Dajjal: den största prövningen vid Tidens Ände

Livet i denna värld är övergående, där gott och ont och skönhet och fulhet visas, där människor genom sina handlingar testas och där troende och icke-troende särskiljs från varandra. Allsmäktige Allah, skaparen av alla varelser och denna test, har också, vid alla tillfällen, skapat en fiende i form av förnekare och syndare för att, som en del av testet, konfrontera de troende. Dessa förnekare som har konfronterat profeter, budbärare och troende genom historien, kommer att synas vid Tidens Ände, då hadithen av Profeten (frid vare med honom) förtäljer att Profeten Jesus (frid vare med honom) förväntas återkomma till jorden och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer att visa sig. Med andra ord, förnekaren kommer att vara Dajjal, eller antikrist.

Dajjal är ett arabiskt ord som härrör från roten ”dajl”. Lexikon definierar Dajjal som ”lögnare, bedrägeri, en uppviglande och förbannad person som förvirrar sinnen, hjärtan, bra och dåliga, rätt och fel och som döljer sitt sanna ansikte genom att förgylla det och som vandrar överallt.

Profetens (frid vare med honom) hadither hänvisar Dajjal till att vara den största negativa kraften som kommer att visas vid Tidens Ände. Den Dajjal som kommer att försöka införa satans system över hela världen, i slutändan av tiden då extraordinära händelser inträffar, med hjälp av fiendskap mot Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) vars yttre vi snart skall se genom Allahs lov och vars förnekelse kanske är en av de värsta genom tiderna. Vår Profet (frid vare med honom) beskriver dimensionen av Dajjals förvrängning enligt följande:

Det skulle inte finnas någon skapelse (som skapar mer problem) än Dajjal, ända från skapandet av Adam till den Sista Timmen.

Det har berättats i traditioner att Dajjal är en bedragare som speglar sanningen som lögn och lögnen som sanning och god som dålig och dålig som god. Som berättas för oss i hadithen ”Han [Dajjal]skulle ta med sig en bild av paradiset och en av helvetet och vad han skulle kalla för paradiset, skulle vara helvetets eld” allt han kallar för goda, vackra och rätta är faktiskt en ondska som kommer vålla katastrof för mänskligheten. Och de värderingar han kallar onda, är faktiskt av godo och i mänsklighetens intresse. Men då människor inte ser händelser i ljuset av Koranens moraliska värderingar och Sunnan av Profeten (frid vare med honom) kommer de att vilseledas av de saker som Dajjal bjuder in dem till och de kommer att följa honom medan de beaktningslöst vänder ryggen åt Allahs väg, som de egentligen borde följa. De kommer att inse vilket allvarligt misstag de gjort när de blivit vittnen till det förtryck som Dajjal kommer att fastställa. Det är av dessa skäl som vår Profet (frid vare med honom) har varnat mänskligheten och sagt till människor att agera med vetskapen om att det Dajjal porträtterar som ondska, i faktum är av godo:

Dajjal kommer att visas. Och tillsammans med honom kommer det att finnas eld och vatten. Vad folk kommer att se som vatten, kommer att bränna som eld. Och vad som kommer att visas som eld, kommer att vara vatten. Den av er som kommer att se detta, bör dyka ner i det som ser ut som eld, då det kommer att vara ett sött, rent vatten.

Såsom kan ses utifrån de många olika tecknen i haditherna, är den period vi befinner oss i, ”Tidens Ände”. Det framgår av Profetens (frid vare med honom) hadither att Tidens Ände pågår nu och genom Allahs nåd är återkomsten av Profeten Jesus (frid vare med honom) och uppkomsten av Hazrat Mahdi (frid vare med honom) också att vänta under denna period. Just som det berättas för oss i hadither, gör Dajjal sin korruption känd i slutet av Tidens Ände som vi lever i, och kärlekslöshet, uppror, ondska, fission, konflikter och degenerering sprids över hela världen. Många människor har gått med på Dajjals korruption, vänt ryggen till de rätta moraliska värderingarna och accepterat ett djävulskt system som är baserat på misstro.

Den största av Dajjals förvanskning, vid Tidens Ände, är i ideologiska termer, Darwinismen. Den Darwinistiska ideologin, det värsta felet under 1900-talet, har ursprungligen kritiserats. Men den spred sig genom samhällena under 2000-talet under inflytande av Dajjal, genom att vilseleda människor att tro på den, samlades ett stort stöd in och fann slutligen sin väg in i skolböcker och den vetenskapliga litteraturen. Trots att den är en fruktansvärd lögn och dess avsaknad av vetenskapliga bevis (trots att den påstår sig vara vetenskaplig) har den lyckats bedra hela världen, under inflytande av Dajjal. Återigen under Dajjals inflytande och som förutsagts i haditherna, anser människor att någon icke-existerande fakta, som har antagit teorier utan vetenskapliga meriter som en ”förklaring till livets ursprung”. Barnen började lära sig om Darwins evolutionslära redan i grundskolan, den mest sedda pro-darwinistiska TV-kanalen betonade falska scenarier av evolutionen som ”vetenskaplig forskning” och universitetsprofessorer hyllade detta bedrägeri med all sin kraft. Detta är rakt igenom ett falskt trossystem. Darwinismen uppstod som en falsk religion, stora ansträngningar gjordes för att människor blint skulle tro på den och de som inte trodde på dem, uteslöts eller frystes ut. Det har inte funnits något vetenskapligt bevis till förmån för evolutionsteorin och att det skulle finnas någon är en omöjlighet, men eftersom Darwinismen är ett falskt trossystem, tas falska bevis ständigt fram för att stödja teorin och de verkliga vetenskapliga bevisen som tillbakavisar evolutionsteorin, göms undan. Omfattningen av detta bedrägeri är verkligen enorm. Som en perverterad och falsk tro som är baserad på ett förnekande av Allah, är Darwinismen genom Dajjal, ett känt bedrägeri och något som förväntas vi Tidens Ände enligt vad som har uppenbarats i haditherna.

Detta falska trossystem som hävdar att levande varelser kom till av en slump, som hävdar att apor är förfäder till mänskliga varelser, som söker övertyga människor att de är planlösa djur utan ansvar vilket har lett till mass-slakt och har inlett krig genom den förvrängda tanken att den starka måste krossa den svaga och som betraktar människor som värdelösa och underlägsna, är faktiskt Darwinismens, en av Dajjals värsta ränker. Men efter att ha kvarstått under de senaste 150 åren, har det äntligen, i början av 2000-talet, omintetgjorts. Dajjals sammansvärjningar är över och Dajjal är död. Massbedrägeriet har kommit till ett slut. Denna ideologi som antogs som en falsk religion, har krossats till förmån för den sanna tron på Allah. Det råder ingen tvekan om att Allah kommer att göra Hans tro bestående. Vår Herre avslöjar i en vers:

”Med Sina ord visar Gud att sanningen är sanning, hur förhatlig denna än är för de obotfärdiga syndarna." (Sura Yunus, 82)

 

2012-06-17 17:44:55

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top