Om Evolutionens Bedrägeri

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
1 / total: 20

Särskilt Förord: Den verkliga ideologiska roten till terrorism: Darwinism och Materialism

De flesta människor tror att evolutionsteorin först föreslogs av Charles Darwin, och att den vilar på vetenskaplig bevisning, observationer och experiment. Men sanningen är att Darwin inte var dess upphovsman, och inte heller vilar teorin på vetenskapliga bevis. Teorin består av en anpassning till naturen av den antika dogmen i materialistisk filosofi. Trots att det inte stöds av vetenskapliga upptäckter, stöds teorin blint i andan av materialistisk filosofi.

Denna fanatism har resulterat i alla möjliga sorters katastrofer. Tillsammans med spridningen av darwinism och den materialistiska filosofin som den stödjer, har svaret på frågan: "Vad är en människa?" förändrats. Människor som tidigare svarade: "Allah skapar människor och de måste leva i enlighet med den vackra moralen Han lär", har nu börjat tro att "Människan kom till av en slump, och är ett djur som har utvecklats genom kampen för överlevnad”.  Det finns ett högt pris att betala för detta stora bedrägeri. Våldsamma ideologier som rasism, fascism och kommunism, och många andra barbariska synsätt i världen som är baserade på konflikt har alla hämtat styrka ur detta bedrägeri.

Denna del kommer att undersöka katastrofen som darwinism har efterlämnat i världen och avslöja dess direkta koppling till terrorism, ett av de viktigaste globala problemen i vår tid.

Den darwinistiska lögnen: "Livet är konflikt"

darwin, terör

Darwin inledde sin teori med ett grundläggande bedrägeri när han utvecklade den: "Utvecklingen av levande varelser är avhängigt kampen för överlevnad, de starka vinner kampen och de svaga är dömda till nederlag och glömska”.

Enligt Darwins ovetenskapliga uppfattning finns det en hänsynslös kamp för överlevnad och en evig konflikt i naturen. Den starke övervinner alltid över den svage, och detta möjliggör att utveckling sker. Undertiteln som han gav till sin bok: ”The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life", sammanfattar den uppfattningen.

Darwin föreslog vidare att "kampen för överlevnad" också tillämpades mellan mänskliga rasgrupper. Enligt detta sällsamma hävdande var ”gynnade raser” segrande i kampen. Gynnade raser var, i Darwins uppfattning, vita européer. Afrikanska eller asiatiska raser hade släpat efter i kampen för överlevnad. Darwin gick längre och föreslog att dessa raser, helt och hållet, snart skulle förlora "kampen för överlevnad", och därmed försvinna.

Någon gång i en framtida period, inte särskilt avlägsen mätt med århundraden, kommer de civiliserade människa raserna säkerligen att utrota och ersätta de vilda raserna över hela världen. Samtidigt kommer de antropomorfa aporna ... utan tvekan att utrotas. Brytningen mellan människan och hans närmast allierade kommer då att vara bredare, eftersom det kommer att intervenera mellan en människa som är även mer civiliserad, kan vi hoppas, än den kaukasiska människan och någon ras av apa så lågt som en babian, i stället för, som nu, mellan negern eller australiern och gorillan.1

Den indiska antropologen Lalita Vidyarthi förklarar hur Darwins evolutionsteori lade rasism på de sociala vetenskaperna:

Hans (Darwins) teori om överlevnaden av de starkaste välkomnades varmt av samtidens samhällsvetare, och de trodde att mänskligheten hade uppnått olika nivåer av utveckling som kulminerade i den vite mannens civilisation. Vid den andra halvan av 1800-talet godtogs rasism som ett faktum av den stora majoriteten av västerlandets vetenskapsmän. 2

Darwins inspirationskälla: Malthus teori om hänsynslöshet

thomas malthus, savaş

Darwins inspirationskälla i detta ämne var den brittiska ekonomen Thomas Malthus bok ”An Essay on the Principle of Population”. Utlämnade åt sina egna påfund, beräknade Malthus att den mänskliga befolkningen ökade snabbt. Enligt hans uppfattning var de viktigaste influenser som höll befolkningstakten under kontroll katastrofer såsom krig, svält och sjukdomar. Kort sagt, enligt detta brutala hävdande, var en del människor tvungna att dö för andra att skulle kunna leva. Existens kom att betyda "permanent krig".

