Biomimetik: Teknik Imiterar Naturen

< <
1 / total: 12

Inledning

Tänk dig att du precis har köpt en oerhört detaljerad byggmodell av ett flygplan. Hur sätter du ihop alla de hundratals smådelarna? Först kommer du, utan tvekan, att granska bilderna på lådan. Sedan följer du instruktionerna inuti vilket förkortar hela processen med att, utan misstag, sätta ihop en modell på bästa möjliga sätt.

Även utan någon monteringsanvisning kan du fortfarande hantera uppgiften om du redan har en liknande flygplansmodell. Designen av det första planet kan fungera som en viktig vägledning vid monteringen av en senare modell. På exakt samma sätt, med hjälp av en felfri design i naturen som modell, ges genvägar till att utforma teknisk utrustning med samma funktioner på det mest perfekta möjliga sättet. Medvetna om detta studerar de flesta forskare och experter inom forskning och utveckling (FoU) exempel på levande varelser innan man påbörjar någon ny design och imiterar de system och mönster som redan finns. Med andra ord undersöker de mönster som Gud har skapat i naturen och utifrån dessa går de sedan, inspirerade, vidare med att utveckla ny teknik.

Detta tillvägagångssätt har gett upphov till en ny vetenskapsgren: biomimik, vilket innebär imitation av naturens levande varelser. Denna nya forskning omtalas allt oftare inom tekniska kretsar och öppnar upp viktiga nya horisonter för mänskligheten.

Allteftersom biomimik framträder, imiterande strukturer hos levande system, presenterar den ett stort bakslag för de forskare som fortfarande visar stöd för evolutionsteorin. Ur en evolutionär synvinkel är det helt oacceptabelt för människan, som de anser vara den högsta pinnen på den evolutionära stegen, att försöka hämta inspiration från (och än mer mindre imitera) andra levande varelser som, enligt uppgift, är så mycket mer primitiva än de själva är.

Om mer avancerade levande varelser antar designen av mer "primitiva" som modeller, innebär det att vi kommer att basera en stor del av vår framtida teknik på strukturen hos de så kallade lägre organismerna. Det, i sin tur, är en grundläggande kränkning av evolutionsteorin vars logik upprätthåller att levande organismer som är alltför primitiva för att anpassa sig till sin omgivning snart dog ut, medan de återstående "högre" former utvecklades och lyckades.

Biomimik, som placerar förespråkarna för evolution i en ond cirkel, expanderar för varje dag och börjar dominera det vetenskapliga tänkandet. Mot bakgrund av detta har ännu en ny vetenskaplig gren uppstått: biomimikry eller vetenskapen om imiterande av beteendet hos levande organismer.

Denna bok beaktar de framsteg som biomimik och biomimikry har gjort genom att ta naturen som sin modell. Man undersöker det felfria men hittills ringa beaktade system som har funnits ända sedan levande varelser först skapades. Den beskriver också hur naturens många olika och mycket effektiva mekanismer, som förbryllar förespråkarna för evolution, är alla produkter av vår Herres unika skapelse.

Vad är Biomimik?

biomimicry kitap biomimicry kitap

Janine M. Benyus and her book Biomimicry

Biomimik och biomimikry syftar båda till att lösa problem genom att först undersöka, och sedan imitera eller dra inspiration från modeller i naturen.

Biomimik är den term som används för att beskriva de ämnen, utrustning, mekanismer och system genom vilka människan imiterar naturliga system och mönster, särskilt inom områdena försvar, nanoteknologi1, robotteknik och artificiell intelligens (även känd som Al).

