Romanticism: Ett Vapen Av Satan

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
5 / total: 11

Romantikens Olika Ideologier

som Gud fördömde när han sade: "Av Dina tjänare skall jag sannerligen ta min ranson och jag skall leda dem på villovägar och inge dem [bedrägliga] förhoppningar och jag skall befalla dem att skära öronen av boskapen och jag skall befalla dem att förvanska [och fördärva] Guds skapelse." Den som väljer Djävulen till beskyddare i Guds ställe har gjort en uppenbar förlust.
(Koranen 4:118-119)

I förra avsnittet tittade vi på effekterna av romantiken till följd av ”romantisk nationalism”. Låt oss nu titta på några andra av de andra uttrycken för romantik för att se några av de katastrofer det har fört med sig till mänskligheten. Den första ideologin vi måste undersöka är en lika skrämmande som romantisk nationalism: det är kommunism.

Kommunistisk romantik

Kommunism var promoverad som en förmodad resonabel och rationel ideologi. Dess grundare, Karl Marx (1818-1883) och Friedrich Engels (1820-1895) hade antagit materialismens filosofi som de trodde de kunde tillämpa på samhällsvetenskapen och förklara ”historiens lagar”. Marx urskilde olika stadier av historien: avancerade länder i tiden, som England, levde i ”kapitalistiska fasen”. Han förutspådde att efter denna fas, skulle det oundvikligen följa en arbetarrevolution, som skulle inleda den socialistiska fasen. Han förutspådde också att denna revolution skulle ske spontant, det vill säga, som ett initiativ av arbetarna själva, och att det skulle ske i England och andra industriländer.

Marx förutsägelser kom dock inte att hända. Det faktum att de inte skulle förverkligas var tydligt inom 30-40 år efter hans död. Det fanns ingen revolution i England eller i något annat industriland; tvärtom, de sociala och ekonomiska villkoren för arbetstagarna förbättrades.

Kommunismens anspråk på rationalitet är falskt

Marx teori borde därefter betraktas som en av de många historiska felaktigheter som begåtts under namnet ”samhällsvetenskap”, och därför borde ha övergivits. Men, så var inte fallet. En grupp individer benämnde sig ”Marxister” och försökte, med svårighet, att aktualisera Marx ogrundade förutsägelser. Även om revolutionen Marx sa skulle hända ”spontant” inte hände alls, försökte marxister hetsa revolutionen genom att upprätta organisationer som skulle skapa det med vapenmakt. Den viktigaste marxisten som försökt revidera tolkningen av Marx, och skapa ursäkter för sina orealiserade förutsägelser, var Lenin.

lenin

The most well-known symbols of communist romanticism: the proletariat breaking its chains, figures with clenched fists, revolutionary songs defending socialism to the death.

Lenin hävdade att det inte var i avancerade länder som England som revolutionen skulle ske, utan i icke industrialiserade länder som Ryssland. Han sade att kommunismen skulle lyckas där, och därifrån sprida sig över hela världen. För att förverkliga sin dröm, spenderade han många år både i och utanför Ryssland med att göra förberedelser för revolutionen. Möjligheten för honom att komma till makten uppstod från förvirring som orsakats av första världskriget. Lenins förutsägelser, som Marx, kom till intet. Inte heller var det system han grundade framgångsrikt, inte heller spreds kommunismen över världen. Idag, har Sovjetunionen som Lenin grundade glidit in i historien, och det kommunistiska systemet det tvingade på de länder det ockuperade har kollapsat överallt. Det är accepterat att kommunismen var det grövsta och mest misslyckade politiska experimentet av det tjugonde århundradet.

marks

The fathers of communism: Marx (left) and Engels (right). In the middle is a translation into Russian of Marx's Das Kapital.

Att marxismen var felaktig har bevisats, inte bara av sina ouppfyllda löften och kollapsen av det system den gav upphov till, utan även av misslyckandet med filosofin den baserades på. De grundläggande förutsättningarna för den materialistiska filosofin, vilket är grunden för marxismen, har misskrediterats av de vetenskapliga upptäckterna under det tjugonde århundradet. Till exempel:

1. Materialismen hävdar att universum har funnits i evighet och att materia därför inte blev skapat. Men Big Bang teorin, som accepterades på det tjugonde århundradet, visar att materia och tid skapades från ingenting. Denna teori hävdar att universum kom till ur intet för 10-15 miljarder år sedan, skapat som en plötslig och liten verksamhet från ingenting. Med andra ord, sanningen som ”Big Bang” teorin visar är att ingenting hände av en slump; att det fanns en verksamhet ur intet, och efter denna verksamhet, dök materia och tid upp. Denna teori misskrediterar helt materialistiska påståenden och bevisar att materia, tid och den första aktiviteten, skapades av Gud.

