< <
12 / total: 13

7. Olika Fossil

 mushroom, fossil

Svamp

Ålder : 100 miljoner år
Plats : Myanmar
Period : Krita

Svampfossilen avbildad visar att det för 100 miljoner år sedan fanns dessa livsformer med alla sina funktioner och egenskaper och de har inte förändrats alls sedan dess. På exakt samma sätt förevisar miljontals som har grävts fram sedan mitten av 1700-talet att det aldrig skedde någon evolution. Därför måste paleontologer som överger sina förutfattade meningar även överge evolution och darwinism vilket framgår i boken A Closer Look at the Evidence:

"Trots det ljusa löftet och insynen som paleontologi ger av evolutionen, har den framlagt några otrevliga problem för evolutionisterna, av vilka den mest beryktade är förekomsten av 'luckor' i den fossila dokumentationen”. Richard L. & Christina E. Kleiss, A Closer Look at the Evidence. Search for the Truth Publications.,

 

soldier bettle, fossil

Soldier Beetle (Cantharidae)

Ålder : 100 miljoner år gamla
Plats : Myanmar
Period : Krita

Skalbaggen på bilden, en medlem av Cantharidae familjen, är viktigt bevis för att soldier beetle använde sig av samma kemiska försvarsmekanism för 100 miljoner år sedan. Enligt en vetenskaplig artikel publicerad av George Poinar, en auktoritet på bärnsten, vid Oregon University hade exemplar av insekter som använde kemiskt försvar tidigare upptäckts i den fossila dokumentationen. Som exempel nämns giftsäckar hos olika bläckfiskar under Juraperioden, soldattermiter i Dominikansk bärnsten innehöll defensivt sekret. Andra Dominikanska bärnsten hade upptäckts innehållande olika typer av maskar som också använde en liknande mekanism. Men inget sådant fossilt exemplar från den perioden av en soldier beetle med denna mekanism hade någonsin påträffats tidigare.

Om någon levande varelse fullt ut utnyttjade ett oerhört komplicerat försvarsmekanism för 100 miljoner år sedan – under en tid då evolutionister hävdar att livet var förmodades vara väldigt primitivt - är det naturligtvis omöjligt att använda evolutionen som förklaring.

 

ant lion, fossil

Ant Lion (Myrmeleontidae)

Ålder : 100 miljoner år gamla
Plats : Myanmar
Period : Krita

Enligt evolutionisters ovetenskapliga påståenden förmodas fjärilar och elefanter, valar och myror, orkidéer och brännässlor, människor och fiskar dela samma gemensamma förfader.

Den fossila dokumentationen är den viktigaste motbevisningen av detta påstående. Livsformer bevaras precis som de var för tiotusentals och tiotals miljoner eller till och med hundratals miljoner år sedan. Således torde fossil av livsformer som en gång fanns visa de inbillade övergångsstadierna genom vilka de antog sina nuvarande former. Spår av deras så kallade gemensamma förfäder bör också påträffas. Emellertid har inga mellanliggande steg, eller några förmodade gemensamma förfäder av det slag som evolutionister hävdar hittats någonstans i den fossila dokumentationen. Miljoner exemplar som det 100-miljoner år gamla ant lion på bilden visar att levande varelser har förblivit oförändrade. Med andra ord förblir evolutionsteorin oprövad.

 

scorpion, fossil

Scorpion Fly (Mercoptera)

Ålder : 100 miljoner år gamla
Plats : Myanmar
Period : Krita

Evolutionistiska publikationer skildrar varje ny upptäckt fossil som förmodligen stödjande evolutionsteorin. Rapporter som visas under sådana rubriker som "Spår från våra förfäder hittade", "Insekters evolution slutligen dechiffrerad" eller "Föregångare till flugan upptäckt", men en noggrann läsning visar tydligt att ingenting i dessa resultat verkligen stödjer evolution. Tvärtom förnekar alla fakta evolution. Men dessa fakta avfärdas med hjälp av partisk rapportering, genom att vetenskapliga sanningar ignoreras och fiktiva darwinistiska myter upprepas i stället för vetenskapliga realiteter.

Men är det inte längre möjligt för allmänheten att tro på sådana fantasier. Oräkneliga fossil, liksom det avbildade exemplaret, har ställts ut och det faktum att livets ursprung inte ligger i evolutionen har bevisats med obestridlig bevisning

 

marsh beetle, fossil

Marsh Beetle (Cyphon Ruficollis)

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Polen
Period : Eocen

Darwinister vidhåller att då lera förvandlades genom slumpen av sådana naturfenomen som åskväders blixtar under en lång period blev resultatet rosorna, nejlikorna, fåglarna, insekterna och människorna som bygger städer, undersöker subpartiklar i atomen, komponerar symfonier och reser ut i rymden. Även en lågstadieelev skulle anse denna skrattretande och ologiska idé som bristfällig, men av rent ideologiska skäl upprätthåller evolutionister den på fullaste allvar.

I en artikel publicerad i Scientific American Magazine, beskrev evolutionisten George Wald ingående hur chansen kunde göra något om den får tillräckligt med tid. Han fortsatte med att säga:

"Med så mycket tid till förfogande, blir det "omöjliga" möjligt, det möjliga blir sannolikt och det sannolika blir så gott som säkert. Man behöver bara vänta, tiden själv utför mirakel”. (George Wald, "The origin of life”. Scientific American, vol. 191 (2), augusti 1954, sid 48))

Walds ord är påtagliga exempel på evolutionisters brist på logik. Faktum är att även efter en tidsrymd av 2 miljarder eller 100 miljarder år kommer stenar och jord aldrig att kunna utvecklas till människor som känner, tänker, gör bedömningar, glädjas, producerar konstverk, forskar, älskar och älskas av andra. Livet är ett verk av vår ädla och mäktige Herre, inte ett verk av en blind slump.

 

snail shell, fossil

Skal Av Snigel

Ålder : 100 miljoner år gamla
Plats : Myanmar
Period : Krita

Bärnstensprovet som visas här är 100 miljoner år gammalt och innehåller skal av en snigel. Det faktum att det inte finns någon skillnad mellan skalen hos dagens sniglar och de som levde för 100 miljoner år sedan upphäver helt evolutionister fordringar. Hade sniglar utvecklats, som evolutionister vidhåller, borde deras skalstruktur för 100 miljoner år sedan vara mycket annorlunda än hos dagens sniglar. Men det finns inte ingen som helst skillnad mellan dem och detta är ett av bevisen för att evolution aldrig ägde rum och att skapelsen är livets ursprung.

 

flutter fly, fossil

Flutter Fly (Pallopteridae)

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Polen
Period : Eocen

Genom att utvärdera vetenskapliga resultat utifrån en neutral synvinkel, kan vem som helst lätt se att Darwins påståenden är osanna. Hittills har, till exempel, Darwins påståenden om att levande arter genomgår små ärvda förändringar under tiden inte fått något stöd i några vetenskapliga data. Allt vi har är fantasier, Darwinisters fantasier och ideologiskt vidmakthållande.

Den välkände brittiske biologen Brian Goodwin beskriver hur Darwins teori saknar vetenskaplig uppbackning:

Darwins antagande att livets träd är en följd av den gradvisa ackumuleringen av små ärftliga skillnader verkar sakna något påtagligt stöd. Någon annan process är ansvarig för återförenande egenskaperna i livet, de särdrag som separerar en grupp organismer från en annan, fiskar och amfibier, maskar och insekter, fräken och gräs. (George Wald, "The origin of life", Scientific American, vol.191 (2), augusti 1954, s.48)

Genom att hänvisa till en annan process som ansvarig för uppkomsten av levande ting hänvisar Goodwin faktiskt till skapelsens faktum, även om han är motvillig att öppet beskriva den som sådan. Men det faktum att han är så ovillig att erkänna kan fortfarande ses av den som styrs av förnuftet.

 

reptilian feet, fossil

Fot Av Reptil

Ålder : 100 miljoner år gamla
Plats : Myanmar
Period : Krita

Fossil i bärnsten är viktiga exempel på de livsformer som levde i skogar för tiotals miljoner år sedan. Forskning kring bärnstensprover ger information inte bara om livsformer bevarade i dem, utan också om deras livsmiljöer och andra levande ting i deras ekosystem. Detta 100-miljoner år gamla fossil visar hur reptil fötter har förblivit oförändrade trots passagen av så lång tid. Alla karaktärsdrag som nu levande reptiler har är desamma som de som levde för 100 miljoner år sedan hade.

