Islam Fördömer Terrorism

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
2 / total: 8

ISALMISK MORAL: KÄLLAN TILL FRED OCH SÄKERHET

Några av de som säger att något utförs i religionens namn kan i själva verket missförstå religionen och som ett resultat av detta utöva religionen felaktigt. Av den anledningen skulle det vara fel att bilda sig en uppfattning om religionen baserat på dessa personer som exempel. Det bästa sättet att förstå en religion är att studera dess gudomliga källa. Islams gudomliga källa är koranen. Koranen är baserad på begreppen moral, kärlek, medkänsla, ödmjukhet, uppoffring, förlåtelse och fred. En muslim som lever efter dessa föreskrifter i dess sanna bemärkelse är den mest artiga, eftertänksamma, blygsamma, anständiga, ädla, pålitliga person som är lätt att umgås med. Han kommer att sprida kärlek, respekt, harmoni och glädjen av att leva runt sig.

När människor lever efter islamiska moraliska värderingar kommer en perfekt civilisation att dyka upp

Adnan Oktar: Ja. Den kristna världen har påven, men den islamiska världen har ingen ledare. Den Turkisk-islamiska världen måste ha en ledare och vara enade. När denna union är etablerad, då den Turkisk-islamiska världen är enad, kommer dessa moraliska värderingar ske omedelbart, på plats, och kommer att sprida sig. Ingen kommer att avvisa dem. Stannar religionen kvar i händerna på folk som är okunniga eller har svag tro, inte läser böcker och förstår världen, så kan det finnas skräck, sjukdom, mord, fattigdom och motstånd mot vetenskap. Men islam är en religion folk måste följa i enighet. När den Turkisk-islamiska unionen är etablerad, när det finns ett andligt ledarskap, så kommer detta andliga ledarskap omedelbart att eliminera dessa brister. De kommer att ersättas av kärlek, tillgivenhet, medkänsla, vänskap och broderskap. Det kommer att resultera i en mycket, mycket perfekt civilisation. Det är därför jag vill se den Turkisk-islamiska unionen etableras direkt (Associated Press i Pakistan den 6 september 2008)

Islam är fredens religion

Stephen Jay Gould, bilim adamı
Terrorists aim to create a world of violence, conflict, disorder, and fear.

Terror, i dess vidaste bemärkelse, är våld mot icke-militära mål för politiska syften. För att uttrycka det på ett annat sätt, mål av terror är helt oskyldiga civila vars enda brott, i terroristernas ögon, är att representera ”den andra sidan”. Av denna anledning innebär terror att oskyldiga människor utsätts för våld, vilket är en handling berövad all moralisk motivering. Detta, precis som med mord som begåtts av Hitler och Stalin, är ett brott mot mänskligheten. Koranen är en sann bok som uppenbarats för folket som en guide till den sanna vägen, och i denna bok uppmanar Allah folket att vidta god moral. Denna moral bygger på begrepp som kärlek, medkänsla, förståelse och barmhärtighet. Ordet ”islam” härstammar från ordet ”fred” i det arabiska språket. Islam är en religion som uppenbarats för mänskligheten med avsikt att presentera ett fridfullt liv genom en oändlig medkänsla och barmhärtighet manifesterat på jorden av Allah. Allah kallar alla människor till islamiska värderingar, vilka med hjälp av medkänsla, barmhärtighet, frid och kärlek kan upplevas över hela världen. I Sura Baqara, vers 208 adresserar Allah troenden som följer:

O Ni som tror! Kom in i absolut fred (islam). Följ inte i satans fotspår. Han är en ren fiende till Er

Som versen klargör, kan säkerheten garanteras endast genom inträde i islam vilket medför att leva efter koranens värderingar. Värderingarna håller varje muslim ansvarig för att behandla alla människor oavsett muslimska eller icke-muslimska vänligt och rättvist, att skydda behövande och oskyldiga och "förhindra spridning av ofog". Elakheter innefattar alla former av anarki och terror som tar bort säkerhet, komfort och fred. Som Allah säger i en vers, "Gud älskar inte korruption" (Surat al-Baqarah, 205). Att mörda en person utan anledning är en av de mest uppenbara exemplen på ofog. Allah upprepar i Koranen ett kommando han tidigare avslöjat för judarna i Torah thus:

aile,sevgi,barış

A society in which Islamic moral values are truly honoured is a society characterised by peace, forgiveness, love, compassion and mutual support and joy.

Om någon dödar en människa –som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv- skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet (Surat al-Ma'ida, 32)

öldürmek, cinayt
In Surat al-Ma'ida, verse 32, Allah says that if anyone kills someone unjustly, it is as if he had murdered all mankind. To murder even one person is totally opposed to the moral teaching of the Qur'an.

Som versen antyder, en person som dödar en enda människa, ”om det inte är vedergällning för någon annan eller för att orsaka korruption på jorden”, begår ett brott som om han hade mördat hela mänskligheten. Alltså är det uppenbart vilka stora synder mord, massakrer och attacker kända som ”självmordsbombare”, som begåtts av terrorister är. Allah informerar oss om hur terrorismens grymma ansikte kommer straffa sig i livet härefter i följande vers:

Ingen får klandras utom den som tillfogar andra människor ont och som här på jorden begår övervåld i strid med rätten och sanningen; ja, sådana människor får se fram mot ett plågsamt straff. (Surat ash-Shura, 42)

Allt detta visar, att organisera terrordåd mot oskyldiga människor är helt emot islam. Det är osannolikt att någon muslim någonsin skulle begå sådana brott. Tvärtom, är muslimer ansvariga för att stoppa dessa människor, ta bort elakheter på jorden och skapa fred och säkerhet för alla människor över hela världen. Islam kan inte förenas med terror, snarare raka motsatsen, det bör vara lösningen och sökvägen till förebyggande av terror.

