkerligen att utrota och ersätta de vilda raserna över hela världen. Samtidigt kommer de antropomorfa aporna ... utan tvekan att utrotas. Brytningen mellan människan och hans närmast allierade kommer då att vara bredare, eftersom det kommer att intervenera mellan en människa som är även mer civiliserad, kan vi hoppas, än den kaukasiska människan och någon ras av apa så lågt som en babian, i stället för, som nu, mellan negern eller australiern och gorillan.1

Den indiska antropologen Lalita Vidyarthi förklarar hur Darwins evolutionsteori lade rasism på de sociala vetenskaperna:

Hans (Darwins) teori om överlevnaden av de starkaste välkomnades varmt av samtidens samhällsvetare, och de trodde att mänskligheten hade uppnått olika nivåer av utveckling som kulminerade i den vite mannens civilisation. Vid den andra halvan av 1800-talet godtogs rasism som ett faktum av den stora majoriteten av västerlandets vetenskapsmän. 2

Darwins inspirationskälla: Malthus teori om hänsynslöshet

thomas malthus, savaş

Darwins inspirationskälla i detta ämne var den brittiska ekonomen Thomas Malthus bok ”An Essay on the Principle of Population”. Utlämnade åt sina egna påfund, beräknade Malthus att den mänskliga befolkningen ökade snabbt. Enligt hans uppfattning var de viktigaste influenser som höll befolkningstakten under kontroll katastrofer såsom krig, svält och sjukdomar. Kort sagt, enligt detta brutala hävdande, var en del människor tvungna att dö för andra att skulle kunna leva. Existens kom att betyda "permanent krig".

Under 1800-t var Malthus idéer allmänt accepterade. I synnerhet gav intellektuella i Europas övre samhällsklass sitt stöd åt hans grymma idéer. I artikeln "The Scientific Background of the Nazi Race Purification Programme", har betydelsen som 1800-talets Europa gav Malthus syn på befolkningen beskrivits på detta sätt:

I hela Europa samlades under första hälften av 1800-talet, medlemmar ur de härskande klasserna för att diskutera det nyupptäckta "Befolknings problemet" och för att utarbeta metoder för att genomföra det malthusiska mandatet att öka dödligheten hos de fattiga "Istället för att rekommendera renlighet till de fattiga bör vi uppmuntra motsatta vanor. I våra städer bör vi göra gatorna smalare, samla ihop fler människor i husen, och locka fram återkomsten av pesten. ”På landsbygden borde vi bygga våra byar i närheten av stillastående vattensamlingar, och uppmuntra bosättningar i alla sanka och ohälsosamma områden” och så vidare. 3

Som ett resultat av denna grymma politik skulle de svaga, och de som hade förlorat kampen för överlevnad elimineras, och som ett resultat av detta skulle den snabba befolkningsökningen uppnå balans. Denna så kallade "förtryck av de fattiga" politik blev faktiskt genomförd i 1800-talets Storbritannien. En industriell bestämmelse antogs i vilken barn i åldern åtta till nio år tvingades att arbeta sexton timmar om dagen i kolgruvorna och tusentals dog av de fruktansvärda förhållandena. "Kampen för överlevnad" som krävdes av Malthus teori ledde till att miljontals britter levde under svåra lidanden. Påverkad av dessa avvikande idéer tillämpade Darwin detta koncept av konflikt på hela naturen, och föreslog att den starka och den lämpligaste hade avgått som segrare ur detta inbillade krig för existens. Dessutom hävdade han att den så kallade kampen för överlevnad var en motiverad och oföränderlig naturlag. Å andra sidan, inbjöd han människor till att överge sina religiösa övertygelser genom att förneka Skapelsen och därmed underminerades alla etiska värderingar som kunde visa sig vara hinder för hänsynslösheten i "kampen för överlevnad”.

Mänskligheten har betalt ett högt pris under 1900-talet för spridningen av dessa hjärtlösa åsikter som ledde människor till handlingar av hänsynslöshet och grymhet.

