Biomimetik: Teknik Imiterar Naturen

< <
11 / total: 12

Teknologi i naturen

Att skapa teknologi, alla tillverkningsmetoder och utrustning som används i en viss bransch, är ingen lätt sak eftersom så många komponenter måste föras samman. För att producera teknik inom ett visst område måste vi i första hand ha information. Därefter måste forskare och teknisk personal som ska använda denna information läggas till ekvationen. Dessa personer behöver rätt material och anläggningar där materialet kan användas. Av alla dessa skäl är produktion av teknik en svår verksamhet. Faktum är att historien om de framsteg som vi beskriver som tekniska inte alls är lång. Även idag åtnjuter många länder teknik men väldigt få av dem producerar det.

Som vetenskapliga kretsar har noterat växer de flesta tekniska produkter fram som ett resultat av investeringar, information och forskning och de har sina "original" och motparter i naturen.

Phil Gates, en välkänd forskare och författare till boken Wild Technology, uttrycker detta på följande sätt:

Många av våra bästa uppfinningar används redan eller kopieras från andra levande organismer. Vi har endast upptäckt en bråkdel av det stora antalet levande organismer som delar vår planet. Någonstans bland de miljontals organismer som fortfarande är oupptäckta finns naturliga uppfinningar som skulle kunna förbättra våra liv. De kunde ge nya läkemedel, byggmaterial, sätt att kontrollera skadedjur och arbete med pollution.123

Varje nisch i vår omgivning från himlen till jorden och till djupet av oceanerna är fulla av otaliga "tekniska" underverk, var och en av dem är en produkt av skapelsen. Även den enklaste industriella produkten har en designer och tillverkningsplats. Under dessa omständigheter skulle det vara uppenbart irrationellt att hävda att levande ting, som har system ojämförligt överlägsna stora fabriker med deras förstklassiga maskiner, kunde ha uppkommit av sig själva genom slumpen och som ett resultat av naturliga förhållanden.

Allt levande har en överlägsen perfekt design som uppstod felfritt och komplett redan från dag den skapades eftersom Gud är Han som skapar felfritt.

I detta kapitel kommer vi att undersöka några underverk av skapande och jämföra dem med dagens teknik. Vi bör betrakta dessa exempel som en tankeställare som Gud instruerar oss i Koranen:

([Allt detta] bör öppna [människornas] ögon och tjäna till påminnelse för dem av [Våra] tjänare som vänder åter [till sin Herre] i ånger [över sina synder].
(50:8)

Växters ljussensorer

Vissa arter av växter är akut känsliga för förändringar i ljusintensitet. När natten faller sluter de sina kronblad. Vissa blommande växter gör även detta i molnigt väder något som forskare tror sker för att skydda pollenet från dagg och annalkande regn. Vi människor använder också sensorer som detekterar ljusintensiteten när ändras och använder även sådana i lampor som tänds när det blir mörkt på natten och släcks i gryningen.124

Some flowers, sensitive to light, close their petals when it grows dark and keep them closed until dawn. Others keep their flowers facing the sun throughout the day.


Above:In a light sensor, the electrical circuit consists of a great many parts. If just one is removed or only one connection altered, the circuit fails to work. The light sensors in plants possess a feature similar to this circuit: The slightest deficiency in the system will make the sensor totally useless.

Ejdern och dess isoleringssystem

Våra kroppar genererar värmeenergi genom att smälta maten som vi har ätit under dagen. Det bästa sättet att förhindra förlust av denna värme är att undvika att den lämnar våra kroppar för tidigt. Det är därför vi bär olika lager av kläder beroende på vädret. Varm luft instängd mellan skikten kan inte komma ut. Att förhindra energiförlust på detta sätt kallas isolering.

Ejdern använder exakt samma metod. Liksom många fåglar har den sina fjädrar för att möjliggöra flygning men även för att hålla den varm. Den använder sina mjuka och fluffiga bröstfjädrar till att bygga sitt bo. Dunet skyddar äggen och de framväxande nakna kycklingarna från kall luft. Eftersom ejderns fjädrar kvarhåller varm luft exemplifierar de den bästa formen av naturlig isolering.125

Moderna bergsklättrare håller sina kroppar varma genom att bära speciella dräkter fyllda med fjädrar som har höga värmebevarande egenskaper liknande den hos ejderns fjädrar.

