Romanticism: Ett Vapen Av Satan

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
7 / total: 11

Den Sanna Visdomen Som Kommer Från Tro

Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Ett Sändebud från Oss har kommit till er [med budskap] som klargör för er mycket av det som ni har dolt [för er själva] i Skriften; mycket [annat] har förbigåtts. Gud har skänkt er ett [nytt] ljus och en klar Skrift; med den visar Han dem som söker Hans välbehag till räddningens vägar och leder dem enligt Sin vilja ut ur mörkret till ljuset och till en rak väg.
(Koranen 5:15-16).

I det som följer i denna bok, kommer vi att undersöka effekterna av romantiken i vårt dagliga liv. Innan vi beger oss in i detta ämne, måste vi dock mer i detalj förklara innebörden av begreppet ”visdom” som vi har nämnt så ofta fram till denna punkt i boken. Den viktiga skillnaden mellan en vis person och en intelligent person missas ofta. Detta är ett allvarligt fel. Ordet ”intelligens” används allmänt i vårt samhälle för att hänvisa till kvalitén enbart på mental skärpa, och skiljer sig mycket från visdom.

Visdom är kvalitén på en troende som har förmågan att känna igen de subtila tecknen på Gud i allt Han har skapat, att låta honom förstå världen omkring honom. Men, varje försök att förlita sig enkom på hjärnans förmåga att beräkna orsak och verkan är bundet att sluta i en mekanisk och smal verklighetsuppfattning. Intelligens är en egenskap hos en troende som har en fast tro på Gud och som lever sitt liv i enlighet med undervisningen som finns i verserna i Koranen. Intelligens är en fysisk egenskap alla personer besitter i varierande grad, men visdom är en kvalité som bara troende har. De som inte tror, besitter dessutom inte visdomens ”dygd”.

Visdom tillåter en troende att korrekt utnyttja sin mentala förmåga, sitt omdöme och sin logik, vilket skapar den bästa användningen av hans dygder. En individ utan visdom, oavsett hur intelligent han må vara, är vid något tillfälle bunden att svänga in i felaktigt tänkande eller dåligt omdöme. Om vi undersöker icketroende filosofer under historiens lopp, kommer vi att inse att de har lagt fram olika och ibland till och med diametralt motsatta åsikter om precis samma ämne. Trots att de var människor med hög intelligens hade de ingen tro; och eftersom de inte hade någon tro, var de inte heller tillräckligt kloka och därför oförmögna att komma fram till sanningen. Några av dem drog faktiskt mänskligheten in i otaliga misstag. Vi kan hitta flera sådana exempel i modern historia: många filosofer, ideologer och statsmän som Marx, Engels, Lenin, Trotskij, trots att de var mycket intelligenta, orsakade miljoner människor katastrofer eftersom de inte kunde använda sina sinnen på ett effektivt sätt. Visdom försäkrar fred, välstånd och lycka, och visar vägen för att uppnå det.

Intelligens gör det möjligt för oss, bland annat, att tänka, bilda uppfattningar, fokusera vår uppmärksamhet och delta i praktisk verksamhet. Men förutom allt detta, besitter en vis person även en djup förståelse, ouppnåelig med blott intelligens, med hjälp av vilken han kan skilja mellan sanning och lögn. Därför besitter en vis person insikter vida överlägsna dem hos en intelligent person.

Källan till visdom, som vi sagt tidigare, är en djupt rotad tro och fruktan för Gud. De som fruktar Gud, lyssnar på Hans bud och föreskrifter, blir naturligt besatta av denna överlägsna insikt som en välsignelse från Gud. Men, även om denna dygd är lätt förvärvad, är väldigt få begåvade med visdom. Detta villkor, som Gud gör känt i Koranen, säger, ”de flesta av dem använder inte sitt förstånd.” (Koranen 5:103), och härrör från det faktum att de flesta människor inte har den rätta tron och inte lämnar något utrymme för Koranen i sina liv.

Den visdom som Gud har gett åt dem som fruktar honom, och som lever sina liv i enlighet med koranen, gör en hängiven troende överlägsen den troende på många sätt. De grundläggande komponenterna i denna visdom är den troendes kunskap att Gud styr allting alltid, hans medvetande om att allt i dess minsta detalj kommer till stånd i enlighet med det öde som Gud har förutbestämt, och hans medvetande om att han är med Gud i varje ögonblick. Dessutom, gör visdom det möjligt för den troende att lätt anpassa sig till nya förhållanden och situationer.

