Om Evolutionens Bedrägeri

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
15 / total: 20

Kapitel 13: Evolutionsteorin: ett materialistiskt ansvar.

kormozom, dna

Den information som vi har betraktat igenom hela denna bok har visat oss att evolutionsteorin inte har någon vetenskaplig grund, tvärtom att evolutionisternas anspråk är i konflikt med vetenskapliga fakta. Med andra ord är den kraft som håller evolutionen vid liv inte vetenskap. Evolutionsteorin underhålls av några "forskare", men i bakgrunden finnsen annan påverkan nämligen: materialistisk filosofi.
Materialistisk filosofi är en av de äldsta föreställningar i världen, och åberopar existensen av materia som dess grundläggande princip. Enligt detta synsätt har materia alltid existerat, och allt som existerar består av materia. Detta omöjliggör naturligtvis tron på en Skapare, för att om materia alltid har funnits, och om allt består av materia, kan det inte finnas någon övermateriell Skapare som skapade det. Materialismen har av den anledningen under lång tid varit fientligt inställd till religiösa övertygelser av alla slag som tror på Allah.
Så frågan blir huruvida den materialistiska synvinkeln är korrekt. En metod för att testa om en filosofi är sann eller falsk är att undersöka påståenden den gör om vetenskap med hjälp av vetenskapliga metoder. Till exempel kunde en filosof på 900-talet ha hävdat att det fanns ett gudomligt träd på ytan av månen och att alla levande varelser faktiskt växte på grenarna på detta enorma träd som frukt, och sedan föll till jorden. Vissa människor kanske skulle ha funnit denna filosofi attraktiv och trodde på den. Men på 1900-talet, vid en tidpunkt då människan har lyckats att gå på månen, är det inte längre möjligt att på allvar hålla fast vid en sådan tro. Huruvida ett sådant träd finns där eller inte kan avgöras genom vetenskapliga metoder, genom observation och experiment.

Vi kan därför, med hjälp av vetenskapliga metoder, undersöka det materialistiska hävdandet: att materia har funnits i all evighet och att denna materia kan organisera sig själv utan en övermateriell Skapare och ge upphov till liv. När vi gör detta, ser vi att materialismen redan har kollapsat, eftersom idén om att materia har funnits sedan tidernas begynnelse har störtats av Big Bang teorin som visar att universum skapades ur intet. Påståendet att materia har organiserat sig själv och skapade livet är påståendet att vi kallar "evolutionsteorin", som denna bok har undersökt, och har visat sig ha kollapsat.

Men om någon är fast besluten att tro på materialismen och lägger sin hängivenhet till den materialistiska filosofin före allt annat, kommer han att agera annorlunda. Om han är materialist i första hand och vetenskapsman i andra hand kommer han inte att överge materialism när han ser att evolutionen är motbevisad av vetenskapen. Tvärtom kommer han att försöka upprätthålla och försvara materialismen genom att försöka stödja evolution, oavsett vad. Det är det predikament som evolutionister försvarar och i vilket evolutionsteorin befinner sig i idag.

Intressant nog bekänner de också detta faktum från tid till annan. En välkänd genetiker och frispråkig evolutionist, Richard C. Lewontin från Harvard University, erkänner att han är "en materialist i första hand och en vetenskapsman i andra hand" med dessa ord:

Det är inte att det att metoder och vetenskapliga institutioner på något sätt tvingar oss att acceptera en materiell förklaring om den fenomenala världen, utan tvärtom, att vi tvingas av vår a priori anslutning till materiella orsaker att skapa en undersökningsapparat och en uppsättning begrepp som producerar materiella förklaringar, oavsett hur kontraintuitivt, oavsett hur mystifierande det är för den oinvigde. Dessutom att materialism är absolut, så vi kan inte tillåta ett gudomligt, ingrepp.174

Termen "a priori" som Lewontin använder här är ganska viktigt. Detta filosofiska begrepp hänvisar till en förutsättning som inte baseras på någon experimentell kunskap. En tanke är "a priori" när du anser den vara korrekt och accepterar den såsom varande korrekt även om det inte finns någon tillgänglig information som bekräftar det.

