Om Evolutionens Bedrägeri

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
4 / total: 20

Kapitel 2: Teorins historia i korthet

Rötterna till den evolutionistiska tanken går tillbaka så långt som till antiken som en dogmatisk tro i försöken att förneka skapelsens faktum. De flesta hedniska filosofer i det antika Grekland försvarade idén om evolution. När vi tittar på filosofins historia ser vi att idén om evolution utgör ryggraden i många hedniska filosofier.

Det är dock inte denna antika hedniska filosofi, utan tron ​​på Allah som har spelat en stimulerande roll i födelsen och utvecklingen av modern vetenskap. Flertalet av de människor som var pionjärer inom modern vetenskap trodde på Allahs existens, och medan de studerade naturvetenskap, försökte de att upptäcka det universum som Allah har skapat och uppfatta Hans lagar och detaljer i Hans skapelse.

Astronomer såsom Copernicus, Kepler, och Galileo, paleontologins fader: Cuvier, en pionjär inom botanik och zoologi: Linné och en man som kallas den "största vetenskapsman som någonsin levt": Isaac Newton, alla dessa studerade naturvetenskap med tilltro inte bara till Allahs existens utan även på att hela universum uppstod som ett resultat av Hans skapelse.7 Albert Einstein, som anses vara det största geniet i vår tid, var en annan hängiven vetenskapsman som trodde på Allah och konstaterade därmed, "Jag kan inte föreställa mig en verklig vetenskapsman utan den djupgående tron”. Situationen kan uttryckas med en metafor: ”Vetenskap utan religion är lam".8

En av grundarna till den modern fysiken, den tyske fysikern Max Planck sa: "Vem som helst som har blivit allvarligt engagerad i vetenskapligt arbete av något slag inser att över ingången till grindarna av vetenskapens tempel finns dessa ord skrivna: Ni måste ha tro, det är en kvalitet som forskaren inte kan undvara”.9

Evolutionsteorin är resultatet av den materialistiska filosofin som dök upp med återuppvaknandet av antika materialistiska filosofier och blev utbredd under 1800-talet. Som vi har påpekat tidigare försöker materialism förklara naturen genom rent materiella faktorer. Eftersom den från första början förnekar skapelsen, hävdar den att varje sak, oavsett om det är levandeeller livlöst har uppstått, utan en skapelseakt utan snarare, som ett resultat av en tillfällighet som sedan fick ett ordningsvillkor. Det mänskliga sinnet däremot är så utformad att den förstår att det finns en organisationsförmåga överallt där ordning finns. Materialistisk filosofi, som strider mot denna mycket grundläggande egenskap hos det mänskliga sinnet producerade "evolutionsteorin" i mitten av 1800-talet.

Darwins Inbillning

charles darwin, evrim Charles Darwin

Den person som lade fram teorin om evolutionen på det sätt som den försvaras idag, var en engelsk amatörbiolog, Charles Robert Darwin.

Darwin hade aldrig genomgått en formell biologiutbildning. Han hade endast ett amatörmässigt intresse i naturen och levande ting. Hans intresse sporrade honom att frivilligt ansluta sig till en expedition ombord på ett fartyg med namnet HMS Beagle som avgick från England år 1832 och reste runt i olika delar av världen under en fem års period. Unge Darwin var mycket imponerad av olika levande arter, särskilt utav vissa finkar som han såg på Galapagosöarna. Han trodde att variationerna i näbben förorsakades av deras anpassning till sin livsmiljö. Med denna idé i åtanke, förmodade han att ursprunget till livet och arter låg i begreppet "anpassning till miljön". Darwin opponerade sig mot det faktum att Allah skapade olika levande arter var för sig, hellre antydande att de kom från en gemensam förfader och differentierades som ett resultat av naturliga förhållanden. Darwins hypotes baserades inte på någon vetenskaplig upptäckt eller experiment, och senare omformulerade han det till en pretentiös teori med det stöd och uppmuntran som han fick från sin samtids mest kända materialistiska biologer. Idén baserades på att de individer som på bästa sätt anpassade sig till sin livsmiljö överförde sina egenskaper till kommande generationer, dessa fördelaktiga egenskaper ackumuleras sedan under tidens gång och förvandlar individen till en art som helt skiljer sig från sina förfäder. (Ursprunget av dessa "fördelaktiga egenskaper" var okänt på den tiden.) Enligt Darwin var människan det mest utvecklade resultatet av denna inbillade mekanism.