Skärpan i den troendes insikt och förståelse, deras uppmärksamhet och medvetenhet, deras överlägsna analytiska förmåga, goda moral, starka karaktär, och deras visdom i ord och handling är alla naturliga produkter av deras visdom (för detaljerad information se True Wisdom According to the Qur’an av Harun Yahya).

Tänk om de extraordinära egenskaperna vi har beskrivit som tillhörande en person, skulle tillhöra samhället som helhet. Tänk på de fördelar som åsamkas ett samhälle som bildas av individer som använder sina sinnen i allt de säger, i allt de gör, i varje beslut de fattar och i alla problem de åtar sig att lösa; tänk på den typ av miljö som skulle existera i ett samhälle format av kloka individer… Ja, vi behöver alla människor av visdom runtomkring oss för vårt välbefinnande, vår hälsa, säkerhet och trygghet. Dessutom är förekomsten av kloka individer nödvändigt för att undvika kaos, förvirring och anarki, och för att upptäcka lösningar på de problem där dessa saker uppstår från. Med dessa frågor i beaktande, är det uppenbart att nyckeln till alla problem är att erkänna ett behov blandat med visdom.

Utan tvekan, är visdom den viktigaste egenskapen en människa kan ha. Med den gör han nytta för andra mer än någon annan eftersom, med moralen tron ingjuter, finns det inget större mål för honom än att vinna Guds godkännande. Under hela sitt liv, visar en sådan person kvalitéer för en sann troende som beskrivs i Koranen: han skyddar de förtryckta, han bryr sig om de hemlösa, de ensamma och de behövande, han känner ansvar för en rättvis tillämpning av rättvisa och kommer inte tolerera att någon går hungrig. Hans visdom tillåter honom att tillämpa vad han har lärt sig av Koranen i sitt eget liv och att utveckla en samvetsgrann känsla av socialt ansvar. Vi söker alla sådana människor, som använder sina sinnen för att finna lösningar på problem, att tillämpa lämpliga åtgärder, att ge råd och rekommendationer och som visar visdom i vad de säger och vad de skriver. Därav, finns det mycket nytta att vinna i ord och handling från en sådan person.

När vi inser vikten av visdom, är det inte svårt att inse allvaret i hotet från dess motsats. Denna fara är ett hot mot både enskilda och samhället i stort, och det kommer vara till hjälp för att undersöka de problem som orsakas av brist på visdom. Ett av de största hindren för visdom är den andliga korruption som vi talade om i förgående avsnitt i denna bok: romantik, eller också kallad sentimentalitet.

Vanlig sentimentalitet

crying woman

Feeling sad, being pessimistic, or thinking that one is the victim of bad luck, are the typical characteristics of people who do not put their trust in God. However, no matter what the circumstances are, one should have trust in God, remain hopeful, and act accordingly.

Vi har definierat sentimentalitet som en som inte agerar överensstämmande med de sanningar som förvärvats av visdom och förnuft, utan i enighet med sina känslor. Sentimentlitet är en andlig sjukdom latent i varje medlem av ateistiska eller hedniska samhällen, även om det i allmänhet tenderar att påverka människor på olika sätt; vissa människor är mer känslomässiga än andra. Det är inte möjligt för den som inte har något intresse av Koranen, eller som inte lever enligt religionen, att rädda sig ur greppet från romantiken. Sentimentalitet kan endast utrotas genom att agera klokt, det vill säga, genom att agera i enlighet med de moraliska lärorna i Koranen. För, det är inte möjligt för någon som inte lever sitt liv överens med Koranen, som vi sagt tidigare, att använda sitt sinne på ett effektivt sätt.

Trots att det faktiskt är en andlig sjukdom, är sentimentalitet ändå en mycket vanlig åtgärd okunniga samhällen använder för att avgöra huruvida någon är en ”god människa” eller inte. Det har påverkat majoriteten- om än den oinformerade majoriteten av samhället, till den grad att någon som inte lätt påverkas av den romantiska känslan snabbt avfärdas som hjärtlös och okänslig.

Kan sentimentalitet vara så oskyldigt och ofarligt som det är tänkt att vara? Om vi ska titta på denna fråga och besvara den realistiskt, kommer vi att upptäcka det faktum att sentimentalitet ger upphov till några mycket allvarliga effekter. I de förgående avsnitten i denna bok såg vi de vanliga effekterna av sentimentalitet på det sociala området, men det har också mycket skadliga effekter i vardagen. Sentimentalitet har varit en av de främsta orsakerna till de klagomål som framförts av många människor i förhållande till många problem som de inte hittar lösningen på.