Allah fördömer Ondskan

Allah befaller människor att undvika att begå onda förtryck, grymheter, mord och blodsutgjutelser, de är alla förbjudna. De som inte lyder detta kommando "följer i satans fotspår" och antar en hållning som öppet visar sig som en synd i Koranen. Några av de många verserna i Koranen som visar detta, läs:

Men de som bryter förbundet med Gud som är stadfäst i människans natur, och som åtskiljer vad Gud har befallt skall vara sammanfogat och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden - över dem faller Guds fördömelse och ett tungt öde väntar dem. (Surat ar-Ra'd, 25)

Ät och drick i Allahs bestämmelser men sprid inte sedefördärv och annat ont på jorden. (Surat al-Baqarah, 60)

Och stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta. Åkalla Honom med bävan och hopp! Guds nåd är nära dem som gör det goda och det rätta. (Surat al-A'raf, 56).

De som tror att de kommer att lyckas genom att orsaka ondska, omvälvningar och förtryck, genom att döda oskyldiga människor, begår ett stort misstag. Allah har förbjudit alla former av ondska, terrorism och våld och fördömer dem som sysslar med sådana handlingar och säger i en av sina verser "Gud upprätthåller inte verk av dem som orsakar ofog". . (Sura Yunus, 81).

I dagsläget inträffar terrorhandlingar, folkmord och massakrer över hela världen. Oskyldiga människor blir brutalt dödade. De länder där samhällen manas att hata varandra, av påhittade skäl, drunknar i blod. Dessa fasor sker i olika länder med olika historia, kultur och sociala strukturer, med orsaker och källor utmärkande för varje specifikt land. Det är dock uppenbart att de grundliggande orsakerna är bortom den kärlek, respekt och medkänsla som är befallt i Koranen. Som en följd av brist på religion, samhällen som inte fruktar Allah, är de lurade av lögnen att de inte kommer att ställas till svars i livet. Eftersom de falskeligen tror att ”jag inte behöver redovisa mitt handlande för någon”, kan de lätt handla utan medkänsla, moral eller samvete. Förekomsten av hycklare som uppstår i Allahs namn och religion, men som faktiskt organiserar för att begå ondska, fördöms av Allah i koranen. En vers handlar om ett gäng på nio män som planerade att mörda profeten (saw) genom att svära i Allahs namn:

teror, eylem

There are apparently many reasons for the acts of terror which have now claimed perhaps hundreds of thousands of lives. Those who perpetrate such acts have no fear of Allah. To them, the morality enjoined by religion is completely alien.

I staden fanns nio män som begick ständiga övergrepp och som inte ville bättra sig. De sade: "Låt oss svära vid Gud att vi skall överfalla honom och hans familj under natten och slå ihjäl dem, därefter skall vi säga till den som bevakar hans rätt, Vi har inte bevittnat mordet på dem, det vi säger är rena sanningen!" De smidde sina onda planer - men Vi smed också Våra planer utan att de anade något. (Surat an-Naml, 48-50).

Denna händelse som beskrivs i koranen avslöjar det faktum att människor använder ett religiöst språk och gör saker i ”Allahs namn” eller svär i hans namn, vilket får dem att framstå som mycket religiösa, men det betyder inte att det de gör överensstämmer med religionen. Tvärtom kan det de gör vara helt emot Guds vilja och religionens moral. Sanningen ligger i deras handlingar. Om deras handlingar ”orsakar korruption och felaktigheter” som versen avslöjar, då kan du vara säker på att dessa människor inte är riktigt religiösa och att deras mål inte är att tjäna religionen.

Det är helt omöjligt att någon som fruktar Allah, och har förstått islams moral, skulle stödja våld eller ondska eller att delta i sådana handlingar. Därför är islam den sanna lösningen på terrorism. När den sublima moralen av koranen förklaras, kommer det vara omöjligt för människor att koppla samman sann islam med dem som stödjer eller medverkar i grupper som syftar till hat, krig och oordning. Det beror på att Allah har förbjudit ondska.

När han lämnar dig ägnar han sig åt att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv och att skövla gröda på rot och frukterna av människornas mödor. Och Gud är inte vän av oordning och sedernas fördärv. Och när någon uppmanar honom att frukta Gud, driver hans högmod honom ut i ytterligare synd. Helvetet är gott nog för honom - detta eländiga vilorum! (Surat al-Baqara, 205-206).

Som framgår av ovanstående verser, är det uteslutet för någon som fruktar Allah att blunda för minsta handling som kan skada mänskligheten. Någon som inte tror på Allah, och livet efter detta, kan med enkelhet utföra alla former av ondska då han inte tror att han behöver redovisa sina handlingar för någon.

Det första som måste göras för att befria världen från dagens gissel, som terrorismen är, är att använda utbildning för att göra sig av med avvikande irreligiös tro som läggs fram i religionens namn, och att lära människor den sanna koranen och att frukta Allah.