Vad ”djungel lagen" ledde till: Fascism

hitler, faşizm

Allteftersom darwinism gav näring åt rasism under 1800-talet, bildade den grundvalarna av en ideologi som skulle utvecklas och dränka världen i blod under 1900-talet: nazismen.

Ett starkt darwinistiskt inflytande kan ses i de nazistiska ideologerna. När man undersöker denna teori, som formgavs av Adolf Hitler och Alfred Rosenberg, stöter man på sådana begrepp som "naturligt urval", "selektiv parning" och "kampen för överlevnad mellan raserna", som upprepas tiotals gånger i verk av Darwin. När Hitler titulerade sin bok Mein Kampf (Min kamp), inspirerades han av den darwinistiska kampen för överlevnad och principen om att segern gick till den lämpligaste. Särskilt talar han om kampen mellan raserna:

Historia skulle kulminera i ett nytt tusenårigt rike av oöverträffad prakt, baserat på en ny rasistisk hierarki som förordnades av naturen själv. 4

Under partiets massmöte i Nürnberg 1933 proklamerade Hitler att "en högre ras betvingar till sig en lägre ras ... en rättighet som vi ser i naturen och som kan betraktas som det enda tänkbara rätta".

Att nazisterna påverkades av darwinism är ett faktum som nästan alla historiker som är experter i ämnet accepterar. Historikern Hickman beskriver darwinismens inflytande på Hitler på följande sätt:

(Hitler) var en stark trosföljare till och en stark predikant av evolutionen. Oavsett vilka de djupgående och invecklade beskaffenheterna av hans psykos än var, är det säkert att [begreppet om kampen var oerhört viktigt för Hitler] hans bok, Mein Kampf, tydligt framlade ett antal evolutionära idéer, särskilt de som betonar kampen, överlevnad av de lämpligaste och utrotningen av den svaga för att producera ett bättre samhälle.5

Hitler, som dök upp med dessa åsikter, drog in världen i våld som aldrig tidigare hade skådats. Många etniska och politiska grupper, och i synnerhet judarna, utsattes för fruktansvärda grymheter och slakt i de nazistiska koncentrationslägren. Andra världskriget, som började med den nazistiska invasionen kostade 55 miljoner människor sina liv. Vad som låg bakom den största tragedin i världshistorien var darwinismens koncept av "kampen för överlevnad."

Den blodiga alliansen: darwinism och kommunism

Medan fascister finns på den högra flygeln av socialdarwinism är den vänstra flygeln ockuperad av kommunister. Kommunister har alltid varit bland de strängaste försvararna av Darwins teori.

Detta förhållande mellan darwinism och kommunism går tillbaka till grundarna av dessa bägge "ismer”.

Marx och Engels, bägge grundare av kommunism, läste Darwins The Origin of Species (Arternas ursprung) så snart den publicerades, och häpnades över dess "dialektiskt materialistiska" inställning. Korrespondensen mellan Marx och Engels visade att de såg Darwins teori som ”innehållande den naturhistoriska grunden för kommunismen". I sin bok The Dialectics of Nature, som han skrev under inflytande av Darwin, var Engels full av berömmelse för Darwin och försökte göra sitt eget bidrag till teorin i kapitlet "The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man”.

Ryska kommunister som följde i fotspåren av Marx och Engels, till exempel Plekhanov, Lenin, Trotskij och Stalin, instämde alla i Darwins evolutionsteori. Plekhanov, som ses som grundaren av den ryska kommunismen, ansåg marxism som "Darwinism i dess tillämpning av samhällsvetenskap”.6

Trotskij sade, "Darwins upptäckt är den högsta triumfen av dialektiken i hela området av organiskt material”. 7

”Darwinistisk undervisning” hade en viktig roll i bildandet av kommunist kadrer. Till exempel noterar historiker det faktum att Stalin var religiös i sin ungdom, men blev ateist främst på grund av Darwins böcker.8