Fiberoptisk teknik hos levande organismer

evren

1. Optical fiber

2. Light being reflected down the fiber

Fiberoptik är genomskinliga glaskablar som kan överföra ljus. Eftersom optiska fibrer kan vara lätt böjda och vridna kan de "förflytta" ljus även i de mest otillgängliga platser. Fiberoptiska kablar har också fördelen av att kunna bära kodade meddelanden mycket bättre än andra kablar kan.

Isbjörnens päls är mycket lik en optisk fiber och bär strålarna av det svaga polära solljuset direkt till djurets kropp. Eftersom pälsen har fiberoptiska funktioner tar solens strålar direkt kontakt med björnens hud. Så stor är pälsens förmåga att överföra ljus att det trots det hårda polära klimatet medför att djurets hud är mörk som om den vore solbränd. Ljuset omvandlas till värme och absorberas varefter den hjälper till att värma björnens kropp. Tack vare sin päls unika funktion kan björnen hålla sin kropp varm även under fryskalla polära förhållande.126

Björnens päls är inte deras enda egenskap som vi kan lära oss något. De kan tillbringa upp till sex månader om året i viloläge, detta genom att sätta sina utsöndringssystem i viloläge och utan att lida av giftiga ansamlingar i blodet. Att upptäcka hur de gör detta kommer att hjälpa människan i kampen mot diabetes.127

The polar bear isn't the only living thing possessing fiber optic technology. Leaves of the Fenestraria plant, which lives in the deserts of South Africa, are nearly entirely buried in the sand. This protects Fenestraria from water loss and grazing animals. The tip of every leaf is transparent: Light enters here and can travel down the leaf. (Phil Gates, Wild Technology, 67.)

Arktiska fåglars användning av motströms värmeväxlare

I de kallaste klimaten har lokala fåglar i allmänhet fötterna antingen i kallt vatten eller stående på is. Men det är inte fråga om att de någonsin förfryser. Alla har de cirkulatoriska system som minskar värmeförlusten till ett minimum. Hos dessa fåglar cirkulerar uppvärmd och avkyld blod i olika blodkärl men dessa kärl ligger dock nära varandra. På detta sätt flyter uppvärmt blod nedåt till extremiteter och det kalla blodet cirkulerar uppåt. Detta minskar också chocken av kallt blod återförs tillbaka ini kroppen från fötterna. Denna naturliga värmeväxlingsmekanism kallad motström är densamma som används i olika maskiner.128

I dessa motströms värmeväxlare, som ingenjörer kallar dem, flyter två medier (vätska eller gas) i motsatt riktning i två separata men sammanhängande kanaler. Om vätskan i en kanal är varmare än i den andra passerar värme från den varma vätskan till den kallare.

Kan växter använda en elektrisk brytare?

evren

K1. Key 1,

K2. Key 2

Den köttätande "Venus Flytrap" fångar insekter som landar i fällan och utlöser hårstrån på den. Dessa hårstrån fungerar som strömbrytare. I samma ögonblick som ett hårstrå vidrörs avges elektriska signaler som ändrar vattenbalansen i växtens celler och utlöser vattenflödet ut ur celler längs bladets huvudnerv varvid fällan stängs.129

Omkopplarna som styr flödet av ström i elektriska kretsar fungerar på ungefär samma sätt. När omkopplaren är avstängd kan elektrisk ström inte flyta fram, så snart den är påslagen och kretsen fullbordas börjar emellertid elektrisk ström att flyta längs tråden igen. Likaså använder djur och växter många biologiska växlar för att initiera eller stoppa flödet av elektriska signaler till de relevanta delarna av sina kroppar.130

evren

 

1. Switch off, circuit incomplete
2. Switch on, circuit completed
3. and current flows

 

Kretsen hos Venus Flytrap fungerar faktiskt som två elektriska brytare sammankopplade i serie. Två hårstrån måste stimuleras innan fällan stängs131 Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att onödiga stängningar utlöses av sådana företeelser som regndroppar.