Islam kan inte likställas med terror

Adnan Oktar: Amerika och Europa är först nu befriat från ateism. Det händer här och nu. Naturligtvis, även om vi stressar, så är det Allahs öde och det finns en meningen med utvecklingen. Under de närmaste 10-20 åren kommer vi se tydliga resultat, utvecklingen visar att det finns en konstant ökning. Evenemang är på väg åt en riktning och fortsätter det i den takten kommer det finnas tydliga resultat inom de närmaste 15-20 åren. Med andra ord ser värdena av islams globala herravälde bra ut. I Amerika, gällande (muslimer) som terrorister; en sak är säker, det finns ingen terror i islam, det är garanterat. Islam betyder kärlek, tillgivenhet, medkänsla och förlåtelse. Allah säger även åt oss att förlåta dem som begått mord. Det finns en välkänd referens till mord i koranen. Allah säger att det är mer gynnsamt för dig att förlåta. Det skulle vara helt irrelevant att söka efter terror i en religion som säger det. Allsmäktige Allah säger också åt oss att förlåta en mördare, detta är en religion komplett av fred och kärlek. Förlåtelse finns överallt och i allting i islam. Var förlåtande, förespråka det som är bra och vänd dig bort från det onda. Vi måste berätta om kärlek, tillgivenhet, medkänsla och solidaritet. Naturligtvis finns det även muslimer som begår terror och människor som beter sig okunnigt, vem bombar civila till exempel? De kastar en bomb någonstans runt massor med barn. Givetvis ifrågasätts det om dessa är muslimer alls. Jag vet inte huruvida sådana typer är muslimer. En sak är säker, det är ologiskt att säga att dessa människor är muslimer och att muslimer betyder terror. Först måste man fastställa huruvida dessa människor är muslimer. Är de kapabla att skamlöst döda barn är de enligt min uppfattning inte muslimer. Det är oacceptabelt. Darwinistiska, materialistiska och marxistiska ungdomar börjar gradvis intressera sig för och älska islam mer, även om de förblir marxister. De förblir darwinister. De begår kommunistisk terror i islams namn. De gör vad de gjorde under kommunismen. De antar därför att det är mer motiverat. Men i deras själar finns fortfarande lusten för terror. Önskan om våld. Jag menar, även om personen inte säger att han är muslim, kommer han fortfarande göra det som marxist. Gör han inte det som marxist, gör han det som fascist. Men han kommer oundvikligen att göra det. Hans själ är sjuk. Därför är det respektlöst mot islam att säga att det finns terror i islam. Och det är ett enormt fel. Islam är känd som en religion av fred. Själva namnet betyder fred. Så ingen rationell person kan signera något sådant (Denge TV, 9 december 2008).

The Responsibility of Believers

Those who have no concern for events unless they directly affect them are bereft of the insight that espouses unselfishness, brotherhood, friendship, honesty and the service that religion bestows upon people. Throughout their lives, such people try to satisfy their own egos by merely wasting their means, totally unaware of the threats humanity faces. In the Qur'an however, Allah praises the morals of those who strive to bring good to their surroundings; those who are concerned about the events that take place around them and who call people to the right way. In a verse from the Qur'an, a metaphor is given for those who offer no good to others and those who always act on the path of goodness:

Allah makes another metaphor: two men, one of them deaf and dumb, unable to do anything, a burden on his master, no matter where he directs him he brings no good, is he the same as someone who commands justice and is on a straight path? (Surat an-Nahl, 76)

As it is stated in the Qur'an, it is obvious that those who are "on a straight path", are those who are devoted to their religion; fear and heed Allah, hold spiritual values in high regard, and are filled with eagerness to serve people. In general, such people are there to serve humanity and bring with them great benefits to mankind. For this reason, it is very important for people to learn about the true religion and live by the morals explained in the Qur'an – the final Revelation from Allah. In the Qur'an, Allah defines those people who live by such high morals:

Those who, if We establish them firmly on the earth, will keep up prayer and pay the welfare due, and command what is right and forbid what is wrong. The end result of all affairs is with Allah. (Surat al-Hajj, 41)

Alla befaller oss att göra goda handlingar

En muslim är en person som följer Allahs befallningar och noggrant lever efter koranens moral, fred och harmoni. Detta gör världen till en vackrare plats och leder den till framgång. Muslimens mål är att leda människor till skönhet, godhet och välbefinnande. I koranen förklaras det såhär:

…Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv, Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna. (Surat al-Qasas, 77).

cocuk, sevgi

Those who threaten the lives of civilians, and especially those of children, must ask themselves: What crime did these children commit? Is committing cruel acts against innocent people something that will go unaccounted for in the presence of Allah?

En person som åtar sig den islamiska tron vill tjäna Allahs glädje och medkänsla och komma in i himmelriket. Han måste göra stora ansträngningar för att göra detta och anta en moral, godtagbar av Allah, medan han är i denna världen. De tydligaste tecknen på denna moral är medkänsla, medlidande, rättvisa, ärlighet, förlåtelse, ödmjukhet, uppoffring och tålamod. Den troende kommer att bete sig väl mot människor, försöka utföra goda gärningar och sprida godhet. I sina verser befaller Allah:

Vi har inte skapat himlarna och jorden och allt däremellan utan en plan och ett syfte. Och Stunden skall komma med räkenskap och dom. Förlåt dem därför Muhammad och överse med deras fel och brister. (Surat al-Hijr, 85).

... Och visa godhet mot era föräldrar och nära anförvanter, mot de faderlösa och de behövande, mot grannen som står er nära och grannen som är främling, mot vännen vid er sida och mot vandringsmannen och mot dem som ni rättmätigt besitter. Gud älskar inte de högmodiga och skrytsamma. (Surat an-Nisa', 36).

…Hjälp varandra i godhet och fromhet. Hjälp inte varandra till missgärningar och fiendskap. Och frukta Allah. Allahs straff är svårt(Surat Al-Ma'ida, 2)

yardim, iyilik

In the moral teachings of Islam, the most important qualities are love, compassion, mutual support, self-sacrifice and forgiveness. In a society where this morality is lived as it should be, it is impossible to find the foundations of violence and conflict.