Mao, som etablerade kommunistisk styre i Kina och dödade miljontals människor, förklarade öppet att "kinesisk socialism bygger på Darwin och evolutionsteorin".9

James Reeve Pusey, historikern vid Harvard University går mycket detaljrikt in på darwinismens effekt på Mao och kinesisk kommunism i boken om sin forskning kallad China and Charles Darwin. 10

Kort sagt, finns det en obrytbar koppling mellan evolutionsteorin och kommunism. Teorin hävdar att levande varelser är en produkt av slumpen, och ger ett så kallat vetenskapligt stöd för ateism. Kommunism, en ateistisk ideologi, är av den anledningen fast knuten till darwinism. Dessutom föreslår evolutionsteorin att utveckling i naturen är möjlig genom konflikt (med andra ord "kampen för överlevnad") och stöder begreppet "dialektik" som är grundläggande för kommunism.

Om vi ​​tänker på det kommunistiska begreppet "dialektisk konflikt", som dödade cirka 120 miljoner människor under 1900-talet, som en "mördarmaskin" kan vi bättre förstå dimensionerna av den katastrof som darwinism hemsökte på planeten.

Darwinism och terrorism

Som vi hittills har sett är darwinism roten till olika ideologier av våld som har medfört katastrof för mänskligheten under 1900-talet. Den grundläggande tanken bakom denna förståelse och metod är "bekämpande av den som inte är en av oss”.

Vi kan förklara detta på följande sätt: Det finns olika uppfattningar, världsbilder och filosofier i världen. Det är helt naturligt att alla dessa olika idéer har egenskaper som opponerar sig emot varandra. Emellertid kan dessa olika uppfattningar se på varandra på ett av två sätt:

11 eylül, terörist saldırı

Oavsett vilken ideologi de ansluter sit till, de som begår terrorbrott över hela världen är i själva verket Darwinister. Darwinsim är den enda filosofin som sätter värde på, och därmed uppmuntrar, konflikter.

1) De kan respektera existensen av dem som är annorlunda än de själva och försöka att inleda en dialog med dem, på ett sätt som hör till det mänskliga beteendet. Denna metod överensstämmer med Koranens moral.

2) De kan välja att bekämpa andra, och försöka att tillförsäkra sig en fördel genom att skada dem, med andra ord att bete sig som ett vilt djur. Detta är en metod som förekommer inom materialism, det vill säga irreligion. Den skräck som vi kallar terrorism är inget annat än en benämning på det som redogörs i ovanstående alternativ nummer 2).

När vi betraktar skillnaden mellan dessa två synsätt ser vi att idén om "människan som ett kämpande djur", som darwinism undermedvetet har pålagt människor är särskilt inflytelserik. Individer och grupper som väljer konflikt som sin väg har kanske aldrig hört talas om darwinism och principerna för den ideologin. Men i slutänden enas de med ett synsätt, vars filosofiska grund vilar på darwinism. Vad som får dem att tro på riktigheten i detta synsätt är sådana slagord som är rotade i darwinism som "I denna värld, överlever den starke", "Stora fiskar sväljer små fiskar", "Krig är en dygd" och "Människan gör framsteg genom att föra krig". Tar man bort darwinism, är dessa ingenting annat än tomma slagord.

Emellertid är det så att när darwinism tas bort, kvarstår ingen filosofi om "konflikt". De tre gudomliga religioner som de flesta människor i världen tror på och är anhängaretill; Islam, Kristendom och Judendom, är alla emot våld. Alla tre religioner vill skapa frid och harmoni i världen, och motsätter sig att oskyldiga människor dödas och genomlider grymhet och tortyr. Konflikt och våld som är onormala och oönskade begrepp bryter mot den moral som Allah har lagt fram för människan. Men darwinism ser och skildrar konflikter och våld som naturliga, motiverade och korrekta begrepp som måste finnas.