Men, eftersom lösningen på alla problem, och vägen ut ur alla svårigheter är presenterade i Koranen, har de individer eller samhällen som använder den som guide alla fördelar som visdom ger. Med andra ord, de lever med visdomens fördelar:

emotionalwoman

Sentimental people cannot free themselves from despair and melancholy. They wrong themselves.

Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Ett Sändebud från Oss har kommit till er [med budskap] som klargör för er mycket av det som ni har dolt [för er själva] i Skriften; mycket [annat] har förbigåtts. Gud har skänkt er ett [nytt] ljus och en klar Skrift; med den visar Han dem som söker Hans välbehag till räddningens vägar och leder dem enligt Sin vilja ut ur mörkret till ljuset och till en rak väg. (Koranen 5:15-16).

Från det att vi är barn, är vi vana att se människor som kan gråta för allt, från en handling av orättvisa de kan läsa om i en tidning, till åsynen av en hungrig person på TV. När vi ser dem uttrycka sin sorg för andra, antar vi att de besitter ett gott samvete. En sådan känslomässig reaktion, om det inte går längre än att bara sprida tårar och strö ut anklagelser, är inte till någon nytta. Vad en sådan känslomässig reaktion visar är inte ett aktivt och engagerat intresse för välbefinnande hos dem som lider. Denna typ av person finner nöje i att gråta och tycka synd om någon som lider, men gör ingenting för att lösa problemet. Undermedvetet, föredrar de att leva i ett tillstånd av abstraherad sentimentalitet. Intressant nog, verkar dessa människor också dras till pessimism, hopplöshet, sorg, förtvivlan, depression och alla andra negativa känslor, i vilka Satan har avlett världen med hjälp av sentimentalitet.

Det finns ytterligare en viktig aspekt att beakta i denna fråga: om man skulle föreslå dem att istället för att fälla tårar framför TV, borde de resa på sig och göra något, så skulle det inte åstadkomma någonting. De skulle försöka undkomma det genom att hitta på ursäkter, till exempel, ”vad finns det att göra?” ”Vad kan jag göra alldeles själv?”.

Emotionella människor bidrar till pessimism genom att föreslå att ett problem är för komplicerat för att lösas; och detta gör att andra som dem antar samma hopplöshet.

Mången god moralisk kvalité förlorar sin dygd genom partnerskap med sentimentalitet, till den grad att till och med bli farlig. Till exempel, är medkänsla en moralisk känsla som uppmuntras av Gud i Koranen, men den missbrukas av en känslosam person som kan tycka synd om förtryckare, lovorda hans gärningar och tolerera hans hänsynslöshet. Däremot kan en vis person omöjligen se någon motivering i någon attityd, ett beteende eller tankar i samband med sentimentalitet. Det beror på att så länge detta känslomässiga temperament vårdas i själen, är det mer försåtliga aspekter som när som helst kommer fram beroende på omständigheterna och miljön.

sad boy crying

It is interesting that people, whom Satan has misled through sentimentalism, seem to be drawn to ill feelings such as pessimism, hopelessness, sorrow, grief, and depression. Instead of living with the peace of mind resulting from putting one's trust in God, people commit themselves into continual sorrow.

Nu är det viktigt att påpeka skillnaden mellan att vara lyhörd och empatisk och att vara känslosam. I Koranen, gör Gud det klart att vara ”känslig, empatisk och mild” är egenskaper bäst uppvisade i en profet. Sentimentalitet är raka motsatsen till den moraliska inställning som rekommenderas i Koranen. Troende är inte sentimentala, men är empatiska och humana. Med andra ord, de är sobra individer av högsta visdom som besitter mycket starka moraliska kvalitéer. I Koranen, talar Gud om profeten Ibrahims goda moral: ”Abraham var en fördragsam man och alltid beredd att vända åter i ånger till Gud.” (Koranen 11:75).

Det får inte glömmas att känslomässiga människor bara känner medlidande för andra; de gör inga försök att hjälpa dem ur svåra situationer eller finna lösningar på deras problem. Men, någon som besitter den typ av empati som lovordas av Gud, kommer att göra allt han kan för att hjälpa en annan person att hitta lösningar på hans problem och vidta nödvändiga åtgärder för att få honom ur hans svårigheter. Detta är sann medkänsla och kärlek.