Darwin kallade denna process "evolution genom naturligt urval". Han trodde att han hade funnit "arternas uppkomst": ursprunget till en art var en annan art. Han publicerade år 1859 dessa synpunkter i sin bok med titeln The Origin of Species, By Means of Natural Selection Darwin var väl medveten om att hans teori skulle möta ett stort antal problem. Han erkände dessa i sin bok i kapitlet "Difficulties on Theory". Dessa svårigheter bestod huvudsakligen av den fossila dokumentationen, komplexa organ hos levande varelser som omöjligen skulle kunna förklaras av slumpen (t.ex. ögat), och levande varelsers instinkter. Darwin hoppades att dessa svårigheter skulle övervinnas genom nya upptäckter, men detta hindrade honom inte från att framlägga ett antal mycket bristfälliga förklaringar till en del av dem. Den amerikanska fysikern Lipson framlade följande kommentar till Darwins "svårigheter":

Vid läsningen av The Origin of Species, fann jag att Darwin var själv mycket mindre säker än han ofta påstås vara; kapitlet med titeln "Difficulties on Theory" till exempel, visar hans betydande tvivel på sig själv. Som fysiker blev jag särskilt fascinerad av hans kommentarer om hur ögat skulle ha uppkommit.10

Medan han utvecklade sin teori, var Darwin imponerad av många evolutionistiska biologer före honom, och i första hand av den franska biologen, Lamarck.11Enligt Lamarck, överförde levande varelser de egenskaper som de hade förvärvat under sin livstid från en generation till nästa vilket innebar att arten utvecklades. Till exempel utvecklades giraffer från antilopliknande djur genom att sträcka sina halsar längre och längre från generation till generation när de försökte nå högre och högre grenar för att nå föda. Darwin antog därmed tesen om "överföring av förvärvade egenskaper" som föreslagits av Lamarck som faktorn bakom utvecklingen av levande varelser. Men både Darwin och Lamarck hade fel eftersom livsformer på deras tid, endast kunde studeras med mycket primitiv teknik och på en mycket otillräcklig nivå. Vetenskapliga områden som genetik och biokemi fanns inte ens till namnet. Deras teorier nödsakades därför vara helt beroende av kraften i deras fantasi.

Medan ekon av Darwins bok ekade upptäckte en österrikisk botanist vid namn Gregor Mendel år 1865 arvslagarna. Inte särskilt omtalad förrän slutet av seklet fick Mendels upptäckt stor betydelse i början av 1900-talet. Detta var födelsen av vetenskapsgrenen ”genetik”. Något senare, upptäcktes strukturen hos generna och kromosomerna. Upptäckten på 1950-talet av strukturen hos DNA-molekylen som innehåller den genetiska informationen kastade in evolutionsteorin i en stor kris.

Den primitiva nivån av vetenskap och teknik på Darwins tid.

ilkel mikroskop, basit mikroskop

När Darwin lade fram sina antaganden, existerade inte specialområden för genetik, mikrobiologi och biokemi. Om de hade upptäckts tidigare och innan Darwin lade fram sin teori hade Darwin, kanske och utan svårighet, insett att hans teori var fullständigt ovetenskaplig och han hade kanske underlåtit att föra fram sådana meningslösa påståenden. hücre içi, kompleks hücre Den för arten avgörande informationen finns redan i generna och det är omöjligt för det naturliga urvalet att producera nya arter genom genförändringar.

På samma sätt hade den vetenskapliga världen på den tiden en mycket ytlig och omogen förståelse för cellens struktur och funktioner. Om Darwin hade haft chansen att se cellen genom ett elektronmikroskop, skulle han ha bevittnat den stora komplexiteten och den extraordinära strukturen i cellens organeller.

elektron mikroskop, biyolog

Han skulle, med egna ögon, ha sett att det inte skulle vara möjligt för ett sådant intrikat och komplext system att ske genom små variationer. Om han hade känt till biomatematik, skulle han ha insett att inte ens en enda proteinmolekyl, än mindre en hel cell, kunde inte ha tillkommit av en slump. Detaljerade studier av cellen var endast möjliga efter upptäckten av elektronmikroskopet. På Darwins tid, med de primitiva mikroskop som ses här, var det bara möjligt att se den yttre ytan av cellen. Cellen döljer en ytterst komplex struktur.

Orsaken var livets häpnadsväckande komplexitet och ogiltigheten av de evolutionära mekanismer som hade föreslagits av Darwin.