De troendes ansvar

De som inte känner någon oro för händelser, såvida händelsen inte direkt påverkar dem själva, saknar helt insikten att hänge sig åt osjälviskhet, broderskap, vänskap, ärlighet och den service religionen skänker människor. Under hela sitt liv försöker dessa människor serva sina egna egon genom att slösa sina tillgångar, helt omedvetna om de hot mänskligheten står inför. I koranen däremot, prisar Gud de vars moral strävar efter att göra gott för sin omgivning, som är bekymrade över de händelser som äger rum runt dem, och de som kallar människor till den rätta vägen. I en vers från koranen ges en metafor för dem som aldrig erbjuder något bra för andra och för dem som alltid vandrar på godhetens väg:

Och Gud framställer liknelsen om två män, varav en är stum och inte kan reda sig själv och är en börda för sin beskyddare; vilket uppdrag denne än ger honom, misslyckas han. Kan han jämställas med den som föreskriver rättvisa förhållanden mellan människor och själv följer rättens raka väg? (Surat an-Nahl, 76)

Som det framgår av koranen, är det uppenbart att de som är på ”den rätta vägen”, är de som ägnar sig åt sin religion, fruktar och lyssnar till Allah, håller andliga värden högt och är fyllda med iver att tjäna människor. Dessa människor är i allmänhet till för att tjäna mänskligheten och de för med sig stora fördelar för mänskligheten. Av denna anledning är det mycket viktigt för människor att lära sig den sanna religionen och leva efter den moral som förklaras i koranen – den sista uppenbarelsen från Allah. I koranen definierar Allah de människor som lever efter denna höga moral som följer:

De som, om Vi ger dem makt och myndighet på jorden, förrättar bönen och ger åt de fattiga och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Allt går till sist upp i Gud. (Surat al-Hajj, 41)

Som det görs klart i verserna, vill Allah att de som tror på Honom uppför sig väl mot människor, samarbetar med varandra när det gäller godhet och undviker ondska.  I Surat al-An’am, vers 160, lovar Allah att Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem.”

I koranen, beskriver Allah sig själv som Han som vet "hemligheter i människors hjärtan" och uppmanar folk att "undvika alla former av ondska" . Därför måste en muslim, vilket innebär "en som överlämnar sig själv till Allah" , uppenbarligen vara någon som gör sitt bästa för att bekämpa terrorism i intellektuella och ideologiska termer.

En muslim förblir inte likgiltig för vad som händer runt omkring honom, och antar aldrig mentaliteten att ingenting betyder någonting så länge det inte skadar honom själv. Detta är på grund av att han har överlämnat sig till Allah. Han är Hans representant och ambassadör för godhet. Han kan därför inte vara likgiltig inför grymhet och terrorism. I själva verket är muslimen den största intellektuella fienden till terrorism, som dödar människor som inte gjort något fel. Koranens moral är emot alla former av terrorism och försöker förhindra den från början, det vill säga redan på idéns nivå. Den kräver fred mellan människor och att rättvisa får råda, och befaller människor att undvika oenighet, konflikter och ondska.

Allah befaller oss att vara rättvisa

Den sanna rättvisan som beskrivs i koranen befaller mannen att bete sig rättvist. Att inte göra någon diskriminering mellan människor för att skydda människors rätt, att inte tillåta våld oavsett omständigheterna, att stötta de förtryckta mot förtryckarna och hjälpa de behövande. Denna rättvisa kräver rätt för båda parter att skyddas när det fattas beslut i en tvist genom att bedöma alla aspekter av incidenten, åsidosätta alla fördomar, vara objektiv, ärlig, full av kärlek, barmhärtig och medkännande. Till exempel, så kommer någon som inte kan bedöma händelsen på ett skäligt sätt på grund av känslomässig påverkan, inte kunna fatta sunda beslut. Den som styr med rättvisa måste kunna sätta alla personliga känslor och åsikter åt sidan. Han måste behandla alla parter med rättvisa när de ber om hjälp, stötta det som är rätt under alla omständigheter, och inte avvika från den ärliga och sanna vägen. En person bör, införliva värdet av koranen i sin själ på ett sådant sätt, att han kan överväga andra parters intressen framför sina egna och bibehålla rättvisa, även om det skadar hans egna intressen.

Allah befaller i Surat an- Nisa’, vers 58 när ni dömer mellan människor, döm rättvist”. I en annan vers, befaller Allah troende att agera rättvist, även om det är mot dem själva:

Troende! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter. Vare sig det gäller en rik man eller en fattig stackare är Gud närmast att döma såväl den ene som den andre. Låt därför inte era känslor för eller emot någon påverka er; då är det fara att ni avviker [från rättens väg]. Och om ni förvanskar sanningen eller undandrar er att vittna, är Gud väl underrättad om vad ni gör. (Surat an-Nisa', 135)

cocuk, ırk cocuk, ırk cocuk, ırk
cocuk, ırk cocuk, ırk cocuk, ırk

I koranen ger Allah en detaljerad beskrivning av rättvisa och informerar troende, att inför incidenter de stöter på, anta en troendes attityd och tillvägagångssätt att utöva rättvisa. Sådan vägledning är en stor tröst för troende och en nåd från Allah. Detta innebär, att de som är troende är ansvariga för utövandet av rättvisa på ett odelat sätt, både för att få Allahs godkännande och för att leva sina liv i fred och säkerhet.

Rättvisan som Allah befaller i koranen är den rättvisa som utövas lika mellan alla människor, utan hänsyn till språk, ras eller etnisk tillhörighet. Rättvisan i koranens mening varierar inte beroende på tid, plats och människor. I dagsläget i alla världens hörn, finns människor som utsätts för grym och orättvis behandling, på grund av färgen på deras hud eller på grund av deras ras.