Begreppet biomimik, först framlagd av Janine M. Benyus som är författare och vetenskaplig observatör från Montana, togs senare upp och började användas av många andra. En av deras redogörelser beskriver hennes arbete och hela utvecklingen av biomimikry:

Som naturalist och författare till flera fältguider om djurlivet, besökte hon ett antal vetenskapliga forskares laboratorier som tar en mer blygsam inställning till att reda ut naturens hemligheter. Ämnet "biomimikry" visar att vi har mycket att lära av naturen, som modell, måttstock och mentor. Vad dessa forskare har gemensamt är en vördnad för naturens mönster, och inspirationen att använda dem för att lösa mänskliga problem.2

David Oakey är en produkt strateg vid Interface Inc, ett av de företag som använder sig av naturen för att förbättra produktkvaliteten och produktiviteten. När det gäller biomimikry, har han detta att säga:

Naturen är min mentor i företagande och design, en modell för livsstil. Naturens system har fungerat i miljontals år ... Biomimik är ett sätt att lära av naturen.3

Detta snabbt växande koncept har funnit gillande hos forskare, som kunde accelerera sin egen forskning genom att dra inspiration från naturens ojämförligt felfria modeller. Vetenskapliga forskare som arbetar på ekonomiska system och råvaror, i isynnerhet inom det industriella området, har nu gått samman för att avgöra hur man bäst efterliknar naturen.

Design i naturen säkerställer största produktivitet för minsta mängd material och energi. De kan reparera sig själva, är miljövänliga och helt återvinningsbara. De arbetar tyst, är välbehagliga ur estetiskt synvinkel och erbjuder ett långt liv och lång hållbarhet. Alla dessa goda egenskaper har tagits som modeller att efterlikna. Som tidskriften High Country News skrev:

Genom att använda naturliga system som modeller kan vi skapa teknik som är mer hållbar än den som används idag.4

Janine M. Benyus, författare till boken Biomimicry, började att tro på behovet av att imitera naturen genom att överväga dess fullkomlighet. I det följande är några av de exempel hon nämner, vilka ledde henne till att försvara en sådan strategi:

· Kolibriers förmåga att flyg över Mexikanska golfen på mindre än 3 gram bränsle,
· Hur trollsländor är mer lättmanövrerade än även de bästa helikoptrar,
· Värme och luftkonditioneringssystemen i termitstackar, sett utifrån utrustning och energiförbrukning är långt överlägsna de som är konstruerade av människan,
· Fladdermössens 'högfrekventa sändare som är långt mer effektiva och känsliga än radarsystem som har skapats av människan
· Hur ljusavgivande alger kombinerar olika kemiska ämnen för att avge ljus utan värme,
· Hur arktiska fiskar och grodor i tempererade zoner återvänder till livet efter att ha frusits, med isen gör deras organ ingen skada,
· Hur anoleödlor och kameleonter ändrar sina färger, och hur bläckfiskar ändrar både sina färger och mönster på ett ögonblick, för att smälta in i omgivningen,
· Förmågan hos bin, sköldpaddor och fåglar att navigera utan kartor,
· Valar och pingviner som dyker under vatten under långa perioder utan dykutrustning,
· Hur DNA-spiralen lagrar information hos alla levande arter,
· Hur löv, genom fotosyntesen, utför en häpnadsväckande kemisk reaktion för att skapa 300 miljarder ton socker per år...

Dessa är bara några exempel på de naturliga mekanismer och mönster som skapar stor uppståndelse, och har potential att berika många tekniska områden. Allteftersom vår information ackumuleras och tekniska möjligheter ökar, blir deras potential allt tydligare.

Till exempel imiterades naturen under 1800-talet enbart för sina estetiska värden. Tidens målare och arkitekter, som var påverkade av den vackra naturen, duplicerade dessa strukturers yttre utseende i sina egna skapelser. Men ju djupare man tittar in i de fina detaljerna desto mer förvånande ter sig naturens obefläckade ordning. Efterhand som den extraordinära karaktären av naturliga mönster och de fördelar som deras imitation skulle medföra för mänskligheten, började naturliga mekanismer studeras närmare och slutligen på molekylär nivå.

De framkomna materialen, strukturer och maskiner som utvecklas genom biomimik kan användas i nya solceller, avancerade robotar och framtida rymdfarkoster. Utifrån det perspektivet öppnar naturens design otroligt breda horisonter.

Hur kommer Biomimik att förändra våra liv?