Denna utveckling borde ha resulterat i förvisningen av Darwins teori till historiens soptunna. Dock blev det inte så, eftersom vissa kretsar insisterade på att revidera, förnya och lyfta teorin till en vetenskaplig nivå. Dessa insatser får endast betydelse om vi inser att bakom teorin låg ideologiska avsikter snarare än vetenskaplig betydelse.

Neodarwinisms desperata försök

Darwins teori hamnade i en djup kris på grund av genetikens lagar som upptäcktes under det första kvartalet av 1900-talet. Men en grupp forskare, fast besluta att vara lojala till Darwin, var fast beslutna att finna lösningar. De samlades till ett möte som anordnades av Geological Society of America 1941. Genetiker som G. Ledyard Stebbins och Theodosius Dobzhansky, zoologer som Ernst Mayr och Julian Huxley, paleontologer som George Gaylord Simpson och Glenn L. Jepsen och matematiska genetiker som Ronald Fisher och Sewall Right, kom, efter långa diskussioner, slutligen överens om sätt att "lappa ihop" darwinism.

Denna kader fokuserade på frågan om ursprunget till de fördelaktiga variationer som förmodligen förorsakade levande organismer att utvecklas. Detta var en fråga som Darwin själv hade varit oförmögen att förklara, utan helt enkelt försökte att kringgå genom att förlita sig på Lamarck. Nu var tanken "slumpmässiga mutationer". Namnet som de gav åt denna nya teori var "The Modern Synthetic Evolution Theory” (Den moderna syntetiska evolutionsteorin), som formulerades genom att lägga till begreppet mutation till Darwins avhandling om det naturliga urvalet. På kort tid kom denna teori att bli känd som "Neodarwinism" och de som lagt fram teorin kallades "Neodarwinister".

Ernst Mayr, neo darwinizm Theodosius Dobzhansky, neo darwinizm Julian Huxley, neo darwinizm

Neodarwinismens arkitekter: Ernst Mayer, Theodosius Dobzhansky och Julian Huxley

De följande decennierna skulle bli en era av desperata försök att bevisa neodarwinism. Det var redan känt att mutationer, eller "olyckor", som ägde rum i generna hos levande organismer alltid var skadliga. Neodarwinister försökte etablera ett fall som gav "fördelaktig mutation" genom att utföra tusentals mutations experiment. Alla deras försök slutade i fullständiga misslyckanden. De försökte också bevisa att de första levande organismerna kunde ha uppstått av en slump under primitiva förhållanden på jorden, teorin antogs men dessa experiment följdes av samma misslyckanden. Varje experiment som syftade till att visa att livet kan genereras av en slump misslyckades. Sannolikhetsberäkningar visar att inte ens ett enda protein, livets byggsten, kunde ha uppkommit genom en slump. Och den cell, som enligt evolutionister förmodligen uppstod av en slump under primitiva och okontrollerade förhållanden på jorden, kunde inte syntetiseras ens i 1900-talets mest sofistikerade laboratorier.

Stephen Jay Gould, bilim adamıStephen Jay Gould

Den neodarwinistiska teorin besegrades även av den fossila dokumentationen. Inga "övergångsformer", som antogs visa levande organismers gradvisa utveckling från primitiva till avancerade arter som den neodarwinistiska teorin hävdade, har någonsin hittats någonstans i världen. Samtidigt visade jämförande anatomi att arter som påstods ha utvecklats från varandra i själva verket hade mycket olika anatomiska funktioner och att de aldrig kunde ha varit förfäder eller ättlingar till varandra. Men neodarwinism var ändå aldrig en vetenskaplig teori utan en ideologisk dogm för att inte säga någon slags falsk religion. Den kanadensiske vetenskapsfilosofen Michael Ruse, själv en hängiven evolutionist erkänner detta i ett tal som han höll vid ett möte 1993:

”Och givetvis, det råder inget tvivel om saken, såväl tidigare och även nu tror jag, har evolution för många evolutionister fungerat som något med inslag av, låt oss säga, en världslig religion ... Och det förefaller mig mycket klart att det på någon mycket grundläggande nivå, gör att evolution som en vetenskaplig teori har en förpliktelse till ett slags naturalism ...” 12

Det är därför som evolutionsteorins mästare fortfarande försvarar det, trots alla bevis om motsatsen. Men en sak som de inte kan komma överens om är dock vilken av de olika modellerna som föreslås förverkliga evolutionen är den "rätta". En av de viktigaste av dessa modeller är det fantastiska scenariot kallas "avbruten jämvikt".

