Om Evolutionens Bedrägeri

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
3 / total: 20

Kapitel 1: Att befrias från fördomar

De flesta människor accepterar allt de hör från forskare såsom varande helt sant. De tänker inte ens på att det kan finnas olika filosofiska eller ideologiska fördomar hos dessa forskare. Faktum är att evolutionistiska vetenskapsmän lägger sina egna fördomar och filosofisk syn på allmänheten under skenet av vetenskap. Till exempel, trots att de är medvetna om att slumpmässiga händelser inte leder till något annat än oregelbundenheter och förvirring, fortsätter de att hävda att den underbara ordning, planen och strukturen sedd både i universum och bland levande organismer uppstod genom tillfälligheter.

Som ett exempel, begriper en sådan biolog lätt att det finns en imponerande harmoni i en proteinmolekyl, byggstenen i livet, och att det inte är sannolikt att detta kan ha uppkommit av en tillfällighet. Ändå hävdar han att tillkomsten av detta protein skedde av en tillfällighet under primitiva förhållanden på jorden för miljontals år sedan. Han slutar inte där utan hävdar även, och utan tveksamhet, att inte bara en utan miljontals proteiner som bildades av tillfälligheter sedan och på ett fantastiskt sätt samlades för att skapa den första levande cellen. Dessutom försvarar han sin uppfattning med en blind envishet. Denna person är en evolutionistisk vetenskapsman.

Om samma forskare skulle finna tre tegelstenar placerade ovanpå varandra när han gick längs en plan väg, skulle han aldrig anta att dessa tegelstenar hade samlats av en tillfällighet och sedan klättrat upp på varandra, återigen av en tillfällighet. Faktum är att om någon gjorde ett sådant påstående skulle den betraktas som sinnessjuk. Hur kan det då komma sig att människor som har förmågan att rationellt bedöma vanliga händelser kan anta en sådan irrationell attityd när det gäller att tänka på sin egen existens?

Det är inte möjligt att hävda att denna attityd antas i vetenskapens namn: vetenskaplig metodik kräver, närhelst det finns två alternativ, att båda alternativen tas i beaktande som lika troliga rörande en viss frågeställning. Om då sannolikheten för ett av de två alternativen är påtagligt lägre, till exempel endast 1 procent, då är det både rationellt och vetenskapligt logiskt att överväga det andra alternativet, där sannolikheten är 99 procent som det mest sannolika alternativet.

Låt oss fortsätta, med denna vetenskapliga grund i åtanke. Det finns två synsätt som har framförts angående hur levande varelser uppstod på jorden. Den första är att Allah skapar alla levande ting i dess nuvarande komplexa struktur. Den andra är att livet skapades genom omedvetna och slumpmässiga sammanträffanden. Det är det senare hävdandet som finns i evolutionsteorin.

När vi tittar på vetenskapliga fakta, till exempel inom molekylär biologi kan vi se att det inte finns någon som helst chans att en enda levande cell, eller till och med en av de miljoner proteiner som förekommer i denna cell, kan ha uppkommit av en tillfällighet såsom evolutionisterna hävdar. Som vi kommer att belysa i de följande kapitlen, bekräftas detta om och om igen av sannolikhetsberäkningar. Det evolutionistiska synsättet kring uppkomsten av levande varelser har alltså sannolikhetsfaktorn noll med avseende på att vara sann.

Detta innebär att det första synsättet har en "hundra procentig" sannolikhet att vara sant. Det vill säga, att livet har uppkommit direkt. För att uttrycka det på ett annat sätt: livet skapades. Allt levande har uppkommit genom Allahs skapande som är exalterad i överlägsen makt, visdom och kunskap. Denna verklighet är inte bara en fråga om övertygelse utan även en uppvisning av den normala slutsatsen som visdom, logik och vetenskap.