Under 1800-t var Malthus idéer allmänt accepterade. I synnerhet gav intellektuella i Europas övre samhällsklass sitt stöd åt hans grymma idéer. I artikeln "The Scientific Background of the Nazi Race Purification Programme", har betydelsen som 1800-talets Europa gav Malthus syn på befolkningen beskrivits på detta sätt:

I hela Europa samlades under första hälften av 1800-talet, medlemmar ur de härskande klasserna för att diskutera det nyupptäckta "Befolknings problemet" och för att utarbeta metoder för att genomföra det malthusiska mandatet att öka dödligheten hos de fattiga "Istället för att rekommendera renlighet till de fattiga bör vi uppmuntra motsatta vanor. I våra städer bör vi göra gatorna smalare, samla ihop fler människor i husen, och locka fram återkomsten av pesten. ”På landsbygden borde vi bygga våra byar i närheten av stillastående vattensamlingar, och uppmuntra bosättningar i alla sanka och ohälsosamma områden” och så vidare. 3

Som ett resultat av denna grymma politik skulle de svaga, och de som hade förlorat kampen för överlevnad elimineras, och som ett resultat av detta skulle den snabba befolkningsökningen uppnå balans. Denna så kallade "förtryck av de fattiga" politik blev faktiskt genomförd i 1800-talets Storbritannien. En industriell bestämmelse antogs i vilken barn i åldern åtta till nio år tvingades att arbeta sexton timmar om dagen i kolgruvorna och tusentals dog av de fruktansvärda förhållandena. "Kampen för överlevnad" som krävdes av Malthus teori ledde till att miljontals britter levde under svåra lidanden. Påverkad av dessa avvikande idéer tillämpade Darwin detta koncept av konflikt på hela naturen, och föreslog att den starka och den lämpligaste hade avgått som segrare ur detta inbillade krig för existens. Dessutom hävdade han att den så kallade kampen för överlevnad var en motiverad och oföränderlig naturlag. Å andra sidan, inbjöd han människor till att överge sina religiösa övertygelser genom att förneka Skapelsen och därmed underminerades alla etiska värderingar som kunde visa sig vara hinder för hänsynslösheten i "kampen för överlevnad”.

Mänskligheten har betalt ett högt pris under 1900-talet för spridningen av dessa hjärtlösa åsikter som ledde människor till handlingar av hänsynslöshet och grymhet.

Vad ”djungel lagen" ledde till: Fascism

hitler, faşizm

Allteftersom darwinism gav näring åt rasism under 1800-talet, bildade den grundvalarna av en ideologi som skulle utvecklas och dränka världen i blod under 1900-talet: nazismen.

Ett starkt darwinistiskt inflytande kan ses i de nazistiska ideologerna. När man undersöker denna teori, som formgavs av Adolf Hitler och Alfred Rosenberg, stöter man på sådana begrepp som "naturligt urval", "selektiv parning" och "kampen för överlevnad mellan raserna", som upprepas tiotals gånger i verk av Darwin. När Hitler titulerade sin bok Mein Kampf (Min kamp), inspirerades han av den darwinistiska kampen för överlevnad och principen om att segern gick till den lämpligaste. Särskilt talar han om kampen mellan raserna:

Historia skulle kulminera i ett nytt tusenårigt rike av oöverträffad prakt, baserat på en ny rasistisk hierarki som förordnades av naturen själv. 4

Under partiets massmöte i Nürnberg 1933 proklamerade Hitler att "en högre ras betvingar till sig en lägre ras ... en rättighet som vi ser i naturen och som kan betraktas som det enda tänkbara rätta".

Att nazisterna påverkades av darwinism är ett faktum som nästan alla historiker som är experter i ämnet accepterar. Historikern Hickman beskriver darwinismens inflytande på Hitler på följande sätt:

(Hitler) var en stark trosföljare till och en stark predikant av evolutionen. Oavsett vilka de djupgående och invecklade beskaffenheterna av hans psykos än var, är det säkert att [begreppet om kampen var oerhört viktigt för Hitler] hans bok, Mein Kampf, tydligt framlade ett antal evolutionära idéer, särskilt de som betonar kampen, överlevnad av de lämpligaste och utrotningen av den svaga för att producera ett bättre samhälle.5

Hitler, som dök upp med dessa åsikter, drog in världen i våld som aldrig tidigare hade skådats. Många etniska och politiska grupper, och i synnerhet judarna, utsattes för fruktansvärda grymheter och slakt i de nazistiska koncentrationslägren. Andra världskriget, som började med den nazistiska invasionen kostade 55 miljoner människor sina liv. Vad som låg bakom den största tragedin i världshistorien var darwinismens koncept av "kampen för överlevnad."