Men, i koranen informerar Allah oss, att syftet med skapandet av olika stammar och folk är att ”de skulle lära känna varandra”. Olika nationer eller folk, alla vilka är tjänare av Allah, bör lära känna varandra, det vill säga lära sig om olika kulturer, språk, traditioner och förmågor. I korthet är ett av syftena med att skapa olika raser och nationer inte att skapa konflikter och krig, utan kulturell rikedom. Sådan variation är en belöning från Allahs skapelse. Det faktum att någon är längre än någon annan eller att hans hud är gul eller vit, gör honom inte överlägsen andra, men heller inte något att skämmas över. Varje drag en person har är ett resultat av Allahs målmedvetna skapelse, men inför Allah har dessa variationer inte någon som helst betydelse. En troende vet att någon når överlägsenhet endast genom att ha fruktan för Allah och för styrkan i hans tro på Allah. Detta faktum är relaterat till följande vers:

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. (Surat al-Hujurat, 13)

Som Allah informerar oss i versen, att förstå rättvisa rekommenderat av Honom, innebär lika behandling, medkännande och fredlig behandling av alla, utan diskriminering mellan dem.  

Hatet mot en gemenskap hindrar inte de troende att utöva rättvisa

Hat och ilska är de största källorna till det onda och kommer sannolikt att hindra människor att fatta rättvisa beslut, tänka sunt och handla rationellt. Människor kan lätt orsaka alla typer av orättvisa mot människor de känner fiendskap inför. De kan anklaga dessa människor för handlingar de aldrig begått, eller bära falsk vittnesbörd mot dem även om de är medvetna om dess oskuld. På grund av sådan fiendskap kan människor utsättas för outhärdligt förtryck. Vissa människor undviker att vittna till förmån för de människor de misstycker med, även om deras oskuld är känd för dem, och de undanhåller bevis som skulle kunna styrka deras oskuld. Dessutom ser de nästan lite nöje i att betrakta misären dessa människor möter i form av orättvisa och stort lidande.  Deras största oro, å andra sidan, är arr rättvisa ska skipas och att de oskyldigas oskuld blir bevisad.

På grund av detta, är det mycket svårt för människor i korrupta samhällen att lita på varandra. Folk oroar sig för att de kan falla offer för någon annan när som helst. Efter att ha förlorat sitt förtroende förlorar de också sina mänskliga känslor som medkänsla, broderskap och samarbete, och börjar istället hata varandra.

Men, känslorna som någon håller i sitt hjärta gentemot en annan person eller gemenskap, bör aldrig påverka den troendes beslut. Oavsett hur omoralisk eller fientlig en person må vara, så ställer den troende alla dessa känslor åt sidan och agerar och beslutar rättvist och rekommenderar det som är rättvist. Hans känslor för den personen kastar ingen skugga över hans visdom och samvete. Hans samvete inspirerar honom alltid att följa Allahs uppmaningar och råd, och aldrig överge gott uppförande eftersom det är ett kommando Allah ger i koranen. I Surat Ma’ida är det relaterat som följer:

Troende! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt - det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör. (Surat al-Ma'ida, 8)

If your Lord had willed, all the people on the earth would have believed.
Do you think you can force people to be believers?
(Surah Yunus, 99)

Relaterat till versen, att uppvisa en rättvis attityd är vad de flesta efterlever av fruktan för Allah. En troende person vet att han kommer uppnå Allahs välbehag endast när han agerar rättvist. Varje person som bevittnat hans eller hennes goda seder kommer lita på denna person, trivas i dess närvaro och lita på hans förmåga. Sådana människor behandlas med respekt även av sina motståndare. Deras attityd kan även leda vissa människor att tro på Allah.

Islam försvarar tankefrihet

Islam är en religion som tillhandahåller och garanterar frihet, idéer, tankar och liv. Den har utfärdat kommandon för att förebygga och förbjuda spänningar, konflikter, förtal och negativt tänkande bland människor. På samma sätt är terrorism och alla former av våld medvetet förbjudet i islam, så även de minsta ideologiska påtryckningar:

Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. (Surat al-Baqara, 256)

Påminn dem Muhammad! Din uppgift är att påminna – men över deras sinnen har du ingen makt. . (Surat al-Ghashiyya, 21-22)

din adamı, imam din adamı, papaz din adamı, haham

No matter what another person's religion or belief may be, be they Jew, Christian, Buddhist or Hindu, Muslims are called on in the Qur'an to be forgiving, and to act justly and humanely towards them.

Att tvinga människor att tro på en religion eller att anta former av tro är helt i strid med kontentan och andan i islamisk moral. Enligt islam är sann tro bara möjligt med fri vilja och samvetsfrihet. Naturligtvis kan muslimer råda och uppmuntra varandra om koranens funktioner. Alla troende är skyldiga att förklara koranens moral till människor på trevligaste möjliga sätt. De kommer att förklara det vackra i religionen i ljuset av versen, ”kalla människorna, Muhammad, med kloka och goda ord att följa din Herres väg…” (Surat an-Nahl, 125), men de måste också komma ihåg versen ”Det är inte din uppgift, Muhammad, att förmå människor att följa den raka vägen. Nej, Gud vägleder dem Han vill”. (Surat al-Baqara, 272).

De kommer aldrig ta till tvång eller någon fysisk eller psykisk press. Inte heller kommer de att använda något världsligt privilegium för att göra någon religiös. När de får negativ respons på det de säger, kommer muslimer svara något i stil med: ”Ni har er tro – och jag har min tro!” (Surat Al-Kafirun, 6).

I den värld vi lever i finns många olika samhällen med alla typer av trosuppfattningar: kristna, judiska, buddhistiska, hinduiska, ateister, deister och även hedniska. Muslimer som bor i en sådan värld måste vara medkännande mot alla trosuppfattningar de stöter på, oavsett vilka de är, och vara förlåtande, rättvisa och humana. Detta ansvar som ligger på de troende, är till för att bjuda in människor till det vackra i religionen av Allah, genom fred och medkänsla. Beslutet om att inte förverkliga dessa sanningar, eller inte tro, ligger på den andra parten. Att forcera den personen att tro, eller påtvinga honom något, är ett brott mot koranens moral. I själva verket utfärdar Allah en påminnelse till de troende i koranen:

İsabella, Ferdinand
In 1492, the Jews who refused to convert were exiled from Spain by King Ferdinand and Queen Isabella (above). The Jews were accepted by the Ottoman Empire, a haven of Islamic justice and compassion.

