Islam Fördömer Terrorism

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
5 / total: 8

ISLAMS FRAMTIDSUTSIKTER FÖR BOKENS FOLK

En annan viktig fråga som varit på dagordningen tillsammans med terrordåden mot USA är relationen mellan den västerländska och islamiska världen. Som bekant, på 90-talet, antydde några intellektuella felaktigt att en kamp skulle ske mellan väst och den islamiska världen inom en snar framtid. Detta är det grundläggande temat i Samuel Huntingtons välkända avhandling ”The Clash of Civilisations”. Men denna tes, bättre kallad ”Clash of Ignorance” av Edward W. Said – vilar på ett imaginärt scenario genererat av överdriven påverkan från vissa radikala och okunniga fraktioner som finns i dessa två civilisationer. Faktum är, att det kan inte finnas någon konflikt mellan den västerländska civilisationen och den islamiska civilisationen, eftersom den judiska och kristna tron, på vilka den västerländska civilisationen är grundad, är i perfekt harmoni med islam.

I koranen kallas judar och kristna ”bokens folk”. Detta beror på att medlemmarna av dessa två religioner följer de Gudomliga böckerna avslöjade av Allah. Islams syn på bokens folk är mycket rättvist och barmhärtigt.

Denna inställning till bokens folk utvecklades under åren av islams födelse. På den tiden, var muslimer en minoritet som kämpade för att skydda sin tro och som led av förtryck och tortyr av hedningarna i staden Mecka. På grund av denna förföljelse beslöt några muslimer att fly Mecka och söka husrum i ett tryggt land med en rättvis härskare. Profeten Muhammad (saas) sade åt dem att ta sin tillflykt till den kristna kungen av Etiopien. Muslimerna som åkte till Etiopien hittade en mycket rättvis förvaltning som omfamnade dem med kärlek och respekt. Kungen vägrade kraven från de hedniska budbärarna, som rest till Etiopien och bad honom att kapitulera muslimerna till dem, och meddelade att muslimer kunde leva fritt i hans land.

Dessa kristna attityder av medkänsla, barmhärtighet och rättvisa nämns i en vers i koranen som säger:

Och du skall helt säkert finna att de som kommer dem närmast i vänskap av alla människor är de som säger "Vi är kristna"; det finns nämligen bland dem präster och ordensfolk, som sällan visar högmod. (Surat al-Ma'ida, 82)

Muslimer måste vara trevliga mot bokens folk

Adnan Oktar: först, aggression, skrika och gapa är ingen lösning, inte heller feghet eller att förlora modet. En muslim måste vara rationell och agera i enlighet med koranen och bete sig i enlighet med hur profeten (saas) betedde sig. Han måste basera sitt beteende på vad profeten (saas) gjorde och på hur saker var under följeslagarnas tid. Följeslagarna var mycket positiva, välskötta människor. Och vår profet (saas) var den finaste mannen av alla. Hans moraliska värderingar och beteende var perfekt och mycket konsekvent. Han var väldigt kärleksfull och beskyddande gentemot bokens folk. De var också mycket imponerade av vår profets (saas) moraliska värderingar och blev muslimer i hela grupper, hela samhällen. Hur kunde kristna och judar se hans moraliska värderingar om han aldrig träffat dem? Hur kunde de någonsin utveckla en sådan önskan om han inte behandlade dem väl? Därför, som jag redan har beskrivit, måste varje muslim lära sig perspektivet som antagits gentemot bokens folk i tiden av följeslagarna och det skulle vara en bra sak för mig att producera en bok i det ämnet. Låt mig skriva en sådan bok, insha'Allah. Vi ska trycka den och mina bröder kan nyttja den. Vilket var läget för bokens folk i tiden av profeten (saas)? Låt mig skriva en sådan bok. Det vore bra om jag kunde skriva den snabbt eftersom det finns ett stort behov, insha'Allah (Kral Karadeniz TV, 25 January 2010).

Vanliga övertygelser och värderingar som delas av muslimer och bokens folk

din, papaz din, imam din, haham
In the Qur'an, Christians and Jews are defined as the People of the Book, and there is a command to show respect, mercy and kindness to them. Both Christians and Jews believe in Allah and share the same moral values as Muslims.