Försök och misslyckande: Avbruten jämvikt

De flesta av de forskare som tror på evolutionen accepterar den neodarwinistiska teorin om långsam, gradvis utveckling. Under de senaste decennierna har dock en annan modell föreslagits. Kallad "avbruten jämvikt", vidhåller denna modell att levande arter inte uppstod genom en serie av små förändringar, som Darwin hade vidhållit, utan genom plötsliga, stora förändringar. De första högljudda försvararna av detta begrepp dök upp i början av 1970-talet. Två amerikanska paleontologer, Niles Eldredge och Stephen Jay Gould, var väl medvetna om att hävdanden baserade på den neodarwinistiska teorin helt har motbevisats av den fossil dokumentationen. Fossil visade att levande organismer inte har sitt ursprung genom gradvis evolution, utan uppstod plötsligt och fullt utvecklade. Neodarwinister levde i förhoppningen om, vilket de fortfarande gör, det de förlorade övergångsformerna ska en dag hittas. Trots insikten att denna förhoppning var meningslös, kunde Eldredge och Gould ändå inte överge sin evolutionära dogm, därför lade de fram en ny modell: avbruten jämvikt. Det är påståendet att evolutionen inte skedde som en följd av mindre variationer utan snarare i plötsliga och stora förändringar.

Ernst Mayr, neo darwinizm Theodosius Dobzhansky, neo darwinizm Julian Huxley, neo darwinizm Julian Huxley, neo darwinizm Julian Huxley, neo darwinizm
Ernst Mayr, neo darwinizm Theodosius Dobzhansky, neo darwinizm Julian Huxley, neo darwinizm Julian Huxley, neo darwinizm Julian Huxley, neo darwinizm

Idag trotsar tiotusentals forskare runt om i världen, särskilt i USA och Europa, evolutionsteorin och har publicerat många böcker om teorins ogiltighet. Ovan är några exempel.

Denna modell var bara en modell för fantasier. Till exempel, den europeiska paleontologen O. H. Shindewolf, som ledde vägen för Eldredge och Gould hävdade att den första fågeln kom från ett reptil ägg, som en "grov mutation", det vill säga som ett resultat av en enorm "olycka" som ägde rum i den genetiska strukturen.14 Enligt samma teori, kan vissa landlevande djur har förvandlats till gigantiska valar efter att ha genomgått en plötslig och omfattande förvandling. Dessa påståenden, som går emot alla regler inom genetik, biofysik och biokemi är lika vetenskapliga som sagor om grodor förvandlas till prinsar! Men vissa evolutioniska paleontologer som var bekymrade över den kris som det neodarwinistiska påståendet befann sig i omfamnade denna teori, som utmärkte sig genom att vara ännu mer bisarr än neodarwinism. Det enda syftet med denna modell var att ge en förklaring till luckorna i den fossila dokumentationen som den neodarwinistiska modellen inte kunde förklara. Det är dock knappast rationellt att försöka förklara det fossila gapet i utvecklingen av fåglar genom att påstå att "en fågel plötsligt dök upp ur en reptil ägg", eftersom evolutionisterna själva medger att utvecklingen av en art till en annan art kräver stora och fördelaktiga förändringar i den genetiska informationen. Men ingen mutation som helst förbättrar den genetiska informationen eller lägger ny information till den. Mutationer rubbar endast den genetiska informationen. Således skulle de stora mutationer som den avbrutna jämviktsmodellen föreställer sig endast förorsaka "grova", alltså "stora", reduktioner och skador på den genetiska informationen.

Dessutom kollapsar modellen av "avbruten jämvikt" från allra första början på grund av sin oförmåga att ta itu med frågan om livets uppkomst, som också utgör den fråga som motbevisar den neodarwinistiska modellen från dess början. Eftersom inte ens ett enda protein kan ha uppkommit av en slump är debatten om huruvida organismer bestående av biljoner av dessa proteiner har genomgått en "avbruten" eller "gradvis" evolution meningslös. Trots detta är den modell som man kommer att tänka på när "evolution" är på tal idag fortfarande neodarwinism. I de kapitel som följer kommer vi inledningsvis att undersöka två inbillade mekanismer i den neodarwinistiska modellen och sedan titta på den fossila dokumentationen för att testa denna modell. Därefter kommer vi att uppehålla oss vid frågan om livets uppkomst, som upphäver såväl den neodarwinistiska modellen som alla andra evolutionistiska modeller som till exempel "evolution med stormsteg”. Innan vi gör det kan det vara på sin plats att påminna om att den verklighet som vi kommer att konfronteras med i varje skede är att det evolutionära scenariot är en fabel, ett stort bedrägeri som är helt i strid med den verkliga världen. Det är ett scenario som har använts för att lura världen i 150 år.