När vissa människor, av denna anledning, gör sig skyldiga till terrorism med stöd av begrepp och symboler inom Islam, Kristendom eller Judendom och gör detta i dessa religioners namn, kan du vara säker på att dessa människor inte är muslimer, kristna eller judar. De är verkliga socialdarwinister. De gömmer sig under en täckmantel av religion, men de är inte äkta troende. Även om de påstår sig tjäna religionen, är de faktiskt emot religion och dess troende. Det, att de är emot religion, påvisas av att de hänsynslöst begår ett brott som religion förbjuder.

Av den anledningen är roten till den terrorism som plågar vår planet inte någon av de gudomliga religionerna, det är ateism och uttrycket av ateism i vår tid är: "Darwinism" och "Materialism".

Islam är lösningen på terrorism

Vissa människor som säger sig agera i religionens namn missförstår kanske sin religion eller utövar det på fel sätt. Av den anledningen skulle det vara fel att bilda sig uppfattningar om själva religionen genom att betrakta dessa människor som exempel. Det bästa sättet att förstå en religion är att studera dess gudomliga källa.

Den heliga källan för Islam är Koranen och traditionen av vår Profet (må Allah välsigna honom och bevilja honom frid), och modellen av moralitet i Koranen, Islam, är helt annorlunda än den föreställning som finns i sinnet hos vissa västerlänningar. Koranen är baserad på begreppen moralitet, kärlek, medlidande, barmhärtighet, ödmjukhet, uppoffring och fred och frid, och en muslim som lever efter den moraliteten i dess rätta mening kommer att vara mycket artig, omtänksam, förstående, pålitlig och tillmötesgående. Han kommer att sprida kärlek, respekt, harmoni och glädje av att leva i hans närhet.

Islam är en religion av frid och välbefinnande

Ordet Islam härstammar från ett ord som betyder "frid" på arabiska. Islam är en religion som uppenbarades för mänskligheten med avsikten att presentera ett fridfullt liv genom vilken den oändliga medkänslan och barmhärtigheten av Allah manifesteras på jorden. Allah kallar alla människor till Islamiskt moral genom vilken nåd, medkänsla och frid kan upplevas över hela världen.

I Koranens kapitel 2 Al Baqarah vers 208 förmedlas följande: Troende! Ge er hän åt Allah i hel och full underkastelse [under Hans vilja] och följ inte i Djävulens fotspår - han är er svurne fiende.

Som versen klargör kan säkerhet endast tillförsäkras genom "att gå in Islam", det vill säga genom att leva efter Koranens värderingar.

Allah har fördömt ondskan

zulüm, ırkçılık

Allah kallar människor till fred och säkerhet, medan gudlösa ideologier uppmuntrar till konflikter och terrorism.

Allah har påbjudit människor att undvika att begå ondska; han har förbjudit misstro, omoral, uppror, grymhet, aggressivitet, mord och blodsutgjutelse. Han beskriver de som misslyckas i att lyda denna befallning som "gående i Satans fotspår" och att anta en hållning som i Koranen öppet visar sig vara syndig.

Några av de många verser i denna fråga i Koranen är dessa:

I kapitel 13 Ar-Ra’d vers 25 kan man läsa ”Men de som bryter förbundet med Allah som är stadfäst [i människans natur], och som åtskiljer vad Allah har befallt skall vara sammanfogat och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden - över dem faller [Allahs] fördömelse och ett tungt öde väntar dem”.

Vidare kan man i kapitel 28 Al-Qasas vers 77 ta del av följande budskap: ”Sträva med det som Allah har gett dig efter det eviga livets goda utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Allah har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Allah är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna."

Som vi kan se, har Allah förbjudit alla former av okynniga handlingar inom den Islamiska religionen, inklusive terrorism och våld, och fördömt de som begår sådana handlingar. En muslim ger skönhet till världen och förbättrar den.