Kristna och muslimska föreställningar har många gemensamma aspekter. Judendomen delar också många föreställningar med islam. I koranen, hänför Allah att muslimer delar samma tro med bokens folk och att de säger till dem "Vi tror på det som har uppenbarats för oss och det som har uppenbarats för er, och vår Gud och er Gud är en och samme Gud och vi underkastar oss Hans vilja." (Surat al-Ankabut, 46)

 

Alla sanna anhängare av dessa tre stora religioner:

  • Tror att att Gud har skapat hela universum ur intet och att Han dominerar allt som existerar med sin allmakt.

  • Tror att Gud har skapat människan och levande ting på ett mirakulöst sätt och att människan besitter en själ beviljad honom av Gud.

  • uyusturucu, acı

    Today both the Muslims and the People of the Book are engaged in a broadening struggle against immoralities such as sexual perversions or drug addiction. Each of these three religions accepts chastity, honesty and selfsacrifice as the greatest virtues.

  • Tror på uppståndelsen, himmel och helvete och änglar, och att Gud har skapat våra liv med ett visst öde.

  • Tror att Gud sände många profeter som profeten Noah (as), profeten Abraham (as), profeten Isaac (as), profeten Joseph (as) och profeten Moses (as) genom historien, och de älskar alla dessa profeter. I en vers är det relaterat att muslimer inte gör någon skillnad mellan profeterna:

Sändebudet tror på vad hans Herre har uppenbarat för honom och de troende med honom. De tror alla på Gud och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud - utan att göra åtskillnad mellan Hans sändebud - och de säger: "Vi hör och vi lyder. Herre, [ge oss] Din förlåtelse; Du är målet för vår färd!" (Surat al-Baqara, 285)

Bokens folks tro är i harmoni med muslimernas, inte bara i termer av trorelaterade frågor, utan också av moraliska värderingar. Idag, i en värld där sådana osedligheter som äktenskapsbrott, homosexualitet, drogmissbruk och en modell av egoism och självisk grymhet har vuxit omfattande, delar bokens folk och muslimer samma dygder: ära, kyskhet, ödmjukhet, självuppoffring, ärlighet, medkänsla, barmhärtighet och villkorslös kärlek.

De gemensamma motståndarna till muslimer och bokens folk

cocuk, sevgi

Godless ideologies such as fascism, communism, racism and anarchism have brought destruction upon humanity and have encouraged hatred within societies.

Ett annat viktigt faktum som drar kristendomen, judendomen och islam tillsammans är de ateistiska filosofierna som är så inflytelserika i vår tid.

Bland de mest kända och mest skadliga filosofier i vår tid kan nämnas materialism, kommunism, fascism, anarkism, rasism, nihilism och existentialism. Många människor som trodde på falska diagnoser, vilseledande beskrivningar och förklaringar av dessa idéer om universum, samhället och människan, förlorade sin tro eller tvivlade på den. Vad mer är, att dessa ideologier har dragit in människor, samhällen och nationer i stora kriser, konflikter och krig. Deras andel av skulden för smärtan och problemen som mänskligheten lider av idag är enorm.

Medan de förnekar Gud och skapelsen, är alla ovan nämnda ideologier baserade på en gemensam ram, en så kallad vetenskaplig grund; Charles Darwins evolutionsteori. Darwinismen utgör grunden för ateistiska filosofier. Denna teori hävdar- utan att ha någon vetenskaplig grund- att levande varelser har utvecklats som ett resultat av tillfälligheter och genom en kamp för livet. Därför skickar darwinismen detta bedrägliga budskap till folket:

”Du är inte ansvarig för någon, du är skyldig ditt liv till tillfälligheter, du måste kämpa och om nödvändigt förtrycka andra för att lyckas. Denna värld är en värld av konflikter och egenintresse”.

Detta sociala budskap förmedlat genom darwinistiska begrepp som ”naturligt urval”, ”kampen för överlevnad”, ”starkast vinner” är medel för farlig indoktrinering. Denna onda moral råder folk att vara egoistiska, egennyttiga, grymma och förtryckande. Det förstör sådana dygder som barmhärtighet, medkänsla, självuppoffring och ödmjukhet, de moraliska värdena för de tre stora monoteistiska religionerna, och presenterar detta som om det är en nödvändighet i ”reglerna för livet”.

Denna darwinistiska indoktrinering är precis motsatsen till bokens folks tro och koranens moral. Följaktligen utgör den darwinistiska indoktrineringen grunden för en värld som i sig motsätter sig alla de tre gudomliga religionerna.

