Det mest perversa av Dajjals systemet under detta århundrade: Darwinismen

Ena av de största formerna av korruption i dag, i motsats till religion, är materialismen och olika perversa ideologier och rörelser som är grundade i materialismen. Men tanken som genomsyrar alla dessa och som representerar deras förmodade utgångspunkt och grund, är Darwinismen. Ända sedan Darwinismen först lanserades, har den blivit grunden till materialistiska och anti-religiösa ideologier. Den har bokstavligen förvandlats till en religion av anhängarna till dessa ideologier. Detta uttalande av den stora islamiska forskaren Bediüzzaman Said Nursi, beträffande hur Darwinismen kommer att bli Dajjals religion vid Tidens Ände, är särskilt anmärkningsvärt:

En tyranni, född av naturalistiska och materialistiska filosofier, kommer successivt bli starka och spridas vid Tidens Ände med hjälp av materialistisk filosofi och uppnå en sådan grad, att den förnekar Allah (säkerligen är Allah utöver det).

Precis som Bediüzzaman säger med orden: ”En tyranni, född av naturalistiska och materialistiska filosofier” är Darwinismen en lära som tillskriver naturen en självständig makt, som hävdar att allt liv är resultatet av en blind slump snarare än att den har blivit skapad och som strävar efter att människor bort från tron på Allah (säkerligen är Allah utöver det). Detta ämne tolkas så här i en kommentar till al-Kutub al-Sittah, där haditherna av vår Profet (frid vare med honom) har samlats:

Den mest påtagliga och viktiga uppgift för korruptionen vid Tidens Ände, orsakad av Dajjal, är motståndet till religion. Olika humanistiska vyer och värderingar kommer att visas vid Tidens Ände som ett försök att byta ut religionen. Denna nya religion kommer att stödja sig på misstro för att utrota alla former av gudomlig hegenomi över mänskligheten… det är en irreligiös tro vars grundläggande Gud är materia och människa. (säkerligen är Allah utöver det).

Darwinister har alltid tenderat att peka på falska bevis för evolutionsteorin. De hävdar att livet som bildas av död materia och som utvecklats genom evolutionen och att alla arter gradvis härstammar från varandra. Emellertid är Darwinismen ett perverst trossystem som inte har kunnat bevisa någon del av detta påstående men som ändå förebådas vara vetenskaplig. Enligt Darwinismen är ”slumpen” den största mekanismen för denna fiktiva utveckling. ”Slumpen” är Darwinisternas ”falska Gud”. Enligt Darwinisterna har denna falska Gud befogenhet att göra det omöjliga. Enligt Darwinisterna har denna falska Gud producerat den levande cellen från lite grumligt vatten, förvandlat fisk till tigrar och björnar till valar och gett dem lungor från ingenting. Enligt Darwinisterna, som betraktar människan som ättling till apan, har denna falska Gud skänkt attribut som förnuft, minne och färdigheter hos människor och skapat det mänskliga medvetandet på ett absolut oefterhärmligt sätt. Och medans ha gjort alla dessa saker, påstås den blinda slumpen uppträda rationellt och på ett planerat och kontrollerat sätt och att även ha vidtagit olika försiktighetsåtgärder när det har behövts. Enligt den Darwinistiska evolutionsteorin, är slumpen en falsk skapare med eget sinne och med makt att kontrollera. (säkerligen är Allah utöver det).

   Denna perversa teori som har antagit slumpen som sin idol, har lyckats dominera massor av människor som använder alla typer av demagogi och lögner, med sådana irrationella och ologiska påståenden. Anledningen till detta är Dajjal. Det avslöjas i vår Profets (frid vare med honom) hadither, att Dajjal är källan till detta bedrägeri. Detta ämne blir tydligare när de särdrag som beskrivs med liknelser i många hadither, vilka diskuterar Dajjal och som utvärderar dem i termer av egenskaper hos dessa ideologier. Mot denna bakgrund, har alla ideologier och tänkta system, som framträder med ologiska och grundlösa påståenden, som uppmanar människor till misstro, som vänder dem från religiösa moraliska värderingar och som underlättar uppkomsten av korruption och konflikter mellan människor, en faktisk representation av Dajjal. Darwinismen är den huvudsakliga ideologin som beskrivs i haditherna och som överensstämmer med detta djävulska system. Vår allsmäktige Herre, beskriver dessa människor som går med på Dajjals perversa system i en vers:

Då skall de obotfärdiga syndarna [inse att] de gick vilse och [att] deras förstånd svek dem. (Sura al-Qamar, 47)

Eftersom Darwinismen är en ideologi baserad på att vilseleda världen och vända människor bort från en tro på Allah, är det viktigt för Dajjals anhängare att hålla denna perversa tro levande. Av detta skäl, har några människor, under påverkan av Dajjal, hittills utnyttjat varje möjligt sätt att hålla ideologin upprätt. Trots dess brister av en enda del av vetenskapligt bevis, har evolutionsteorin förebådats vara en vetenskapligt bevisad teori. De låtsas att icke-existerande bevis faktiskt finns och har inga betänkligheter om att tillgripa bedrägeri för att göra fossiler kompatibla med deras teori. Trots att inte en enda övergångs fossil existerade, tillverkade de fiktiva sådana och producerade bluffar, vilka användes och lärdes ut som vetenskapligt bevisad fakta i skolböcker. De ignorerade alla former av bevis som lades fram och som förkastade evolutionsteorin, de höll dem medvetet gömda och dolda ur sikte. Då det inte fanns några stöd för deras teori, tillverkade de falska fossiler och höll dem utställda i årtionden på flera av världens mest berömda museum. Även om de borde ha skämts då deras bedrägerier avslöjades, höll de fast vid sina bedrägliga metoder och producerade utan skrupler fler bluffar. Även om det är vetenskapligt bevisat att inte en endaste protein kan bildas av en slump, insisterar de med att upprätthålla att livet började av en slump i något lerigt vatten. (Sannolikheten för att en fungerande protein bildas av en slump, är noll, eftersom en enda protein inte kan komma till stånd i en miljö som inte redan innehåller proteiner.) De tvekade inte med att publicera sina falska bevis i tidningar och vetenskapliga tidsskrifter samt TV, och såg inget fel i att lära ut dem till elever under många år. Darwinismen är ett system som är grundat på bedrägerier och lögner. Darwinismen är inte vetenskap. Ända sedan evolutionsteorin först framlades, har Darwinisterna antagit rollen av de gamla hedningarna och försökt vända människor att bli avgudadyrkare och försöka vända dem bort från en tro på Allah. Den lurade människor och försökte under 150 år övertyga dem om en lögn. Darwinismen är en pervers religion som är i behov av bedrägerier för att överleva, som berättar lögner för att uppbåda stöd och som strävar efter att bannlysa dem som uppger sanningen, att Darwinismen är en lögn.

Allah säger i en vers:

Säg: "Skall jag säga er vad som inför Gud förtjänar ett hårdare straff än detta? [Det är vad de gjorde] som, därför att de dyrkade onda makter, drabbades av Guds fördömelse och Hans vrede och som Han förvandlade till apor och svin. Deras läge var sämre och de hade förirrat sig ännu längre bort från den raka vägen." (Sura al-Ma´ida, 60)

Under normala förhållanden skulle det säkerligen vara ologiskt för människor att förhålla sig till en sådan meningslös ideologi. Men vissa människor har omedvetet fallit i en fälla som fastställts av Dajjal och vilseledande mottagit den utan att förstå hur det gick till eftersom Dajjal använder en mycket listig metod. Då Darwinismen ivrigt missledde världen, genomförde Dajjal denna listiga och obehagliga uppgift, genom att påverka människor att använda falska och perversa metoder. Det finns ingen tvekan om att, i likhet med alla vidskepliga religioner, har alla räder mot Allah omintetgjorts. Alla avslöjar i dessa verser:

[Förnekarna] smider planer, men [även] Jag smider planer. Låt dem därför hållas, dessa förnekare, låt dem hållas [ännu] en liten tid! (Sura at-Tariq, 15-17)

2012-06-17 18:02:25

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top