Om detta hade varit din Herres vilja skulle alla jordens invånare helt visst utan undantag ha antagit tron. Men kan du, Muhammad, påtvinga människorna tron? (Surat Yunus, 99).

Vi vet vad de, som förnekar uppståndelsen, säger, och du, Muhammad, kan inte tvinga dem att tro; men varna med Koranens ord dem som fruktar Min varning! (Surah Qaf, 45).

En samhällsmodell där man tvingar människor att dyrka är helt emot den islamiska moralen. Tro och tillbedjan bör riktas till Allah genom den fria viljan hos individen. Om systemet påtvingar tro och tillbedjan på människor kommer de att agera som religiösa på grund av rädsla för systemet. Detta skulle innebära att hyckleri uppmuntras och ingen muslim skulle godkänna det. Ur en islamisk moralisk synvinkel är det enda som verkligen räknas, att religion bör efterlevas för Allahs välbehag, i en miljö där människors samvete är fritt.

Islams historia är full av medkännande och förstående praxis av muslimska härskare som har respekterat alla religioner och skapat religionsfrihet med sina egna händer. Till exempel, Thomas Arnold, en brittisk missionär anställd hos den indiska regeringen. Arnold beskriver med följande ord att islamisk moral främjar frihet:

Men, med organiserade ansträngningar att försöka påtvinga acceptans av islam på den icke-muslimska befolkningen, eller med systematisk förföljelse försöka utrota den kristna religionen, hör vi ingenting. Hade Kalifer valt detta tillvägagångssätt, kunde de ha sopat bort kristendomen lika lätt som Ferdinand och Isabella drev islam ur Spanien, eller som Ludvig XIV gjorde protestantismen straffrättsligt i Frankrike, eller höll judarna utanför England i 350 år. De orientaliska kyrkorna i Asien var helt avskurna från gemenskapen med resten av kristenheten, och ingen skulle ha lyft ett finger för deras räkning, som kätterska samfund. Att dessa kyrkor överlevt till våra dagar är ett starkt bevis på den allmänt toleranta attityden från Muhammadans regering gentemot dem.1

Islam ansluter sig till tankefrihet och trosfrihet

Adnan Oktar: demokrati och laicism dominerar kärnan i islam. Detta beror på att laicism är ett system som eliminerar hyckleri. Med andra ord så kan någon öppet och ärligt avslöja att han inte är religiös, att han är ateist eller medlem i en annan religion, eller att han har andra trosuppfattningar. Det är laicism som gör detta möjligt, och det är något som redan finns i islam. Demokrati är också något som finns inom islam. Vill demokrati lära sig något måste den lära sig det från islam. Med andra ord, demokrati vilar på islam. Som Ni vet är islam en mycket gammal tro. Den kommer från profeten Adam (as). Demokrati är något, en idé, som dök upp senare, återigen på grund av islam. Så både demokrati och laicism finns redan i islam. Kultur, kunskap och kärlek är de största vapnen. Islams moraliska värderingar kommer styra världen genom kultur, kunskap och kärlek, det händer här och nu, och så fortsätter det. Människor ser det, men är ännu inte medvetet medvetna om det. Men det går framåt, steg för steg, och faktiskt i snabbt tempo ((Indonesia's Antara News Agency, September 2008).

Islam kommer att spridas genom kärlek, vetenskap och förnuft

Adnan Oktar: darwinister fortsätter att tillämpa idéer från Lenin, Stalin, Hitler och Mussolini. Stalin, Lenin, Mussolini och Hitler var darwinister och förklarade uttryckligen att de hämtade sina idéer och filosofier från darwinismen. I sina böcker och verk upprätthåller de den ständigt pågående konflikten i universum, att människan endast kan utvecklas genom krig, att krig i världen är avgörande och att anarki och terror är oumbärliga. De har injicerat okunniga muslimer med samma idé. De har lärt dem att konflikter, anarki och terror är viktigt. De har utbildat dem i Amerika, Storbritannien och europeiska länder och gett dem en terroristisk- anarkistisk anda. Men Islam ska spridas genom kärlek, broderskap, fred, förnuft och vetenskap. Det är Hazrat Mahdi (AS) och profeten Jesus (as) som kommer göra det. Tillkomsten av Hazrat Mahdi (as), tillsammans med profeten Jesus (as), är nära förestående, Insha'Allah. Messias (as) kommer att återvända inom 15-20 år, Insha'Allah. Vi kommer att se Messias (as), (ABN Radio, 15 November 2009).

Allah förbjuder mord på oskyldiga människor

Att döda en person utan anledning är en av de största synderna relaterat till koranen:

…att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden(Surat al-Ma'ida, 32)

katliam, vahset

Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Gud och de berövar aldrig en människa livet - som Gud har förklarat heligt - annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning. (Surat al-Furqan, 68)

Som verserna antyder, kommer en person som dödar oskyldiga människor utan anledning, hotas med en stor plåga. Allah informerar oss att döda en enda människa är lika illa som att mörda alla människor på jorden. En person som observerar Allahs gränser kan inte skada en enda människa, än mindre massakrera tusentals oskyldiga människor. De som tror att de kan undvika rättvisan och därmed straff i denna värld kommer aldrig att lyckas, för de måste redovisa för sina gärningar i närvaro av Allah. Det är därför troende, som vet att de kommer redogöra för sina gärningar efter döden, är mycket noggranna med att följa Allahs gränser.