Naturligtvis vet Venus Flytrap ingenting om elektrisk ström eller omkopplarna som låter dessa strömmar flöda. Inte heller är det möjligt för växten att erhålla någon form av utbildning inom dessa områden. Med detta i åtanke, hur erhåller den denna kunskap som även en människa inte kan lära sig utan särskild instruktion och hur är det möjligt att använda det så felfritt?

Gud, härskaren av alla, lär växterna hur man gör. Venus Flytrap verkar under hans inspiration

evren

The snail's drilling system is even able to rasp holes in rocks.

The snail's tongue, called a radula, resembles a large-toothed file. Thanks to this design, the mollusk is able to rasp holes in leaves and pick up algae on rocks. Teeth on the radula are so hard that some desert snails are even able to make holes in rock. (Phil Gates, Wild Technology, 45.) The giant excavators humans use to dig tunnels perform a similar function to the radula. However, the tips of these machines' drills wear out and have to be frequently replaced.

Om nervceller saknade Isolering

Nervfibrer bär meddelanden från hjärnan till musklerna och andra organ och därifrån meddelanden tillbaka till hjärnan. Fibrerna är belagda med ett speciellt fett ämne som kallas myelin och som fungerar precis som plastisolering kring en elektrisk kabel. Om denna inte fanns skulle de elektriska signalerna läcka bort och in i de omgivande vävnaderna och där antingen förvanska meddelandet eller skada kroppen.132

Elkablar är utformade för att skydda mot skador som vidrör dem och även för att undvika kraftförlust på grund av el-läckage. Hårda och hållbara plaster används för detta ändamål.

1. Nerve cell
2. Electrical wire

3. Insulator
4. Myelin

Präriehundars ventilationsteknik

Många djur bygger underjordiska skyddsrum som kräver särskilda funktioner för att försvara dem från rovdjur.

I sådana härbärgen måste tunnlarna vara på ett visst avstånd från ytan och parallellt med marken för att inte lätt översvämmas. Om tunnlarna grävs i en skarp vinkel innebär det en risk för kollaps. Ett annat problem som tunnelbygge möter är behovet av luft och ventilation.

Präriehundar är sociala djur som lever i stora grupper i jordhålor som de konstruerar. Allteftersom gruppen ökar gräver de nya hålor, sammanlänkande dem med tunnlar. Utrymmet som sådana komplex upptar är ibland lika stor som en liten stad och därmed är ventilationen av avgörande betydelse. Därför bygger präriehundar torn ovan jord där deras tunnlar finns, ungefär som vulkaner som låter luft dras in i staden nedanför.

Luft färdas från regioner med högt tryck till områden med lågt tryck. Några av tornen som präriehundar bygger är högre än andra. Deras skillnader i höjd ger upphov till olika lufttryck i tunnelns ingångar. På detta sätt kommer luft in genom torn med lågt lufttryck ovanför den och kommer ut genom de med högt tryck. Luft dras in i tunnlarna och passerar genom alla bon vilket medför ett perfekt luftcirkulationssystem.133

För att konstruera ett ventilationssystem som används i präriehundarnas tunnlar är kunskap om tunnelbyggnad med högt och lågt lufttryck och hur de förändras med höjden viktiga. Alla dessa överväganden kräver medvetenhet och alla dessa aktiviteter indikerar närvaron av förnuft och omdöme. Därför måste vi undersöka källan till denna intelligens hos präriehundar eftersom det är klart att det inte hör till djuren själva och i motsats till vad evolutionister hävdar inte kan ha resulterat ur en blind slump.