Detta är fallet, det är nödvändligt för bokens folk och muslimer att samarbeta, eftersom de tror på Gud och accepterar den moral han lär. Anhängarna av dessa tre religioner borde exponera för världen det bedrägliga i darwinismen, som inte har någon vetenskaplig grund, men som människor försöker bevara för den materialistiska filosofins skull. De bör samarbeta operativt för en intellektuell kamp mot alla andra bedrägliga idéer (kommunism, fascism, rasism) som tjänar ateism. När detta är realiserat, kommer världen på mycket kort tid, omfamna fred, lugn och rättvisa.

darwinizm, çatışma

Darwinism proposes a society in which conflict and violence are seen as means of development. But a study of its effects on society reveals that the Social Darwinist project has only brought pain and destruction.

Antisemitism är en rasism helt i strid med islam

Irkçılık, zulüm
The persecution of Jews throughout history was basically a consequence of racist prejudices, which are definitely contrary to Islam. No Muslim should condone unjust or cruel treatment of innocent Jewish people and children.

I vår tid är antisemitism en ideologi som hotar världsfreden och vänder välfärd och trygghet från oskyldiga människor. Detta är rasistiskt hat som vissa känner för judar.

På 20-talet, signerade antisemitismen sitt namn till stora katastrofer, en av de mest fruktansvärda är den grymhet och de mord som drabbade judarna av nazisterna. Utöver detta, i många länder, har auktoritära regimer riktat in sig på judar och utsatt dem för grym behandling. Fascistiska organisationer har trakasserat judar och utsatt dem för blodiga attacker.

Så hur ska en muslim beakta antisemitism?

Svaret är uppenbart. Varje muslim måste motsätta sig antisemitism som han skulle motsätta sig vilken annan rasistisk ideologi. Han måste kämpa mot denna förhatliga ideologi och skydda judarnas rättigheter, som för alla andra i världen. Varje muslim måste erkänna och försvara rättigheterna för alla judar i världen, vare sig de är i Israel eller diasporan, att leva och dyrka i frihet, att skydda sin egen identitet och att uttrycka sig själv.

Muslimer fördömer rättvist viss aggressiv politik i staten Israel. Men oskyldiga judar kan naturligtvis inte kritiseras på dessa grunder.

Men, att kritisera officiell ateist sionistisk ideologi har ingenting att göra med antisemitism, eftersom att invända mot Gudlös sionism är att invända mot en intensiv form av rasism. Det finns många judar som också kritiserar den rasistiska politiken i ateistsionism, och att märka dem som anti-semitiska vore absurt. Utsätt aldrig en gemenskap för blank kritik, är ett kommando som anges i Koranen, det finns ett behov av att skilja mellan de rättfärdiga och de ogudaktiga, de grymma och de oskyldiga. I koranen visas den moraliska perfektionen av uppriktiga judar och kristna och anges enligt följande:

Alla är inte av samma sort. Bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns även redbara människor, som under nattens timmar läser högt ur Guds budskap och faller ned på sina ansikten i tillbedjan. De tror på Gud och på den Yttersta dagen och de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och de tävlar om att göra gott. De hör till de rättfärdiga och vad gott de gör skall inte frånkännas dem; Gud vet vilka de är som fruktar Honom. (Surah Al 'Imran, 113-115)

yahudi, antisemitzm
Muslims want Jews, Christians and themselves to live in peace and contentment, treating each other with understanding, friendship, respect and compassion.

Antisemitism är en anti-religiös ideologi som har sina rötter i neo-hedendom. Därför är det otänkbart att en muslim skulle hylla antisemitism eller känna sympati för denna ideologi. Antisemiter har ingen respekt för profeten Abraham (as), profeten Moses (as) eller profeten David (as) som var välsignade profeter utvalda av Gud för att vara förebilder för mänskligheten.

Antisemitism och andra sorters rasism (t.ex.fördomar mot svarta) har ingen plats i sann religion; de är perversioner som härrör från olika ideologier och vidskepelser.

Dessutom, när vi undersöker antisemitism och andra former av rasism, ser vi tydligt att de främjar idéer och en samhällsmodell som är helt i strid mot de moraliska lärorna i koranen, till exempel, finns i grunden av antisemitism lögn, hat, våld och brist på medkänsla. En antisemit kan vara så grym som att stödja mord på judar, män, kvinnor, barn och äldre och överse att de bli utsatta för tortyr. Däremot, ålägger den moraliska undervisningen i koranen kärlek, medkänsla och barmhärtighet för alla människor. Den befaller också muslimer att visa rättvisa och vara förlåtande även till sina fiender.