Islam försvarar att vara förstående och yttrandefrihet

Islam är en religion som tillhandahåller och garanterar frihet med avseende på idéer, tankar och livet. Den har utfärdat befallningar för att förebygga och förbjuda spänningar, tvister, förtal och även negativa tankar hos människor.

På samma sätt som den målmedvetet motsätter sig terrorism och alla former av våld, har den även förbjudit att även det minsta ideologiska förtryck läggs på dem.

Detta vilket framgår av kapitel 2 Al Baqarah vers 256: ”TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Allah, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Allah hör allt, vet allt”.,

samt i kapitel 88 Al-Ghashiyah vers 22 ”men över deras [sinnen] har du ingen makt”.

Att tvinga människor att tro på en religion eller att anta dess former av tro är helt i strid med Islams anda. Enligt Islam är sann tro bara möjlig genom fri vilja och samvetsfrihet. Naturligtvis kan muslimer råda och uppmuntra varandra rörande kännetecknen av Koranens moralitet, men de kommer aldrig att ta till tvång eller någon form av fysiska eller psykiska påtryckningar. Inte heller kommer de att använda någon världslig förmån för att förmå någon att vända någon till religionen.

Låt oss föreställa oss en helt motsatt samhällsmodell. Till exempel, En värld i vilken människor jämlikt lag tvingas att utöva religion. En sådan samhällsmodell är helt i strid med Islam eftersom tro och dyrkan enbart är av värde när de riktas till Allah av den fria viljan hos individen. Om ett system pålägger människor viss tro och dyrkan, kommer de att bli religiösa enbart av rädsla för systemet. Ur religiös synvinkel, är det viktigaste det att religion ska levas för Allahs välbehag i en miljö där människors samveten är helt fria.

Allah har gjort dödandet av oskyldiga människor olagligt

mutlu çocuk, sevimli çocuklar

Enligt Koranen är en av de största synderna den att döda en människa som inte har begått något fel... Om någon dödar en annan person - såvida det inte är i vedergällning för någon annan eller för att ha förorsakat korruption på jorden – är det som om han hade mördat hela mänskligheten. Och om någon ger liv åt en annan människa, är det som om han hade givit liv åt hela mänskligheten.

I Koranen sägs detta på följande vis i kap 5 Al-Ma’idah vers 32
Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.

samt i kap 25Al-Furqan vers 68 Och de anropar aldrig en Allah om vid sidan av Allah och de berövar aldrig en människa livet - som Allah har förklarat heligt - annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning

Såsom verserna antyder, är en person som dödar oskyldiga människor utan anledning hotad med en stor plåga. Allah har visat att dödande av en enda person är lika grymt som att mörda hela mänskligheten. En person som efterlever Allahs gränser kan inte göra en enda människa någon skada, än mindre massakrera tusentals oskyldiga människor. De som antar att de kan undgå rättvisan och därmed straff här i världen kommer aldrig att lyckas, ty de måste redogöra för sina gärningar i närvaro av Allah. Det är därför som troende, som vet att de kommer att avge en redogörelse för sina gärningar efter döden, är mycket noggranna med att följa Allahs gränser.

Allah befaller troende att vara medkännande och barmhärtiga

Islamisk moralitet beskrivs i Koranen i kapitel 90 som: Al-Balad verserna 17 och !8 på detta sätt:

(17)Det innebär] också att vara en av dem som tror och som uppmanar varandra att ha tålamod och uppmanar varandra att visa medkänsla [med de sämre lottade].

(18)Dessa är de rättfärdiga som hör till den högra sidan

Som vi har sett i denna vers är ett av de viktigaste moraliska påbuden som Allah har sänt ned till sina tjänare, med avsikten att de kan ta emot frälsning och nåd och uppnå Paradiset, är att "uppmana varandra till medkänsla".

Islam är, såsom den beskrivs i Koranen, en modern, upplyst, progressiv religion. En muslim är framförallt en person av frid, han är barmhärtig med en demokratisk anda, kulturell, upplyst, ärlig, kunnig om konst och vetenskap och är civiliserad.