 

Oonopidae, fossil, spider

Dvärg Spindel Med Sex Ögon (Oonopidae)

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Polen
Period : Eocen

I sin bok ”The Nature av Fossil Record”, gör Derek Ager ett viktigt erkännande:

Det måste vara väsentligt att nästan alla de evolutionära historier som jag lärde mig som student... nu har avslöjats. (Derek Ager The Nature av Fossil Record, Proceedings of the Geological Association, vol. 87, nr 2 (1976), sidorna 131-159)

Ager skrev dessa ord 1976. Nivåerna inom vetenskap och teknologi har nu motbevisat evolutionens alla anspråk. Ett av de viktigaste bevisunderlagen för detta är den fossila dokumentationen. Oräkneliga exemplar, såsom den avbildade 50 miljonåriga spindeln, motbevisar helt Darwins teori.

 

fossil, false flower beetle, Scraptiidae

Ristbagge (Scraptiidae)

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Polen
Period : Eocen

Om någon insekt som existerade för 50 miljoner år sedan hade alla organ och fysiska funktioner som innehas av samma insekt idag är det omöjligt att påstå att denna livsform har uppnått sin nuvarande form genom evolutionen. Forskning under de senaste 150 åren eller så har inte producerat någon kandidat till den förmenta förfadern av de mer än 1 miljon kända arter av insekter. Inte heller är det troligt att något svar kommer i framtiden, eftersom insekter inte härstammar från någon, påstådd, gemensam förfader. Insekter har inte antagit sina nuvarande former genom evolution. Varje art är skapad med egna särskilda egenskaper och förändras aldrig så länge arten överlever. Den fossila dokumentationen är det viktigaste beviset på detta.

 

bee, fly, fossil

Bifluga (Bombyliidae)

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Polen
Period : Eocen

Även efter ca 150 år av fossil forskning, har inte en enda intermediär fossil som visar en koppling mellan två olika livsformer någonsin hittats. Varje upptäckt fossil visar att levande ting har kommit till stånd med alla sina egenskaper redan intakta och har skapats. En sådan fossil är den avbildade 50 miljonåriga biflugan. Biflugor har förblivit oförändrade och har bibehållit alla sina egenskaper trots de mellanliggande 50 miljoner åren, levande bevis på att evolution aldrig har ägt rum.

 

gnat, fossil

Knott (Simuliidae)

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Polen
Period : Eocen

Om evolutionistiska påståenden var sanna och levande arter ständigt förändrades sedan den dag de först dök upp skulle arter som levde för tiotals miljoner år sedan inte alls liknar de som lever idag. Utveckling, förändring och framsteg skulle synas överallt. Men den fossila dokumentationen avslöjar motsatsen. Alla de scenarier för progressiv utveckling som visas i evolutionära tidningar och tidskrifter är fantasier, helt åtskilda från verkligheten såsom den beskrivs även i evolutionära böcker:

Har det gjorts framsteg i utvecklingen? Är växter och djur mer avancerade än sina föregångare, eller åtminstone mer komplicerade ? Naturligtvis inte. (Richard Ellis, Aquagenesis, The origin and evolution of live in the sea, Penguin Books, 2001, s. 7).

 

scydmaenidae, fossil, stone, beetle

Glattbagge (Scydmaenidae)

Ålder : 100 miljoner år gamla
Plats : Myanmar
Period : Krita

Hundra miljoner år är en relativt lång tid för färdigställande av den förmodade evolutionära utvecklingen hos någon livsform. Om evolutionisternas synpunkter var korrekta, skulle, under loppet av nämnda tidsrymd, skulle Glattbaggar har förvandlats till mycket annorlunda former och bör inte ha några likheter med skalbaggar som lever idag. Men trots passagen av miljontals år har glattbaggen, liksom alla andra livsformer, inte genomgått den minsta förändringen. För 100 miljoner år sedan vad de som de är idag, vilket gör någon hänvisning till evolution omöjlig.

 

Tipulidae, fossil, crane fly

Harkrank (Tipulidae)

Ålder : 100 miljoner år gamla
Plats : Myanmar
Period : Krita

Fossil är ytterst betydelsefulla eftersom de tydligt visar, på ett sätt som alla kan förstå, att evolutionen aldrig har ägt rum. Det är därför som den franska zoologen Pierre Grasse säger:

Naturforskare måste komma ihåg att den evolutionära processen endast avslöjas genom fossila former. Kunskap i paleontologi är därför en förutsättning, enbart paleontologi kan ge dem bevis på evolutionen. (Pierre Grasse, Evolution of living organisms, New York. Academic Press, 1977, s. 297)

Men allt arbete som utförts av paleontologer under de senaste 150 åren har förorsakat evolutionister fruktansvärd besvikelse. Inga spår av det förflutna har lämnat några fynd som stöd för evolutionisternas hävdanden. Alla fossil som hittills grävts fram, utan undantag, visar att levande ting är verk av vår Allvetande Herre, inte verk av en blind slump.

 

evolution, fossil, Throscidae, beetle

Småknäppare (Throscidae)

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Polen
Period : Eocen

En, av flera, propagandistisk teknik som Darwinister använder mest effektivt är att tillhandahålla en detaljerad redogörelse av något som aldrig hänt på ett sätt som om det verkligen ägde rum. Exempelvis beskriver evolutionära artiklar mycket utförligt mutationer och naturligt urval trots att de inte har en förmåga att ge upphov till nya arter. De tillskriver dessa uppdiktade mekanismer till en förment skaparkraft (Gud är bortom det).

Sanningen i det hela är mycket annorlunda. Men på grund av denna indoktrinering tror många människor med knappa kunskaper i ämnet att evolutionen är obestridlig, en oskiljaktig hörnsten inom biologin. I själva verket har dock vetenskapen sedan länge avskrivit evolutionsteorin.

Arthur Koestler beskriver feltolkningen av naturligt urval och mutation, som framställs som de två mekanismer för evolution, men som faktiskt inte alls har någon sådan kraft eller effekt:

Under tiden fortsätter den bildade allmänheten att tro att Darwin har lämnat alla relevanta svar genom den magiska formeln för slumpmässiga mutationer plus naturligt urval - ganska omedvetna om det faktum att slumpmässiga mutationer visade sig vara irrelevanta och naturligt urval en tautologi. " ( Luther D. Sunderland, Darwins Enigma, Master Book Publishers, Kalifornien, 1988, s. 32)

 

harvestman, Opliones, fossil

Lockespindel (Opiliones)

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Baltikum, Jantarny, Ryssland
Period : Eocen

Levande varelser av ordningen Opiliones, av vilka det uppskattas finnas 6400 arter, är medlemmar i klassen Arachnida (spindeldjur). Evolutionsteorin inte kan förklara hur ett enda protein eller den första levande elementet bildades, än mindre varför levande ting har varit oförändrade i tiotals miljoner år.

En av de fossil som tystar evolutionister är den avbildade 50 miljonåriga lockespindeln. Det sätt på vilket lockespindlar har varit förblivit oförändrade så länge kan inte förklaras i termer av evolution. Det finns bara en möjlig förklaring: Skapelsen.

 

snipe fly, fossil

Snäppfluga (Rhagionidae)

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Polen
Period : Eocen

Darwinismens grundläggande påstående är att levande arter ständigt förändras och utvecklas i en förmodad utvecklingsprocess. Men observationer visar inga bevis till stöd för denna darwinistiska fantasi. Vetenskapliga upptäckter under de senaste 150 åren har inte en enda gång bekräftat darwinismen. Tvärtom har varje ny upptäckt varit en ny dödsstöt. En sådan upptäckt är den avbildade 50-miljoner-år gamla snäppflugan. Denna fossil är ett bevis för att, liksom alla andra arter av flugor, har snäppflugor aldrig förändrats och har aldrig utvecklats.