Hur skymmer sentimentalitet visdom?

angry man angryman

A person whose mind is devoid of reason and is swept away by his emotions, may easily become angry, develop a grudge, and even resort to violence. A person of wisdom who has faith, on the other hand, "controls his rage," as commanded by God, and always assumes a moderate attitude.

Alla skapades med känslor som kärlek, medkänsla, barmhärtighet och rädsla. Att äga dessa känslor är att vara människa. Det vi vill betona här, är att för att en person ska ha ett hälsosamt och balanserat andligt liv, är det nödvändigt för honom att hålla sina känslor under kontroll och rikta dem enligt hans tro och visdom. Till exempel, kärlek har getts till mänskligheten så att den kan visas främst mot Gud, som skapade oss från ingenting, som ger för oss, ger oss varje välsignelse och som lovade oss ett evigt liv fyllt av lycka. Dessutom är kärlek en känsla som måste riktas mot dem som älskar Gud och som Gud älskar, det är, till troende. En person är älskad för sin närhet till Gud, sin fruktan för Gud och sin omsorg för att skydda Hans befogenheter. Alla dessa former av kärlek är riktade mot Gud och mot de objekt där Hans egenskaper manifesteras. Faktum är, att för en troende är det förbjudet enligt Koranen att känna kärlek till Guds fiender och Hans religion.

Likaså, har Gud befallt sina troende att frukta inget eller ingen annan är honom, eftersom varje sak och varje människa är i Hans suveränitet. Bortsett från Gud, finns det ingen styrka eller makt; därför finns det inget annat värt att frukta än Honom.

Vi kommer ta känslan ilska som vårt nästa exempel. Ilska är en känsla som väcker en troendes ansvar gentemot sina medmänniskor och leder honom att vidta åtgärder mot orättvisor, mot Guds fiender och religion och mot förtryck. Men när en troende agerar på sin ansvarskänsla är det med intelligens, måttfullhet och god moral. En troende verkar aldrig orättvist eller obarmhärtigt, och inte heller av hämnd eller som Koranen befaller, återspeglar han aldrig orättvisa för orättvisa eller grymhet för grymhet.

crying man crying woman

We are witnesses to the fact that the majority of emotional people just sit by as if their hands were tied; they are satisfied with merely crying and complaining, but take no action to relieve themselves or other of the situation. These people feel pity for themselves so intensely that they will produce a problem out of nothing in order to have something to whine about.

Däremot kan en person som agerar utifrån sina känslor bli lätt rasande om minsta sak inte går hans väg och om saker inte händer enligt hans önskemål, eller om någon inte gör vad han vill och kan då plötsligt bryta ut i ilska. På grund av ilskan inom honom blir hans omdöme och insikt plötsligt skymd, och han kan när som helst begå en impulsiv handling.

Som vi har sett, måste en människa styra de känslor Gud har skapat i honom enligt Guds vilja. Med andra ord, ska han inte hysa rädsla och ilska inom sig, eller någon typ av kärlek, som inte är enligt Guds vilja. Om han gör det, kommer han inte följa det sätt Gud har uppenbarat, utan det sätt hans känslor har riktat honom. Detta är inget mindre än avgudadyrkan.

När dessa känslor inneboende i människor, inte styrs av visdom, sätter sjukdom sentimentalitet in och börjar ta över deras beteende, konversationer, handlingar, tankar och deras inställning till saker och ting i allmänhet. När så är fallet, avviker man från sfären av visdom och kommer in i känslornas tyranner. I sådana människor, överlistar känslorna intelligensen och förmökar sinnet.

Utan hänsyn till kriterierna i Koranen, litar de alldeles för mycket på den person de är kär i, de kan vara mycket rädda för sin chef, sin make eller någon annan, eller så kan de bli rasande av ilska. Naturligtvis, skulle vi inte förvänta oss någon i ett sådant andligt tillstånd vara klok i sitt beteende, eftersom visdom i dessa människor ersätts av gränslösa känslor.

crying

Sentimentalitet berövar en person på hans känsla för verklighet. Ett av de mest talande tecknen på en känslomässig personlighet är hans önskan att leva i en värld skild från verkligheten; han är som en som lever i en drömvärld, med bara en svag koppling till verkligheten. Istället för förnuft och logik väljer han känslor, och istället för verklighet väljer han drömmar och fantasier. Därför, är det omöjligt att delta i konversationer eller samtal med honom; han kan varken erbjuda eller ta emot vägledning eller råd. I själva verket är sentimentalitet en mild form av den psykiska störning som psykiatriker kallar ”schizofreni” (människor som lider av schizofreni är avskurna från verkligheten och lever i sin egen värld).