DARWINISM OCH MATERIALISM

Den enda anledningen till att Darwins teori fortfarande försvaras, trots den uppenbara motbevisning som finns genom vetenskapen är den nära kopplingen mellan den teorin och materialism. Darwin tillämpade materialistisk filosofi till naturvetenskap och förespråkarna för denna filosofi, Marxister som är de främsta bland dem, fortsätter att försvara darwinism oavsett vad som läggs fram.
En av de mest kända samtida mästare av evolutionsteorin, biologen Douglas Futuyma, skrev: "Tillsammans med Marx materialistiska teori om historien ... var Darwins evolutionsteori en avgörande planka i mekanismens och materialismens plattform." Detta är ett mycket klart medgivande beträffande anledningen till att evolutionsteorin verkligen är så viktig för dess försvarare.1
En annan berömd evolutionist, paleontologen Stephen J. Gouldsade: "Darwin tillämpade en enhetlig materialistisk filosofi till sin tolkning av naturen".2

Leo Trotskij, en av hjärnorna i den ryska kommunistiska revolutionen tillsammans med Lenin, kommenterade: "Darwins upptäckt var den högsta dialektiska triumfen när det gäller organiskt material."3. Dock har vetenskapen visat att darwinism inte var en seger för materialismen, utan snarare ett tecken på störtandet av denfilosofin.
leon trotsky,komünizm charles darwin, evrim teorisi karl marks, materyalizm
Leon Trotsky Charles Darwin Karl Marks

 

1 Douglas Futuyma, Evolutionary Biology, 2.b., Sunderland, MA: Sinauer, 1986, s. 3.
2 Alan Woods, Ted Grant, "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London: 1993.
3 Alan Woods, Ted Grant. "Marxism and Darwinism", London: 1993.

Som evolutionisten Lewontin ärligt påpekar, är materialism ett "a priori" antagande för evolutionister, som sedan försöker anpassa vetenskapen till denna förutfattade mening. Eftersom materialismen definitivt finner det nödvändigt att förneka existensen av en Skapare, omfamnar de det enda alternativet som finns till hands, vilket är teorin om evolutionen. Det spelar ingen roll för sådana forskare att evolution har motbevisats av vetenskapliga fakta, eftersom de har accepterat det "a priori" såsom varande sant.

Detta fördomsfulla beteende leder evolutionister till en tro att "omedveten materia bildade sig själv", vilket inte enbart strider inte mot vetenskapen, men även mot förnuftet. Professorn i kemi vid New York University och tillika DNA-expert Robert Shapiro, som vi har citerat tidigare, förklarar evolutionisternas tro ​​och den materialistiska dogma som ligger i dess botten på följande sätt:

Därför krävs en annan evolutionär princip för att ta oss över klyftan från blandningar av enkla naturliga kemikalier till den första effektiva replikatorn. Denna princip har ännu inte beskrivits i detalj eller visats, men det förväntas, och ges beteckningar såsom kemisk evolution och materiens självorganisering. Förekomsten av principen tas för givet i filosofin om den dialektiska materialismen, som tillämpas på livets ursprung av Alexander Oparin.176

Evolutionistisk propaganda, som vi ständigt stöter på i västvärldens media och i välkända och "uppskattade" vetenskapliga tidskrifter, är resultatet av denna ideologiska nödvändighet. Eftersom evolution anses nödvändig, har det förvandlats till ett tabubelagt ämne i de vetenskapliga cirklarna som sätter normerna för vetenskapen.

Vissa forskare finner sig i att vara i en position där de, för att upprätthålla sitt rykte, tvingas försvara denna långsökta teori, eller åtminstone undvika att opponera sig emot den.

Akademiker i västländerna måste få artiklar publicerade i vissa vetenskapliga tidskrifter för att uppnå och behålla sina professurer. Alla tidskrifter som behandlar biologi är under överinseende av evolutionister, och de tillåter inte någon anti-evolutionistisk artikel i dem. Biologer måste därför bedriva sin forskning under teorins dominans. De är också en del av etablissemanget, som betraktar evolutionen som en ideologisk nödvändighet, vilket är orsaken till att de blint försvarar alla de "omöjliga sammanträffanden" som vi har undersökt i denna bok.

Materialistiska bekännelser.

sitokrom-c, protein

Den tyska biologen Hoimar von Ditfurth, en framstående evolutionist, är ett bra exempel på denna överdrivna materialistiska förståelse. Efter att Ditfurth citerar ett exempel på livets extremt komplexa sammansättning, är detta det han säger om frågan huruvida det kunde ha uppstått av en slump eller inte:

Är en sådan harmoni som uppstod ur enbart tillfälligheter möjligt i verkligheten? Detta är den grundläggande frågan inom hela den biologiska evolutionen. Besvarande med ”ja det är möjligt" är något i stil med att verifiera tilltron till modern vetenskap av naturen. Kritiskt sett kan vi säga att någon som accepterar den moderna vetenskapen om naturen inte har något annat alternativ än att svara "ja" på frågan, eftersom han syftar till att förklara naturfenomen med metoder som är begripliga och försöker att härleda dem från naturlagarna utan att återgå tillövernaturliga ingripanden. Men att vid denna punkt, förklara allt med hjälp av naturlagarna, det vill säga genom tillfälligheter, är ett tecken på att han inte har någon annanstans att vända sig. För vad annat kunde han göra annat än sätta sin tilltro till tillfälligheter?177

Såsom Ditfurth påpekar, antar det materialistiska vetenskapliga förhållningssättet att förklara livet genom att förneka "övernaturligt ingripande", det vill säga skapande som sin grundläggande princip. När denna princip har antagits, accepteras även de mest omöjliga situationer lättare.