 

Snake flies, fossil, fly

Halsslända (Raphidioptera)

Ålder : 125 miljoner år
Plats : Santana Formation, Araripe Basin, Brasilien
Period : Krita

Halssländor, av vilka det bedöms finnas ungefär 150 arter, är medlemmar i klassen Raphidioptera – ytterligare en livsform som visar att evolutionen aldrig ägde rum. I själva verket är vetenskapliga kretsar väl medvetna om att den fossila dokumentationen inte stödjer evolutionen. Men på grund av sittideologiska beroende till teorin, erkänner de aldrig öppet detta faktum.

I sin bok Aquagenesis, The origin and evolution of life in the sea konstaterar Richard Ellis att fossil visar stabilitet eller stagnation snarare än förändringen som förväntas av evolution:

Det fossila beviset ger inte färdiga svar på frågor om härstamning eller relationer, men det visar otvetydigt hållbarheten och komplexiteten i livets historia på jorden. (Richard Ellis, Aquagenesis, The origin and evolution of life in the sea, Penguin Books, 2001 sid. 6).

 

 

hyena, skull, fossil

Skalle Av Hyena

Ålder : 73 miljoner år gammal
Plats : Dai Lin, Yun Nan, Kina
Period : Krita

Historien om evolutionen är fylld med bluffar. Försök att skildra fossil av olika utdöda livsformer eller till och med några fragment av fossiliserade ben som bevis på imaginära övergångar har gjorts. Fossil av levande arter har länge beskrivits för allmänheten av evolutionisterna som levande ting som har utvecklats. Men en djup tystnad har nu ersatt alla dessa missvisande spekulationer om fossil. Så småningom, som ni kan se på den 73 miljonåriga skalle av hyena som visas här, insåg man att många av dagens livsformer levde för miljoner år sedan i exakt samma former som de har nu och därför aldrig utvecklades. Tiden är nu mogen för evolutionister att upphöra med sina bluffar och spekulationer kring myten om människans evolution.

 

lynx, skull, fossil

Skalle Av Lodjur

Ålder : 65 miljoner år gamla
Plats : Ma Ling Mountain, Kina
Period : Paleocen

Alla viktiga detaljer av detta djur, inklusive tänderna, kan ses i detta 65-miljoner-år gamla skalle.

Det universum som skapades av Gud innehåller felfria underverk av Skapelsen. Varje manifestation av skönhet skapad i universum är också en manifestation av hans allvetande och sublima konstnärskap. Det är Gud som skapar från ingenting och det finns inga gränser till Hans skapelse.

Darwinismen försöker få folk att glömma att vi lever ett universum fylld med perfekta detaljer. I själva verket kommer dock vem som helst som tittar på alla de otaliga levande varelser och ser hur dessa har alla levt i exakt samma form under miljontals år, såsom denna 65-miljoner-år gamla skalle av ett lodjur visar, att befrias från denna indoktrinering och kommer fram till att vi lever i en värld av verkliga underverk. Alla väsen är resultatet av den allsmäktige Gud.

 

jackal, skull, fossil

Skalle Av Schakal

Ålder : 51 miljoner år gammal
Plats : Gao Xiong, Taiwan
Period : Paleocen

Ingen fossil som indikerar att livsformer har gemensamma förfäder har någonsin hittats. I den fossila dokumentationen finns inga tecken på att levande varelser befinner sig i ett fortlöpande tillstånd av förändring. Varför är då Darwinister så fast beslutna att hålla fast vid sin teori? Varför envisas de med att försvara idén att levande varelser har utvecklats, när det finns så mycket bevis för att de i själva verket skapade av Gud? Anledningen är ideologisk. Att försvara evolutionsteorin är av avgörande betydelse för materialistiska och ateistiska ideologier.

Oavsett hur mycket Darwinister vidhåller evolutionsteorin, producerar fynd i den fossila dokumentationen ständigt fler bevis för att helt misskrediterar teorin. Den avbildade 51-miljoner-årige skallen av en schakal är ett sådant exempel. Denna fossil visar att, precis som sköldpaddor, tigrar, rävar, mink, lejon, noshörningar och alla andra levande varelser, genomgick schakaler aldrig någon som helst evolutionen.

 

leopard, fossil, skull

Skalle Av Leopard

Ålder : 73 miljoner år gammal
Plats : Qi Pan, Yun Nan, Kina
Period : Krita

Darwinisters list och de tekniker som de använder för att vilseleda människor är nu helt meningslösa. Inför atlaser som kristallklart framställer Skapandets faktum och otaliga fossil som visar hur levande saker aldrig har förändrats, har Darwinister sett att alla livsformer har skapats ur intet. Deras list har exponerats och effektivt neutraliserats.

Denna 73 miljoner år gamla skalle av en leopard är i sig själv är tillräcklig bevis för att visa att alla fabler om att livsformer förmodligen har genomgått förändringar är helt ogiltiga. De visar att leoparder som levde för 73 miljoner år sedan hade exakt samma egenskaper som nutida levande leoparder.

 

zebra, skull, fossil

Skalle Av Zebra

Ålder : 45 miljoner år gammal
Plats : Xi An, Kina
Period : Eocen

Gud har skapat alla levande varelser med deras olika utseenden och former. På samma sätt som deras livsstil och behov skiljer sig åt finns det stora skillnader i kroppens strukturer. Detta innebär att det inte är svårt att beskriva fossil som grävts fram vilket gör det möjligt att fastställa de anatomiska egenskaperna hos en levande varelse, vars fossila kvarlevor har upptäckts. Denna illustrerade 45 miljonåriga zebra fossil gör denna åtskillnad. Det är uppenbart att det inte finns någon skillnad mellan dessa fossila egenskaper och egenskaperna hos en nutida zebra skalle.

Det råder ingen tvekan om att detta är ett av Guds gudomliga mirakel. Det vetenskapliga underlaget till hands är alltför definitiv för forskare att kunna förneka, även om de är evolutionister. Det är ett vetenskapligt faktum att arter inte har förändrats och de har inte genomgått någon evolutionär process.

 

asian, wild, horse, skull, fossil

Skalle Av Asiatisk Vildhäst

Ålder : 33 miljoner år gammal
Plats : Yun Nan, Kina
Period : Oligocen

Myten om hästens utveckling är en av darwinisms mest kända bedrägerier. Detta scenario, som många samtida evolutionister medger är osann, försvaras fortfarande av ett antal fanatiska Darwinister. Emellertid är detta hävdande full av extraordinära inkonsekvenser utan vetenskapliga bevis och hävdandet har helt tillbakavisats. Hästar har varit oförändrade under miljontals år. Denna avbildade skalle av en 33-miljoner-årig asiatisk vildhäst visar att hästar levde på exakt samma sätt då som de gör nu. Detta i sig är tillräckligt för att totalhaverera alla darwinistiska påståenden om den påstådda hästevolutionen.

 

raccoon, skull, fossil

Skalle Av Tvättbjörn

Ålder : 4,3 miljoner år gammal
Plats : Gan Su, Kina
Period : Pliocen

Fossila exemplar som går tillbaka miljontals år visar, jämfört med dagens livsformer, att det inte fanns någon morfologisk övergång och att evolution från en art till en annan aldrig har ägt rum. Detta faktum gäller både myror och fjärilar, isbjörnar och ödlor och fruktflugor och zebror. Darwins evolutionsteori stöds inte av några som helst vetenskapliga rön. Inga stödjande bevis för teorin har någonsin framlagts sedan Darwins tid. Och för varje dag som går framhäver fossila fynd bristen på bevis alltmer uppenbar. Denna, 4,3 miljoner år gamla, skalle av tvättbjörn visar tydligt att Darwin hade helt fel.

 

tibetan, wild, donkey, fossil

Skalle Av Tibetansk Vildåsna

Ålder : 29 miljoner år gammal
Plats : Yin Chuan, Kina
Period : Oligocen

Evolutionisters försök att framlägga åsnan som förfader till hästen är helt grundlösa. Fossil har visat att vilda åsnor alltid har funnits som vilda åsnor och inte härstammar från någon annan livsform. Den illustrerade fossilen visar att vilda åsnor som levde för 27 miljoner år sedan var identiska med de som lever idag och effektivt tystar alla evolutionistiska anspråk.