Å andra sidan, motsätter sig antisemiter och andra rasister att leva tillsammans i fred med människor av en annan ras eller trosbekännelse (t.ex. tyska rasister (nazister) var emot att tyskar och judar skulle leva tillsammans). Men i koranen finns inte minsta skillnad mellan raserna, koranen rekommenderar att människor av olika trosuppfattningar lever tillsammans i samma samhälle i fred och lycka.

Muslimer måste anta vår profets (saas) attityd som förebild

Adnan Oktar: Detta beror på en skillnad i tolkningen. Någon som helt har internaliserat koranen, som till fullo förstår koranen, som älskar Allah och har stor passion för Allah är bokstavligen berusad på kärlek. Han älskar Allah och ser på allt med kärlek. Han kommer aldrig att vilja förstöra, bomba eller riva något isär. Islam bygger på att vinna människor att komma över. Du vinner den andra personen att komma över, och om du inte gör det, är han fri att framhärda i sina egna övertygelser. Det är klart att det inte kan finnas något tvång i religionen. Om du tvingar någon att konvertera kommer han att bli en hycklare. En hycklare är någon som kommer att gå till den lägsta nivån av helvetet, den uslaste möjligaste varelse. Han är någon som har förvandlats till en maskin som producerar de vidrigaste enheter. Så man måste uppmuntra människor att vara ärliga. Om han inte tror, måste han ärligt säga att han inte tror, och den personen ska respekteras. Alla människor ska respekteras, för det är så Allah har skapat dem och det är deras öde. Berätta du sanningen, och kan han förstå förstår han, om inte, så gör han det inte.

En person måste försvara sig på samma sätt som vår profet (saas) gjorde, vilket Allah anger i koranen. Men att bomba kvinnor och barn och lämna dem täckta med blod, det är den uslaste sak i mina ögon, oärligt och ett brott mot gott samvete. Det är uselt, ingenting annat. Vilken sorts seger är det att lämna kvinnor och barn täckta i blod? Det är inget annat än ondska. För att krig har sina egna regler. Du förklarar krig och den andra sidan säger att de är i krig med er. Stater förklarar krig och du går till krig, och vem som helst Allah skänker segern segrar. Nederlaget skapar fångenskap och anses vara kontrollerat av den andra sidan. Bortsett från det, gör du en överenskommelse med andra sidan om att leva i fred, ni gör en överenskommelse som stat, men om du sedan plötsligt säger att jag backar gällande överenskommelsen och ska bomba er, bomba kvinnor och barn, då är det ett brott mot samvete, anledning, tro och koranen, uppenbarligen. Gjorde vår profet (saas) något sådant? Nej. (Azerbaijan Ayna, 8 August 2008).

Enligt koranen måste muslimer, judar och kristna leva i kamratskap

I koranen finns det en signifikant skillnad mellan bokens folk och de som inte tror på Allah. Detta understryks särskilt inom området för socialt liv. Till exempel, sägs det om dem som associerar andra med Allah: (de) är orena efter utgången av detta år skall de därför inte tillåtas närma sig den heliga moskén (Surat at-Tawba, 28). De som associerar andra med Allah är människor som inte vet någon gudomlig lag, har inga moraliska föreskrifter och kan begå alla typer av förnedrande och perversa handlingar utan att tveka.

Men Bokens folk, medan de förlitar sig i huvudsak på Allahs uppenbarelse, har moraliska rättesnören och vet vad som är lagligt och inte. På samma sätt, har tillstånd givits för en muslimsk man att gifta sig med en kvinna från bokens folk. Om detta ämne kommenderar Allah:

Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och födan hos dem som fick del av uppenbarelsen i äldre tid är tillåten för er och er föda är tillåten för dem. Ni får ta till hustrur är bara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av uppenbarelsen, sedan ni gett dem deras brudgåva, för att leva med dem i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande eller en hemlig förbindelse. Om någon förnekar tron skall alla hans strävanden gå om intet och i det eviga livet kommer han att stå som förlorare. . (Surat al-Ma'ida, 5).

