Om Evolutionens Bedrägeri

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
11 / total: 20

Kapitel 9: Scenariot av Mänsklig Evolution

I föregående kapitel såg vi att det inte finns några mekanismer i naturen som leder till att de levande varelserna utvecklas och att levande arter inte uppkom som resultatet av en evolutionär process, utan snarare uppstod plötsligt i sin nuvarande perfekta struktur. Det vill säga, de skapades individuellt. Därför är det uppenbart att även "mänsklig utveckling", är en berättelse som aldrig har ägt rum. Vad är det då som evolutionister föreslår som grunden för denna berättelse?

Grunden för detta är förekomsten av massor av fossil på vilka evolutionisterna har möjlighet att bygga upp sina inbillade tolkningar. Under historiens gång har mer än 6000 arter av apor funnits och de flesta av dem har dött ut. Idag finns det endast 120 ap arter på jorden. Dessa cirka 6000 ap arter, av vilka de flesta alltså är utdöda, utgör en rik källa för evolutionisterna. Evolutionisterna skrev scenariot om mänsklig evolution genom att ordna en del skallar som passade ini deras syfte i en ordning från minsta till

Evolutionisterna skrev scenariot om den mänskliga evolutionen genom att arrangera några av de skallar som passade in i deras syfte i ordning från den minsta till den största och några skallar från vissa utdöda raser av människor lades in bland dessa. Enligt detta scenario har människan och dagens apor gemensamma förfäder. Dessa varelser utvecklades successivt och några av dem blev dagens apor medan en annan grupp som följde en annan gren av utvecklingen blev dagens människor.

Men alla paleontologiska, anatomiska och biologiska fynd visar att detta påstående om evolutionen är lika fiktiv och ogiltig som alla andra. Inga verkliga bevis har framlagts som bevisar att det finns ett samband mellan människan och apan, förutom förfalskningar, förvrängningar och vilseledande teckningar och kommentarer.

Den fossila dokumentationen visar oss att genom historien har män varit män och apor varit apor. En delav de fossil som evolutionisterna påstår är människans förfäder, hör till mänskliga raser som levde tills för ca 10000 år sedan, och sedan försvann. Dessutom har många nutida människor samma fysiska utseende och egenskaper som dessa utdöda raser av människor, Utdöda raser som evolutionisterna påstår är människans förfäder.  Allt detta är ett tydligt bevis på att människan aldrig har genomgått en evolutionär process vid någon period i historien.

Det viktigaste av allt är att det finns många anatomiska skillnader mellan apor och människan och ingen av dem är av det slag som uppkommer genom en evolutionär process. Bipedalitet ("Tvåbenthet”) är en av dessa. Som vi kommer att beskriva senare i detalj, är ett av de utmärkande dragen för människan att gå på två ben och det är en av de viktigaste egenskaperna som särskiljer människan från andra däggdjur.

Människans inbillade släktträd

Det darwinistiska hävdandet påstår att dagens människa utvecklades från någon form av apliknande varelse. Under denna påstådda evolutionära process som är tänkt att ha startat för 4 till 5 miljoner år sedan, hävdas det att det fanns vissa "övergångsformer" mellan dagens människa och dennes förfäder. Enligt detta helt inbillade scenario finns följande fyra grundläggande "kategorier" i listan:

 • 1. Australopithecines (någon av de olika former som tillhör släktet Australopithecus)
 • 2. Homo Habilis
 • 3. Homo Erectus
 • 4. Homo sapiens

Evolutionister kallar släktet som människans påstådda apliknande förfäder tillhörde "Australopithecus", som betyder "södra apa". Australopithecus, som inte är annat än en tidigare typ av apa som nu är utdöd, fanns i olika former. Några av dem var större och kraftigt byggda (robusta), medan andra är mindre och ömtåligare (gracila).

Evolutionister klassificerar nästa steg i människans utveckling som släktet Homo, som betyder "människa". Enligt det evolutionistiska hävdandet är levande varelser i Homoserien mer utvecklade än Australopithecus, och skiljer sig inte särskilt mycket från dagens människa. Dagens människa, det vill säga arten Homo sapiens, sägs ha bildats vid det senaste steget i utvecklingen av detta släkte Homo.

Fossil som "Java Man", "Peking Man" och "Lucy", som emellanåt omtalas i media och finns i evolutionistiska publikationer och läroböcker, ingår i en av de fyra grupper som anges ovan. Var och en av dessa grupperingar antas också förgrenas i förekommande fall tillarter och underarter.

Vissa föreslagna övergångsformer i det förflutna, som till exempel Ramapithecus fick uteslutas från det inbillade mänskliga släktträdet efter det man insåg att de var vanliga apor.71

Genom att redovisa kedjans länkar som en löpande serie på detta sätt:

"australopithecines” > Homo Habilis > Homo Erectus > Homo sapiens, vill evolutionister visa att var och en av dessa typer är anfader till nästa länk. Emellertid har nya rön från att paleoantropologer visat att australopithecines, Homo Habilis och Homo Erectus existerade i olika delar av världen samtidigt. Dessutom levde en del av dessa människor som klassificeras som Homo Erectus förmodligen ända fram till den senaste tiden. I en artikel med rubriken ”Latest Homo Erectus of Java: Potential Contemporaneity with Homo sapiens in Southeast Asia” rapporterades det i tidskriften Science att Homo Erectus fossiler som återfanns i Java hade en ålder av 27 ± 2 till 53,3 ± 4 tusen år sedan och detta innebär möjligheten att H. Erectus tidsmässigt överlappade med den anatomiskt moderna människan (H. sapiens) i Sydostasien.

Ett Enda KÄKben Som En Gnsta Av Insiration
ramapithecus, ramapithecus ailesi
ramapithecus, hayali çizim
ramapithecus, çene fosili

Evolutionister porträtterade djärvt Ramapithecus, hans familj och den miljö de levde i, genom att enbart förlita sig på dessa käkben.

Den första Ramapithecus fossilen som hittades: en försvunnen käke som består av två delar.

Dessutom är det tydligt att Homo sapiens neandarthalensis och Homo sapiens sapiens (dagens människa) också samexisterade. Denna situation indikerar uppenbarligen att påståendet att den ena skulle vara föregångare till den andra är ogiltigt.

Alla fynd och vetenskaplig forskning har visat att den fossila dokumentationen inte föreslår en evolutionär process som evolutionister hävdar. De fossil som evolutionister påstår vara förfäder av människor, tillhör i själva verket antingen olika mänskliga raser, eller i annat fall till arter av apor.

Vilka fossil är då mänskliga och vilka är apor? Är det någonsin möjligt att någon av dem kan anses vara en övergångsform? För att hitta svaren, låt oss ta en närmare titt på varje kategori.

Australopithecus: En art av apa.