Det är möjligt att finna exempel på denna dogmatiska mentalitet i nästan all evolutionist litteratur. Professor Ali Demirsoy, den välkända förespråkaren för evolutionsteorin i Turkiet, är bara en av många. Som vi redan har påpekat, är enligt Demirsoy: sannolikheten för att en tillfällighet ska bilda cytokrom-C, ett viktigt protein för livet, "lika osannolikt som möjligheten att en apa ska skriva mänsklighetens historia på en skrivmaskin utan att göra några misstag”.178

Det råder ingen tvekan om att accepterande av en sådan möjlighet är faktiskt detsamma som att avvisa de grundläggande principerna för rim och reson. Även en enda korrekt bokstav skriven på en sida påvisar med säkerhet att den är skriven av en människa. När man ser en bok om världshistorien blir det än mer påtagligt att boken är skriven av en författare. Ingen logisk person skulle hålla med om att bokstäverna i en sådan enorm bok kunde ha satts ihop "av en slump".

Det är dock mycket intressant att se att den "evolutionistiska forskaren" Professor Ali Demirsoy accepterar den här sortens irrationella förslag:

I huvudsak är sannolikheten för bildandet av en cytokrom-C sekvens lika med noll. Det vill säga om livet kräver en viss sekvens, kan det sägas att detta har en sannolikhet som kan realiseras en gång i hela universum. I annat fall måste vissa metafysiska krafter bortom vår definition ha handlat i dess bildande. Accepterande av det senare är inte ändamålsenligt för det vetenskapliga målet. Vi måste således undersöka den första hypotesen.179

Demirsoy skriver att han föredrar det omöjliga för att, "inte nödsakas att acceptera övernaturliga krafter", med andra ord förekomsten av en Skapare. Det är uppenbart att detta tillvägagångssätt inte har något samband alls med vetenskap. Inte överraskande, när Demirsoy citerar ett annat ämne nämligen ursprunget till mitokondrier i cellen, accepterar han öppet slumpen som en förklaring, även om detta "strider mot det vetenskapliga tänkandet".

Kärnan i problemet är hur mitokondrierna har fått den här funktionen, eftersom uppnåendet av funktionen av en slump även hos en individ, kräver extrema sannolikheter som är obegripliga ... Enzymer som tillhandhåller cellandning och fungerar som en katalysator i varje steg i en annan form utgör kärnan i mekanismen. En cell måste innehålla hela denna enzymsekvens, annars är den meningslös. Här, trots att det är i motsats till det biologiska tankesättet, för att undvika en mer dogmatisk förklaring eller spekulation måste vi acceptera, om än motvilligt, att alla andningsenzymer fanns i cellen innan cellen först kom i kontakt med syre.180

mitokondri, enerji kaynağı

Den slutsats som ska dras från sådana uttalanden är att evolutionen inte är en teori som har tillkommit genom vetenskapliga undersökningar. Tvärtom, var utformningen och innehållet för denna teori dikterade av de krav som ställdes av materialistisk filosofi. Det blev sedan till en tro eller dogm trots konkreta vetenskapliga fakta. Återigen kan vi tydligt se i evolutionistisk litteratur att allt detta arbete har ett "syfte", och att syftet, utan hänsyn till något annat, utesluter all tilltro till att alla levande ting skapades.

Evolutionister definierar detta som "vetenskapligt". Men vad de hänvisar till är inte vetenskap, utan materialistisk filosofi. Materialism avvisar helt att det finns något "bortom" materia (eller någonting övernaturligt). Vetenskapen är i sig självt inte skyldig att acceptera en sådan dogm. Vetenskap innebär att undersöka naturen och dra slutsatser från sina resultat. Om dessa resultat leder till slutsatsen att naturen har skapats ska vetenskapen acceptera det. Detta är en plikt för en sann vetenskapsman och plikten omfattar inte försvarande av omöjliga scenarier genom att hålla fast vid föråldrade materialistiska dogmer från 1800-talet.

Materialismens vetenskapliga död.

Bildandede filosofiska grunderna för evolutionsteorin, föreslog 1800-talets materialism att universum hade existerat sedan evigheten, att det inte skapades, och att den organiska världen kan förklaras i termer av interaktioner av materia. Emellertid har upptäckterna inom 1900-talets vetenskap helt ogiltigförklarat dessa hypoteser.