2. Materialismen hävdar att materia och tid båda är ”absoluta”; det vill säga, de är alltid existerande, oföränderliga och stabila. Men, Einsteins relativitetsteori visade att materia och tid inte är absolut, utan endast föreställningar som kan komma att ändras.

3. Materialismen hävdar att mänskliga mentala funktioner och kapaciteter kan reduceras till en väsentlig förklaring. Emellertid har upptäckten av hjärnans krångligheter visat att det finns olika psykiska funktioner som inte har någon motsvarande funktion i hjärnan, och har intygat det faktum att den mänskliga mentaliteten existerar bortom materia och tillhör själen.

4. Materialismen hävdar att levande ting inte skapades, utan som Darwins teori om evolution påstår, kom till av en slump. Detta påstående har diskonterats med vetenskapliga upptäckter under det tjugonde århundradet, och det är nu klart att det finns en obestridlig ”design” i levande varelser, vilket leder till att det är Gud som har skapat allt liv.

pkk

People who set themselves on fire for the sake of an idea or an ideology are actually possessed by an extreme form emotionalism. Because they fail to think rationally, they tend to react by committing acts which they falsely deem to be courageous.

Om en ideologi påstår sig vara rationell, men dess yrkande inte står upp mot granskning av förnuft eller vetenskap, och om ren fakta dessutom inte vittnar om dess giltighet, då måste ideologins påstående förkastas. De som har antagit denna ideologi måste pröva den för rationell undersökning, de skulle då upptäcka dess ogiltighet och överge den. Om kommunisterna var människor som använde förnuft, logik och sunt förnuft istället för att leva i en romantisk drömvärld skulle kommunismen ha misskrediterats hundratals gånger vid det här laget.

Eftersom grunden för kommunismen vilar på romantiken, kan de som fortsätter hylla den endast göra detta i strid med teckningsoption av förnuft och vetenskap, och försvara den endast med slutna ögon med det faktum att den är föråldrad som ideologi. Redan när det visade sig att de grundläggande förutsägelserna i marxism inte skulle komma att förverkligas, borde det ha lagts åt sidan. Det övergavs dock inte. Revolutionära rörelser har vuxit upp över hela världen och försöker göra marxistiska drömmar till verklighet genom revolution, inbördeskrig, gerillakamper och terror attacker.

Sovjetunionen och hela östblocket kollapsade, röda Kina antog ett kapitalistiskt ekonomiskt system. Men, kommunismen har ännu inte övergivits. Även idag, över hela världen, fortsätter kommunistiska verksamheter sina aktiviteter. Detta trots det faktum att de måste veta, att ”revolutionen” de talar om är en fantasi, de fortsätter blodsutgjutelse, bara precis för att inte behöva överge kommunismen. De sätter frenetiskt sig själva och sina kamrater i brand, medan de sjunger kommunistiska marschsånger, romantiskt, blint och envist håller de fast vid sin föråldrade ideologi.

Detta visar att kommunismen inte är en ideologi baserad på förnuft, och att de som hyllar den gör det av andra skäl än rationellt engagemang för den. Många skulle anse att skälen till ett sådant engagemang enbart var ”fanatiskt”, ”trångsynt” eller tvångstankar kallat ”fix idé”. Vid närmare undersökning visar det sig att under denna påstådda fanatism ligger den enormt inflytande romantiken.

Det vill säga, kommunismen hämtar också styrka från inflytande av romantiken.

Exempel på kommunistisk romantik

Inledningsvis, människor är oftast inte medvetna om kommunismens romantiska anda, eftersom kommunister alltid talar i termer av vetenskap, filosofi och rationalitet. Men, kommunister utvecklar sina idéer i en romantisk anda. Faktum är, att de blint förkastar de vetenskapliga rön som inte passar deras syften, som ”borgerliga”. Stalin till och med gick till den grad att systematisera denna tillämpning genom att skapa en absurd skillnad mellan ”borgerlig” och ”proletariat” vetenskap.

Å andra sidan, om vi skulle titta i detalj på kommunistiska publikationer, tidskrifter, poesi eller marschsånger, skulle vi upptäcka att deras ideologi är tätt bunden till romantiken. De har idoliserat vissa idéer, utvecklat överdrivna känslomässiga engagemang för dem. Det viktigaste av dessa är begreppet ”revolution”. För en kommunist, är revolution slutet på allt ont och början på allt gott. De är hopplöst förtjusta i en fantasi de vet aldrig kommer att förverkligas. De försöker inte undersöka deras uppfattning om ”revolution” rationellt, inte heller fråga till exempel, ”För vilket ändamål ska revolutionen sökas?” ”Vad är motiveringen till en revolution, där massor av oskyldiga människor kommer att dödas och hela samhället lida?” ”Kan levnadsvillkoren för de fattiga inte förbättras utan revolution?” ”Hur kommer det att påverka ekonomin?” ”Hur ska landet sedan styras, dess inre konflikter lösas och externa hot tas bort?”