Den första kategorin, släktet Australopithecus, betyder "södra apa", som vi har sagt. Det antas att dessa varelser först dök upp i Afrika för ca 4 miljoner år sedan, och levde fram till 1 miljon år sedan. Det finns ett antal olika arter bland astralopithecines. Evolutionister antar att det äldsta av Australopithecus arterna är A. Afarensis. Därefter kommer A. Africanus, och sedan A. Robustus, som har ett relativt grövre skellett. När det gäller A. Boisei, accepterar vissa forskare det som en annan art, medan andra ser det som en underart av A. Robustus.

Alla Australopithecus arter är idag utdöda apor som liknade dagens apor. Deras kraniala kapacitet var densamma eller mindre än nutida schimpanser. Händer och fötter uppvisade utskjutande delar som de använde för att klättra i träd, precis som dagens schimpanser, och deras fötter var byggda för att gripa tag i och hålla fast vid grenar. De var korta (max 130 cm (51 tum)) och precis som hos dagens schimpanser var hanen hos Australopithecus större än honan. Många andra egenskaper, såsom skallens detaljer, ögonens inbördes nära placering, deras skarpa kindtänder, deras underkäksstruktur, deras långa armar, och deras korta ben, utgör bevis för att dessa varelser inte var annorlunda än dagens apor. Men evolutionister hävdar att fastänaustralopithecines hade apors anatomi gick de, till skillnad från apor, upprätt på samma sätt som människor.

Australopithecus Aferensis: En utdöd apa
australopithecus, kafatası

Ovan ses den fossila skallen av Australopithecus aferensis AL 444-2, och nedan är skallen av en modern apa. Den uppenbara likheten verifierar att A aferensis är en vanlig art av apa utan "mänskliga" kännetecken.

lucyFosili,iskelet

Det första fossil som hittades i Etiopien, Hadar, som antas tillhöra Australopithecus aferensis arten: AL 288-1 eller "Lucy". Under lång tid kämpade evolutionister för att bevisa att Lucy kunde gå upprätt, men den senaste forskningen har definitivt visat att detta djur var en vanlig apa med en böjd gång.

Den Australopithecus aferensis AL 333-105 fossil som ses nedan tillhör en ung medlem av denna art. Det är därför som den utskjutande delen ännu inte har bildats på hans skalle.

Upper: AUSTRALOPITHECUS
Lower: NUTIDA SCHIMPANS

şempanze, kafatası
lucy fosili, kafatası

Detta påstående om att australopithecines gick upprätt är en åsikt som har vidmakthållits av paleoantropologer som Richard Leakey och Donald C. Johanson i årtionden. Men många forskare som har utfört en hel del forskning kring skelettstrukturerna hos australopithecines har visat att detta är ett ogiltigt argument. Omfattande forskning som utförts på olika Australopithecus exemplar av två världsberömda anatomer från England och USA, Lord Solly Zuckerman respektive professor Charles Oxnard, som visade att dessa varelser inte gick upprätt på samma sätt som människan. Efter att ha studerat skelettet av dessa fossil under en period av 15 år med stöd av bidrag från den brittiska regeringen nådde Lord Zuckerman, trots att Zuckerman själv är en evolutionist, och hans team av fem specialister fram till slutsatsen att australopithecines endast var ett vanligt ap släkte och var definitivt inte tvåbent, 72På motsvarande sätt, ansåg Charles E. Oxnard, som är en annan evolutionist känd för sin forskning i ämnet, också att det fanns likheter i skelettstrukturen hos australopithecines och dagens orangutanger.73

Det faktum att Australopithecus inte kan betraktas som en förfader till människan accepteras också av evolutionistiska källor. Den välkända franska tidskriften Science et Vie gjorde detta till sin omslagsartikel i Maj utgåvan 1999. Artikeln handlar om Lucy, det mest kända fossila exemplar av Australopithecus Afarensis, under titeln "Adieu Lucy" (Farväl Lucy) och skrev om behovet av att ta bort Australopithecus från det mänskliga släktträdet. Artikeln, som bygger på upptäckten av en ny Australopithecus, med kodnummer St W573, sade:

En ny teori anger att släktet Australopithecus inte är grunden till den mänskliga rasen ... De resultat som har erhållits av den enda kvinnan med befogenhet att undersöka St W573 skiljer sig från de normala teorierna om människans förfäder: Detta förstör det mänskliga = hominid släktträdet. Stora primater, som betraktades som förfäder till människan, har tagits bort från ekvationen för detta släktträd ... Australopithecus och Homo (människa) arter visas inte på samma gren. Människans direkta förfäder väntar fortfarande på att upptäckas.74

Homo Habilis: Apan som presenterades som mänsklig.

Den stora likheten mellan skelett och kraniella strukturer hos australopithecines och schimpanser, och motbevisandet av påståendet att dessa varelser gick upprätt, har förorsakat stora svårigheter för evolutionistiska paleoantropologer. Anledningen är den att enligt det inbillade utvecklingssystemet kommer Homo Erectus efter Australopithecus. Som släktnamnet Homo (som betyder "man") antyder, är Homo Erectus en människoart och dess skelett är rakt. Dess skallkapacitet är dubbelt så stor som det hos Australopithecus. En direkt övergång från Australopithecus, som är en schimpansliknande apa, till Homo Erectus, vars skelett inte skiljer sig från dagens människa, är uteslutet även enligt den evolutionistiska teorin. Därför behövs länkar det vill sägaövergångsformer. Begreppet Homo Habilis uppstod ur denna nödvändighet.

Klassificeringen av Homo Habilis lades fram under 1960-talet av Leakeys, en familj "fossil jägare". Enligt Leakeys hade denna nya art, som de klassificerade som Homo Habilis, en relativt stor kranievolym, förmåga att gå upprätt och att använda sten- och verktyg av trä. Därför kunde det ha varit förfadern till människan.

Homo habilis: En annan utdöd apa
homo habilis kemikleri, homohabilis

Under lång tid hävdade evolutionisterna att varelser de kallade Homo habilis kunde gå upprätta. De trodde att de hade hittat en länk som sträckte sig från apa till människa. Men de nya Homo habilis fossil som grävdes fram av Tim White 1986 och benämns OH 62 motbevisar detta påstående. Dessa fossila fragment visade att Homo habilis hade långa armar och korta ben precis som samtida apor. Detta fossil satte stopp för påståendet om att Homo habilis var tvåbent och kunde gå upprätt. I sanningens namn var Homo habilis ingenting annat än en annan art av apa.

lucy fosili, kafatası

"OH 7 Homo habilis" ses på nedan till vänster har varit den fossil som bäst definierade underkäkens funktioner hos arten Homo habilis. Denna fossil av underkäken har stora framtänder. Dess kindtänder är små. Formen av underkäken är fyrkantig. Alla dessa egenskaper gör att denna underkäke liknar den hos nutida apor. Med andra ord, Homo habilis underkäke bekräftar återigen att Homo habilis faktiskt var en apa.