En muslim som är utbildad i Koranens fina moraliska lära, nalkas alla med den kärlek som Islam förväntar sig. Han visar respekt för alla idéer och han uppskattar konst och estetik. Han är försonande inför varje händelse, minskar spänningar och återställer vänskapliga förhållanden. I samhällen som består av sådana här individer kommer det att finnas en mer utvecklad civilisation, en högre social moral, mer glädje, lycka, rättvisa, säkerhet, överflöd och välsignelser än i de flesta av världens moderna nationer idag.

Allah har befallt förståelse och förlåtelse

Konceptet av förlåtelse och att vara förstående, som beskrivs i Koranens Kapitel 7 Al-A’raf vers 199 med orden: ÖVERSE med människornas natur [och deras brister], och uppmana [alla att visa] hövlighet och vänlighet och undvik [alla ordväxlingar med] dem som [står kvar i hednisk] okunnighet.
Innehållet i ovanstående vers utgör en av de mest grundläggande principerna i Islam.

När vi ser Islams historia, på det sätt som muslimer har överfört denna viktiga del av Koranens moralitet till samhällslivet kan denna princip tydligt ses. Muslimer har alltid fört med sig en atmosfär av frihet och medkänsla och förstört olagliga metoder varhelst de har gått. De har gjort det möjligt för personer vars religioner, språk och kulturer är helt olika varandra att leva tillsammans i frid och harmoni under ett tak, och tillhandahållit frid och harmoni för sina egna medlemmar. En av de viktigaste orsakerna till det ottomanska imperiets sekellånga existens, vilket var spridd över ett enormt område, var stämningen av förståelse som Islam förde med sig. Muslimer, som har varit kända för sin medkännande och kärleksfulla natur i århundraden, har alltid varit de mest medkännande och rättvisa människorna. Inom denna multinationella struktur har alla etniska grupper varit fria att leva efter sina egna religioner och egna regler.

Sann medkänsla kan enbart skapa frid och välstånd i världen när den har införlivats längs de linjer som dras upp i Koranen. Detta faktum uppmärksammas i versen Koranen kapitel 41 Fussilat vers 34 som lyder: Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort [den dåliga handlingen] med en bättre - den som var din fiende kan bli din nära vän!

Slutsats

Allt detta visar att moraliteten som Islam rekommenderar till mänskligheten ger världen fördelarna med frid, harmoni och rättvisa. Det barbari som kallas terrorism, och som är så påtaglig i världen för närvarande är verket av okunniga och fanatiska människor, helt främmande för Koranens moralitet, och som inte har någonting alls att göra med religion. Lösningen för dessa människor och grupper som försöker utföra sin råhet under täckmanteln av religion är läran av Koranens sanna moralitet. Med andra ord, Islam och Koranens moralitet är lösningar på terrorismens gissel, inte anhängare av den.

DİPNOTLAR

1. Charles Darwin, The Descent of Man, 2. baskı, New York, A L. Burt Co., 1874, sid 178

2. Lalita Prasad Vidyarthi, Racism, Science and Pseudo-Science, Unesco, France, Vendôme, 1983. sid 54

3. Theodore D. Hall, The Scientific Background of the Nazi Race Purification Program, http://www.trufax.org/avoid/nazi.html

4. Henry Morris, The Long War Against God, 1989, sid 78

5. R. Hickman, Biocreation, Science Press, Worthington, OH, sid 51–52, 1983; Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101–111, 1999

6. Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History, Historical Studies on Science and Belief, 1980

7. Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London, 1993

8. Alex de Jonge, Stalin and The Shaping of the Soviet Uninon, William Collins Sons & Limited Co., Glasgow, 1987, sid 22

9. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977

10. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, Cambridge, Massachusetts, 1983

1 / total 20
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Om Evolutionens Bedrägeri online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."