Nya arter uppstod inte som en följd av mutationer och blinda sammanträffanden. Det är den Allsmäktige Gud, som har en sublim skaparkraft, som har skapat dem alla.

 

 monkey, skull, fossil

Skalle Av Apa

Ålder : 32 miljoner år gammal
Plats : Qing Dao, Kina
Period : Oligocen

Inte en enda fossil med till hälften ap och till hälften mänskliga egenskaper har någonsin hittats. Alla förevisade fossil som från en gång till annan framförts som bevis för människans förmodade utvecklingen har senare blivit avslöjade som bluffar och alla har återkallats av evolutionisterna själva. Allt de har kvar är scenarier baserade på Darwinisters fantasi.

Konkreta resultat har visat att apor alltid har funnits som apor, medan människan alltid har varit människa. Ett sådant vittnesmål är den 32 miljonåriga skallen av en apa som visas här.

 

Camels, Camel, fossil, skull

Skalle Av Kamel

Ålder : 3,9 miljoner år gammal
Plats : Gan Su, Kina
Period : Pliocen

Enligt evolutionistiska påståendena torde kamelens stora skalle, långa hals och pucklar vara resultatet av en stor sekvens mutationer. Som ett resultat härav borde det ha funnits otaliga däggdjur med semiförlängda halsar, udda formade huvuden och begynnande pucklar. Dessa imaginära livsformer borde ofta påträffas i den fossila dokumentationen och det borde inte finnas några spår av färdigbildade kameler som går tillbaka miljontals år, som den som visas här. Men den fossila dokumentationen visar att inga sådana imaginära övergångsformer någonsin har existerat. Kameler genomgick aldrig några mellanliggande steg och de alltid har funnits som fullt formade kameler.

 

grey fox skull, fossil

Skalle Av Grå Räv (Urocyon Cinereoargenteus)

Ålder : 78 miljoner år gammal
Plats : Lan Zhou, Gan Su, Kina
Period : Krita

Evolutionsteorin, om vilken otaliga falska bevis har framlagts och som har hållits vid liv genom uppfinningar av totalt otroliga scenarier, har nu kommit till slutet av sin livslängd. Folk inser att de har lurats av ett fruktansvärd bedrägeri. Från och med nu kommer inget scenario som uppfanns av Darwinister att ha någon effekt och sammanbrottet av deras teori kommer att fortsätta i snabb takt allteftersom vetenskapliga rön helt motbevisar evolutionen.

Denna 78 miljonåriga skalle av grå räv är bara ett av bevisen som accelererar detta sammanbrott. Darwinismen har fullständigt diskrediterad inför förekomsten av levande fossil.

 

fisher marten, skull, fossil

Skalle Av Fiskmård (Martes Pennanti)

Ålder : 78 miljoner år gammal
Plats : Han Zheng, Gan Su, Kina
Period : Krita

Gud har makt att skapa från ingenting. Oförmögna att förstå detta kan inte eller kommer inte Darwinister att förstå att Gud skapar något levande när helst han så önskar, helt enkelt genom befaller den att "bli till". Bristen på tro och bristen på insikt bakom de verkliga omständigheterna underbygger de ologiska scenarier och falska bevis som de framlägger. Men människor som inte påverkas av den darwinistiska förtrollningen har inga svårigheter att begripa den magnifika skapelsen i världen. Uppenbarligen har levande ting skapats och utrustats med perfekta system. De har varit oförändrade ner genom generationerna ända sedan de först skapades.

Den 78 miljonåriga skallen av en fiskmård som illustreras här är en av företrädarna för denna verklighet.

 

Caribbean monk seal skull, fossil

Skalle Av Västindisk Munksäl (Monachus)

Ålder : 3,1 miljoner år gammal
Plats : Yun Nan, Kina
Period : Pliocen

Darwinister kan inte ge någon förklaring till trilobitens öga som dessa kräftdjur hade redan för 530 miljoner år sedan. Darwinister kan inte förklara hur levande varelser i havet, på land och i luften uppkom plötsligt och överlevde oförändrade under hela perioden för deras existens. Darwinister hävdar att en art utvecklades till en annan men de kan inte förklara hur en enda ursprunglig cell kunde komma att ändras på ett sådant sätt att den kunde anta olika funktioner i en multicellulär varelse. Darwinism är en teori i en återvändsgränd och dör gradvis ut allteftersom nya upptäckter görs för varje dag som går. Denna, 3,1-miljoner år gamla, skalle av en västindisk munksäl som visas här är ett av de många bevis som påskyndar försvinnandet av denna process.

 

rhinoceros, fossil, skull

Skalle Av Noshörning

Ålder : 75 miljoner år gammal
Plats : Gan Su, Kina
Period : Krita

Darwinister hävdar att levande varelser härstammar från varandra och tog sin nuvarande form genom gradvisa förändringar under den tidsperioden. Om detta påstående var sant borde det framgå av den fossila dokumentationen. Men jorden uppvisar ingenting annat än fossil som går tillbaka miljontals år och som är identiska med exemplar som lever idag. Det finns inte en enda övergångsform som verifierar Darwinisters hävdanden. Alla levande ting, från det minsta till det största, fanns för miljoner år sedan och i samma former som de harf idag. Om inga andra levande varelser har förändrats finns det inga rationella och vetenskapliga skäl för att hävda att människor förändrats. Människor alltid har varit fullt mänskliga och har aldrig förändrats.

 

Creation, fossil, indian civet cat

Indian Civet Cat (Viveridae)

Ålder : 48 miljoner år gammal
Plats : Gan Su, Kina
Period : Eocen

År 1993 skrev Stephen Jay Gould i tidskriften Natural History om hur levande arter kan ses ha exakt samma egenskaper genom hela den fossila dokumentationen:

Stabilitet eller stagnation eller noll-förvandling hos de flesta fossila arter under deras långa geologiska livslängd har i tysthet erkänts av alla paleontologer. Men nästan aldrig studerats ingående eftersom den rådande teorin behandlar stabilitet eller stagnation som ointressant icke-bevis för icke-evolution... Den överväldigande förekomsten av stabilitet eller stagnation blev ett pinsamt inslag i den fossila dokumentationen men ignorerades som en manifestation av ingenting (det vill säga icke-evolution). (S.J. Gould "Cordelias Dilemma", Natural History, februari, sid 10-18)

Den enda anledningen till att evolutionister hänvisar till stabilitet eller stagnation i den fossila dokumentationen som "pinsamt" är att om levande varelser inte genomgår några förändringar ogiltigförklararas evolutionsteorin. Denna information, som visar att evolutionen aldrig har hänt, är bevis för skapelsens faktum.

 

Giraffes, Giraffe, fossil, skull

Skalle Av Giraff

Ålder : 65 miljoner år gamla
Plats : Meng Gu, Kina
Period : Krita

Giraffer är kända för sina extraordinärt långa halsar. Darwinisters hypotes är att halsarna av dessa djur har förlängts successivt när de sträckts för att nå högre grenar. Detta, ett av de evolutionsteorins mest kända bedrägerier, är helt vederlagt av fossila bevis: giraffer var exakt likadana för 65 miljoner år sedan som de är idag. Det finns inga spår av några exemplar i den fossila dokumentationen som genomgår ständig förändring och växande allt längre halsar för att nå högre grenar. Dagens giraff är exakt likadan som den var för 65 miljoner år sedan.

 

boar, skull, fossil

Skalle Av Vildsvin

Ålder : 58 miljoner år gammal
Plats : Shan Dong, Kina
Period : Paleocen

Darwinister kunde samla sina ursprungliga anhängare genom att använda en mycket primitiv logik. I ett klimat av vetenskaplig okunnighet var det lätt att övertyga allmänheten om att proteiner och så småningom celler kunde bildas spontant från grumligt vatten, att däggdjur som jagade i vatten så småningom utvecklade fenor och förvandlades till delfiner och att apor beslutade sig för att sluta hoppa från träd till träd och i stället gå upprätt och därmed utvecklades till människor.