Nya fossil av samma art som grävdes fram i slutet av 1980 talet, skulle helt förändra denna uppfattning. Vissa forskare, som Bernard Wood och C. Loring Brace, som förlitade sig på de nyligen funna fossilen, uppgav att Homo Habilis (vilket betyder "skicklig man", det vill säga, man som kan använda verktyg) bör klassificeras som Australopithecus Habilis, eller "skicklig södra apa", eftersom Homo Habilis hade en hel del gemensamma drag med australopithecine aporna. Det hade långa armar, korta ben och en apliknande skelettstruktur precis som Australopithecus. Dess fingrar och tår var lämpliga för klättring. Käken var mycket lik den hos nutida apor. Deras genomsnittliga kranievolym av 600 milliliter är också en indikation på att de var apor. I korthet var Homo Habilis, som beskrevs som en annan art av vissa evolutionister, i verkligheten en art av apa precis som alla andra australopithecines.

Forskning som har bedrivits under de gångna åren sedan Wood och Braces arbete har visat att Homo Habilis sannerligen inte var annorlunda än Australopithecus. Skallen och skelett fossil OH62 som hittades av Tim White visade att denna art hade en liten kranievolym, liksom långa armar och korta ben som gjorde det möjligt för dem att klättra i träd precis som apor i våra dagar gör.

De detaljerade analyser som den amerikanska antropologen Holly Smith gjorde år 1994 visade att Homo Habilis inte var Homo, alltså inte "mänsklig" alls, utan snarare och otvetydigt en "apa". På tal om analyserna som hon gjorde på tänderna av Australopithecus, Homo Habilis, Homo Erectus och Homo neanderthalensis, uppgav Smith följande;

Vid begränsning av fossila analyser till de exemplar som uppfyller dessa kriterier, kvarstår mönstren av tand utveckling hos gracila australopithecines och Homo Habilis till afrikanska apors klassificering. Mönstren hos Homo Erectus och neandertalare klassificeras till människor.75

Under samma år nådde Fred Spoor, Bernard Wood och Frans Zonneveld, alla specialister i anatomi, fram till en liknande slutsats genom en helt annan metod. Denna metod bygger på jämförande analys av båggångarna i innerörat, som finns för att upprätthålla balansen, hos människor och apor. Spoor, Wood och Zonneveld konstaterade att:

Bland de fossila människor=hominider är Homo Erectus den tidigaste arten som påvisar den moderna människans morfologi. Som kontrast, påminner båggångarnasdimensioner i kranier från södra Afrika som tillskrevs Australopithecus och Paranthropus om de kvarvarande stora aporna.76

Spoor, Wood och Zonneveld studerade också ett exemplar av Homo Habilis, det vill säga STW 53, och fick reda på att "STW 53 förlitade sig mindre på bipedal beteende än australopithecines”. Detta innebar att H. Habilis exemplaret var ännu mer aplik än Australopithecus arter. Alltså drog de slutsatsen att "STW 53” är en osannolik intermediär form mellan morfologierna som ses i australopithecines och H. Erectus. "Detta fynd gav två viktiga resultat:

1. Fossil som kallas Homo Habilis hör egentligen inte till släktet Homo, det vill säga människor, utan till Australopithecus, det vill säga apor.

2. Både Homo Habilis och Australopithecus var varelser som gick framåtböjda, det vill säga de hade skelettet av en apa. De har ingen relation alls till människan.

Homo Rudolfensis: Det felaktigt sammanfogade ansiktet.

Resultatet av analysen av innerörat: Det förekom ingen övergång från apa till människa
iç kulak, yarım çember kanalları

1. Semicircular Canals
2. Ampullae
3. Ampullary Nerves
4. Saccule
5. Cochlea

6. Endolymph-filled Canals
7. Posterior Semicircular Canals
8. Anterior Semicircular Canals
9. Horizontal Semicircular Canals
10. Cristae and Ampullary Nerves

En jämförande analys av båggångarna i innerörat hos både människor och apor visar att de fossil som länge porträtteras som människans föregångare var alla i själva verket vanliga apor. Arterna Australopithecus och Homo habilis hade apans inre hörselgångar, medan Homo erectus hade mänskliga hörselgångar.

Begreppet Homo Rudolfensis är namnet på några fossila fragment som grävdes fram år 1972. Arten som förmodligen representeras av denna fossil fick namnet Homo Rudolfensis eftersom dessa fossila fragment hittades i närheten av Lake Rudolf i Kenya. De flesta paleoantropologer accepterar att dessa fossil inte tillhör en distinkt art, men att varelsen kallad Homo Rudolfensis i själva verket inte kan skiljas från Homo Habilis.

Richard Leakey, som grävde fram fossilerna presenterade skallen som betecknas "KNM-ER 1470", och som han sa var 2,8 miljoner år gammal, som den största upptäckten i antropologins historia. Enligt Leakey, var denna varelse, som hade en liten kranievolym likt Australopithecus tillsammans med ett ansikte som liknar nutida människor, den felande länken mellan Australopithecus och människor. Men efter en kort tidsperiod, insåg man att det människoliknande ansiktet på KNM-ER 1470 skallen, som ofta syntes på omslagen till vetenskapliga tidskrifter och populärvetenskapliga tidskrifter var resultatet av den felaktiga monteringen av skallfragmenten, vilket kan ha varit avsiktlig. Professor Tim Bromage, som bedriver studier på anatomi av människors ansiktsuttryck, belyste detta genom datorsimuleringar år 1992:

När KNM-ER 1470 först rekonstruerades var ansiktet monterat på kraniet i en nästan vertikal position, ungefär som de flatare ytorna i ansiktet hos nutida människor. Men nyare studier av anatomiska förhållanden visar att i livet skulle ansiktet ha skjutit ut betydligt, vilket skapar en apliknande aspekt ungefär som Australopithecus ansikten.77

Den evolutionistiske paleoantropologen JE Cronin påpekar följande på frågan:

:... dess relativt robust konstruerade ansikte, något tillplattadenaso-alveolära clivus (påminnande om australopithecine kupade ansikten), låg maximal kraniell bredd (på temporalis = tinningen), starka canine juga (invid hörntänderna) och de stora kindtänderna (vilket framgår av kvarvarande rötter) är alla relativt primitiva drag som förenar proven med medlemmar av taxon A. Africanus.78

C. Loring Brace från Michigan University kom fram till samma slutsats. Som ett resultat av de analyser som han utförde på käken och tand strukturerna av skalle 1470 rapporterade han att "från storleken på gommen och expansionen av området tilldelad molar rötterna, förefaller det som om ER 1470 hade ett ansikte och tanduppsättning av samma storlek som Australopithecus"79

Professor Alan Walker, en paleoantropolog från John Hopkins University som har gjort lika mycket forskning om KNM-ER 1470 som Leakey, han hävdar att denna varelse inte bör klassificeras som en medlem av Homo det vill säga som en mänsklig art utan snarare bör placeras med Australopithecus släktet.80

Sammanfattningsvis, klassificeringar som Homo Habilis och Homo Rudolfensis som presenteras som övergångslänkar mellan Australopithecines och Homo Erectus är helt inbillade. Det har bekräftats av många forskare idag att dessa varelser är medlemmar av Australopithecus serien. Alla deras anatomiska funktioner avslöjar att de är arter av apor.

