Romanticism: Ett Vapen Av Satan

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
9 / total: 11

Idén Om Romantisk Kärlek

Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Guds sida och ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Gud. Men de troendes kärlek till Gud är starkare.
Om bara dessa syndare kunde se - som de skall se när de står [inför] straffet -
att all makt tillhör Gud och att Gud straffar med stränghet!
(Koranen 2:165).

Innan vi talar om den romantiska idén om kärlek, kommer det vara bra att påminna oss om den troendes verkliga förståelse för kärlek. En person av samvete och tro vet att Gud är den varelse till vilken hans tro är bunden, och till vilken han måste närma sig med hjärtat fullt av kärlek. När allt kommer omkring, så har Gud skapat honom ur ingenting och gav honom hans kropp, hans sinne, hans samvete, hans tro och allt han besitter. Gud har uppfyllt alla hans behov och fortsätter att göra det. Han har skapat alla välsignelser i denna värld för honom. Dessutom, när den troende tillämpar lydnad, gör Gud honom glad med löftet om hans bestående glädje, och hans ändlösa välsignelse av Hans kärlek. Alla dessa saker ges fritt från hans nåd och medkänsla. Därför, i egentlig mening, är det Gud som är värd över alla andra att bli älskad. Gud varnar sina troende för detta i Koranen, sägandes ”och vänd dig med hela ditt hjärta [i bön] till din Herre.” (Koranen 94:8).

Den kärlek som människor känner för varandra bör ha sin källa i Gud. Den person som älskar Gud känner medkänsla mot dem som lyder honom. Detta är äkta kärlek, som känns för Guds kvalitéer manifesterat i dessa människor.

En annan motivering till känslan av kärlek är det intresse och den attraktion vi känner för de ädla egenskaperna hos den älskade. När intresse och attraktion är ömsesidigt med en liknande respons från den andra personen, blir relationen till ett starkt band av kärlek. Men det som är viktigt här är att hitta den ursprungliga källan till dessa överlägsna egenskaper, och att fokusera sitt intresse, sin attraktion och kärlek mot den varelsen. Och den varelsen är Gud, som är källan till all skönhet och alla utmärkta kvalitéer, och de överlägsna egenskaper som tillskrivs Hans skapelser är bara en mycket svag bild av de eviga kvalitéer som tillhör Honom. Guds tjänare kan tillfälligt manifestera eller spegla dessa egenskaper.

Därför, kan man säga att kärlek känns endast för Gud. Kärleken som känns för objekten där Hans attribut återspeglas måste vårdas enbart i Hans namn, och med Honom i ens hjärta och sinne. Det är ett av de säkraste tecknen på att en person idoliserar Guds skapelser, när han ser en person eller en sak som har en existens eller styrka förutom Gud, och älskar den personen eller saken som han skulle älska Gud.

Det finns många typer av avgudadyrkan som begås i samhället som uppkommer vid främjandet av en falsk och illegitim kärlek. Idolisering av sin far, son, fru, familj eller förfäder bortsett från Gud är alla exempel på krångliga och illegitima former av kärlek.

I följande vers, förklarar Abraham hur hedningar, av ömsesidig kärlek och hänsyn mellan varandra, övergav Gud och antog idoler för dyrkan:

Och [Abraham] sade: "[Det är inte av egen övertygelse som] ni i Guds ställe dyrkar dessa avgudar, [utan] på grund av de känslor av vänskap [och solidaritet] som förenar er i detta liv. Men på Uppståndelsens dag skall ni ta avstånd från varandra och förbanna varandra, och Elden skall bli er slutliga hemvist och [där] skall ingen hjälpa er. (Koranen 29:25).

Koranen berättar alltså för oss hur dessa band av kärlek tillslut vänds till hat och svek på domedagen. Orsaken är, att när människor etablerar ett band av omåttlig kärlek eller tillbedjan sinsemellan gör de varandra till avgudar, vilket bara leder till plåga. För dem som erkänner Gud som den enda guden, finns det ingen möjlighet att sätta en annan person eller sak på samma nivå som Gud, eller älska den där saken eller personen mer än Honom. Avgudadyrkare gör det motsatta, vilket diskuteras i följande vers:

Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Guds sida och ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Gud. Men de troendes kärlek till Gud är starkare. Om bara dessa syndare kunde se - som de skall se när de står [inför] straffet - att all makt tillhör Gud och att Gud straffar med stränghet! (Koranen 2:165).