Vetenskaperna för genetik och paleontologi var okända, så alla dessa imaginära övergångar avbildades som obestridliga fakta. Men nu befinner sig Darwinister i en mycket svårare situation. Genetik har visat den komplexa strukturen i cellen och hur egenskaper förs vidare från generation till generation. Paleontologi har visat att levande varelser inte har förändrats. Oräkneliga exemplar, såsom den här avbildade 58-miljoner år gamla vildsvinsskallen, visar att levande varelser uppvisade samma komplexitet för miljontals år sedan som nutida exemplar. Det är inte längre möjligt för Darwinister att vilseleda allmänheten.

 

antelope, skull

Skalle Av Antilop

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Da Quing, Hei Long Jiang, Kina
Period : Eocen

Exemplar av dessa däggdjur som går tillbaka 50 miljoner år har bevarats perfekta. Detta exemplar, även det miljontals år gammal, visar att antiloper aldrig har utsatts för någon förändring och varken härstammat från eller utvecklats till någon annan livsform. Precis som zebror, vargar, tigrar och rävar som är miljontals år gamla, skapades dessa levande varelser också på det sätt som bestämdes av Gud och aldrig ändrats sedan dess. Som fallet är med alla andra livsformer finns det inte en enda mellanform till stöd för myten om människans evolution. Som med alla andra evolutionistiska påståenden, är denna helt falsk. Levande varelser på jorden utvecklades aldrig.

 

cheetah, fossil, skull

Skalle Av Cheetah (Acinonyx Jubatus)

Ålder : 7,3 miljoner år gammal
Plats : Shan Dong, Kina
Period : Miocen

På grundval av vissa beteenden hos apor hävdar Darwinister att apor och människor härstammade från en gemensam förfader. De hävdar att apor en dag bestämde sig för att stiga ned från träden, att gå upprätt, att tala, sjunga och skriva musik, att bygga hus och göra vetenskapliga upptäckter och därmed förvandlades till människor. I så fall måste liknande processer för övergången gäller även för andra levande varelser. Eftersom leoparder, till exempel, kan köra mycket fort bör de en dag ska kunna ändra sin fysiska struktur och förvandlas till varelser som vinner guldmedaljer i de olympiska spelen. Men en titt på de vetenskapliga fakta som geoparder, tigrar, vargar, räv, lejon och leoparder kort sagt alla djur, aldrig har förändrats.

Samma stabilitet eller stagnation gäller även apor och människor. Apor alltid har funnits som apor och människor som mänskliga varelser.

 

binturong, fossil, skull

Skalle Av Binturong (Arctictis Binturong)

Ålder : 88 miljoner år gamla
Plats : Yun Nan, Kina
Period : Krita

Darwin föreställde sig att levande ting förändrats långsamt. Enligt hans uppfattning härstammade alla levande ting, inkluderande människan, från andra arter och fick på det sättet sina moderna utseenden. Med tanke på att 1800 talets vetenskap inte gav några bevis till stöd för hans hypotes, trodde Darwin att de intermediära fossilformerna skulle återfinnas vid ett senare tillfälle.

Darwins närmaste anhängare ärvde denna tro. Ända sedan dess har de letat oupphörligen efter de mellanliggande former som Darwin trodde skulle uppdagas till slut. Dock tog det inte lång tid att inse att Darwin hade fel. De oförändrade livsformerna i den fossila dokumentationen motbevisade definitivt darwinismen. Ett slag mot denna vidskepliga tro som man försökte hålla vid liv enbart som en ideologi, är den avbildade skallen av en 88-miljoner-årig binturong.

 

tasmanian devil, fossil, skull

Skalle Av Tasmansk Djävul (Sarcophilus Harrisii)

Ålder : 32 miljoner år gammal
Plats : En Hui, Kina
Period : Oligocen

Den brittiske paleontologen Derek W. Ager beskriver hur den fossil dokumentationen utgör en stor svårighet för evolutionsteorin:

Det framgår att, om vi undersöker den fossila dokumentationen i detalj antingen, på basis av ordning eller på basis av art, hittar vi om och om igen ingen gradvis utveckling, men väl den plötsliga explosionen av en grupp på bekostnad av en annan. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, vol. 87, 1976, sid. 133)

En fossil som påvisar att dess art aldrig genomgick några mellanliggande steg är den 32 miljonåriga Tasmanska djävul som syns på denna bild.

 

turtle, fossil

Vattensköldpadda

Ålder : 98 miljoner år gammal
Plats : Shan Li Mountain, Kina
Period : Krita

Darwinister som hävdar att levande arter härstammar från varandra och utvecklas genom ständiga små förändringar saknar underlag för att kunna förklara stabilitet eller stagnation som syns inom ifrågavarande art. Evolutionsteorin som vidmakthåller att människor härstammar från apor måste förklara hur det förhåller sig att inga andra livsformer genomgick den inbillande förvandlingen som den från apa till människa. Evolutionister har ingen rationell eller logiskt svar på detta. Fåglar förändrades aldrig. Noshörningar, rävar och hyenor förändrades aldrig och inte heller den avbildade 98 miljoner år gamla sköldpaddan.

Inte heller förändrades människan. Den idé som Darwinister försöker att inpränta i allmänheten, att levande varelser gör framsteg genom små förändringar för att så småningom utvecklas till helt andra livsformer, är en missiv lögn.

 

polar bear, skull, fossil

Skalle Av Isbjörn

Ålder : 74 miljoner år
Plats : Liaoning Kina
Period : Krita

”Atlas of Creation” serien och denna bok erbjuder viktiga bevis som endast kan förstärka Darwinisters panik och som visar dem att evolution är död och att de inte längre kan lura världen. Till exempel är denna 74 miljon år gamla isbjörnsskalle identisk med nutida isbjörnars skallar – detta exempel är i sig själv tillräckligt för att underminera Darwinisternas argument.

Allteftersom bevisningen mot Darwinism tilltar desto mer söker Darwinister ge uttryck för att Darwinism lever och frodas. De söker utnyttja propaganda teknik för att angripa en intellektuell kamp som de inte kunde vinna mot vetenskapen. De söker mörklägga studier som raserar Darwinism. Men detta beteende förhindrar dem inte från att se, eventuellt omedvetet, skalan av kollapsen som har ägt rum.

 

coyote, skull, fossil

Skalle Av Prärievarg

Ålder : 65 miljoner år
Plats : Qing Hai, Kina
Period : Krita

Från och med att en levande varelse för första gången förekommer i den fossila dokumentationen, förblir den oförändrad under de miljontals följande åren. Alla fossil som illustreras i denna bok som till exempel denna skalle av prärievarg som är 65 miljoner år gammal. Precis om alla andra livsformer hade prärievargar för 65 miljoner år sedan samma utseende och strukturer som de har idag. Detta raserar konceptet om evolution helt och hållet. Detta förhållande, som tillämpas på alla levande ting, gäller givetvis för människan också. Människor alltid har existerat som människor – ända sedan de skapades och har aldrig genomgått minsta förändring. Med tanke på att så många livsformer så tydligt förnekar alla evolutionära hävdanden kan det inte finnas någon vetenskaplig grund för de scenarier beträffande mänsklig evolution som uppdiktas av Darwinister.

Tänderna i den visade fossilen kan ses i minsta detalj – erbjudande påtaglig bevis att prärievargar som levde för 65 miljoner år seden är identiska med nutida prärievargar.

 

sassafras, leaf, fossil

Löv Av Sassafras (Sassafras Albidum)

Ålder : 54-37 miljoner år gammal
Plats : Cache Creek Formation, British Columbia, Kanada
Period : Eocen

En av de mest kända formerna av darwinistisk propaganda är grundlösa slagord i linje med "Avslag på evolutionsteorin är en dogm" eller "Att förneka evolutionsteorin är ovetenskapligt”. I själva verket är dock sådana uttalanden förutfattade meningar baserade på evolutionisters "partiska” syn på vetenskap.

"Vetenskap", enligt den darwinistiska definitionen, är inte en disciplin som forskar, undersöker och analyserar resultaten på ett neutralt sätt och sedan accepterar resultaten av dessa resultat. Enligt Darwinister måste vetenskapliga undersökningar först bekräfta deras egna åsikter och idéer och som ett led i den processen, vilka resultat måste tolkas genom att förvränga dem i enighet med evolutionist dogm.