Detta faktum har ytterligare fastställts av två evolutionistiska antropologer, Bernard Wood och Mark Collard, vars forskning publicerades 1999 i tidskriften Science. Wood och Collard förklarade att Homo Habilis och Homo Rudolfensis (Skalle 1470) taxa är inbillade, och att de fossil som tilldelats dessa kategorier skall hänföras till släktet Australopithecus: På senare tid har Homo tilldelats fossila arter på grundval av absolut hjärnstorlek, slutsatser om språk förmåga och handfunktion och funderingar om deras förmåga att bruka stenverktyg.

Med bara några få undantag, har definitionen och användningen av släktet inom mänsklig evolution, och avgränsning av Homo, behandlats som om de är oproblematiska. Men nytillkommen data, färska tolkningar av befintliga uppgifter och begränsningar av den paleoantropologiska dokumentationen ogiltigförklarar existerande kriterier för tilldelning av taxa för Homo… I praktiken tilldelas Homo fossila hominid arter på grundval av ett eller flera av fyra kriterier. ... Det är nu emellertid uppenbart, att ingen av dessa kriterier är tillfredsställande.Cerebral Rubicon (som inom paleontologi är den minimala kranievolym som erfordras för att ett exemplar ska kunna klassificeras som ett visst släkte) är problematisk eftersom absolut kranievolym är av tveksam biologisk betydelse. Likaså finns det övertygande bevis om att språkfunktion inte tillförlitligt kan härledas från hjärnansutseende, och att de språkrelaterade delarna av hjärnan inte är lika väl lokaliserade som tidigare studier har gjort gällande… Med andra ord, med undergrupperna av H. Habilis och H. Rudolfensis tilldelad sig, är släktet Homo inte ett bra släkte. Således bör H. Habilis och H. Rudolfensis (eller homo Habilis sensu lato för de som inte prenumererar på den taxonomiska uppdelningen av "tidig Homo") tas bort från Homo. Det självklara taxonomiska alternativet att överföra en eller båda taxa till en av de befintliga tidiga hominid släkten är inte utan problem, men vi rekommenderar att för närvarande bör både H. Habilis och H. Rudolfensis överföras till släktet Australopithecus.81

Slutsatsen av Wood och Collard bekräftar den slutsats som vi har vidhållit här: "primitiva mänskliga förfäder" existerar inte i historien. Varelser som faktiskt påstås vara det (mänskliga förfäder) är i verkligheten apor och bör vara del av släktet Australopithecus. Den fossila dokumentationen visar att det inte finns någon evolutionär koppling mellan dessa utdöda apor och Homo, det vill säga mänskliga arter som plötsligt framträder i den fossila dokumentationen.

Homo Erectus och därefter: människor.

700000 ÅR GAMLA SJÖFARARE
antik denizciler, gemi mühendisleri

Nyheter som publicerades i New Scientist den 14 mars 1998 berättar att människorna som av evolutionister kallades Homo Erectus utövade sjömanskap för 700000 år sedan. Dessa människor, som hade tillräckligt med kunskap och teknik för att bygga ett fartyg och ha en kultur som använde sig av sjötransporter, kan knappast kallas "primitiva".

Enligt det fantasifulla systemet som föreslås av evolutionister är den inre utvecklingen av homo släktet enligt följande: Först kom Homo Erectus, därefter de s.k. "föråldrade" Homo sapiens och Neandertalmänniskan (Homo sapiens neanderthalensis), och slutligen, Cro-Magnon människan ( Homo sapiens sapiens). Men alla dessa klassificeringar är egentligen bara variationer och unika raser i den mänskliga familjen. Skillnaden mellan dem är inte större än skillnaden mellan en inuit och en afrikan eller en pygmé och en europé.

Låt oss först undersöka Homo Erectus, som kallas den mest primitiva människoarten. Som namnet antyder, betyder "Homo Erectus" "mannen som går upprätt”. Evolutionister har varit tvungna att separera dessa fossiler från de tidigare genom att lägga till kvalificeringen av "upprätt gångställning", eftersom alla tillgängliga Homo Erectus fossil är raka i en utsträckning som inte har observerats i någon av de australopithecines eller så kallade Homo Habilis exemplaren.  Det finns ingen skillnad mellan det postkraniala skelettet av nutida människor och Homo Erectus.

Den främsta orsaken till att evolutionister definierade Homo Erectus som ”primitiva", är deras kranievolym (900-1100 milliliter), viket är mindre än volymen hos den genomsnittliga människan i vår tid, och dess kraftigt framträdande ögonbrynsbågar. Emellertid finns det även idag många människor som i världen som har samma kraniella volym som Homo Erectus (till exempel pygméer) och andra raser har utskjutande ögonbryn (till exempel Australiens urinvånare).

Det är ett vanligt och överenskommet faktum att skillnader i kranievolym inte nödvändigtvis anger skillnader i intelligens eller förmåga. Intelligens beror på den interna organisationen i hjärnan, snarare än på dess volym.82

De fossil som har gjort Homo Erectus känt för hela världen är fossilen som kallas Peking Man och Java Man i Asien. Men med tiden insåg man att dessa två fossil inte är tillförlitliga. Vissa delar av Peking Man består av delar som har tillverkats av gips eftersom originalen har gått förlorade, och Java Man består av ett skallfragment plus ett bäckenben som hittades några meter bort utan några tecken på att de tillhörde samma varelse. Detta är anledningen till att Homo Erectus fossil funna i Afrika har fått så pass stor och ökande betydelse. Det bör också nämnas att vissa av de fossil som sägs vara Homo Erectus ingick i en andra art som av vissa evolutionister kallas "Homo ergaster". Bland experter råder det en viss oenighet i denna fråga. Vi kommer att behandla alla dessa fossil under klassificeringen Homo Erectus.

Homo erectus: En verklig människo ras
homoerectus, herçek insan homoerectus kafatası, kafatası fosili homoerectus kafatası, kafatası fosili 

Homo erectus betyder "upprätt man". Alla fossil som ingår i denna art tillhör särskilda raser av människa. Eftersom de flesta av fossilen som tillhör Homo erectus inte har en någon gemensam egenskap, är det ganska svårt att definiera dessa människor enligt deras skallar. Detta är anledningen till att olika evolutionistiska forskare har gjort olika klassificeringar och bestämningar. Ovan till vänster syns en skalle som hittades i Koobi Fora i Afrika år 1975 som kan definiera Homo erectus allmänna drag. Ovan till höger är en skalle, Homo ergaster KNM-ER 3733, som har nämnda otydligheter.

Den kraniala kapaciteten hos dessa olika Homo erectus fossil visar en variation mellan 900-1100 kubikcentimeter. Dessa siffror ligger inom gränserna för den samtida människans kraniala kapacitet.

KNM-WT 15000 eller Turkana Child skelettet till höger, är förmodligen den äldsta och mest kompletta fossilen av en människa som någonsin hittats. Forskning som gjorts på detta fossil som sägs vara 1,6 miljoner år gammal visar att detta tillhörde ett12 årigt barn som skulle ha blivit omkring 1,80 meter lång om han nådde tonåren. Detta fossil, som i många avseenden liknade Neandertal rasen, är en av de mest anmärkningsvärda bevis som ogiltigförklarade berättelsen om människans evolution.