Allah befaller att de troende ska vara medkännande och barmhärtiga

Islamisk moral beskrivs i versen:

Det innebär också att vara en av dem som tror och som uppmanar varandra att ha tålamod och uppmanar varandra att visa medkänsla med de sämre lottade. Dessa är de rättfärdiga som hör till den högra sidan. (Surat al-Balad, 17-18)

Som vi ser i denna vers, är en av de viktigaste funktionerna i moralen som leder de troende till frälsning på domedagen, och inträde till paradiset, att ”vara en av dem som tror och uppmanar varandra att visa medkänsla”.

barış, huzur

Islamic Morality Envisions a Life Filled With Peace, Well-being, Love and Joy For All People...

Den verkliga källan till medlidande är kärleken till Allah. En persons kärlek till Allah ger upphov till hans känslor att kunna känna kärlek till de saker Allah skapat. Någon som älskar Allah känner en direkt länk och närhet till de saker Han skapat. Denna starka kärlek och närhet han känner för Herren, som är hans och hela mänsklighetens skapare, leder honom att visa den tilltalande moral som befalls i koranen. Sann medkänsla framstår när han lever efter denna moral. Moralen är full av kärlek, medkänsla och uppoffringar. Det beskrivs i följande verser:

De av er som åtnjuter en gynnad ställning och lever i välstånd får aldrig vägra att hjälpa sina närmaste och de nödställda och dem som övergett ondskans rike för Guds sak; har dessa begått fel skall de förlåta dem och glömma. Eller önskar ni inte att Gud skall ge er Sin förlåtelse? Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig (Surat an-Nur, 22)

barış, huzur
... While terrorism longs for a society where violence, fear, anxiety and disoerder reign.

Till dem hör också de som var bofasta i staden och antog tron före utvandrarnas ankomst, och som med kärlek bemötte alla som sökte tillflykt hos dem och inte missunnade dem vad de fick ta emot, utan tvärtom gav dem företräde, trots att de själva måste göra uppoffringar. De som värjer sig för girighetens frestelser - dem skall det gå väl i händer. (Surat al-Hashr, 9).

Och de som har antagit tron och utvandrat från ondskans rike och strävar och kämpar för Guds sak, och de som har gett utvandrarna husrum och hjälp - de är de verkligt sanna troende. Gud skall förlåta dem deras synder och frikostigt sörja för deras behov. (Surat al-anfal, 74).

Tillbe Gud och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar och nära anförvanter, mot de faderlösa och de behövande, mot grannen som står er nära och grannen som är främling, mot vännen vid er sida och mot vandringsmannen och mot dem som ni rättmätigt besitter. Gud älskar inte de högmodiga och skrytsamma. (Surat an-nisa', 36)

Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan för tron och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och för att lätta de skuldtyngdas bördor och för kampen för Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis. (surat at-tawbah, 60)

Denna höga moral som begärs av de troende, beskriven i koranen, härrör från deras djupa kärlek till Allah. Tack vare sin hängivenhet till Honom, följer de noggrant den moral Han predikar i koranen. Troende försöker aldrig få andra att känna skuld på grund av den medkänsla de visar eller den hjälp de erbjuder människor, inte ens ett tack förväntar de sig. Deras verkliga syfte är att försöka få Allahs välbehag till följd av den moral de uppvisar, eftersom de vet att de kommer ställas till svars för sin moral på domedagen. I koranen har Allah uttryckligen förmedlat att helvetet blir resultatet för dem som medvetet vägrar leva efter den moral som finns i koranen:

Vad förde er till helveteselden? De skall svara: Vi hörde inte till dem som bad och vi gav inte heller den nödställde att äta. (Surat Al-Muddaththir, 42-44)

Då skall befallningen ges: "Grip honom och slå honom i en krage av järn och låt helvetets lågor sveda honom. Kedja därefter ihop honom med andra syndare i en kedja vars längd är sjuttio alnar; han ville nämligen inte tro på Guds höga majestät, och uppmanade ingen att ge den fattige att äta (Surat al-Haqqa, 30-34)

Vad anser du om den människa som förnekar Domen? Det är samme man som motar undan den faderlöse och som inte uppmanar någon att ge dem som lider nöd att äta. (Surat al-Ma'un, 1-3).

…och ni uppmanar inte varandra att ge den nödställde att äta. (Surat al-Fajr, 18).

yoksul, engelli

Islamic morality commands Muslims to protect the rights of orphans and those in poverty and need, to mutually support one another, and to be well-disposed towards one another...

Som vi ser i dessa verser, beskrivs en muslim i koranen som den mest kärleksfulla och medkännande av sin natur. Ingen som har denna natur kan samtycka till terrorism eller våldshandlingar riktade mot oskyldiga människor. Terroristiska karaktärer är den exakta motsatsen till koranens moral. En terrorist är en hänsynslös person som ser på världen med hat och som vill döda, förstöra och utgjuta blod. En muslim som uppfostrats i koranens moral förväntas att se alla med kärleksfulla ögon, respektera idéer av alla slag, skapa harmoni där det finns oenighet, tona ned spänningar, omfamna alla sidor och bete sig moderat. Samhällen som består av människor som dessa kommer att styras av en mer utvecklad civilisation och njuta av en ökad social moral, harmoni och rättvisa än den som kan ses i de mest moderna nationer idag.

Allah befaller förlåtelse och medkänsla

Begreppen förlåtelse och medkänsla, beskrivna i ord, ”ha överseende med människor” (Surat al A’raf, 199) är en av de mest grundläggande principerna i islam.

