Om Evolutionens Bedrägeri

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
17 / total: 20

Kapitel 15: Slutsats: Evolution är ett vilseledande.

Det finns mycket annan bevisning, liksom vetenskapliga lagar, som ogiltigförklarar evolutionen, men i denna bok har vi bara kunnat diskutera några av dem. Även de nämnda punkterna bör räcka för att avslöja en mycket viktig sanning: Även om det är höljt i vetenskapens dunkel, är teorin om evolutionen bara ett vilseledande, ett vilseledande som endast försvaras till förmån för den materialistiska filosofin, ett vilseledande som inte bygger på vetenskap, men som handlar hjärntvätt, propaganda, och bedrägeri.

Vi kan sammanfatta vad vi har noterat hittills.

Teorin om evolution har kollapsat.

Evolutionsteorin är en teori som har misslyckades vid första steget. Anledningen är att evolutionister är oförmögna att ens förklara bildningen av ett enda protein. Varken lagar om sannolikhet eller lagar inom fysik och kemi erbjuder någon chans för det slumpartade bildandet av livet.

Låter det logiskt eller rimligt när inte ens ett enda slumpmässigt bildat protein kan existera, att miljontals sådana proteiner kombinerades i en sekvens för att producera cellen hos en levande varelse, och att miljarder celler lyckades att bildas och därefter sammanträffades av en slump för att producera levande ting, och att från dessa genererades fiskar, och att de som övergick till land förvandlas till reptiler, fåglar, och att detta är hur alla de miljontals olika arterna på jorden bildades?

Även om du inte tycker att det verkar logiskt, tror evolutionister på denna fabel.

Det är dock endast bara en troslära, eller snarare en falsk troslära, eftersom de inte har ett tillstymmelse till bevis för att verifiera sin berättelse. De har aldrig hittat en enda övergångsform såsom halvfisk/halvreptil eller halvreptil/halvfågel. Inte heller har de kunnat bevisa att ett protein, eller ens en enda aminosyra molekyl som bildar ettprotein, kunde ha bildats i vad de kallar ursprungliga jordiska förhållanden, inte ens i sina omsorgsfullt utrustade laboratorier har de lyckats göra det. Tvärtom, med varje försök har evolutionister själva visat att ingen evolutionär process någonsin har skett och inte heller någonsin kunnat ske på jorden.

Evolution inte kan verifieras i framtiden heller.

Med insikt i detta kan evolutionister bara trösta sig med drömmen om att vetenskapen på något sätt kommer att lösa alla dessa dilemman i sinom tid. Men att vetenskapen någonsin skulle verifiera ett sådant helt grundlöst och ologiskt påstående är uteslutet oavsett hur många år som går. Tvärtom, allteftersom vetenskapen går framåt förvandlar den endast evolutionisternas hävdanden till allt klarare och tydligare nonsens.

Så har det varit hitintills. Allteftersom fler uppgifter om struktur och funktioner hos den levande cellen upptäcktes, blev det helt klart att cellen inte är en enkel, slumpmässigt bildad sammansättning, såsom ansågs vara fallet med den primitiva biologiska förståelsen på Darwins tid.

Med situationen så uppenbar, är förnekande av skapelsens faktum och baserande av livets uppkomst på extremt osannolika sammanträffanden, och att sedan försvara dessa påståenden med envishet, kan senare bli en källa till stor förödmjukelse. Medan evolutionsteorins verkliga bild framträder mer och mer och den allmänna opinionen kommer att se sanningen, kan det inte dröja länge innan de närsynta fanatiska förespråkarna av evolution inte kommer att kunna visa sig.

Evolutionens största hinder: Själen.

Det finns många arter i världen som liknar varandra. Till exempel kan det finnas många levande varelser som liknar en häst eller en katt och många insekter kan likna varandra. Dessa likheter förvånar inte någon.

De ytliga likheterna mellan människa och apa lockar på något sätt till sig oskälig uppmärksamhet. Detta intresse går ibland så långt att en del människor tror på den falska tesen om evolution. I själva verket betyder de ytliga likheterna mellan människan och apor ingenting.

Noshörningsskalbaggen och noshörningen delar också på vissa ytliga likheter, men det skulle vara löjligt att på grund av de ytliga likheterna försöka etablera någon form av evolutionär koppling mellan dessa två varelser, en som är en insekt och den andra som är ett däggdjur.

Bortsett från den ytliga likheten kan apor inte sägas vara närmare människan än andra djur. Faktum är, om nivån av intelligens ska beaktas, kan honungsbiets framställning av den geometriskt mirakulösa strukturen hos bivaxkakan, eller spindelns mirakel av ingenjörskonst i uppbyggnaden av sitt nät sägas vara närmare människan. De är även överlägsna i vissa avseenden.