Evolutionisten Donald Johnson beskriver detta fossil så här: "Han var lång och mager, hans kroppsform och proportionernaav hans lemmar var desamma som de nutida ekvatoriala afrikanerna, lemmarnas storlek matchar helt med dagens vita nordamerikanska vuxenbefolkning”. (Donald C. Johanson & M. A. Edey, Lucy: The Beginnings of Humankind, New York: Simon & Schuster, 1981)

Den mest berömda av de Homo Erectus exemplar som finns i Afrika är fossilen av "Narikotome Homo Erectus" eller "Turkana Boy" som hittades i närheten av Lake Turkana i Kenya. Det bekräftas att det är fossilen av en 12-årig pojke, som skulle ha varit 1,83 meter lång i tonåren. Det fossila skelettets upprätta struktur skiljer sig inte från den nutida människan. Den amerikanska paleoantropologen Alan Walker sa att han tvivlade på att "den genomsnittlige patologen kunde avgöra skillnaden mellan det fossila skelettet och en modern människa".83Om skallen, skrev Walker att han skrattade när han såg det eftersom den till så stor grad liknade en Neanderthalare”.84Som vi kommer att se i nästa kapitel, är Neanderthalare en mänsklig ras. Därför är Homo Erectus också en mänsklig ras.

Även evolutionisten Richard Leakey anger att skillnaderna mellan Homo Erectus och den nutida människan inte är mer än ras variansen:

Man skulle också se skillnader i skallens form, i graden av utskjutande i ansiktet, robustheten i ögonbrynen och så vidare. Dessa skillnader är förmodligen inte mer uttalade än vad vi ser idag mellan de olika geografiska raserna av moderna människor. Sådan biologisk variation uppträder när populationer är geografiskt separerade från varandra under betydande tidsperioder.85

Professor William Laughlin från University of Connecticut gjorde omfattande anatomiska undersökningar av inuiter och de människor som lever på Aleuterna, och märkte att dessa människor var förvånansvärt lika Homo Erectus. Slutsatsen som Laughlin kom fram till var att alla dessa olika raser i själva verket var olika raser av Homo sapiens (dagens människa).

När vi tänker på de stora skillnader som finns mellan avlägsna grupper såsom inuiter och bushmän, som man vet tillhör den enda arten av Homo sapiens, verkar det motiverat att dra slutsatsen att Sinanthropus (ett Erectus exemplar) hör hemma inom samma mångskiftande art.86

Det är nu ett ännu mer uttalat faktum inom den vetenskapliga gemenskapen att Homo Erectus är en överflödig taxon och att fossil som tilldelats Homo Erectus klassen faktiskt inte är så annorlunda från Homo sapiens att den kan vara en annan art. I American Scientist, blev diskussionerna om denna fråga och resultatet av en konferens i ämnet år 2000 sammanfattade på följande sätt:

De flesta av deltagarna på Senckenberg konferensen blev indragna i en flammande debatt om den taxonomiska statusen av Homo Erectus som inleddes av Milford Wolpoff vid University of Michigan, Alan Thorne vid University of Canberra och deras kollegor. De hävdade med kraft att Homo Erectus inte hade någon giltighet som en art och bör därför avlägsnas helt och hållet. Alla medlemmar av släktet Homo, från ca 2 miljoner år sedan till den nuvarande, utgör mycket varierande spridda arter av Homo sapiens, utan naturliga avbrott eller underavdelningar. Ämnet för konferensen, Homo Erectus, existerade inte.87

Den slutsats som forskarna som försvarar den ovannämnda tesen drog kan sammanfattas som "Homo Erectus är inte en annan art från Homo sapiens, utan snarare en kapplöpning inom Homo sapiens".

Å andra sidan finns det ett stort gap mellan Homo Erectus, en mänsklig ras, och aporna som föregick Homo Erectus i scenariot om "människans evolution", (Australopithecus, Homo Habilis och Homo Rudolfensis). Detta innebär att de första människorna dök upp i den fossila dokumentationen plötsligt och utan någon föregående evolutionära historia. Detta är en mycket tydlig indikation på att de skapades. Men att medgedetta faktum är något som helt går emot evolutionisters dogmatiska filosofi och ideologi.Som ett resultat försöker de porträttera Homo Erectus, en verklig mänsklig ras, som en form av halvapa. I sina rekonstruktioner av Homo Erectus, tecknar de ihärdigt apliknande karaktäristika. Samtidigt humaniserar de apor som Australopithecus eller Homo Habilis med liknande former av teckningar. Med denna metod, försöker de att ”minska avståndet” mellan apor och människor och tillsluta klyftan mellan dessa två olika levande klasser.

Neandertalmänniskan.

 
Neandertaller, sahte çizim

Trots att inget skiljer dem från dagens människa, framställer evolutionister fortfarande Neanderthalare som apliknande.

Neandertalare var människor som plötsligt dök upp i Europa för 100 000 år sedan, och som försvann, eller assimilerades genom blandning med andra raser, tyst men snabbt för 35 000 år sedan. Deras enda skillnad från nutidsmänniskan är att deras skelett var mer robusta och deras kranievolym något större.

Neandertalare var en människlig ras, ett faktum som medges av nästan alla i dag. Evolutionister har gjort stora ansträngningar för att presentera dem som en ”primitiv art”, men alla fynd tyder på att de inte var annorlunda än en ”robust man” av idag. En framstående auktoritet på ämnet, Erik Trinkaus en paleoantropolog från New Mexico University, skriver:

Detaljerade jämförelser av Neanderthalares skelettdelar med de från moderna människor har visat att det finns ingenting i Neandertal anatomi som slutgiltigt visar någon lägre motoriskt, manipulativ, intellektuell eller språklig förmåga än vad som finns hos den moderna människan.88

Många nutida forskare definierar Neandertal människan som en underart av dagens människa och kallar honom "Homo sapiens neanderthalensis". Resultaten vittnar om att neanderthalarna begravde sina döda, hade gammaldags musikinstrument, och hade kulturella likheter med Homo sapiens sapiens som levde under samma period. För att uttrycka det exakt, Neandertalare var en "robust" människoart som helt enkelt försvann i tidens gång.

Neanderthalare: ett robust folk
neandertaller, neandertal iskeleti neandertaller, neandertal kafatası

Ovan ses skallen av Homo sapiens neanderthalensis, Amud 1 som hittades i Israel. Neandertalmänniskan är allmänt känd för att vara robust men kortvuxen. Men det beräknas att ägaren av detta fossila var 1,80 meter lång. Hans kranievolym är den största som någonsin skådats: 1740cc. På grund av alla dessa fakta, är detta fossil bland de viktigaste bevisen som definitivt förstör hävdanden att neanderthalarna var en primitiv art.

Homo Sapiens Arkaiska, Homo Heidelbergensis och Cro-Magnon Man.