När vi tittar på islams historia ser vi tydligt hur muslimerna har anammat denna viktiga del av koranens moral i samhällslivet. Något vi ska överväga i kommande delar av boken, är att muslimer alltid fört med sig en atmosfär av frihet och förståelse vart de än har gått. De har gjort det möjligt för människor med olika religioner, språk och kulturer att leva tillsammans i fred och harmoni under samma tak och har förutsatt fred och harmoni för sina egna medlemmar. En av de viktigaste orsakerna till det sekellånga ottomanska imperiets existens, som spreds över en enorm region, var stämningen av medkänsla och förståelse som den islamiska moralen förde med sig. Muslimer, som varit kända för sin förstående och kärleksfulla natur i århundraden, har alltid varit de mest medkännande och rättvisa människor. I denna multinationella struktur har alla etniska grupper haft rätt att leva i enlighet med sina egna religioner och sina egna regler.

Darülacaze

In societies where Islamic morality is followed, churches, mosques and synagogues co-exist peacefully. This view of three sanctuaries in an institution for the homeless shows the justice and striving for peace inculcated by the teaching of Islamic morality.

Sann medkänsla och förståelse kan bara skapa fred och välstånd i världen när den genomförs enligt de riktlinjer som finns i koranen. Detta visar versen som lyder: "Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort den dåliga handlingen med en bättre - den som var din fiende kan bli din nära vän!". (Surah fussilat, 34).

I verserna i koranen, har Allah alltid beskrivit förlåtelse som en överlägsen kvalité, och i en vers, har han gett den goda nyheten att ett sådant beteende kommer att belönas: "Svaret på ett ont som någon har lidit är ett motsvarande ont tillfogat gärningsmannen; men den som förlåter och söker försoning med sin fiende skall få sin lön av Gud; Han är inte vän till dem som begår övergrepp." ." (Surat ash-Shura, 40) I en annan vers, är vissa egenskaper hos de troende beskrivet som: "de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor - Gud älskar dem som gör det goda och det rätta " (Surah Al'Imran, 134)Allah har uppenbarat i koranen att det är dygdigt beteende att förlåta någon även om de har gjort fel. En vers i ämnet lyder:

"… Och du kommer om och om igen att möta trolöshet och svek från deras sida, utom hos ett fåtal, men förlåt dem och glöm vad de gjort. Gud älskar dem som gör gott mot andra." (Surat al-Ma'ida, 13).

Allt detta visar att moralen som islam rekommenderar till mänskligheten bringar fördelar som fred, harmoni och rättvisa till världen. Det barbariska, känt som terrorism och så oroväckande i världens nutid, är ett verk av okunniga och fanatiska människor helt främmande för koranens moral, och har absolut ingenting med religion att göra. Lösningen för dessa människor och grupper, som försöker utföra barbari förklädda i religion, är undervisning i den verkliga koranens moral. Med andra ord, islam och koranens moral är lösningen på terrorismens gissel, inte anhängare av den.

Muslimer är tillgivna och medkännande

Adnan Oktar det är naturligtvis en synd att bomba och mörda, att döda oskyldiga människor, kvinnor och barn. Detta är inget som en muslim kommer göra. Muslimer är tillgivna och medkännande, och förutsättningarna för krig finns i koranen. Det var också angett hur dessa saker skulle utföras i vår profets (saas) tid. Vår profet (saas) accepterade aldrig masslakt av oskyldiga människor, eller några fientligheter, i avsaknad av ett klimat i krig med defensiva syften. Inte heller finns det någon annanstans i koranen. Därför är den bästa och mest effektiva kampen i dessa dagar att prata med människor som är öppna för rationella kunskaper och förslag. Vi fick utmärkta resultat efter sändningen av min Atlas till Europa. Vi bombade inte någon. Vi förklarade saker för dem ordentligt. Vi sände dem böcker. De borde spendera sina pengar på böcker snarare än på bomber. Det skulle vara mycket mer värdefullt för dem att spendera sina pengar på böcker istället för på bomber.

Det bästa sättet är förslag. Övertyga människor. Att prata med dem. Vi vet att vår profet (saas) vandrade genom Ukas marknad, predikande. Vi vet att han förflyttade sig genom marknaderna. Vi vet att törnen kastades i hans väg och att inälvor från kameler kastades på honom. Heliga profeten (saas) predikade ordet, trots hån och svåra förhållanden, trots tryck och förolämpningar. Och han var aldrig utsliten. Han skickade brev och sändebud till många platser. Han skickade Hazrat Dihye till Istanbul, till exempel. Och han kom och predikade här. Predikanter reste så långt som till Spanien. Och de använde aldrig tvång i predikandet av ordet. De beskrev religionen genom att få människor att älska den, genom att leva efter den, med kärlek och innerlighet. Filosofi är mycket viktigt i vår tid, darwinism och materialism beskrivet av Said Nursi, naturalismens idé, detta är nutidens största idol. Den stora idol behövde krossas. Vad vi gjorde var att krossa den stora idolen. Det har varit en stor chock i Europa. Alla tidningar i Europa, i Frankrike och Italien, rapporterade med förvåning och häpnad. Och mycket tydliga resultat erhölls. Vi ser i undersökningar att darwinismen har kollapsat i Europa. Tack vare Allah, Han gjorde en sådan framgång. Det betyder att Allah skänker framgång om människor strävar genom måttliga aktiviteter och förslag. Vi ser detta, insha'Allah (Al Baghdadia TV, June 2008).

... Allah is All-Gentle, Most Merciful to mankind.
(Surat al-Baqara, 143)

Footnote

1.Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam: The History of the Propagation of the Muslim Faith, Lahor, Ashraf Press, 1961, s. 56-57, İslam Kültür Atlası, İsmail Rai el-Faruki, Luis Lamia el-Faruki, çeviri: Mustafa Okan Kibaroğlu-Zerrin Kibaroğlu, İnkılab Yayınları, 1997, s. 221

2 / total 8
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Islam Fördömer Terrorism online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top