Dessa kommandon visar att band av släktskap kan inrättas som ett resultat av äktenskapet mellan en muslim och en kvinna från bokens folk och att de på varje sida om unionen kan acceptera en inbjudan till en måltid. Detta är grunderna som kommer att garantera upprättandet av rättvisa mänskliga relationer och ett lyckligt gemensamt liv. Eftersom koranen påbjuder denna rättvisa och medkännande attityd är det otänkbart att en muslim kan ha en motsatt uppfattning.

Den rättvisa och medkännande praxis profeten Muhammad (saas) visar gentemot bokens folk sätter mycket goda exempel för muslimer. I avtalet med de kristna i Najran, som levde i södra Arabien, demonstrerar profeten Muhammad (saas) ett av de bästa exemplen på medkänsla och rättvisa. I avtalet ingår följande artikel:

Livet för människorna i Najran och dess omgivningar, deras religion, deras land, boskap och de av dem som är närvarande eller frånvarande, deras budbärare och deras gudstjänstlokaler är under beskydd av Allah och förmyndarskap av Hans profet. 21

Med hjälp av sådana avtal, säkrade sändebud (saas) att en social ordning för muslimer och bokens folk var lika, vilket präglades av fred och säkerhet. Denna order var en total manifestation av följande vers:

De som tror på denna Skrift och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna - ja, alla som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv - skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.(Surat al-Baqara, 62)

Peygamber, Kitap Ehli

At the time of the Prophet Muhammad (saas), a just and compassionate policy was practised in relation to the People of the Book.

Konstitutionen i Madinah är det viktigaste avtalet som säkrade rättvisa och fred mellan kristna, judar och hedniska samhällen.

Konstitutionen i Madinah bereddes under ledning av profeten Muhammad (saas) för 1400 år sedan, det är 622 e. Kr., för att möta behoven hos människor med olika trosuppfattningar och sattes i praktiken som ett skriftligt juridiskt kontrakt. Olika samhällen med olika religioner och raser som hyst djupt rotad fiendskap mot varandra i 120 år blev parter till detta juridiska kontrakt. Med hjälp av detta kontrakt, visade profeten Muhammad (saas) att konflikter mellan dessa samhällen, som hade varit fiender och ganska oförmögna att nå någon form av kompromiss, kunde komma till ett slut, och de kunde faktiskt leva sida vid sida.

Enligt grundlagen i Madinah, var alla fria att ansluta sig till en tro eller religion eller göra politiska eller filosofiska val. Människor som delade samma åsikter kunde komma samman och bilda en gemenskap. Alla var fria att utöva sitt eget rättvisa system. Men, någon som begick ett brott skulle inte skyddas av någon. Parterna i avtalet skulle engagera sig i samarbete med varandra, stödja varandra och skulle förbli under profeten Muhammads (saas) beskydd. Konflikter mellan parterna skulle föras till Allahs sändebud (saas).

Detta kontrakt gällde från 622 till 632 e. Kr. Genom detta dokument, var stammens strukturer som tidigare baserats på blod och släktskap avskaffat, och människor med olika kulturell, etnisk och geografisk bakgrund samlades och bildade en social enhet. Konstitutionen i Medinah säkrade absolut religionsfrihet.

Att behandla bokens folk med medkänsla och tillgivenhet är Sunnah av vår profet (saas)

Adnan Oktar: Israels folk härstammar från profeterna, de är barnbarn till våra egna profeter. Och de följer lagen om Moses (as) och har bevarat den lagen och tron från den dagen till detta. Därför är det oförenligt med förnuft och gott samvete att lämna dessa obefläckade människor utan en stat, att beröva dem deras nation, att försöka förvisa dem från sina marker eller neka dem rätten till liv. Muslimer är tillgivna, medkännande och fulla av kärlek. Judarna är våra bröder och har rätt till liv. De är första klassens människor, som lever, handlar och gör konst och vetenskap som de önskar i regionen. Så varför skulle de tvingas från sina marker eller berövas rätten till ett riktigt liv? Det är oacceptabelt för alla. Och oacceptabelt för mig. Naturligtvis kommer de att leva i fred och lycka och deras liv kommer att garanteras. De kommer att leva i massor av överflöd i den turkisk –islamiska unionen. Orden i koranen är lätta att se, liksom Sunnah och vår profets (saas) praxis. Bokens folk, Israels folk, levde i fullständig enkelhet under vår profets (saas) tid. De levde också i Jerusalem vid den tiden, i regionen Israel. De var lyckliga och välmående och behandlades med kärlek och tillgivenhet. Män kan gifta sig med judiska flickor, sitta vid deras bord, äta mat de förberett, besöka deras hem och vara vänner med dem. Det var praxis i den tiden för profeten (saas) och hans Sunnah. Och det gäller även kristna. Som ni vet, var en av våra profeters (saas) bihustrur kristen. Hon är vår mamma, någon vi minns med största respekt. Jag talar inte om judendomen ensam. Kristna är också människor vi måste betrakta anses ha rätt att leva i fred och lycka och gott överflöd, och glädjen därav (The Gulf Today, November 2008).