För att uttrycka det på ett annat sätt: evolutionister skildrar sina snedvridna tolkningar, snarare än bevis, som vetenskap. Darwinistisk vetenskap är inte ett försök att avslöja fakta utan att tolka dem selektivt och förvränga dem.

 

katsura, tree, leaf, fossil

Löv Av Katsura Trädet (Cercidiphyllum Japonicum)

Ålder : 65-54 miljoner år
Plats : Spanien
Period : Paleocen

En av de viktigaste uppgifterna som avslöjas av den fossila dokumentationen är den att levande arter uppstod i ett enda ögonblick och med alla sina egenskaper. Med andra ord finns det inga tecken på att någon art har utvecklats från en primitiv form och sakta börjat att förvärva alla sina lemmar. Alla levande arter var felfria och fullt utvecklade från det ögonblick de uppkom och de arter som har överlevt är fortfarande identiska till sin ursprungliga form. I boken The Origin of the Species Revisited beskrivs hur detta utgör ett allvarligt dilemma för darwinismen:

Den abrupta sätt på vilket hela grupper av arter plötsligt uppstod i vissa formationer har framförts av flera paleontologer, till exempel genom Agassiz, Pictet och Sedgwick, som en dödlig invändning mot tron på transmutation av arter. Om många arter, som hör till samma släkten eller familjer, verkligen har börjat i livet på en gång skulle detta faktum vara ödesdigert för evolutionsteorin genom naturligt urval. (The Origin of Species Revisited, sid 46)

 

ash leaf, fossil

Löv Av Ask

Ålder : 23-5 miljoner år gamla
Plats : Spanien
Period : Miocen

Om Darwinister tänker vetenskapligt, såsom de påstår, då borde de agera enligt fakta och konkreta resultat snarare än i ljuset av sin ideologi och sina föreställningar. Det konkreta faktum som numera avslöjas av paleontologer är det att varje levande art uppstod plötsligt och har aldrig förändrats under tiden den har överlevt. Innebörden av detta är uppenbar: livet aldrig utvecklats. Liksom universum är livet är ett verk av Gud, Skaparen.

Den 23 till 5-miljoner år gamla lövet av ask i bilden fungerar återigen som en påminnelse till alla.

 

evolution, fossil, leaf, myrica

Löv Av Pors (Myrica Gale)

Ålder : 30 miljoner år gammal
Lokalisering: Cereste, Frankrike
Period : Oligocen

Hellre än att debattera betydelsen av vetenskapliga rön, föredrar Darwinister att ta till psykologisk propaganda tekniker för att begränsa tankefriheten genom att förbjuda verk som motbevisar evolutionen och att påverka allmänheten genom att anta en gäckande attityd. För detta ändamål använder de vanligen tekniker av psykologisk krigföring.

Evolutionister bör inte slå dövörat till gentemot andra och ta till förtal, förolämpningar och falska anklagelser utan att ens ögna igenom den tillgängliga bevisningen och dokumentationen. Om de verkligen är säkra på sin teori och har vetenskapliga bevis, bör de framlägga det för att tysta motståndet på en intellektuell nivå. De har emellertid ännu aldrig gjort det och det är omöjligt för dem att göra det eftersom Darwinister inte har ett enda belägg för sin teori

 

diospyros, fossil

Diospyros

Ålder : 40 miljoner år gammal
Plats : Frankrike
Period : Eocen

Enligt Darwinisters ovetenskapliga hävdanden delar dadelträd, pinjeträd, kaktusar, orkidéer, nejlikor, rosor, körsbärsträd, gräs, ormbunkar, kort sagt alla växter, samma imaginära anfader. Men när de utfrågas om formen av denna gemensamma förfader, eller genom vilka skeenden olika växter avvek från varandra för att slutligen anta sina nuvarande former har evolutionister har inget vetenskapligt svar att ge.

E.J.H Corner, en evolutionär botanist från Cambridge University, medger att evolutionister inte har svar på frågan om växters ursprung och hans ord genljuder fortfarande sanna 40 år efter det att han skrev dem: "Men jag tycker fortfarande att, för att vara fördomsfri, växters fossila dokumentation ligger till förmån för särskild skapelse ... Kan du föreställa dig hur en orkidé, en andmat och en palm har kommit från samma härkomst och har vi några bevis för detta antagande? Evolutionisten måste ha ett svar i beredskap, men jag tror att de flesta skulle bryta samman vid en inkvisition”. (E.J.H Corner, professor i botanik, Cambridge University, England, Evolution in Contemporary Biological Thnought, Chicago. Quadrangle Books, 1961, s. 97)

Den vetenskaplig och tekniska nivån under 2000-talet har förhöjt trovärdigheten i Corners oro. Otaliga vetenskapliga rön och i synnerhet den fossila dokumentationen, har försatt darwinismen i ett olösligt dilemma, inte enbart när det gäller botanik utan inom alla grenar av vetenskapen. I sina intellektuella dödsryckningar försöker Darwinister hålla sin teori vid liv och att förbereda sig för frågor som de kan ställas inför. Men de har fortfarande inte ett enda vetenskapligt svar att ge.

 

fossil, araucarian, cone

Kotte Av Brödträdet (Apträd) (Araucaria Araucana)

Ålder : 170 miljoner år gammal
Plats : Patagonia, Argentina
Period : Jura

Det fossil som illustreras här som bevisar att brödträdet inte har genomgått den minsta förändringen under de senaste 170 miljoner åren fördömer Darwinister till djup tystnad. Framlidne evolutionisten Stephen Jay Gould uttryckte tystnaden och "skammen" hos Darwinister inför den fossila dokumentationen:

"Den överväldigande förekomsten av stagnation blev en pinsam egenskap i den fossil dokumentatione". (Stephen Jay Gould, "Cordelia dilemma," Natural History, 1993 februari, s. 15)

Darwinisters förlägenhet inför den fossila dokumentationen beror på lögnen som de har propagerat för under de senaste 150 åren. De tillbringade decennier med att beskriva hur livsformer förmodligen antog sina nuvarande former genom en serie av gradvisa förändringar och vilseledde allmänheten i vad som har blivit ett stort bedrägeri i vetenskapens historia och är helt motiverade att känna sig generade av verkligheten som framgår av den fossila dokumentationen. De bör nu pinsamt låta detta leda dem till sanningen och upphöra med att medvetet ansluter sig en lögn.

 

oak, leaf, fossil

Löv Av En Art Av Ek (Quercus Cerris)

Ålder : 5-1.8 miljoner år gamla
Plats : Sofia, Bulgarien
Period : Pliocen

De flesta evolutionistiska böcker eller artiklar presenterar många fantastiska berättelser. Dessa beskriver processer som aldrig skulle ha kunnat äga rum och som är omöjliga ur vetenskaplig synvinkel. Man kan läsa om hur den första cellen uppstod ur en lerig pöl, hur fiskar en dag bestämde sig för att flytta upp på torra land och förvandlas till hundratals olika arter och hur reptiler en dag tog till luften som fåglar. Men alla dessa berättelser är science fiction och långt ifrån vetenskapliga. Den största hjälten i dessa berättelser är den blinda slumpen.

Beträffande detta ämne säger Gordon Rattray Taylor i sin bok The Great Evolution Mystery, detta:

Evolutionär historia är en sådan massa förändringar att man närapå kan säga att det består av dem. Hudens fjäll blir fjädrar. Övre extremiteter blir vingar. Magar blir simblåsor. Även på biokemisk nivå sker substitutioner och vidareutvecklingar. Allt som darwinismen har att säga om sådana underverk är att de beror på slumpen. (Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, New York: Harper & Row, 1983, s. 10)

Faktum är dock att slumpen kan aldrig ge en order som kräver intelligens och medvetande. Ingen logisk person kan acceptera att variationen och komplexiteten som uppvisas av levande varelser är verk av slumpen. Tillfällighet kan aldrig ge upphov till de ljusa blommor, läckra frukter och grönsaker, leoparder, kaniner, tigrar, fåglar, myror och människor som lägger grunden för hela civilisationer. Livet och allt som vi ser omkring oss är ett verk av den allsmäktige Guden, den Allvetande Herren av sublimt konstnärskap.