Den blodiga alliansen: darwinism och kommunism

Medan fascister finns på den högra flygeln av socialdarwinism är den vänstra flygeln ockuperad av kommunister. Kommunister har alltid varit bland de strängaste försvararna av Darwins teori.

Detta förhållande mellan darwinism och kommunism går tillbaka till grundarna av dessa bägge "ismer”.

Marx och Engels, bägge grundare av kommunism, läste Darwins The Origin of Species (Arternas ursprung) så snart den publicerades, och häpnades över dess "dialektiskt materialistiska" inställning. Korrespondensen mellan Marx och Engels visade att de såg Darwins teori som ”innehållande den naturhistoriska grunden för kommunismen". I sin bok The Dialectics of Nature, som han skrev under inflytande av Darwin, var Engels full av berömmelse för Darwin och försökte göra sitt eget bidrag till teorin i kapitlet "The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man”.

Ryska kommunister som följde i fotspåren av Marx och Engels, till exempel Plekhanov, Lenin, Trotskij och Stalin, instämde alla i Darwins evolutionsteori. Plekhanov, som ses som grundaren av den ryska kommunismen, ansåg marxism som "Darwinism i dess tillämpning av samhällsvetenskap”.6

Trotskij sade, "Darwins upptäckt är den högsta triumfen av dialektiken i hela området av organiskt material”. 7

”Darwinistisk undervisning” hade en viktig roll i bildandet av kommunist kadrer. Till exempel noterar historiker det faktum att Stalin var religiös i sin ungdom, men blev ateist främst på grund av Darwins böcker.8

Mao, som etablerade kommunistisk styre i Kina och dödade miljontals människor, förklarade öppet att "kinesisk socialism bygger på Darwin och evolutionsteorin".9

James Reeve Pusey, historikern vid Harvard University går mycket detaljrikt in på darwinismens effekt på Mao och kinesisk kommunism i boken om sin forskning kallad China and Charles Darwin. 10

Kort sagt, finns det en obrytbar koppling mellan evolutionsteorin och kommunism. Teorin hävdar att levande varelser är en produkt av slumpen, och ger ett så kallat vetenskapligt stöd för ateism. Kommunism, en ateistisk ideologi, är av den anledningen fast knuten till darwinism. Dessutom föreslår evolutionsteorin att utveckling i naturen är möjlig genom konflikt (med andra ord "kampen för överlevnad") och stöder begreppet "dialektik" som är grundläggande för kommunism.

Om vi ​​tänker på det kommunistiska begreppet "dialektisk konflikt", som dödade cirka 120 miljoner människor under 1900-talet, som en "mördarmaskin" kan vi bättre förstå dimensionerna av den katastrof som darwinism hemsökte på planeten.

Darwinism och terrorism

Som vi hittills har sett är darwinism roten till olika ideologier av våld som har medfört katastrof för mänskligheten under 1900-talet. Den grundläggande tanken bakom denna förståelse och metod är "bekämpande av den som inte är en av oss”.

Vi kan förklara detta på följande sätt: Det finns olika uppfattningar, världsbilder och filosofier i världen. Det är helt naturligt att alla dessa olika idéer har egenskaper som opponerar sig emot varandra. Emellertid kan dessa olika uppfattningar se på varandra på ett av två sätt:

11 eylül, terörist saldırı

Oavsett vilken ideologi de ansluter sit till, de som begår terrorbrott över hela världen är i själva verket Darwinister. Darwinsim är den enda filosofin som sätter värde på, och därmed uppmuntrar, konflikter.

1) De kan respektera existensen av dem som är annorlunda än de själva och försöka att inleda en dialog med dem, på ett sätt som hör till det mänskliga beteendet. Denna metod överensstämmer med Koranens moral.

2) De kan välja att bekämpa andra, och försöka att tillförsäkra sig en fördel genom att skada dem, med andra ord att bete sig som ett vilt djur. Detta är en metod som förekommer inom materialism, det vill säga irreligion. Den skräck som vi kallar terrorism är inget annat än en benämning på det som redogörs i ovanstående alternativ nummer 2).