Kloster, kyrkor och synagogor måste respekteras

Ett annat viktigt faktum vi lär av koranen är att muslimer måste respektera judiska och kristna gudstjänstlokaler. I koranen, är platser för dyrkan för bokens folk, dvs. kloster, kyrkor och synagogor, nämnda som gudstjänstlokaler som skyddas av Allah.

…om Gud inte höll tillbaka vissa människor med andra som redskap skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. Ja, Gud skall bistå alla som strävar för Hans sak - hos Gud ligger all styrka, all makt -( (Surat al-Hajj, 40)

Denna vers visar varje muslim vikten av att respektera och skydda de heliga platserna för bokens folk.

I själva verket, gjorde profeten Muhammad (saas) dessutom avtal med hedningar, liksom med bokens folk. Hedningarna behandlades alltid med rättvisa, och när de bad om att få skydd, var deras önskemål snabbt accepterat av Muhammad (saas). Detta innebar att dessa samhällen sökte skydd av Allahs sändebud (saas) inför en attack eller felaktig anklagelse. Under hela hans liv begärde många icke- muslimer och hedningar skydd från profeten Muhammad (saas), och han tog dem under sitt beskydd och säkrade deras trygghet. I Sura Tawba, råder Allah att förfrågningar av hedningar som söker skydd ska accepteras av troende. Om detta säger Allah följande:

Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet. (Surat at-Tawba, 6)

Judar och kristna, på grund av deras likheter med muslimer, är mycket närmre muslimer än de som inte har någon tro på Allah. Var och en av dessa religioner har sin bok, det vill säga, de omfattas av en bok som sänts ner av Allah. De vet vad som är rätt och fel, vad som är lagligt och vad som är olagligt enligt sina skrifter, och alla vördar profeter och sändebud som följde med dem. De tror alla på ett liv efter detta, och i livet efter detta måste de redogöra för alla sina handlingar inför Allah. Så, det finns en delad gemenskap som vi alla kan enas om.

Samlas till en gemensam formel

Beträffande bokens folk, ger Allah muslimer ett kommando i koranen; att samlas till en gemensam formel:

Säg: "Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er - att vi inte skall dyrka någon utom Gud och inte sätta något vid Guds sida och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Guds ställe." (Surah Al 'Imran, 64).

cami, kilise, sinagog

The evils in the world will come to an end when Muslims, Christians and Jews all worship Allah in unity, tolerating their differences of faith.

Detta är verkligen vår uppmaning till kristna och judar: Människor som tror på Allah och följer Hans uppenbarelser, låt oss samlas till en gemensam formel – ”tro”. Låt oss älska Allah, som är vår skapare och Herre, och följa hans kommandon. Och låt oss be till Allah att leda oss till en ännu rakare väg.

dua, din

All Believers Must Pray For One Another And Be At Unity

När muslimer, kristna och judar samlas till en gemensam formel på detta sätt; när de förstår att de är vänner och inte fiender, när de ser att den verkliga fienden är förkastandet av Allah, då kommer världen bli en väldigt annorlunda plats. Krigen i många delar av världen, fiendskap, rädslor och terroristattacker kommer att ta slut, och en ny civilisation baserad på kärlek, respekt och fred kommer att upprättas med denna ”vanliga formel”.

Det finns viktiga fakta att tänka på för muslimer. Vad Allah lär oss i koranen om olika folk och religioner är tydlig:

  • • Koranens moral utesluter alla former av rasism.

  • • I koranen befalls det att en moderat och vänlig attityd måste upprätthållas gentemot andra religioner.

Katedral'de Kuran Okundu

 

 

Sabah, 19.09.01 - Muzammil Siddiqui, the President of the Islamic Society of North America, recited verses from the Qur'an at the Washington National Cathedral memorial service held in the aftermath of September 11.