I den ovan citerade texten, förklaras det för oss hur mycket människor med tro älskar Gud. Så mycket så att det är omöjligt att säga att någon tror, om han avgudar någon eller något annat starkare än han älskar Gud. Om någon hävdar motsatsen, är det tydligt att han antingen inte är uppriktig, eller att han inte förstår Gud och Hans religion som han borde. I själva verket gör slutdelen av denna vers det klart att de som dyrkar andra förutom Gud har en felaktig och ofullständig uppfattning om Honom.

Eftersom sådana människor inte kan värdera Gud som Han borde värderas (Koranen 39:64-65), riktar de sina känslor av kärlek, antingen till sig själva eller till andra människor: till sina fäder, söner, bröder och systrar, fruar, män, flickvänner och pojkvänner, folk som de ser upp till som förebilder eller personer de attraheras av. Listan kan göras mycket lång. Vissa människor kan till och med rikta sina känslor av kärlek till döda ting, eller till och med abstrakta begrepp. Saker som pengar, egendom, ett hus, en bil eller falska ideal såsom befattning, rang och makt kan avgudas. Kort sagt, tillbedjan som inte styrs av tro är en del av avgudadyrkans synd, eller tillskriver gudomlighet till andra än Gud. Eftersom denna kärlek inte är riktad mot Gud på ett klokt sätt, är det en romantisk kärlek. I Koranen, säger Gud att denna typ av kärlek inte kommer att medföra några fördelar, och att verkliga fördelar är att finna i Hans åsyn:

KVINNORS kärlek, söner [i mängd], skatter av guld och silver, hästar av ädel ras, boskap och åkerjordar har utmålats för människorna [som det mest åtråvärda i livet]. Allt detta hör till de glädjeämnen som står till buds i denna värld, men återkomsten till Gud är det högsta. (Koranen 3:14).

Vi måste älska alla dessa saker som varelser av Gud, och inse att han bara skänkt var och en av dem till oss som en välsignelse. Mänsklig kärlek är en särskilt underbar känsla som Gud har skapat. I Koranen, står det att Gud skapade människan i den ”bästa av former”. Därför är det nödvändigt för en troende att vårda en inre kärlek till dem som är värdiga det; de som är lydiga mot Gud och som har en god karaktär. Den sanna kärleken som en troende känner kan inte jämföras med den typ av kärlek som är vanlig i samhällen utan religion; det är en sublim, djup, inre känsla.

På de följande sidorna, kommer vi att titta på de människor som inte kan uppleva denna sublima känsla, vilken är en välsignelse från Gud, och fokusera vår uppmärksamhet på förhållandet mellan män och kvinnor, där kärleken har tenderat att leda till den mest förekommande typen av ”avgudadyrkan”.

Avgudadyrkande kärlek mellan män och kvinnor

romantic

Melancholy, excessive sadness and pessimism, are inherent aspects of the romantic love-affair. To each person in such a relationship, the other means the whole world. They can spend hours thinking about what the other said, or the meaning of the expression on his or her face. This can produce an irrationally melancholic state of mind.

I relationen mellan en man och en kvinna, inrättandet av en gemensam obligation utanför det som är godkänt av Gud, är en av de mest kritiska faktorer som leder till ”avgudadyrkan”. Det kan ske i form av äktenskap, eller ”leva tillsammans”, vilket har fått en allt mer utbredd acceptans.

I denna romantiska förståelse av kärlek, visar ”älskarna” varandra alla de plikter som borde riktas mot Gud, och de visar varandra de känslor som borde reserveras för Gud, som om de hade en existens förutom Honom. Dessa personer, tänker bara på varandra istället för att hålla Gud i åtanke. När de öppnar ögonen på morgonen, tänker de på varandra istället för att tacka sin skapare för den nya dagen, i syfte att behaga bara varandra, inte för att behaga Gud. De är villiga att offra sig för varandra men inte för Gud.

Kort sagt, vardera förvandlar den andra till Gud. Likaså, när vi betraktar olika exempel på denna skeva uppfattning om kärlek, som har blivit så utbredd i världen, kommer vi att finna att romantiska män och kvinnor öppet kommer att förklara för varandra, ”jag dyrkar dig”, ”Vart jag än går, tänker jag på dig”, och andra sådana uttryck. Men, oavsett vad man ser, och vart man går, är Gud den enda varelse som förtjänar att älskas, Herren av universum.