Vår Herre har gett oss naturens mönster som stora välsignelser. Att imitera dem och ta dem som modeller kommer att styra mänskligheten mot vad som är rätt och sant. Först nyligen har, av någon anledning, forskare insett att naturens design är en enorm resurs och att dessa måste utnyttjas i det dagliga livet.

Många auktoritativa vetenskapliga publikationer accepterar att naturliga strukturer utgör en enorm resurs för att visa mänskligheten vägen mot överlägsen design. Tidskriften Nature uttrycker det i dessa termer:

Men grundforskning kring karaktären av naturens mekanismer, från elefanten till proteinet kommer säkerligen att berika poolen ur vilken designers och ingenjörer kan dra idéer. Utrymmet för att fördjupa denna pool är fortfarande otroligt stor.5

Korrekt användning av denna resurs kommer säkert att leda till en process av snabb teknisk utveckling. Biomimik experten Janine M. Benyus har sagt att genom att imitera naturen når vi längre inom många områden, såsom livsmedels och energiproduktion, lagring av information, och hälsa. Som exempel nämner hon mekanismer inspirerade av löv, som arbetar på solenergi, produktion av datorer som sänder signaler på samma sätt som celler gör och keramik som göras motståndskraftigt mot brott genom att imitera pärlemor.6

Därför är det uppenbart att den biomimetiska revolutionen kommer att påverka mänskligheten djupt och låta oss leva i allt större välbehag och komfort.

En efter en upptäcker dagens utvecklande teknologier skapelsens underverk och biomimik är bara ett av de områden som utnyttjar de extraordinära mönstren hos levande saker som modeller i mänsklighetens tjänst. Några av de vetenskapliga artiklar som behandlar dessa frågor är:

"Learning from Designs in Nature"7
"Projects at the Centre for Biomimetics"8
"Science Is Imitating Nature"9
"Life's Lessons in Design"10
"Biomimicry: Secrets Hiding in Plain Sight"11
"Biomimicry: Innovation Inspired by Nature"12
"Biomimicry: Genius that Surrounds Us"13
"Biomimetics: Creating Materials from Nature's Blueprints"14
"Engineers Ask Nature for Design Advice"15

Granskande av artiklar som dessa visar hur resultaten av denna forskning, en efter en, avslöjar bevis på Guds existens.

 

Notes

1 Nanotechnology means building something by manipulating the placement of pieces that vary in size from 0.1 to 100 nanometers (nm)—roughly the range of size between atoms and molecules.

2 http://www. biomimicry. org/reviews_text. html

3 http://www.bfi.org/trimtab/spring01/TrimtabSpring01.pdf

4 http://www. biomimicry. org/reviews_text. html; Michelle Nijhuis, Hidgh Country News, July 06, 1998, Vol.30, No.13

5 Nature. 18 0cak 2001

6 http://www. biomimicry. org/faq. html

7 http://www. watchtower. org/library/g/2000/1/22/article_02. htm

8 http://www.rdg.ac.uk/biomimetics/ projects.htm

9 Bilim ve Teknik (Science and Technology Magazine), TUBITAK Publishings, August 1994, p. 43.

10 Philip Ball, "Life's lessons in design"Nature 409, 413-416 (2001).

11 "Biomimicry: Secrets Hiding in Plain Sight," NBL 6.22, November 17, 1997; http://www.natlogic.com/resorces/nbl/v06/n22.html

12 Janine M. Benyus, Biomimicry:Innovation Inspired By Nature, William Morrow and Company Inc., New York,1998; http://www.biomimicry.org/reviews_text.html

13 Ed Hunt, "Biomimicry: Genius that Surrounds Us," Tidepool Editor; http://www.biomimicry.org/reviews_text.html

14 Robin Eisner, "Biomimetics: Creating Materials From Nature's Blueprints," The Scientist, July 08, 1991; http://www.the-scientist.

15 Jim Robbins, "Engineers Ask Nature for Design Advice," New York Times, December 11, 2001.

 

1 / total 12
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Biomimetik: Teknik Imiterar Naturen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top