 

fossil, juniper, leaf

Barr Av Enbuske

Ålder : 5-1.8 miljoner år
Plats : Sofia, Bulgarien
Period : Pliocen

Sedan det tidiga 1900-talet har teorin om evolutionen, hela tiden skildrad som en vetenskaplig verklighet genom vissa kretsar, fått en rad dödliga slag som dock omsorgsfullt har dolts från allmänheten. Darwinister utfärdar ständigt propaganda som tyder på att ingenting har förändrats, men talar aldrig om de otaliga fossil som tjänar som bevis på skapelsen och de fortsätter med samma välbekanta sagor. En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av evolutionär propaganda är att de så gott som aldrig känner behovet av att backa upp sina berättelser med några vetenskapliga rön. Phillip Johnson beskriver situationen:

Det finns inget krav på att något av denna spekulation bekräftas vare sig experimentellt eller fossila bevis. För Darwinister är det tillräckligt att enbart kunna föreställa sig processen för att bekräfta att något sånt måste ha hänt. (Phillip Johnson, Objection Sustained, s. 23).

Denna situation är, på egen hand, ett bevis på Darwinisters förtvivlan. De är tvungna att förlita sig på sina egna fantasier eftersom vetenskapliga rön inte ger något stöd åt deras teori. Oräkneliga fossil, såsom bladet av enbusken som här illustreras, visar att evolutionen aldrig har ägt rum. Av den anledningen föredrar Darwinister att söka sin tillflykt till spekulation snarare än att försöka förklara bevisningen.

 

Mountain ash trees, leaf, fossil

Löv Av Rönn

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Kamloops, British Columbia, Kanada
Period : Eocen

Rönn trädet är detsamma idag som det var för 50 miljoner år sedan. Med andra ord, i det förflutna var inte jorden bebodd av primitiva, halvutvecklade och djur och växter med ett udda utseende som evolutionister skulle få oss att tro. Jorden för 50 miljoner år sedan var inte fylld med livsformer som utvecklades ivrigt steg för steg. Alla, då levande, ting hade samma fysiska egenskaper, armar och ben och fullt formade strukturer som de som lever idag och var identiska med dem i sitt utseende. Detta avbildade fossil är ett självklart bevis för detta.

 

apple, leaf, fossil

Löv Av Äppelträd

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Kamloops, British Columbia, Kanada
Period : Eocen

Precis som surkörsbär alltid har funnits som surkörsbär har äpplen också alltid varit äpplen. Äpplet har inte uppstått genom härkomst från någon annan säregen frukt. Darwins påstående, framlagd för cirka 150 år sedan, att levande varelser härstammar från varandra genom mycket små förändringar, saknar fortfarande bekräftande bevis, trots att så många år har passerat.

Evolutionisten Richard Darwkins medger detta som är ett "smärtsamt" faktum för evolutionister:

Efter 125 år vet vi mycket mer om djur och växter än Darwin gjorde och fortfarande känner jag inte till förekomsten av ett enda fall av komplexa organ som kunde ha bildats av flera på varandra följande små modifikationer. Jag tror inte att ett sådant fall någonsin kommer att hittas. (Richard Dawkins, Den blinde urmakaren, s. 91)

 

cherry laurel, fossil, leaf

Löv Av Lagerhägg

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Kamloops, British Columbia, Kanada
Period : Eocen

Lagerhägg i det förflutna levde på samma sätt som idag. Om Darwinister talar sanning skulle dagens lagerhägg inte bära några likheter, eller endast delvis, med de som levde i det förflutna. Därtill borde andra fossil kunna visa hur forntidens lagerhägg har förvandlats till träden i dag. Men under de senaste två århundradena eller så har Darwinister inte kunnat få fram något bevis för denna process som enbart finns i deras fantasi. Alla fynd som har gjorts visar att lagerhägg alltid har funnits som lagerhägg och att den inte har utvecklats och att de därför skapats.

 

tarpon, fossil

Tarpon (Megalops Atlantica)

Ålder : 110 miljoner år gammal
Plats : Ceara, Brasilien
Period : Krita

I sin bok Missing Links, säger Robert A. Martin:

Om skapelse är korrekt kan det inte finnas några anfader/ättling relationer, ingen evolutionär fortgång av något slag. Om evolutionsmodellen är korrekt och med en tillräckligt tät fossil dokumentation bör intermediärer vid alla strukturella och kronologiska nivåer hittas. (Robert A. Martin, Missing Links:. Evolutionary Concepts and Transitions Through Time, Jones och Barlett Publishers, Storbrittanien, 2004, s. 8)

Utan undantag visar alla fossila exemplar, av vilka denna bok beskriver endast ett fåtal, att det inte finns någon linje av härkomst mellan livsformer och att varje art uppstod plötsligt med sina egna speciella egenskaper. Utgrävningar har misslyckats med att gräva fram en enda halvutvecklad livsform eller intermediär fossilform. Mot bakgrund av detta bevis är det tydligt att evolutionen är ogiltig och skapelsen är ett obestridligt faktum.

 

Monacanthus, Filefish, fossil, Monacanthidae

Filfisk (Monacanthidae)

Ålder : 4 miljoner år gammal
Plats : Marecchiofloden, Italien
Period : Pliocen

Filfisk som är medlemmar av Monacanthidae familjen lever i tropiska eller subtropiska vatten. Det finns 107 kända arter inom familjen. En av de viktigaste egenskaperna hos de flesta av dessa arter är att de är mästare i kamouflage genom att de kan dölja sig genom att ändra färg för att matcha sin omgivning och på så sätt skydda sig mot rovdjur.

Detta Monacanthus fossil är 4 miljoner år gammal och utgör uppenbart bevis på att denna art inte har utvecklats. Levande ting härstammar inte ifrån varandra genom att genomgå ständiga förändringar på det sätt som föreslås av Darwinister. Den Allsmäktige Gud skapade universum och alla livsformer häri.

 

Octopi, fossil

Bläckfisk

Ålder : 95 miljoner år gamla
Plats : Hjoula, Libanon
Period : Krita

Bläckfiskar, vars höga kapacitet för inlärning har testats i laboratorium, är också mästare av kamouflage. Denna förmåga beror på särskilt skapade hudceller. Tack vare förmågan hos deras hudceller att ändra färg, blir ogenomskinliga och reflektera ljus, kan de skydda sig från fara och även varna andra bläckfiskar för potentiell fara. Vissa bläckfiskar gör ännu mer: De kamouflerar sig genom att imitera andra havsdjur. Dessa kallas ”mimic octopus” (ordagrant översatt till svenska: ”härmande bläckfisk") och antar utseendet på skrämmande livsformer som drakfisken och havsormar.

Men skulle bläckfisk ha kunnat förvärva dessa funktioner stegvis under tidens gång som evolutionister vidmakthåller? Var de första bläckfiskarna halvutvecklade varelser med rudimentära organ med underliga utseenden som skiljer sig mycket från dem som lever idag? Ett av de viktigaste sätten att fastställa detta är genom att undersöka fossil. När vi gör det påträffar vi fossila bläckfiskar som är exakt lika deras nu levande motsvarigheter, oavsett hur långt vi går tillbaka i tiden. Detta är ett av de viktigaste bevisen för ogiltigheten av evolutionära påståenden. Bläckfisk har inte stegvis utvecklas, utan har, med alla sina egenskaper, skapats av den Allvetande och Allsmäktige Gud.

 

seahorse, fossil

Sjöhäst

Ålder : 4 miljoner år gammal
Plats : Marecchiofloden, Italien
Period : Pliocen

Sjöhästens huvud står i rät vinkel mot kroppen, en funktion som inte finns hos någon annan fisk. Det är därför som sjöhästar simmar upprätt och kan röra huvudet upp och ned. De kan dock inte röra huvudet från sida till sida. Om denna oförmåga att flytta huvudet från sida till sida fanns hos andra levande varelser skulle det utgöra ett problem som skulle utsätta dem för alla möjliga hot. Men tack vare den speciella strukturen på sin kropp upplever sjöhästar aldrig några sådana problem. De har skapats med möjligheten att röra ögonen i alla riktningar oberoende av varandra och kan enkelt se runt omkring sig även utan att kunna flytta huvudet från sida till sida.