När vi betraktar skillnaden mellan dessa två synsätt ser vi att idén om "människan som ett kämpande djur", som darwinism undermedvetet har pålagt människor är särskilt inflytelserik. Individer och grupper som väljer konflikt som sin väg har kanske aldrig hört talas om darwinism och principerna för den ideologin. Men i slutänden enas de med ett synsätt, vars filosofiska grund vilar på darwinism. Vad som får dem att tro på riktigheten i detta synsätt är sådana slagord som är rotade i darwinism som "I denna värld, överlever den starke", "Stora fiskar sväljer små fiskar", "Krig är en dygd" och "Människan gör framsteg genom att föra krig". Tar man bort darwinism, är dessa ingenting annat än tomma slagord.

Emellertid är det så att när darwinism tas bort, kvarstår ingen filosofi om "konflikt". De tre gudomliga religioner som de flesta människor i världen tror på och är anhängaretill; Islam, Kristendom och Judendom, är alla emot våld. Alla tre religioner vill skapa frid och harmoni i världen, och motsätter sig att oskyldiga människor dödas och genomlider grymhet och tortyr. Konflikt och våld som är onormala och oönskade begrepp bryter mot den moral som Allah har lagt fram för människan. Men darwinism ser och skildrar konflikter och våld som naturliga, motiverade och korrekta begrepp som måste finnas.

När vissa människor, av denna anledning, gör sig skyldiga till terrorism med stöd av begrepp och symboler inom Islam, Kristendom eller Judendom och gör detta i dessa religioners namn, kan du vara säker på att dessa människor inte är muslimer, kristna eller judar. De är verkliga socialdarwinister. De gömmer sig under en täckmantel av religion, men de är inte äkta troende. Även om de påstår sig tjäna religionen, är de faktiskt emot religion och dess troende. Det, att de är emot religion, påvisas av att de hänsynslöst begår ett brott som religion förbjuder.

Av den anledningen är roten till den terrorism som plågar vår planet inte någon av de gudomliga religionerna, det är ateism och uttrycket av ateism i vår tid är: "Darwinism" och "Materialism".

Islam är lösningen på terrorism

Vissa människor som säger sig agera i religionens namn missförstår kanske sin religion eller utövar det på fel sätt. Av den anledningen skulle det vara fel att bilda sig uppfattningar om själva religionen genom att betrakta dessa människor som exempel. Det bästa sättet att förstå en religion är att studera dess gudomliga källa.

Den heliga källan för Islam är Koranen och traditionen av vår Profet (må Allah välsigna honom och bevilja honom frid), och modellen av moralitet i Koranen, Islam, är helt annorlunda än den föreställning som finns i sinnet hos vissa västerlänningar. Koranen är baserad på begreppen moralitet, kärlek, medlidande, barmhärtighet, ödmjukhet, uppoffring och fred och frid, och en muslim som lever efter den moraliteten i dess rätta mening kommer att vara mycket artig, omtänksam, förstående, pålitlig och tillmötesgående. Han kommer att sprida kärlek, respekt, harmoni och glädje av att leva i hans närhet.

Islam är en religion av frid och välbefinnande

Ordet Islam härstammar från ett ord som betyder "frid" på arabiska. Islam är en religion som uppenbarades för mänskligheten med avsikten att presentera ett fridfullt liv genom vilken den oändliga medkänslan och barmhärtigheten av Allah manifesteras på jorden. Allah kallar alla människor till Islamiskt moral genom vilken nåd, medkänsla och frid kan upplevas över hela världen.

I Koranens kapitel 2 Al Baqarah vers 208 förmedlas följande: Troende! Ge er hän åt Allah i hel och full underkastelse [under Hans vilja] och följ inte i Djävulens fotspår - han är er svurne fiende.

Som versen klargör kan säkerhet endast tillförsäkras genom "att gå in Islam", det vill säga genom att leva efter Koranens värderingar.

Allah har fördömt ondskan

zulüm, ırkçılık

Allah kallar människor till fred och säkerhet, medan gudlösa ideologier uppmuntrar till konflikter och terrorism.

Allah har påbjudit människor att undvika att begå ondska; han har förbjudit misstro, omoral, uppror, grymhet, aggressivitet, mord och blodsutgjutelse. Han beskriver de som misslyckas i att lyda denna befallning som "gående i Satans fotspår" och att anta en hållning som i Koranen öppet visar sig vara syndig.