Under dessa omständigheter borde vår evolutionistiska vetenskapsman dra tillbaka sitt hävdande och följa ett faktum som är både självklar och beprövad. Att göra något annat visar att han faktiskt är en person som utnyttjar vetenskapen för sin egen filosofi, ideologi och dogmer snarare än att vara en sann vetenskapsman. Ilskan, envisheten och fördomarna hos vår ”vetenskapsman” ökar mer och mer för varje gång han konfronteras med verkligheten. Hans attityd kan förklaras med ett enda ord: "tro". Emellertid är det en blind och vidskeplig tro, eftersom det inte kan finnas någon annan förklaring till dennes avvisande av alla fakta, eller livslång hängivenhet till det befängda scenario som han har byggt i sin fantasi.

Blind Materialism

Den falska tro ​​som vi talar om i denna text är den materialistiska filosofin som hävdar att materia har funnits i all evighet och att det inte finns något annat än materia. Evolutionsteorin är den så kallade "vetenskapliga grunden" för denna materialistiska filosofi och teorin försvaras blint i avsikt att upprätthålla denna filosofi. När vetenskapen ogiltigförklarar evolutionenshävdanden, och det är dit som vi har uppnått i slutet av 1900-talet, söker man förvränga och förs in den i ett läge där den stödjer evolutionen för att för att hålla materialismen vid liv.

Några rader skrivna av en av de framstående evolutionistiska biologer i Turkiet är ett bra exempel som gör det möjligt för oss att se den oordnade bedömningen och diskretion som denna blinda hängivenhet leder till. Denna forskare diskuterar sannolikheten för det slumpmässiga bildandet av cytokrom-C, vilket är ett av de viktigaste enzymerna för livet, på följande sätt:

Sannolikheten för nämnda slumpmässiga bildande av en cytokrom-C sekvens är sannolikt lika med noll. Det vill säga, om livet kräver en viss sekvens, kan det sägas att detta har sannolikheten att förverkligas en gång i hela universum. Annars bör vissa metafysiska krafter bortom vår definition ha medverkat i dess bildande. Accepterande av det senare är inte ändamålsenligt med de mål som finns inom vetenskapen. Vi måste därför undersöka den första hypotesen.3

bilim adamı, michale behe

Michael Behe: "En generade tystnad omger cellens fullkomliga komplexitet"

Denne vetenskapsman finner det "mer vetenskapligt" att acceptera en möjlighet "lika trolig som noll" snarare än att acceptera skapandet. Men enligt vetenskapliga regler, är det så att om det finns två alternativa förklaringar till någonting och möjligheten att förverkligas för en av dem är "lika trolig som noll" då är den andra det korrekta alternativet. Men det dogmatiska materialistiska synsättet förbjuder inträde av en överordnad Skapare. Detta förbud driver denna forskare, och många andra som tror på samma materialistiska dogma, att acceptera påståenden som är helt i strid med förnuftet.

Människor som tror på och litar på dessa forskare blir också upprymda och förblindade av samma materialistiska förtrollning och de antar samma likgiltighet när de läser sina böcker och artiklar. Denna dogmatiskt materialistiska synvinkel är anledningen till att många framstående namn inom den vetenskapliga gemenskapen är ateister. De som frigör sig från slaveriet av denna förtrollning och tänker med ett öppet sinne tvekar inte till att acceptera existensen av en Skapare. Den amerikanska biokemisten, Dr Michael J. Behe, ett av de framträdande namnen som stödjer rörelsen att försvara skapelsens faktum vilken nyligen har blivit mycket accepterad, beskriver forskare som motsätter sig tron på skapandet av levande organismer på följande sätt:

Under de senaste fyra decennierna har modern biokemi avslöjat cellens hemligheter. Det har krävt tiotusentals människor som ägnar merparten av sina liv åt laboratoriets tråkiga arbete... Resultatet av dessa växande ansträngningar för att undersöka cellen, att undersöka livet på molekylär nivå, är ett högt, klart, genomträngande utrop av "design". Resultatet är så entydigt och så betydelsefullt att det måste rankas som en av de största framgångarna inom vetenskapens historia ... Istället omges cellens komplexitet av en besynnerlig, generad tystnad. Varför anammar inte den vetenskapliga gemenskapen girigt sin uppseendeväckande upptäckt?4