mao

One of the most disturbing aspects of communism was its attempt to present its leaders as figures with super-human qualities, working on behalf of the people, regardless of the fact that in reality they were criminals responsible for the death of millions of people. The purpose of this sort of propaganda was to entice people to feel an emotional attachment to their leaders, and thereby, to pardon their crimes

En kommunist ser inte dessa frågor som något betydande; hans enda mål är revolution. Om han ska ge ett svar på någon av dessa frågor, kommer han att citera de typiska och ofta upprepade fraserna ur böcker av Lenin, Stalin eller Mao, men han kommer inte själv tänka rationellt för att besvara dessa frågor. Det som binder honom mest innerligt till idén om revolution är känsloladdade skrivna dikter eller passionerade marschsånger sjungandes om revolution. Kommunistisk litteratur talar ofta om ”det vackra landet täckt av blommor” och den röda solen vid horisonten”. Egentligen är förhållandet mellan en kommunist och hans idé om revolution jämförbart med en romantisk kärlekshistoria. Det finns kommunistiska bås på universitet, bokmässor och kulturella centra; om du går in i någon av dem, eller in på en kommunistiskt bar eller ett café, kommer du där se de många symboler som används för att ge glöd till denna romantik. Affischer av ett mäktigt proletariat bryter sina kedjor, figurer med knutna nävar, revolutionära sånger om kampen på liv och död för socialismen, är de vanligaste symbolerna för en romantisk kommunist.

Denna romantik återspeglas också ibland i kommunisternas klädsel. En ung kommunist ses ofta bära en khaki- parka och kommandomössa, han identifiera sig själv med den latinamerikanska kommunistiska gerillan Che Guevara, och utan tvekan hittar du i hans rum bland hans personliga ägodelar en affisch av ”Che”. Den enda skillnaden mellan honom och en högstadiestudent romantiskt besatt av en popstjärna, är den typ av stjärna han valt; hans är inte en musiker utan en gerillakämpe.

che nazi

This poster is typical of Communist Romanticism's symbolism. These posters served to strengthen the emotional attachment the people have for their leader and his ideology.

mao

Ett annat intressant exempel att tänka på gällande kommunistisk romantik är den stora glädje de finner i att orsaka sig själv smärta och att få folk att tycka synd om dem. Till exempel, en kommunistisk militant kanske startar en ”hungerstrejk” i fängelset, beredd att svälta sig själv för att uppnå något småaktigt mål. Å ena sidan känner han tillfredställelse i den smärta det orsakar honom, och njuter av den sympati andra känner för honom och hans svåra situation, medan å andra sidan, blir han stolt över att erkännas som ”hjälte” bland sina vänner.

Den romantiska glädje som kommunisterna finner i sin smärta kan ibland uppnå mycket höga nivåer. Kommunister har begått några skrämmande grymma akter i sina demonstrationer; till exempel har de tänt eld på sig själva, de har bundit en utvald från sitt antal vid järnstänger, hällt brandfarlig vätska över honom, satt eld på honom och sjungit kommunistiska marschsånger medan han brann. Som urskiljbart från inspelade bilder, är de militanta som utför dessa tanklösa handlingar av barbari ungefär som massorna av nazistiska sammankomster; de genomgår en ”preskription av medvetandet” och är fångade av en emotionell och psykologisk trans.

Det är möjligt, endast på grund av envishet, för en kommunist att förbli fast hängiven sin ideologi, med vetskap om att dess ideal aldrig kommer att genomföras. Detta blinda engagemang för ideologi demonstreras i förordrar som: ”Jag bryr mig inte om det är fel, jag bryr mig inte om vi lyckas eller inte, jag är en kommunist och kommer så vara tills jag dör”. Säkerligen, skulle en rationell person inte bete sig på ett sådant sätt. Denna blinda hängivenhet är som den typ av galenskap som ses i en mans tvångsmässiga önskan för en kvinna som lurat och förödmjukar honom, men som trots allt vägrar sluta älska henne.

Det har då visat sig, att kommunism helt enkelt är en del av romantikens vapen som Satan använder för att beröva människor deras förnuft, och för att alienera dem från tron på Gud. Trots sina anspråk på att vara en rationell filosofi och ideologi, är kommunism utbredd med idéer som går i strid med enkelt förnuft och vetenskap. Minst ett århundrade har nu passerat under vilken kommunister har fortsatt att envist försvara sin ideologi, vilket gör det klart att deras hängivenhet för saken är en romantisk sådan.

lenin mao
mao students

The psychology of the people gathered in the large communist rallies in Red China and Soviet Russia, was actually no different from that of the people in Hitler's Germany. The force that drew them unconsciously into partisanship was their subliminal romanticism.

 

5 / total 11
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Romanticism: Ett Vapen Av Satan online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top