 

Türkiye, 16.09.01 - Side: President Bush prayed next to a Muslim imam during a prayer service at the Washington National Cathedral. Above: Muslims and non- Muslims prayed together in a service in Dallas.

 

Star, 18.09.01 - Bush's visit to the Islamic Center in Washingon.

 

After the attacks of September 11, people of every language and religion prayed to Allah in empathy and solidarity with the victims.

Det är uppenbart att en del judar som levde i det förflutna har begått många fel, vilka är angivna och kritiseras i koranen. Men allt detta får inte uppfattas av muslimer som ett skäl att känna fientlighet mot alla judar. Brott som begåtts av vissa judar på grund av ateistiska ideologier kan inte tillskrivas judendomen och den judiska nationen.

Återigen en grundläggande utsiktspunkt föreskrivet i koranen är att inte göra bedömningar om människor bara för att de tillhör en viss ras, nation eller religion. I varje samhälle finns det goda såväl som onda människor. Denna differentiering anges i koranen. Till exempel, direkt efter att nämnt den upproriska naturen –mot Allah och Hans religion – av somliga judar och kristna, finns det hänvisning till ett undantag:

Alla är inte av samma sort. Bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns även redbara människor, som under nattens timmar läser högt ur Guds budskap och faller ned på sina ansikten i tillbedjan. De tror på Gud och på den Yttersta dagen och de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och de tävlar om att göra gott. De hör till de rättfärdiga och vad gott de gör skall inte frånkännas dem; Gud vet vilka de är som fruktar Honom. (Surah Al'Imran, 113-115)

Katedral'de Kuran Okundu

1. Time, 01.10.01, 2. Planet Easton, 01.11.01
3. Q-News,01.10.01, 4. Time, 01.10.01, 5. Time, 01.10.01

I en annan vers befaller Allah:

Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma för att förkunna: "Dyrka Gud och håll er borta från det onda!" Bland dessa människor i äldre tider fanns den som Gud vägledde, och det fanns den som dömde sig själv att gå vilse. Gå därför ut i världen och se spåren som visar vad slutet blev för dem som kallade sanningen för lögn! (Surat an-Nahl, 36)

Allah uppenbarade till alla budbärare att Han är den unike och att det inte finns någon annan än Honom som människor skall tillbe, tjäna och lyda. Det gudomliga budskapet, förmedlades till folket av Allah genom Hans budbärare och har kommunicerats till folket sedan människans skapelse. Vissa samhällen accepterade meddelandet och följde den rätta vägen, medan andra förnekade och vinglade ifrån det. Detta gäller även det aktuella dagsläget. Vissa människor är sida vid sida med de rättfärdiga medan vissa andra kommer att kasta sig in i rackartyg. Detta är lagen om Allah. De som tror bör också anta ett sådant synsätt att aldrig glömma att det kan finnas uppriktiga, fromma människor som fruktar Allah bland medlemmar i alla religioner, liksom de som är långt från de religiösa lärosatserna.

Vår förhoppning är att en värld ska upprättas där människor kan leva tillsammans i fred, oavsett vilken ras eller religion de tillhör, där varje rasistisk perversion kommer att avslås, där allas rättigheter värnas och alla kommer bli respekterade. Den kamp som måste äga rum på intellektuella grunder mot alla anti- religiösa ideologier kommer förhoppningsvis skapa den fred som det längtats efter. Gällande detta berättar Allah följande i koranen:

De som framhärdar i att förneka sanningen är sinsemellan bundsförvanter och de stöder och beskyddar varandra; om ni inte handlar på samma sätt kommer förtrycket på jorden att fortsätta och oordningen och sedefördärvet att tillta. (Surat al-Anfal, 73)

Det är olyckligt för människorna att det bland de släkten som Vi lät gå under före er tid, inte fanns fler kloka och sansade människor, som försökte hejda oordningen och sedefördärvet på jorden! Dessa var bara ett fåtal bland dem Vi räddade, medan de orättfärdiga hängav sig åt ett förvekligande liv av nöjen och njutningar och sjönk allt djupare ned i synd. (Surah Hud, 116)

Those who perform good actions will receive better than them ...
(Surat an-Naml, 89)

Footnotes

21. Majid Khoduri, İslam'da Savaş ve Barış, Fener Yayınları, İstanbul, 1998, s. 209-210

5 / total 8
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Islam Fördömer Terrorism online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top