Detta är de ateistiska evolutionistiska vetenskapsmännens obehagliga situation som du ser i tidningar, på tv och vars böcker du eventuellt läser. All vetenskaplig forskning som bedrivs av dessa människor visar dem Allahs existens. Ändå har de blivit så okänsliga och förblindade av den dogmatiska materialistiska utbildningen som de har absorberat att de kvarstår i sin förnekelse.

bilim adamı, richard dawkins

Richard Dawkins, upptagen med evolutions propaganda

Människor som stadigt försummar de tydliga tecknen och bevis på Skaparen blir helt okänsliga. Uppfångade i ett okunnigt självförtroende, förorsakat av deras okänslighet, stödjer de till slut kanske en absurditet som en dygd. Ett bra exempel på detta är den ateistiske evolutionisten Richard Dawkins, som uppmanar kristna att inte anta att de har bevittnat ett underverk, även om de skulle se en staty vinka till dem. Enligt Dawkins: "Kanske råkade alla atomer av statyns arm röra sig i samma riktning på en gång, säkerligen är sannolikheten för en sådan händelse låg, men möjlig”. 5 Den misstroendes psykologi har funnits genom historien.

Kuran'da, insanlık tarihi boyunca inkarcıların sahip oldukları bu ortak psikoloji çok güzel tarif edilmektedir:

I Koranen beskrivs det så här i kapitel 6 Al-An’am vers 111: Även om Vi lät änglarna stiga ner till dem och de döda talade till dem och Vi förde samman inför dem allt [skapat som vittnen], skulle de inte kunna förmå sig att tro, om inte Allah ville detta. Men de flesta vet inte [att det förhåller sig så].

Såsom denna vers klargör: evolutionisternas dogmatiska tänkande är inte ett originellt sätt att tänka, inte heller är det ens underligt för dem. I själva verket, är det som den evolutionistiska vetenskapsmannen vidhåller inte ett modernt vetenskapligt tänkande, utan en okunnighet som har framhärdats sedan tiden för de mest ociviliserade hedniska samhällen.

Samma psykologi definieras i en annan vers i Koranen nämligen i kapitel 15: Al-Hidjr verser 14 och 15

(14) Även om Vi [lät dem stiga upp] till himlen och Vi där öppnade en port för dem, så att de fick fortsätta sin uppstigning [och se de största tecken],

(15 )-skulle de säkerligen säga: "Vi är offer för en synvilla - nej, vi har blivit förhäxade!"

Evolutionistisk massindoktrinering

Som anges i de verser som citeras ovan är en av anledningarna till att människor inte kan se realiteten i sin existens ett slags "förtrollning" som hindrar deras resoneringsförmåga. Det är samma form av "förtrollning" som ligger till grund för det världsomfattande accepterandet av teorin om evolutionen. Vad vi menar med förtrollning är en tillstånd förvärvad genom indoktrinering.

icons of evolution, jonathan wells

Icons of Evolution, av Jonathan Wells

Människor utsätts för en sådan intensiv indoktrinering rörande riktigheten av evolutionsteorin att de oftast inte ens inser den förvrängning som finns i det.

Denna indoktrinering skapar en negativ effekt på hjärnan och avaktiverar dess omdömes och förståelse förmåga. Så småningom börjar hjärnan, under en kontinuerlig indoktrinering, att uppfatta verkligheten inte som den är utan som den har blivit indoktrinerad. Detta fenomen kan observeras i andra exempel. Till exempel, om någon är hypnotiserad och indoktrinerad att sängen han ligger på är en bil, uppfattar han sängen som en bil efter hypnos sessionen. Han tycker att detta är mycket logiskt och rationellt eftersom han verkligen ser det på det sättet och har ingen tvekan om att han har rätt. Sådana exempel, som den ovannämnda, som visar effektiviteten och kraften i mekanismen för indoktrinering, är vetenskapliga realiteter som har verifierats genom oräkneliga experiment som har redovisats i den vetenskapliga litteraturen och är vardagsmat i läroböcker i psykologi och psykiatri.