Arkaiska Homo sapiens är det sista steget innan den moderna människan i det inbillade evolutionära systemet. I själva verket har inte evolutionister mycket att säga om dessa fossiler, eftersom det endast finns mycket små skillnader mellan dem och nutida människor. Vissa forskare hävdar till och med att representanter för denna ras fortfarande lever i dag, och pekar på infödda australier som ett exempel. Liksom Homo sapiens (arkaiska) har infödda australier också tjocka utskjutande ögonbryn, en inåt lutande underkäksstruktur, och en något mindre kranial volym.

Gruppen som i evolutionistisk litteratur kännetecknas som Homo Heidelbergensis är i själva verket detsamma som arkaiskt Homo sapiens. Anledningen till att två olika termer används för att definiera samma mänskliga rastyp är motsättningarna mellan evolutionsforskare. Alla fossil som ingår i Homo Heidelbergensis klassificeringen visar att människor som anatomiskt var väldigt lika nutida européer levde för 500 000 och även uppemot 740 000 år sedan, först i England och sedan i Spanien.

Det uppskattas att Cro-Magnon människan levde för 30 000 år sedan. Han hade en kupolformad skalle och bred panna. Hans skalle på 1600 milliliter är över genomsnittet för den nutida människan. Den uppvisar kraftiga ögonbrynsbågar och en benigt utskjutande del på baksidan som är karakteristisk för både Neandertalmänniskan och Homo Erectus.

Trots att Cro-Magnon anses vara en europeisk ras, är kraniets struktur och volym hos denne väldigt lik den hos vissa raser som lever i Afrika och tropikerna i dag. Med tillit till dessa likheter, uppskattas det att Cro-Magnon var en arkaisk-afrikanskt ras. Några andra paleoantropologiska fynd har visat att Cro-Magnon och Neandertal raserna blandades och lade grunden för raserna i vår tid.

Som ett resultat, var ingen av dessa människor "primitiva arter”. De var olika människor som bodde i äldre tider och antingen assimilerades och blandades med andra raser, eller dog ut och försvann ur historien.

Arter som levde samtidigt som sina anfäder.

Det som vi hitintills har undersökt ger upphov en tydlig bild: Scenariot för "människans evolution" är helt och hållet uppdiktad. För att ett sådant släktträd att representera sanningen, måste en gradvis utveckling från apa till människa ha ägt rum och fossil dokumentation av denna process borde kunna hittas. Men i själva verket finns det dock en stor lucka mellan apor och människor. Skelettdelar, skallvolym, och sådana kriterier som att gå upprätt eller kraftigt framåtböjt skiljer människor från apor. (Vi har redan nämnt att på grundval av forskning gjord 1994 på inneröratändrades klassificeringen av Homo Habilis och Australopithecus till apor, medan Homo Erectus förblev klassificerad till människor.).

26000 år gammal nål
antik denizciler, gemi mühendisleri

Ett intressant fossil som visar att neandertalare hade kännedom om kläder: En nål som är 26000 år gammal. (D. Johanson, B. Edgar From Lucy to Language, sid 99)

En annan viktig upptäckt som visar att det inte kan finnas något släktträds förhållande mellan dessa olika arter är att arter som presenteras som förfäder till andra i själva verket levde samtidigt. Om, och såsom evolutionister hävdar, Australopithecus förvandlades till Homo Habilis, som i sin tur förvandlades till Homo Erectus bör de perioder de levde i nödvändigtvis har följt på varandra. Det finns emellertid ingen sådan kronologisk ordningsföljd synlig i den fossila dokumentationen.

Enligt evolutionistiska uppskattningar levde Australopithecus från 4 miljoner fram till 1 miljon år sedan. Varelser som klassificeras som Homo Habilis antas, å andra sidan, ha levt fram till mellan 1,7 till 1,9 miljoner år sedan. Homo Rudolfensis, som sägs ha varit mer "avancerad" än Homo Habilis, anses vara så gammal som 2,5 till 2,8 miljoner år. Det innebär att Homo Rudolfensis är nästan 1 miljon år äldre än Homo Habilis, som påstås ha varit "förfadern". Å andra sidan går Homo Erectus ålder så långt tillbaka som 1,6-1,8 miljoner år sedan, vilket innebär att Homo Erectus dök upp på jorden inom samma tidsram som dess så kallade ”förfader” Homo Habilis.

Alan Walker bekräftar detta faktum genom att säga att "det finns belägg från Östafrika för sent överlevande små Australopithecus individer som var samtida först med H. Habilis och sedan med H. Erectus”.89Louis Leakey har funnit fossil av Australopithecus, Homo Habilis och Homo Erectus nästan intill varandra i Olduvai Gorge regionen i Tanzania, i bädd II skiktet.90

Det finns definitivt inget sådant släktträd. Stephen Jay Gould, som var en paleontolog från Harvard University, förklarade detta dödläge som drabbar evolutionen, trots att han själv var en evolutionist:

Vad har det blivit av vår stege om det finns tre samtidiga linjer av hominider (A. africanus, de robusta australopithecines, och H. Habilis), och ingen som tydligt härrör från en annan? Dessutom har ingen av de tre visat några evolutionära trender under sin mandatperiod på jorden.91

När vi går vidare från Homo Erectus till Homo sapiens, ser vi återigen att det inte finns något släktträd att tala om. Det finns bevis som visar att Homo Erectus och arkaiska Homo sapiens fortsatte att leva fram tills för 27000 år och även så sent som 10000 år före vår tid. I Kow Swamp i Australien, har några 13000 år gamla Homo Erectus skallar hittats. På ön Java harHomo Erectus kvarlevor som är 27000 år gamla hittats.92

Homo Sapiens hemliga historia.

 
discover dergisi,yeni kafatası

En av de mest populära tidskrifter i den evolutionistiska litteraturen, Discover satte ett 800000 årigt mänskligt ansikte på sitt omslag med evolutionistens fråga: ”Är detta ansiktet av vårt förflutna?".

Den mest intressanta och betydelsefulla faktum som upphäver själva grunden för den evolutionära teorins inbillade släktträd är den oväntat antika historia om människan. De paleoantropologiska fynden visar att Homo sapiens människor som såg ut exakt som oss levde för så länge som 1 miljon år sedan.

Det var Louis Leakey, den berömda evolutionistiska paleoantropologen, som upptäckte de första fynden inom detta ämne. År 1932, i Kanjera regionen runt Victoriasjön i Kenya fann Leakey flera fossil som tillhörde den mittersta delen av perioden Pleistocene och som inte var olika nutida människor. Emellertid inföll denna mittersta del av Pleistocene för ungefär en miljon år sedan.93Eftersom dessa upptäckter vände det evolutionära släktträdet upp och ner, avfärdades de av vissa evolutionistiska paleoantropologer.