Om Darwinisters hävdanden var sanna borde sjöhästen ha försvunnit långt innan den utvecklade denna lämpliga ögonstruktur och den skulle aldrig ha överlevt fram till våra dagar. Det borde vara omöjligt för en sjöhäst med en upprätt huvud och oförmögen att se bakåt att överleva, så sjöhästar borde ha utrotats. Liksom hos alla andra levande varelser innebär detta att sjöhästar inte har utvecklas utan blev i själva verket skapade i ett enda ögonblick, med sina huvuden fästa vid sina kroppar i rät vinkel samt med förmågan att kunna röra ögonen oberoende av varandra i alla riktningar och med alla andra egenskaper.

 

Polyipnus, fossil, Sternoptychidae

Polyipnus (Sternoptychidae)

Ålder : 35 miljoner år gammal
Plats : Sobniow, Polen
Period : Oligocen

Fisk av arten polyipnus, medlemmar av familjen Sternoptychidae, är några av de levande varelser som visar att darwinismen inte är annat än spekulationer. Det finns ingen skillnad mellan polyipnus som levde för 35 miljoner år sedan och de som lever idag.

 

killfish, fossil

Killfish

Ålder : 3 miljoner år gammal
Plats : Lahontan Bäddarna, Nevada, USA
Period : Pliocen

Evolutionister hävdar att Darwins teori svarade på frågan om hur livet och levande arter uppstod. Det är anledningen till materialisters och ateisters blinda hängivenhet till evolutionsteorin: De föreställer sig att det ger dem ett alternativt svar till frågan om skapelsen. Men detta är en allvarlig missuppfattning. Darwins påståenden har aldrig verifierats av några vetenskapliga uppgifter, varken under hans egen tid eller senare. Tvärtom har vetenskapen visat omöjligheten i Darwins scenario. Kort sagt finns det, utöver skapelsen, inget annat vetenskapligt och rationellt svar på frågan om livets ursprung.

Den evolutionära paleontologen George Simpson erkänner hur Darwins teori inte besvarar några frågor:

Darwin var alltid helt hjälplös då det gällde att svara på några giltiga invändningar mot hans teori. (Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, sid. 140)

 

Soldier fish, fossil

Soldatfisk

Ålder : 95 miljoner år gamla
Plats : Libanon
Period : Krita

Den fossila dokumentationen visar att levande ting inte har förändrats under tiotals eller vanligtvis hundratals miljoner år. Denna uppenbara sanning innebär ett stort dilemma för Darwinister vilket många evolutionister är medvetna om. Exempelvis beskriver den evolutionära paleontologen Steven M. Stanley hur darwinister förklarar det oförenliga hos fossil:

Generellt skulle varje uppochnedvänd sekvens av fossil tvinga oss att ompröva vår teori... (Steven M. Stanley, The New Evolutionary Timetable, New York, 1981, s. 3)

En av de otaliga fossil som påbjuder en översyn av evolutionisternas fakta är denna avbildade 95 miljonåriga fossilen av soldatfisk. Soldatfisk har aldrig förändrats under 95 miljoner år och motbevisar därmed evolutionen.

 

theory of evolution, Nature, squirrel fish

Ekorre Fish

Ålder : 50 miljoner år
Plats : Monte Bolca, Italien
Period : Eocen

Den fossila dokumentationen visar ingen gradvis, steg-för-steg utveckling av det slag som hävdas av evolutionister. Det finns inga belägg för att levande ting härstammar från någon förment gemensam förfader. Resultaten har visat att levande ting inte härstammar från varandra och att inga arter någonsin förändrats under artens livstid.

Med andra ord har arter aldrig utvecklats, vilket beskrivs av Oxford University zoologen Mark Pagel:

Men istället för att finna de långsamma, smidiga och progressiva förändringar som Lyell och Darwin hade förväntat sig såg de, i den fossila dokumentationen, snabba utbrott av förändringar, nya arter som uppkommer från till synes från ingenstans och sedan förblir oförändrade under miljontals år - mönster oförglömligt påminner av skapelsen. (Mark Pagel, "Happy Accidents?" Nature 397:665, 25 februari, 1999)

 

fossil, theory of evolution, wolf herring

Vargsill (Chirocentrus)

Ålder : 95 miljoner år gamla
Plats : Haqel, Libanon
Period : Krita

Eftersom fossil fördärvar evolutionens anspråk brukar Darwinister ignorera dem, eller försöka att använda dem som verktyg för propaganda med hjälp av olika förvrängningar. Dock har den senaste tidens utställningar av hundratals fossil i displayer, i böcker och på webbplatser tydliggjort för alla det dilemma som evolutionister står inför. När man kan jämföra fossil och levande exemplar sida vid sida har man inga svårigheter att inse att evolutionen är en lögn som inte behöver någon ytterligare förklaring. Det är därför som evolutionister är i ett paniktillstånd. De iakttar, hjälplöst, den globala kollapsen av sin teori från vilken det inte kan finnas någon återvändo. Ett bevis på kollapsen av evolutionsteorin är det här avbildande 95 miljonåriga fossilet av vargsill.

 

fossil, tang

Tangfisk

Ålder : 95 miljoner år gamla
Plats : Haqel, Libanon
Period : Krita

I The Origin of Species Revisited påtalar Wendell R. Bird att de i evolutionsteorin påstådda mellanliggande former är en fantasi:

Den geologiska dokumentationen... återberättar nu vad som har sagts från början nämligen att de påstådda intermediära formerna mellan arterna av olika geologiska perioder är imaginära varelser som omnämns enbart för att stödja en fantasifull teori. (Wendell R. Bird, The Origin of Species Revisited, Thomas Nelson Inc, December 1991, s. 44.)

Hittills har den fossila forskningen aldrig framlagt någon intermediär form provet för att stödja evolutionistiska påståenden. Ingen fossil som indikerar en släktlinje mellan arter har någonsin grävts fram. Tangfisk fossil, till exempel, har aldrig några delvis eller halv-utvecklade organ. Oavsett hur långt tillbaka i tiden man söker finner man att varje fisk fossil har exakt samma egenskaper som den fisk som lever idag. Det 95 miljoner år gamla tangfiskfossilet på bilden är endast ett av många exempel

 

shrimps, shrimp, fossil

Räka

Ålder : 150 miljoner år gammal
Plats : Solnhofen bildningen, Tyskland
Period : Jura

Om räkor verkligen hade en evolutionär förfader av det slag som Darwinister framhåller borde det finnas fossila exemplar av den typ av varelse som visar hur den förmenta "räkanfadern" såg ut. Ändå ger inte den fossila dokumentationen det minsta bevis för att en sådan anfader någonsin levt. Dessutom innehåller den fossila dokumentationen inga spår alls av något evolutionärt steg som räkor då förmodas har gått igenom.

Ingen "räk-liknande" fossil har någonsin återfunnits som fram till dess dato ännu inte har förvärvat samtliga de speciella egenskaper som finns hos moderna räkor. Oavsett hur gamla de är, är alla fossila räkor identiska med dem som lever idag. Den 150 miljoner år gamla räkan på bilden har också alla de felfria funktioner som återfinns hos nutida räkor. Under dessa omständigheter kan ingen, logiskt, påtala "räk-evolution".

Liksom hos alla andra levande arter genomgick räkor ingen evolution alls. Livet är ett verk av vår Ärorika och Majestätiska Gud.

 

blue whiting, fossil, evolution

Blåvitling (Micromesistius Poutassou)

Ålder : 5 miljoner år gammal
Plats : Marecchiofloden, Italien
Period : Miocen

Den svenska vetenskapsmannen Sören Lövtrup anger att evolutionen är den största svek inom vetenskapen på följande sätt:

Jag tror att en dag kommer den darwinistiska myten att rangordnas som det största bedrägeriet i vetenskapens historia.

Och otaliga vetenskapliga rön, såsom den avbildade blåvitlingen, har redan visat att evolutionen aldrig hänt och att det är en stor svek. Det är meningslöst för evolutionister att försöka ignorera sådana slutsatser. Att springa iväg från sanningen förändrar ingenting.

 

12 / total 13
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Atlas Av Skapelsen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top