En känslosam person kan jämföras med någon som sitter och gråter medan man tittar på film på Tv: betraktaren är så långt från verkligheten att han kan känna sig ledsen och till och med gråta för en skådespelare som lider i filmen, trots att skådespelaren får pengar för att spela sin roll och hans verkliga liv kan fyllas med allehanda moraliska fördärv. Detta är ett tillstånd i vilket en vis person aldrig skulle falla, och visar tydligt i vilken utsträckning en sentimental mentalitet kan klippa bort en person från verkligheten, hur långt det kan tvinga honom till osunt tänkande och som i sin tur återspeglas i hans vardagliga liv.

Vi är vittnen till det faktum att majoriteten av känslosamma personer sitter som om deras händer var bundna. De är nöjda med att gråta och klaga men gör inget för att hantera sin avsky inför situationen. Till exempel, kommer det nyheter att en släkting har varit med om en olycka; istället för att tänka att det måste finnas någon mening med det ändå, och bestämma hur han kan vara till någon nytta och erbjuda sin hjälp, kommer en känslosam person normalt bli svag och börja gråta. Han kommer inte att fråga vad som har gjorts för offret, om läkare tillkallats eller om det finns tillräckligt med medicin. Han kommer inte försöka ta reda på vad han kan göra för att hjälpa, utan kommer försöka bli tröstad själv som om han var den som var i behov av stöd.

sensuality romanticism

A distinct characteristic of sentimental people is that they cannot find solutions to the problems they encounter, but choose rather to become pessimistic. On the other hand, those who act, not with their emotions, but with their reason, and put their trust in God, are able to come up with numerous and unique solutions, whatever the situation.

Eller, plötsligt blir någon nära honom sjuk; istället för att utföra första hjälpen och ringa ambulans, kommer han börja springa runt och orsaka panik med sin dårskap. Om någon frågade honom vad som hände, skulle han inte kunna svara eftersom hans känslor hindrar honom från att använda sitt sinne och lösgör honom från andra människor.

Eller, lider han själv av någon sjukdom; han vet att något är fel, men om han går till doktorn är han rädd att det kommer visa sig vara allvarligt. Han vill inte vara olycklig så han är inte intresserad av att få en slutlig diagnos. Genom att inte få den vården han kunde ha fått om han hade handlat klokt, förlorar han möjligheten att bli botad från sin sjukdom.

Vi skulle kunna multiplicera exempel på denna typ av okloka känslomässiga beteenden för att visa hur en sådan irrationalitet leder till fruktansvärt skadliga resultat, och som ibland kan vara fråga om liv och död. Dessa individer är så störda genom påverkan av Satan, genom de saker de ser händer runt omkring dem som blir försvagade, så att de själva kommer behöva hjälp och uppmuntran. Men, om de hade använt sin visdom och vidtagit lämpliga beslut i de händelser de upplevt, kunde de hittat lösningar på sina problem.

Som vi kan se, känslosamma människor är inte personer som kan använda sina sinnen för att skapa lösningar på problem; de kan inte leda folk. Tvärtom, eftersom de själva måste ledas eller omhändertas, blir de en börda för andra. Till exempel, om en känslosam person ser någon i nöd, istället för att erbjuda hjälp, tänker han sig inte göra något annat än stöna och säga ”Åh den stackaren!” eller något annat uttryck för medlidande. I detta fall, är visdom förlagt helt i bakgrunden, och det är ett misstag att förvänta sig någon positiv nytta från någon som denna.

romantic

I Koranen, avslöjar Gud skillnaden mellan dessa människor och troende:

Och Gud framställer liknelsen om två män, varav en är stum och inte kan reda sig själv och är en börda för sin beskyddare; vilket uppdrag denne än ger honom, misslyckas han. Kan han jämställas med den som föreskriver rättvisa [förhållanden mellan människor] och själv följer rättens raka väg? (Koranen 16:76).