Antagandet att universum har funnits sedan evigheten blåstes bort genom upptäckten att universum kommer från en stor explosion (den så kallade "Big Bang") som ägde rum för nästan 15 miljarder år sedan. The Big Bang visar att alla fysiska ämnen i universum uppstod ur intet: med andra ord, de skapades. En av de främsta förespråkarna för materialism, den ateistiske filosofen Anthony Flew medger:

Det är välbekant attbekännelse bra för själen. Jag kommer därför att börja med att erkänna att den stratonicianske ateisten måste vara förlägen av den samtida kosmologiska samstämmigheten (Big Bang).För det verkar som om kosmologerna tillhandahåller ett vetenskapligt bevis ... att universum hade en början.1

The Big Bang visar också att vid varje steg, utformades universum av en kontrollerad skapelse. Detta klargörs genom den ordning som uppstod efter Big Bang, vilket var alltför perfekt för att ha bildats av en okontrollerad explosion. Den berömda fysikernPaul Davies förklarar här den situationen:

Det är svårt att motstå intrycket av att universums nuvarande struktur, uppenbarligen så känslig för mindre förändringar i siffrorna, har varit ganska noga genomtänkt ... De skenbart mirakulösa samstämmiga numeriska värden som naturen har tilldelat sina grundläggande konstanter måste kvarstå som det mest övertygande bevis för den kosmiska utformningen.2

Samma verklighet förmår en amerikansk professor i astronomi, George Greenstein, att säga:

Allteftersom vi kartlägger alla bevis, uppstår envist tanken att någon övernaturlig agentur - eller snarare Agentur - måste vara inblandad.3

Således kollapsade, också inför vetenskapens upptäckter, den materialistiska hypotesen av att livet kan förklaras enbart i termer av växelverkan mellan materia. I synnerhet kan ursprunget av den genetiska information som bestämmer beskaffenheten hos allt levande på något sätt förklaras av något rent materiellt medel. En av de ledande försvarare av evolutionsteorin, George C. Williams, medger detta i en artikel som han skrev 1995:

Evolutionistiska biologer har misslyckats att inse att de arbetar med två mer eller mindre icke jämförbara domäner: information och materia ... genen är ett informationspaket, inte ett objekt ... Detta gör materia och information till två separata områden av tillvaron, som måste diskuteras var för sig, i sina egna termer.4

Denna situation är ett bevis för existensen av en överordnad materielvisdom som gör att genetisk information finns. Det är omöjligt för materia att producera information inom sig. Chefen för det tyska federala institutet för fysik och teknik, Professor Werner Gitt, kommentarer:

Alla erfarenheter visar att en tänkande varelse som frivilligt utövar sin egen fria vilja, kognition och kreativitet, krävs. Det finns ingen känd naturlag, ingen känd process och inga kända sekvenser av händelser som kan ge upphov till att information uppkommer av sig själv inom materia.5

Alla dessa vetenskapliga fakta visar att Allah, som har yttre kraft och kunskap, skapar universum och allt levande. När det gäller materialism, säger Arthur Koestler, en av de mest kända filosofer i vårt århundrade: "Det kan inte längre göra anspråk på att vara en vetenskaplig filosofi" 6

 

1 Henry Margenau, Roy A. Vargesse. Cosmos, Bios, Theos. La Salle IL: Open Court Publishing, 1992, p. 241
2 Paul Davies. God and the New Physics. New York: Simon & Schuster, 1983, p. 189
3 Hugh Ross. The Creator and the Cosmos. Colorado Springs, CO: Nav-Press, 1993, pp. 114-15
4 George C. Williams. The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution, New York, Simon & Schuster, 1995, pp. 42-43
5 Werner Gitt. In the Beginning Was Information. CLV, Bielefeld, Germany, p. 107, 141
6 Arthur Koestler, Janus: A Summing Up, New York, Vintage Books, 1978, p. 250

DİPNOTLAR

174. Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, sid 28

175. Robert Shapiro, Origins: A Sceptic's Guide to the Creation of Life on Earth, Summit Books, New York: 1986, sid 207

176. Hubert Yockey, "Self-Organization, Origin of Life Scenarios and Information Theory", Journal of Theoretical Biology, Cilt 91, 1981, sid 27-28

177. Hoimar Von Ditfudrth, Dinozorların Sessiz Gecesi, Cilt 2, Çev. Veysel Atayman, 2.b. İstanbul: Alan Yayıncılık, Mart 1995, sid 64

178. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Ankara: Meteksan Yayınları, 1984, sid 61

179. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, sid 61

180. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, sid 94

15 / total 20
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Om Evolutionens Bedrägeri online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top