Det finns en mycket stor skillnad mellan människa och apa oavsett de ytliga likheterna. En apa är ett djur, och skiljer sig inte från en häst eller en hund med tanke på dess nivå av medvetande. Men människan är medveten, viljestark, kan tänka, prata, förstå, fatta beslut och bedöma/döma. Alla dessa funktioner är funktioner i människans själ. Själen är den viktigaste skillnaden och medför en stor klyfta mellan människan och andra varelser. Ingen fysisk likhet kan tillsluta detta gap mellan människan och andra levande varelser. I naturen är människan det enda djur som har en själ.

Allah skapar i enighet med sin önskan.

Skulle det spela någon roll om det scenario som har föreslagits av evolutionister verkligen hade ägt rum? Inte alls. Anledningen till det är att varje avancerande steg i evolutionsteorin endast kunde ha inträffat till följd av ett mirakel. Även om livet uppstod successivt genom sådana steg, kan varje progressivt skede endast har åstadkommits genom en medveten vilja. Det är inte bara osannolikt att dessa steg skulle ha inträffat av en slump, det är omöjligt.

Om det sagts att en proteinmolekyl hade bildats under de ursprungliga atmosfäriska förhållanden, måste det hålls i minnet att det redan har visats genom lagar om sannolikhet, biologi och kemi att detta inte kunde ha varit av en slump. Men om det måste påvisas att det uppkom, då finns det inget annat alternativ än att erkänna att dess existens var följden av Skaparens vilja. Samma logik gäller för hela hypotesen som har lagts fram av evolutionister. Till exempel finns varken paleontologiska bevis eller en fysisk, kemisk, biologisk, eller logisk berättigande som påvisar att fiskar gick från vatten till land och bildade de landlevande djuren. Men om man måste vidhålla att fiskar klättrade upp på land och förvandlades till reptiler, bör upphovsmannen till detta påstående också acceptera existensen av en Skapare som är kapabel att förmå uppkomsten av vad helst Han vill med enbart ordet ”bli”. Varje annan förklaring till ett sådant mirakel är i sig självmotsägande och en kränkning av principerna för förnuft.

Verkligheten är tydlig och uppenbar. Allt liv är en produkt av en perfekt ordning och en överlägsen Skapelse. Detta i sin tur ger konkreta bevis för existensen av en Skapare, Den som har oändlig makt, kunskap och intelligens.

Den Skaparen är Allah, Herre över himlen och jorden, och av allt som finns däremellan.

EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜ: "YARATILIŞ GERÇEĞİ"

bav, konferans

Ülkemizde son dönemlerde ivmesini arttıran evrim propagandası, Türk Milleti'nin milli-manevi değerlerine ve dolayısıyla geleceğine yöneltilmiş önemli bir tehdit niteliğinde. Bu gerçeğin bilincinde olan Bilim Araştırma Vakfı, Türk toplumunu bu konudaki bilimsel gerçeklerden haberdar etmeyi kendisine görev sayıyor..

 

I. Konferensen-Istanbul

profesör, duane gish

PROF. DUANE GISH: "Den fossila dokumentationen tillbakavisar evolutionsteorin och visar att när arten uppstod på jorden var den fullständigt bildad och väl konstruerad, vilket är ett konkret bevis för att de skapades av Allah”.

Den första serien av internationella konferenser som anordnas av Science Research Foundation (SRF) ägde rum 1998. Titeln "Kollaps av evolutionsteorin: Skapelsens faktum", var det som hölls i Istanbul den 4 april 1998. I Konferensen, som var en stor framgång, deltog erkända experter från hela världen och gav en plattform på vilken evolutionsteorin för första gången ifrågasattas och motbevisades vetenskapligt i Turkiet. Folk från alla delar av det turkiska samhället deltog i konferensen, som drog stor uppmärksamhet. De som inte kunde få plats i hallen följde konferensen live från intern-tv-system utanför.

profesör, duane gish

Den världsberömda skaparen Dr Duane Gish, tar emot sin SRF plakett från Dr Nevzat Yalcintas, en medlem av det turkiska parlamentet.

Konferensen inkluderade kända talare från Turkiet och utlandet. Efter tal av SRF medlemmar, som visade de dolda ideologiska motiv som ligger bakom teorin om evolutionen, presenterades en video dokumentär utarbetat av SRF. Dr Duane Gish och Dr Kenneth Cumming, två världsberömda forskare från Institutet för Creation Research i USA är auktoriteter i biokemi och paleontologi. De visade med betydande bevis att evolutionsteorin inte har någon giltighet alls. Under konferensen, illustrerade en av de mest uppskattade turkiska forskarna idag, Dr Cevat Babuna de underverk i varje fas av en människas skapelse med ett bildspel som skakade "tillfällighets hypotes" av evolutionen till sina rötter.

 

II. Konferensen-Istanbul

Den andra internationella konferensen i samma serie hölls tre månader efter den första, den 5 juli 1998, i Cemal Resit Rey Conference Hall igen i Istanbul. Talarna, sex amerikaner och en turk, talade om hur darwinism blivit ogiltig av modern vetenskap. Cemal Resit Rey Conference Hall, med en kapacitet av tusen personer, fylldes till bredden av en publik på hänförda lyssnare.