Evolutionsteorin och den materialistiska världsbild som bygger på den läggs på massorna genom sådana indoktrinerings metoder. Människor som ständigt kommer i kontakt med indoktrineringen av evolutionen i media, akademiska källor, och via "vetenskapliga" plattformar, inser inte att accepterande av denna teori i själva verket strider mot förnuftets mest grundläggande principer. Även forskare grips av samma indoktrinering. Unga namn på väg upp i sina vetenskapliga karriärer antar den materialistiska världsbilden mer och mer allteftersom tiden går. Förtrollade av detta, fortsätter många evolutionistiska vetenskapsmän i sökandet efter någon vetenskaplig bekräftelse på 1800-talets irrationella och omoderna evolutionistiska hävdanden som sedan länge är motbevisade av vetenskapliga bevis.

Det finns också ytterligare mekanismer som tvingar forskare att vara evolutionister och materialister. I västerländska länder måste en forskare beakta vissa normer för att bli befordrad, för att få akademisk erkännande, eller att få sina artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Ett rättframt accepterande av evolution är kriterium nummer ett i detta. Detta system driver dessa forskare så långt som att de tillbringar hela sitt liv och vetenskaplig karriär till förmån för en dogmatisk tro. Den amerikanska molekylärbiologen Jonathan Wells hänvisar till dessa påtrycknings mekanismer i sin bok Icons of Evolution publicerad år 2000:... Dogmatiska Darwinister börjar med att lägga en snäv tolkning på bevisningen och hävdar att det är det enda sättet att bedriva vetenskap. Kritiker påstås sedan vara ovetenskapliga, deras artiklar avvisas av större tidskrifter, vars redaktioner domineras av dogmatiker, kritikerna nekas finansiering från statliga myndigheter, som skickar bidragsförslag till dogmatikerna för överordnad granskning, och så småningom jagas kritikerna ut ur den vetenskapligagemenskapen helt och hållet. I processen försvinner helt enkelt bevis mot den darwinistiska synen, som vittnen mot mobben. Alternativt begravs bevisningen i specialiserade publikationer, där endast en hängiven forskare kan finna det. När kritiker väl har tystnats och motsägelsefull bevisning har begravts, tillkännager dogmatiker att det finns en vetenskaplig debatt om deras teori, och inget bevis emot det.6

Detta är den verklighet som fortsätter att ljuga bakom påståendet "evolution accepteras fortfarande av den vetenskapliga världen". Evolution hålls vid liv inte för att det har ett vetenskapligt värde, utan därför att det är en ideologisk skyldighet. Väldigt få av de forskare som är medvetna om detta faktum vågar riskera att påpeka att kungen inte bär några kläder.

I resten av denna bok kommer vi att granska de moderna vetenskapliga resultaten mot evolutionen vilka antingen är lämnade utan avseende av evolutionister eller är "begravda i specialiserade publikationer", och därigenom kommer vi att uppvisa det tydliga beviset av Allahs existens. Läsaren kommer att bevittna att evolutionsläran i själva verket är ett bedrägeri, ett bedrägeri vars varje steg motbevisas av vetenskap men som upprätthålls för att beslöja skapelsens faktum. Förhoppningen är den att läsaren kommer att vakna upp ur förtrollningen som förblindar människors sinnen och stör deras förmåga att göra bedömningar och att han, med allvar, kommer att reflektera över vad som belyses i denna bok.

Om han frigör sig från denna förtrollning och tänker klart, fritt och utan fördomar, kommer han snart att upptäcka den kristallklara sanningen. Denna oundvikliga sanning, som även påvisas av modern vetenskap i alla dess aspekter, är att levande organismer inte har uppstått av en tillfällighet utan som ett resultat av skapelsen. Man kan, med lätthet, se skapelsens faktum när man tänker på hur man själv existerar, hur man har uppstått från en droppe vatten eller den perfektion som finns i alla andra levande ting.

DİPNOTLAR

3. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Ankara: Meteksan Yayınları, 1984, sid 61

4. Michael J. Behe, Darwin's Black Box, New York: Free Press, 1996, ssid 232-233

5. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton, 1986, sid 159

6. Jonathan Wells, Icons of Evolution: Science or Myth? Why Much of What We Teach About Evolution is Wrong, Regnery Publishing, 2000, sid 235-236

3 / total 20
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Om Evolutionens Bedrägeri online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top