Som vi har undersökt, förefaller romantisk kärlek vara en oskyldig typ av kärlek, även om det är en typ av ”avgudadyrkan”, klandervärt i Guds ögon. Men, Satan förblindar folk från sanningen, och i så fall, i det här fallet, har han igen förvrängt sanningen för att få det att verka trevligt, och för att få folk att följa den väg han visar dem:

Vid Gud! Vi har sänt [budbärare] till folk som levde före din tid [Muhammad], men då Djävulen visade dem deras [onda] handlingar i ett fördelaktigt ljus [vände de ryggen till, och även] i dag är han deras beskyddare [de som är av samma skrot och korn]; de skall få utstå ett plågsamt straff. (Koranen 16:63).

OCH [VI lät även stammarna] Aad och Thamud gå under, vilket ni lätt kan se av [vad som återstår av] deras boplatser. Djävulen skönmålade för dem deras handlingar och spärrade [Guds] väg för dem, trots att de var klarsynta människor. (Koranen 29:38).

Koranen uppmanar särskild uppmärksamhet åt den felande passionen som känns för en kvinna i den här typen av romantisk kärlek. Mottagaren av denna kärlek kan vara vilken kvinna som helst: en fru, flickvän, även en avlägsen ”platonisk” kärlek. Om denna typ av kärlek hindrar en person från att minnas Gud som han borde, eller får honom att föredra sin älskade i sitt hjärta istället för Gud, leder det personen till avgudadyrkan. Naturligtvis är detta ett hot, inte bara för män utan även för kvinnor.

young woman

Depression often occurs among young people when they sense that the person he or she is with is no longer interested in them.

Människor som lever absorberade i denna romantiska man-kvinna relation är ofta omedvetna om den fara de försatt sig i. Detta på grund av det faktum att de har följt sina referenser sedan barnsben från ett missriktat samhälle, utan att veta att Koranen är deras enda guide till den rätta vägen, de är helt omedvetna om att det sättet som de levt är fel i Guds ögon. Eftersom de lever sina liv utan kännedom om Gud, blir de instängda i en myr av okunnighet, men som vi sagt tidigare, tror de att de är på rätt väg. Men eftersom de inte har någon tro på Gud, har deras visdom och förståelse blivit blind.

Fångade i denna själslösa kärlek, blir män och kvinnor, som har gjort varandra till avgudar, ibland inledda till handlingar av självförstörelse. Till exempel, kan två unga förälskade människor luras till den grad att finna glädje i tanken att begå självmord. När omständigheterna inte tillåter två unga människor att vara tillsammans, kan de hoppa från en bro hand i hand för att ”föreviga” sin kärlek, eller så att ”deras själar kan vara tillsammans för evigt”, eller för något annat sådant irrationellt motiv. Men, genom att begå en sådan handling, är de inte medvetna om att de faktiskt kastar sig direkt i käftarna på helvetet. Att begå en sådan förbjuden handling utan att se något fel i det, tror de inte att de kommer återförenas med Gud, utan med varandra efter sin död. Detta kommer de inse när de ser dödsängeln, i sin sista stund, men det kommer vara för sent. Vi kan läsa i dagstidningarna om de djupt sorgsna breven som personer som begått självmord på grund av olycklig kärlek lämnat efter sig. Dessa är tydliga exempel på hur romantiken helt kan stänga en människas sinne och samvete.

Men, när ögonbindeln är borta och en person ser att löftet om evig pina är verkligt, kommer han till slut att försöka rädda sig själv genom att erbjuda som lösning den partner till vilken han blint ägnade sig och förvandlade till Gud under romantikens påverkan. Vad dessa människor kommer att göra i slutändan finns beskrivet i en vers i Koranen som följer:

[ändå] får de se varandra. För att köpa sig fri från straffet kommer den obotfärdige syndaren den Dagen att vilja offra [till och med] sina barn, sin hustru, sin broder, de anhöriga som hade beskyddat honom, ja, alla jordens invånare - [om] han på så sätt kan rädda sig. (Koranen 70:11-14).

Samma situation beskrivs i en annan vers:

kommer människan att undvika sin broder och sin moder och sin fader och sin hustru och sina barn, ja, var och en av dem skall ha nog av sina egna bekymmer. (Koranen 80:34-37).