Som ett resultat av de senaste vetenskapliga upptäckterna har dess fortsatta försvar till sist blivit omöjligt.

Darwins rasism

ırkçılık, türk düşmanlığı

En av de viktigaste men minst kända aspekter av Darwin är hans rasism: Darwin betraktade vita européer som mer "avancerade" än andra mänskliga raser. Medan Darwin antog att människan hade utvecklats från apliknande varelser, förmodade han att vissa raser utvecklades mer än andra och att den senare fortfarande bar apliknande karaktärsdrag. I sin bok, The Descent of Man, som han publicerade efter boken The Origin of Species, kommenterade han djärvt detta beträffande "de större skillnaderna mellan människor av olika raser". 1

I sin bok, jämställde Darwin både negroida och australiska urinvånare med gorillor ochdrog då slutsatsen att dessa (negroida och australiska urinvånare) med tiden skulle bli "borttagna" av de "civiliserade raserna".

Han sade:

Någon gång i en framtida period, inte särskilt avlägsen i århundraden mätt, kommer de civiliserade raserna av människor säkerligen att utrota och ersätta de vilda raserna över hela världen. Samtidigt kommer anthropomorphous aporna ... utan tvekan att utrotas. Klyftan mellan människan och hans närmaste allierade kommer då att vidgas, för det kommer att ligga mellan ett mer civiliserat tillstånd, kan vi hoppas, än den kaukasiska, och några apor så lågt som babianen, i stället för som nu mellan neger eller australiern och gorillan.2

Darwins meningslösa idéer var inte bara en teori, utan också framförda i ett läge där de utgjorde den viktigaste "vetenskapliga grunden" för rasism. Antagande att levande varelser utvecklades i kampen för livet, var darwinism även anpassad till samhällsvetenskap, och förvandlades till ett begrepp som kom att kallas "Social darwinism".

 

ırkçılık, türk düşmanlığı ırkçılık, türk düşmanlığı

Social darwinism gör gällande att befintliga mänskliga raser finns på olika stegpinnar av den "evolutionära stegen" och att de europeiska raserna var de mest "avancerade" av alla samt att många andra raser fortfarande bär karaktärsdrag av ”apor”.

 

1 Benjamin Farrington, What Darwin Really Said. London: Sphere Books, 1971, ss.54-56
2 Charles Darwin, The Descent of Man, 2, baskı, New York: A L. Burt Co., 1874, s. 178

DİPNOTLAR

7. Dan Graves, Science of Faith: Forty-Eight Biographies of Historic Scientists and Their Christian Faith, Grand Rapids, MI, Kregel Resources

8. Science, Philosophy, And Religion: A Symposium, 1941, CH.13

9. J.De Vries, Essential of Physical Science, Wm.B.Eerdmans Pub.Co., Grand Rapids, SD 1958, s. 15

10. H. S. Lipson, "A Physicist's View of Darwin's Theory", Evolution Trends in Plants, Cilt 2, No. 1, 1988, s. 6

11. Darwin Lamarck'tan tümüyle bağımsız bir teori ortaya attığı iddiasıyla ortaya çıkmış, ancak giderek zaman içinde Lamarck'ın iddialarına dayanır hale gelmiştir. Türlerin Kökeni'nin özellikle 6. ve son baskısı, Lamarck'tan esinlenen birçok "kazanılmış özelliklerin akratılması" örneğiyle doludur. Bkz. Benjamin Farrington, What Darwin Really Said, New York: Schocken Books, 1966, s. 64

12. Julian Huxley & Jacob Bronowski, Growth of Ideas, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliff, 1986, s. 99

13. Michael Ruse, "Nonliteralist Antievolution", AAAS Symposium: "The New Antievolutionism," February 13, 1993, Boston, MA

14. Stephen M. Stanley, Macroevolution: Pattern and Process, San Francisco: W. H. Freeman and Co. 1979, s. 35, 159

4 / total 20
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Om Evolutionens Bedrägeri online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top