Några av de många verser i denna fråga i Koranen är dessa:

I kapitel 13 Ar-Ra’d vers 25 kan man läsa ”Men de som bryter förbundet med Allah som är stadfäst [i människans natur], och som åtskiljer vad Allah har befallt skall vara sammanfogat och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden - över dem faller [Allahs] fördömelse och ett tungt öde väntar dem”.

Vidare kan man i kapitel 28 Al-Qasas vers 77 ta del av följande budskap: ”Sträva med det som Allah har gett dig efter det eviga livets goda utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Allah har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Allah är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna."

Som vi kan se, har Allah förbjudit alla former av okynniga handlingar inom den Islamiska religionen, inklusive terrorism och våld, och fördömt de som begår sådana handlingar. En muslim ger skönhet till världen och förbättrar den.

Islam försvarar att vara förstående och yttrandefrihet

Islam är en religion som tillhandahåller och garanterar frihet med avseende på idéer, tankar och livet. Den har utfärdat befallningar för att förebygga och förbjuda spänningar, tvister, förtal och även negativa tankar hos människor.

På samma sätt som den målmedvetet motsätter sig terrorism och alla former av våld, har den även förbjudit att även det minsta ideologiska förtryck läggs på dem.

Detta vilket framgår av kapitel 2 Al Baqarah vers 256: ”TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Allah, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Allah hör allt, vet allt”.,

samt i kapitel 88 Al-Ghashiyah vers 22 ”men över deras [sinnen] har du ingen makt”.

Att tvinga människor att tro på en religion eller att anta dess former av tro är helt i strid med Islams anda. Enligt Islam är sann tro bara möjlig genom fri vilja och samvetsfrihet. Naturligtvis kan muslimer råda och uppmuntra varandra rörande kännetecknen av Koranens moralitet, men de kommer aldrig att ta till tvång eller någon form av fysiska eller psykiska påtryckningar. Inte heller kommer de att använda någon världslig förmån för att förmå någon att vända någon till religionen.

Låt oss föreställa oss en helt motsatt samhällsmodell. Till exempel, En värld i vilken människor jämlikt lag tvingas att utöva religion. En sådan samhällsmodell är helt i strid med Islam eftersom tro och dyrkan enbart är av värde när de riktas till Allah av den fria viljan hos individen. Om ett system pålägger människor viss tro och dyrkan, kommer de att bli religiösa enbart av rädsla för systemet. Ur religiös synvinkel, är det viktigaste det att religion ska levas för Allahs välbehag i en miljö där människors samveten är helt fria.

Allah har gjort dödandet av oskyldiga människor olagligt

mutlu çocuk, sevimli çocuklar

Enligt Koranen är en av de största synderna den att döda en människa som inte har begått något fel... Om någon dödar en annan person - såvida det inte är i vedergällning för någon annan eller för att ha förorsakat korruption på jorden – är det som om han hade mördat hela mänskligheten. Och om någon ger liv åt en annan människa, är det som om han hade givit liv åt hela mänskligheten.

I Koranen sägs detta på följande vis i kap 5 Al-Ma’idah vers 32
Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.

samt i kap 25Al-Furqan vers 68 Och de anropar aldrig en Allah om vid sidan av Allah och de berövar aldrig en människa livet - som Allah har förklarat heligt - annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning

Såsom verserna antyder, är en person som dödar oskyldiga människor utan anledning hotad med en stor plåga. Allah har visat att dödande av en enda person är lika grymt som att mörda hela mänskligheten. En person som efterlever Allahs gränser kan inte göra en enda människa någon skada, än mindre massakrera tusentals oskyldiga människor. De som antar att de kan undgå rättvisan och därmed straff här i världen kommer aldrig att lyckas, ty de måste redogöra för sina gärningar i närvaro av Allah. Det är därför som troende, som vet att de kommer att avge en redogörelse för sina gärningar efter döden, är mycket noggranna med att följa Allahs gränser.

Allah befaller troende att vara medkännande och barmhärtiga

Islamisk moralitet beskrivs i Koranen i kapitel 90 som: Al-Balad verserna 17 och !8 på detta sätt:

(17)Det innebär] också att vara en av dem som tror och som uppmanar varandra att ha tålamod och uppmanar varandra att visa medkänsla [med de sämre lottade].