Men Leakey vidhöll alltid att hans uppskattningar var korrekta. Precis när denna kontrovers var på väg att glömmas bort, avslöjade ett fossil som grävdes fram i Spanien år 1995 på ett mycket märkligt sätt att historien om Homo sapiens var mycket äldre än vad som ditintills hade antagits. Fossilen ifråga upptäcktes i en grotta som heter Gran Dolina i Atapuerca region i Spanien av tre spanska paleoantropologer från universitetet i Madrid. Fossilen uppvisade ansiktet av en 11-årig pojke som såg ut som en nutida människa. Ändå hade det gått 800 000 år sedan barnet dog. Tidningen Discovery redovisade historien i detalj i sin utgåva i december 1997.

Detta fossil ruskade även om de övertygelser som Juan Luis Arsuaga Ferreras, som leder Gran Dolina utgrävningen, hade. Ferreras sade:

Vi förväntade oss något stort, något uppblåst, du vet, något primitivt. Att inte finna fossiler, att finna fossiler är oväntat också, och det är okej. Våra förväntningar på en 800 000-årig pojke var något i stil med Turkana Boy. Och vad vi hittade var ett helt modernt ansikte … För mig är detta det mest spektakulära, detta är sådant som man känner sig omruskad utav. När man hittar något så helt oväntat som detta, det mest spektakulära är att finna något som man trodde tillhörde nutiden, i det förgångna. Det är som att hitta till exempel en bandspelare på Gran Dolina. Det skulle vara mycket förvånande. Vi förväntar oss inte kassetter och bandspelare i nedre Pleistocene. Att hitta ett modernt ansikte för 800 000 år sedan, det är samma sak. Vi var väldigt förvånade när vi såg det.94

Fossilen belyste det faktum att historien om Homo sapiens måste utvidgas till 800 000 år sedan. Efter att ha återhämtat sig från den första chocken, beslutade evolutionisterna som hade upptäckt fossilen att den tillhörde en annan art, för enligt det evolutionära släktträdet, levde inte Homo sapiens för 800 000 år sedan. Därför satte de upp en inbillad art som kallades "Homo antecessor" och inkluderade Atapuerca skallen under denna klassificering.

Den tvåbenta återvändsgränden av evolution.

maymun iskeleti, insan iskeleti

Nya undersökningar visar att det är omöjligt för det böjda skelettet hos apor som är anpassade för en fyrfotad gångstil att utvecklas till det upprätta mänskliga skelettet anpassad för tvåfotad gångstil.

Bortsett från den fossila dokumentationen som vi har behandlat hittills ogiltigförklarar även oöverkomliga anatomiska skillnader mellan män och apor de uppdiktade uppgifterna om människans evolution. En av dessa har att göra med sättet att gå.

Människan går upprätt på två ben. Detta är en mycket speciell form av rörelse som inte ses hos några andra däggdjursarter. Vissa andra djur har en begränsad förmåga att röra sig när de står på sina bakfötter. Djur som björnar och apor kan förflytta på detta sätt men endast sällan, till exempel när de vill nå en källa till mat, och även då bara kortvarigt. Normalt lutar sig deras skelett framåt, och de går på alla fyra.

Har då tvåbenthet utvecklats från den fyrfotade gångarten hos apor, såsom evolutionister hävdar? Naturligtvis inte.

Forskningen har visat att någon utveckling av tvåbenthet aldrig förekom, inte heller är det möjligt för den att ha gjort det. Till att börja med är inte tvåbenthet en evolutionär fördel. Det sätt på vilket apor rör sig är mycket lättare, snabbare och effektivare än människans tvåfota steg. Människan kan varken, till skillnad från en schimpans, röra sig genom att hoppa från träd till träd utan att först gå ned till marken, eller som en gepard springa med en hastighet av 125 km i timmen. Tvärtom, eftersom människan går på två ben, förflyttar man sig mycket långsammare på marken. Av samma anledning är han en av de mest oskyddade av alla arter i naturen med avseende på rörelse och försvar. Enligt logiken i evolutionsteorin borde apor inte ha utvecklats för att anta tvåbenta steg, människan skulle i stället har utvecklats till att bli fyrbent.

En annan återvändsgränd av det evolutionära hävdandet är att tvåbenthet inte tjänar darwinisms modell av "gradvis utveckling". Denna modell, som utgör grunden för evolutionen, kräver att det bör finnas ett sammansatt steg mellan tvåbenthet och fyrbenthet. Men med den datoriserade forskning som han ledde, visade den engelska paleoantropologen Robin Crompton år 1996, att ett sådant sammansatt steg inte var möjligt. Crompton kom till följande slutsats: En levande varelse kan antingen gå upprätt, eller på alla fyra.100En typ av steg mellan de två är omöjligt eftersom det skulle medföra alltför stor energiförbrukning. Det är därför en till hälften tvåbent och till hälften fyrbent varelse inte kan existera.

Den enorma klyftan mellan människan och apan är inte begränsad enbart till tvåbenthet. Många andra frågor finns fortfarande oförklarade, såsom hjärnkapacitet, förmågan att prata, och så vidare. Elaine Morgan, en evolutionistisk paleoantropolog gör följande bekännelse i samband med denna fråga:

Fyra av de mest framstående mysterierna om människor är:

 • 1) Varför går de på två ben?
 • 2) Varför har de förlorat sin päls?
 • 3) Varför har de utvecklat så pass stora hjärnor?
 • 4) Varför lärde de sig att tala?

De ortodoxa svaren på dessa frågor är:

 • 1) "Vi vet ännu inte".
 • 2) "Vi vet ännu inte".
 • 3) "Vi vet ännu inte".
 • 4) "Vi vet ännu inte”.

Listan med frågor kan förlängas avsevärt utan att påverka svarens ensidighet.101

Evolution: en ovetenskaplig tro.

Lord Solly Zuckerman är en av de mest kända och respekterade forskarna i Storbritannien. Under flera år studerade han den fossila dokumentationen och genomförde många detaljerade undersökningar. Han adlades för sitt bidrag till vetenskapen. Zuckerman är en evolutionist. Därför kan hans kommentarer om evolutionen inte betraktas som okunniga eller fördomsfulla. Efter åratal av forskning på de fossiler som ingår i det mänskliga evolutions scenario kom han däremot fram till slutsatsen att det inte finns någon sanning i släktträdet som läggs fram.

Zuckerman förde också fram ett intressant koncept av "vetenskapens spektrum" som omfattade alla från de vetenskaper som han ansåg vara vetenskapliga till dem som han ansåg vara ovetenskapliga. Enligt Zuckermans spektrum, är de mest "vetenskapliga" – det vill säga de som är baserade på konkret data - kemi och fysik. Efter dessa kommer de biologiska vetenskaperna och sedan samhällsvetenskap. Vid den bortre änden av skalan, som är den del anses vara mest "ovetenskaplig", är "extra sensorisk perception" - begrepp som telepati och "sjätte sinnet" - och slutligen "mänsklig evolution". Zuckerman förklarar sitt resonemang på följande sätt:

 
false drawing

Myten om människans evolution bygger överhuvudtaget inte på några vetenskapliga rön. Representationer som de ovan har inget annat värde än att återspegla evolutionisters inbillade och fantasifulla önsketänkande.