 

Gud, som ger otaliga exempel i naturen för mänskligheten att begrunda, skapade präriehundar liksom alla levande organismer på jorden. Varje förnuftig människa måste beakta sitt samvete och vända sig till Gud närhelst han stöter på ett exempel av skönhet ty Gud är den förlåtande, Herren av oändlig rättvisa. I Koranen ger Gud glada budskap till anställda som tror på Honom:

Er Herre vet vad ni bär inom er. Om ni strävar efter att leva ett rättskaffens liv [skall Han överse med era fel och brister] och Han är alltid beredd att förlåta dem som, när de har begått ett fel, återvänder till Honom med ånger i sinnet.
(17:25)

 

1. Ventilation Channels
2. Tunnel Excavator

3. Underground Tunnel
4. Service Tunnel

Getingar och pappersindustrin

En serie kemiska processer omvandlar stockar av trä till ett slags massa som sedan kan göras om till papper. Emellertid är faktiskt getingar de naturliga uppfinnarna av papper.

This diagram shows the various processes in paper manufacturing. If just one of these stages were skipped, no paper could be produced. The equivalent to all these processes is carried out in the tiny body of the wasp, just a few centimeters long.

För att bygga sina bon använder getingar papper som de själva gör genom att blanda sin saliv med strimlor av tuggat trä. Vår möbelindustri gör spånskivor på exakt samma sätt om även med lim i stället för saliv.134

Varje geting liknar en särskild effektiv trädbearbetnings och papperstillverknings fabrik. Men alla de processer som utförs av stora industriella komplex utför getingar inom sina egna små kroppar. Pappersindustrin har fortfarande mycket att lära av getingar!

En robotarm inspirerad av elefantens snabel

Ett av de värsta problem, som forskare som har försökt att utforma en robotarm ställs inför, var den att uppnå fri rörlighet. För att en robot arm ska tjäna till något nyttigt ändamål måste den kunna utföra alla rörelser som krävs av den avsedda uppgiften.

I naturen har Gud skapat alla organismer med förmågan att röra sina lemmar på ett sådant sätt att de uppfyller alla deras behov. En elefant snabel med sina ungefär 50000 muskler 135 är ett av de mest slående exemplen. Elefanten kan röra sin snabel i vilken riktning den vill och utföra uppgifter som kräver största försiktighet och känslighet.

En robotarm konstruerad i USA vid Rice University visar tydligt elefant snabeln är en överlägsen design.

Det finns inget enskilt skelett liknande struktur i bålen som förser den med stor flexibilitet och lättrörlighet. Robotarmen å andra sidan har en ryggrad. Elefantens snabel har en rörelseomfattning som gör det möjligt att röra den i alla riktningar medan robotarmen består av 32 rörelsenivåer genom 16 länkar.136

Det går bara att visa att elefantens snabel är en speciell struktur vars alla särskilda egenskaper avslöjar Guds natur som felfri konst i skapelsen.

a. Base
b. Shoulder
c. Elbow

d. Wrist
e. Yaw

f. Pitch
g. Roll

Left: A robotic arm with six degrees of freedom. Above: A robotic trunk, modeled on the elephant's, has 32 degrees of freedom. Elephants' trunks have incomparably greater abilities and freedom of movement. If they had to use these artificial trunks instead of their own, they'd encounter severe difficulties.

 

Notes

123 Phil Gates, Wild Technology, p. 5.

124 Ibid., p. 55.

125 Ibid., p. 64.

126 Ibid., p. 67.

127 "Biomimicry", Your Planet Earth Glossary 1.0.1; http://www.yourplanetearth.org/terms/details.php3?term=Biomimicry

128 Phil Gates, Wild Technology, p. 65.

129 For further information see Harun Yahya's For Men of Understanding, Ta Ha Publishers, April 2003.

130 Phil Gates, Wild Technology, p. 66.

131 http://www.bitkidunyasi.net/ilgincbitkiler/ilgincbitkiler1.html

132 Phil Gates, Wild Technology, p. 67.

133 Animal Inventors, National Geographic Channel (Turkey), November 25, 2001.

134 Phil Gates, Wild Technology, p. 16.

135 Richard Dawkins, Climbing Mount Improbable, W.W. Norton & Company,September 1996, p. 92.

136 "The Elephant's Trunk Robotic Arm;"http://ece.clemson.edu/crb/labs/biomimetic/elephant.htm

11 / total 12
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Biomimetik: Teknik Imiterar Naturen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top