Den typ av romantisk kärlek som leder till avgudadyrkan har blivit accepterat som helt ”oskyldigt”, som ”bara romantik” och som ”sanna känslor”; det är till och med prisat och uppmuntras. Vanligtvis, är det i unga år som människor faller under inflytande av romantiken, vilket hindrar utvecklingen av deras sinnen och samvete, håller dem okunniga om religion, tro och syfte med skapelsen. De har glömt Gud, och vet ingenting om att älska eller frukta Honom. Avgudadyrkan blir då praxis för denna vilseledda generation.

news

1) The Indian Express, 03.03.1998,
2) The Indian Express, 29.05.1999,

3) Daily Mirror, 04.04.2002
4) Borneo Bulletin, 30.08.2001,

5) New York Post, 23.05.1992,
6) Newsweek, 02.09.1996,
7) The Times of India, 19.03.2002

A person commits suicide or murder because the person he loves has left him, or conditions do not permit their being together; another injures himself when the person he loves shows no interest in him; someone else tries to kill himself because he had a fight with his spouse ... These are the kinds of behaviour seen time after time on television news shows and in the newspapers. There is little doubt that, in most cases, they arise from the excessive sentimentality of a romantic love-affair. Above, are some examples of this perversity.

Tv och film ålägger ofta romantiska och känslomässiga motiv för tittarna. De hävdar att sentimentalitet bara är en naturlig tendens hos människor. Romantik är ett av de mest konsekventa och säljbara teman i musik, poesi och litteratur. Satan vet mycket väl att sentimentalitet är en sjukdom som hindrar människor från att tänka på rätt sätt, att erkänna verkligheten, att vara medveten om Gud, och att överväga syftet med skapelsen och livet efter detta, och att det lockar människor bort från att praktisera sin religion och leder dem slutligen till avgudadyrkan. Därför, försöker han vilseleda samhället vid varje kurva genom ett intensivt och konstant bombardemang av sentimentala teman.

Följaktligen, de som tror att avgudadyrkan helt refererar till dyrkan av falska gudar, eller statyer av sten eller trä, bör vara noga med att inte betrakta sig som immuna mot denna fråga, eller för att vara bland dem som på domedagen kommer säga, Då skall de i sin förvirring inte kunna säga annat än: "Herre! Det var vid Gud inte vår avsikt att sätta någon vid Din sida!" (Koranen 6:23).

Den troendes kärlek

Kort sagt, att rikta sina känslor av tillbedjan till någon annan än Gud, eller till någon av Hans skapelser, är en avgörande orsak som leder till ”avgudadyrkan”. När det gäller troende, som vi sagt tidigare, älskar de bara Gud, även om de i sina trosfränder, och i skapelsen, känner igen manifestationen av Hans kvalitéer. De älskar bara för Guds skull. De älskar inte något oberoende av Honom. Profeten Mohammed uppmärksammade också detta och sade: ”Den bland dina anhängare som dör utan att ha dyrkat andra förutom Allah, kommer att träda in i paradiset”.15 Detta är både ett bevis och en nödvändig förutsättning för tro.

En troendes kärlek är ren och klar som ljus och skapar en lätthet i hjärtat, eftersom det verkliga föremålet för kärlek är Gud. Därför behöver en troende inte sörja över döden av någon han älskar, för hans kvalitéer var en återspegling av Guds, eller känna sig besviken när han förlorat en av sina favoritägodelar. Han vet att ägaren till allt material och andligt goda i kärlekens ändamål, likaså skönheten i det, är en återspegling av Gud. Gud är odödlig, oförstörbar, tidlös och evig och viktigast av allt, Han är närmre en troende än hans halspulsåder. Därför finns det ingen anledning till oro eftersom Gud, för att testa honom, bara temporärt har tagit bort det där Han reflekterades. Om han framhärdar i sin tro och rätta förståelse, kommer vad han än önskar sig i denna värld eller nästa ges till honom i överflöd som den vackra manifestationen av Gud.

Därför finns det ingen situation som skulle kunna orsaka sorg för en troende, eller orsaka honom nöd, därför att han har förstått denna hemlighet och uppnått ren tro. Gud förklarar det andliga tillståndet för den troende med dessa ord:

De som bekänner "Gud är vår Herre" och så håller fast [vid detta] skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. (Koranen 46:13).

 

Footnotes

15.Narrated by Abu Dhar, Sahih Bukhari, Book 4, no. 445

 

9 / total 11
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Romanticism: Ett Vapen Av Satan online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top