”Sedan förflyttar vi oss helt från registret över objektiv sanning och ini områdena av förmodad biologisk vetenskap, såsom extrasensorisk perception eller tolkning av människans fossila historia, där, för den troende, är allt möjligt - och där starkt troende ibland kan tro på flera motstridiga saker vid samtidigt”.102

Robert Locke, redaktör för Discovering Archeology som är en viktig publikation om människans ursprung, skriver i denna tidskrift "Sökandet efter människans förfäder ger mer värme än ljus", citerande en bekännelse av den berömda evolutionisten paleoantropologen Tim White: ”Vi är alla frustrerade "alla de frågor som vi har inte kunnat svara på"”.103

Lockes artikel granskar återvändsgränden i evolutionsteorin om ursprunget till människan och grundlösheten hos den propaganda som sprids om detta ämne:

Kanske är inget område inom vetenskapen mer omtvistad än sökandet efter människans ursprung. Elit paleontologer är oense även om de mest grundläggande dragen i det mänskliga släktträdet. Nya grenar uppkommer med pompa och ståt, bara för att vissna och dö inför nya fynd av fossiler.104

Samma faktum har nyligen också godtagits av Henry Gee, redaktör för den välkända tidskriften Nature. I sin bok In Search of Deep Time, publicerad 1999, påpekar Gee att all bevisning för mänsklig evolution "mellan cirka 10 och 5 miljoner år sedan, flera tusen generationer av levande varelser, får plats i en liten låda". Han drar slutsatsen att konventionella teorier om uppkomst och utveckling av mänskliga varelser är "en helt mänsklig uppfinning som skapats i efterhand, formats för att överensstämma med mänskliga fördomar" och tillägger:

”Att ta en rad fossiler och hävda att de representerar en härstamning är inte en vetenskaplig hypotes som kan testas, men ett påstående som bär samma relevans som godnattsaga - roande, kanske lärorikt, men inte vetenskapligt”.105

Vad är då anledningen till att så många forskare är så orubbliga om denna dogm? Varför har de så envetet försökt att hålla sin teori vid liv, på bekostnad av att behöva erkänna otaliga konflikter och förkasta den bevisning som de har hittat?

Det enda svaret är att de är rädda för det faktum att de kommer att möta om de överger evolutionsteorin. Det faktum som de kommer att möta när de överger utvecklingen är att Allah har skapat människan. Men med tanke på förutsättningarna som de har och den materialistiska filosofin som de tror på, är skapelsen ett oacceptabelt koncept för evolutionister.

Av den anledningen bedrar de sig, liksom världen, med hjälp av media som de samarbetar med. Om de inte kan hitta de nödvändiga fossilerna, "tillverkar" de dem antingen i form av inbillade bilder eller fiktiva modeller och försöker att ge ett intryck av att det faktiskt finns fossiler som verifierar evolutionen. En del av den massmedia som delar deras materialistiska ståndpunkt försöker också vilseleda allmänheten och inpränta historien om utvecklingen i människors undermedvetna.

Oavsett hur hårt de än försöker, är sanningen uppenbar: Människan har inte tillkommit genom en evolutionär process utan genom Allahs skapelse. Därför är han ansvarig inför honom.

 

Fotnoter

71. David Pilbeam, "Humans Lose an Early Ancestor", Science, Nisan 1982, ssid 6-7

72. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, ssid 75-94

73. Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, Cilt 258, sid 389

74. (Isabelle Bourdial, "Adieu Lucy", Science et Vie, Mayıs 1999, no. 980, sid 52-62)

75. Holly Smith, American Journal of Physical Antropology, Cilt 94, 1994, ssid 307-325

76. Fred Spoor, Bernard Wood, Frans Zonneveld, "Implication of Early Hominid Labryntine Morphology for Evolution of Human Bipedal Locomotion", Nature, cilt 369, 23 Haziran 1994, sid 645-648

77. Tim Bromage, New Scientist, cilt133, 1992, sid 38-41

78. J. E. Cronin, N. T. Boaz, C. B. Stringer, Y. Rak, "Tempo and Mode in Hominid Evolution", Nature, Cilt 292, 1981, sid 113-122

79. C. L. Brace, H. Nelson, N. Korn, M. L. Brace, Atlas of Human Evolution, 2.b. New York: Rinehart and Wilson, 1979

80. Alan Walker, Scientific American, vol 239 (2), 1978, sid 54

81. Bernard Wood, Mark Collard,"The Human Genus", Science, vol 284, No 5411, 2 April 1999, pp. 65-71

82. Marvin Lubenow, Bones of Contention, Grand Rapids, Baker, 1992, sid 83

83. Boyce Rensberger, The Washington Post, 19 Kasım 1984

84. Boyce Rensberger, The Washington Post, 19 Kasım 1984

85. Richard Leakey, The Making of Mankind, London: Sphere Books, 1981, sid 62

86. Marvin Lubenow, Bones of Contention, Grand Rapids, Baker, 1992. sid 136

87. Pat Shipman, "Doubting Dmanisi", American Scientist, November- December 2000, p. 491

88. Erik Trinkaus, "Hard Times Among the Neanderthals", Natural History, cilt 87, Aralık 1978, sid 10; R. L. Holloway, "The Neanderthal Brain: What Was Primitive", American Journal of Physical Anthropology Supplement, Cilt 12, 1991, sid 94

89. Alan Walker, Science, cilt 207, 1980, sid 1103

90. A. J. Kelso, Physical Antropology, 1st ed., New York: J. B. Lipincott Co., 1970, sid 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, Cilt 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, sid 272

91. sid J. Gould, Natural History, Cilt 85, 1976, sid 30

92. Time, Kasım 1996

93. L. sid B. Leakey, The Origin of Homo Sapiens, ed. F. Borde, Paris: UNESCO, 1972, sid 25-29; L. sid B. Leakey, By the Evidence, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974

94. "Is This The Face of Our Past", Discover, Aralık 1997, sid 97-100

95. A. J. Kelso, Physical Anthropology, 1.b., 1970, ssid 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, Cilt 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, sid 272

96. D. C. Johanson & M. A. Edey, Lucy: The Beginnings of Humankind, New York: Simon & Schuster, 1981, sid 250

97. Science News, Cilt 115, 1979, ssid 196-197

98. I. Anderson, New Scientist, Cilt 98, 1983, sid 373

99. R. H. Tuttle, Natural History, Mart 1990, ssid 61-64

100. Ruth Henke, "Aufrecht aus den Baumen", Focus, Cilt 39, 1996, sid 178

101. Elaine Morgan, The Scars of Evolution, New York: Oxford University Press, 1994, sid 5

102. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, sid 19

103. Robert Locke, "Family Fights" Discovering Archaeology, July/August 1999, pp. 36-39

104. Robert Locke, "Family Fights" Discovering Archaeology, July/August 1999, pp. 36

105. Henry Gee, In Search of Deep Time, New York, The Free Press, 1999, sid 116-117

11 / total 20
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Om Evolutionens Bedrägeri online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top