(18)Dessa är de rättfärdiga som hör till den högra sidan

Som vi har sett i denna vers är ett av de viktigaste moraliska påbuden som Allah har sänt ned till sina tjänare, med avsikten att de kan ta emot frälsning och nåd och uppnå Paradiset, är att "uppmana varandra till medkänsla".

Islam är, såsom den beskrivs i Koranen, en modern, upplyst, progressiv religion. En muslim är framförallt en person av frid, han är barmhärtig med en demokratisk anda, kulturell, upplyst, ärlig, kunnig om konst och vetenskap och är civiliserad.

En muslim som är utbildad i Koranens fina moraliska lära, nalkas alla med den kärlek som Islam förväntar sig. Han visar respekt för alla idéer och han uppskattar konst och estetik. Han är försonande inför varje händelse, minskar spänningar och återställer vänskapliga förhållanden. I samhällen som består av sådana här individer kommer det att finnas en mer utvecklad civilisation, en högre social moral, mer glädje, lycka, rättvisa, säkerhet, överflöd och välsignelser än i de flesta av världens moderna nationer idag.

Allah har befallt förståelse och förlåtelse

Konceptet av förlåtelse och att vara förstående, som beskrivs i Koranens Kapitel 7 Al-A’raf vers 199 med orden: ÖVERSE med människornas natur [och deras brister], och uppmana [alla att visa] hövlighet och vänlighet och undvik [alla ordväxlingar med] dem som [står kvar i hednisk] okunnighet.
Innehållet i ovanstående vers utgör en av de mest grundläggande principerna i Islam.

När vi ser Islams historia, på det sätt som muslimer har överfört denna viktiga del av Koranens moralitet till samhällslivet kan denna princip tydligt ses. Muslimer har alltid fört med sig en atmosfär av frihet och medkänsla och förstört olagliga metoder varhelst de har gått. De har gjort det möjligt för personer vars religioner, språk och kulturer är helt olika varandra att leva tillsammans i frid och harmoni under ett tak, och tillhandahållit frid och harmoni för sina egna medlemmar. En av de viktigaste orsakerna till det ottomanska imperiets sekellånga existens, vilket var spridd över ett enormt område, var stämningen av förståelse som Islam förde med sig. Muslimer, som har varit kända för sin medkännande och kärleksfulla natur i århundraden, har alltid varit de mest medkännande och rättvisa människorna. Inom denna multinationella struktur har alla etniska grupper varit fria att leva efter sina egna religioner och egna regler.

Sann medkänsla kan enbart skapa frid och välstånd i världen när den har införlivats längs de linjer som dras upp i Koranen. Detta faktum uppmärksammas i versen Koranen kapitel 41 Fussilat vers 34 som lyder: Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort [den dåliga handlingen] med en bättre - den som var din fiende kan bli din nära vän!

Slutsats

Allt detta visar att moraliteten som Islam rekommenderar till mänskligheten ger världen fördelarna med frid, harmoni och rättvisa. Det barbari som kallas terrorism, och som är så påtaglig i världen för närvarande är verket av okunniga och fanatiska människor, helt främmande för Koranens moralitet, och som inte har någonting alls att göra med religion. Lösningen för dessa människor och grupper som försöker utföra sin råhet under täckmanteln av religion är läran av Koranens sanna moralitet. Med andra ord, Islam och Koranens moralitet är lösningar på terrorismens gissel, inte anhängare av den.

DİPNOTLAR

1. Charles Darwin, The Descent of Man, 2. baskı, New York, A L. Burt Co., 1874, sid 178

2. Lalita Prasad Vidyarthi, Racism, Science and Pseudo-Science, Unesco, France, Vendôme, 1983. sid 54

3. Theodore D. Hall, The Scientific Background of the Nazi Race Purification Program, http://www.trufax.org/avoid/nazi.html

4. Henry Morris, The Long War Against God, 1989, sid 78

5. R. Hickman, Biocreation, Science Press, Worthington, OH, sid 51–52, 1983; Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101–111, 1999

6. Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History, Historical Studies on Science and Belief, 1980

7. Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London, 1993

8. Alex de Jonge, Stalin and The Shaping of the Soviet Uninon, William Collins Sons & Limited Co., Glasgow, 1987, sid 22

9. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977

10. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, Cambridge, Massachusetts, 1983

1 / total 20
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Om Evolutionens Bedrägeri online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top