Talarna och deras ämnen på denna konferens sammanfattas nedan.

profesör, edward boudreaux

PROF. EDWARD BOUDREAUX: "Den värld vi lever i, och dess naturliga lagar är mycket exakt inrättade av Skaparen till nytta av oss människor”.

Professor Michael P Girouard: förklarade i sitt tal: "Is it possible for life to emerge by coincidences?” (”Är det möjligt för liv att uppkomma genom sammanträffanden?"), Michael Girouard, professor i biologi vid Southern Louisiana University, genom olika exempel komplexiteten av proteiner, de grundläggande enheterna i livet, och drog slutsatsen att de bara kunde ha kommit till stånd som en följd av skicklig design.

Dr Edward Boudreaux: I sitt tal, "The design of chemistry” (”Kemins design”), konstaterade Edward Boudreaux, professor i kemi vid University of New Orleans, att vissa kemiska element måste medvetet ha arrangerats av Skapelsen för att livet att existera.

profesör, carl fliermans

PROF. CARL FLIERMANS: "Modern biokemi bevisar att organismer är underbart konstruerade och enbart detta faktum bevisar Skaparens existens"

Professor Carl Fliermans: En allmänt kända forskare i USA och en professor i mikrobiologi vid Indiana University som genomför ett forskningsprojekt om ”The neutralisation of chemical wastes by bacteria” ("Neutralisering av kemiskt avfall med bakterier") som stöds av USA: s försvarsdepartement, Carl Fliermans tillbakavisade evolutionistiska anspråk på mikrobiologiska nivåer.

Professor Edip Keha: En professor i biokemi, Edip Keha var den enda turkiska talaren på konferensen. Han presenterade grundläggande information om cellen och betonade genom bevis på att cellen endast kunde ha kommit till stånd som en följd av perfekt skapelse.

profesör, david menton

PROF. DAVID MENTON: "Jag har undersökt de anatomiska karaktärsdragen hos levande ting i 30 år. Vad jag fann har alltid varit bevis på Allahs skapelse”.

Professor David Menton: En professor i anatomi vid Washington University, David Menton, i ett tal som åtföljdes av en mycket intressant datorpresentation undersökte skillnaderna mellan anatomier hos fjädrar av fåglar och fjäll hos reptiler, vilket bevisar ogiltighet av hypotesen att fåglar utvecklats från reptiler.

Professor Duane Gish: Berömd evolutionistisk expert professor Gish, i sitt tal med titeln "The Origin of Man" (”Människans ursprung”), motbevisades tesen om människans utveckling från aporna.

ICR President Professor John Morris: Professor Morris, ordförande för Institutet for Creation Research och en berömd geolog, höll ett tal om de ideologiska och filosofiska åtaganden som ligger bakom evolutionen. Han förklarade vidare att denna teori har förvandlats till en dogm och att dess försvarare tror på darwinism med en religiös glöd.

Efter att ha lyssnat på alla dessa tal, bevittnade publiken att evolutionen är en dogmatisk tro som motsägs av vetenskapen i alla avseenden. Dessutom organiserades affisch utställningen kallad ”The collaps of the theory of evolution: the fact of Creation” ("Kollapsen av evolutionsteorin: skapelsens faktum”) av Science Research Foundation och visades i lobbyn på CRR Conference Hall och lockade stort intresse. Utställningen bestod av 35 affischer, var och en betonande antingen ett grundläggande evolutioniskt anspråk eller ett bevis på skapelse.

 

III. Konferensen, Ankara

Den tredje internationella konferensen i serien hölls den 12 juli 1998 på Sheraton Hotel i Ankara. Deltagare i konferensen, tre amerikaner och en turk, lade fram tydliga och påtagliga bevis för att darwinism har vederlagts av modern vetenskap.

Även om konferenssalen på Ankara Sheraton Hotel har utformats för att hålla en publik på cirka tusen, översteg antalet deltagare vid konferensen 2500. Skärmar sattes upp utanför konferenssalen för dem som inte kunde få plats inuti. Affisch utställningen "Kollapsen av evolutionsteorin: det faktum att Skapelsen", som hölls i anslutning till konferenssalen också väckt stor uppmärksamhet. I slutet av konferensen fick talarna en stående ovation, som visade hur mycket allmänheten längtade upplysning om den vetenskapliga verkligheten om utvecklingens svek och skapelsens faktum.

Efter framgångarna med dessa internationella konferenser, började Science Research Foundation anordna liknande konferenser över hela Turkiet. Mellan augusti 98 och slutet av 2005 hölls 2 800 konferenser bara i Turkiets 72 städer och 150 distrikt. SRF fortsätter att genomföra sina konferenser i olika delar av landet. Sedan dess har SRF haft konferenser i England, Holland, Schweiz, Brunei, Malaysia, Indonesien, Singapore, Azerbajdzjan, USA och Kanada.

17 / total 20
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Om Evolutionens Bedrägeri online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top