Troende reagerar inte på saker enligt sina känslor, utan dämpade av sin visdom och i varje situation, såsom anges i versen ovan ”kommenderar de rättvisa”, vilket innebär att de ser till att rätt och riktig sak görs. Eftersom de tror att allt de upplever i livet är genom samtycke med Gud, och att förutom det Gud vill för dem, har de ingen makt att åstadkomma någonting. Så, de förlorar aldrig känslan av måttfullhet som kommer från deras underkastelse och deras förtroende för Gud. De reagerar aldrig obetänksamt och de ger aldrig efter för pessimism eller förtvivlan. De vet att Gud ger något gott för dem även ur motgångar.

Om du skulle vilja informera någon om faran som sentimentlitet innebär för hans andliga liv, skulle han inte lyssna på dig; från början skulle han vägra att ens överväga en sådan möjlighet. Sinnet hos en känslosam person är så stängt för all antydan till motsats att han omedelbart skulle känna sig orättvist behandlad, eller kränkt och börja gråta, eller bli arg och tillbakadragen. Så, du kan inte kritisera en känslosam person, än mindre erbjuda honom förslag eller rådgivning.

Känslosamhet gör att folk blir lätt förolämpade. Som ett resultat, är dessa människor rädda för att det finns en dold mening i allt som sägs till dem; de misstolkar eller överdriver lätt. Då, i protest och utan förklaring slutar de prata, drar sig tillbaka och surar som ett barn. Eftersom de är antingen oförmögna att tänka rationellt, eller är rädda för att möta verkligheten, är det omöjligt för dem att kritisera sig själva eller förbättra sina misstag. Som vi nyss nämnde, människor med denna typ av psykologi endera tolkar varje ord som sägs till dem som en orättvisa och blir förargade, som en följd misströstar de och blir inåtvända. Gud talar i Koranen om den typ av person som väljer missnöje åt sig själv:

den som står i bävan [inför Gud] kommer att lägga den på minnet och [bara] den olycklige stackare kommer att vända ryggen till (Koranen 87:10-11).

sad woman

Genom att inte använda sitt förnuft och följa sina känslors diktat, tillåter dessa människor sin visdom att fördunklas mer och mer dag för dag. Om de inte löser sitt tillstånd, kan de omöjligen föreställa sig det väsentliga i religionen, eller leva sitt liv i enlighet med dess principer. En känslosam person utan visdom besitter inte gott samvete eller ett stabilt och sammanhängande sinne. I en fråga som annars skulle vara mycket tydlig för en troende, finner den känslosamma personen motsägelsefull och förvirrande. Han kämpar oerhört. Den känslosamma personen kan inte förstå Koranen, som är en guide för dem av vishet; han kan inte ta emot råd från den. Han kan inte mäta Gud enligt Hans sanna mått och förstå den dolda visdomen bakom det som sker i universum; han kan inte tänka sig skälen till existensen av världen, himlen och helvetet. Han vet inte vad det innebär att säga att det inte finns någon annan gudom än Gud. Varje idé i huvudet på en sådan person, hans varje tanke, intention och syfte, hans varje akt leder honom från en akt av avgudadyrkan till en annan.

Detta är en av de metoder Satan använder för att avleda mänskligheten från Guds väg. I Koranen, varnar Gud för att Satan kommer använda alla medel till sitt förfogande för att leda människor till helvetet:

som Gud fördömde när han sade: "Av Dina tjänare skall jag sannerligen ta min ranson, och jag skall leda dem på villovägar och inge dem [bedrägliga] förhoppningar och jag skall befalla dem att skära öronen av boskapen och jag skall befalla dem att förvanska [och fördärva] Guds skapelse." Den som väljer Djävulen till beskyddare i Guds ställe har gjort en uppenbar förlust. Han ger dem löften och väcker deras förhoppningar; men det som Djävulen lovar dem är bara bedrägliga illusioner. (Koranen 4:118-120).

Han som förstår dessa verser låter inte Satan leda honom i villfarelse. Han fastnar inte i känslor, utan använder sin visdom för att se verkligheten klart och sedan agera rättvist enligt vad han ser. Det som är förvirrat, motsägelsefullt och oförklarligt för någon vars sinne har fördunklats av känslor, är klart, uppenbart och enkelt för den troendes sinne. De som slaviskt faller in i sentimentalitet, å andra sidan, har kastat sina skäl åt sidan, levererat sig själv till Satans vilja och nycker, och fortsätter ledas mot evig pina genom det dystra träsket till avgudadyrkan.

depression woman

Satan can easily lead people astray by filling them with apprehension. He makes them feel a lack of hope and desperation.

 

7 / total 11
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Romanticism: Ett Vapen Av Satan online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top